Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.191

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Jogtudományi Közlöny 1987. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata - XLII. évfolyam 1., 3-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. szám
Ádám Antal: Az 1986. évi magyar sajtótörvényről1
Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról II.7
Demeter János: Romániai közigazgatási-területi beosztásának változásai15
Bauer Miklós: A fórumválasztási és jogválasztási autonómia korlátai a KGST jogrendszerében20
Anufrijeva, L. N.: A KGST-tagországok tudományos-műszaki együttműködése jogi szabályozásának mechanizmusa a szocialista gazdasági integráció folyamatában26
Miskolczi Bodnár Péter: A lízingszerződés tartalma és elhatárolása más szerződéstípusoktól30
Szemle
Halmai Gábor: Csanádi György (1917-1986)36
Kardos Gábor: A külügyek állami irányítása az Egyesült Államokban37
Jogirodalom - Jogélet
Györgyi Kálmán: Monográfia a gazdasági bűncselekményekről42
Kecskés László: Novotni Zoltán "A gazdaságszervező (organizációs) szerződések népgazdasági jelentősége" című doktori értekezésének védése az Akadémián45
Borbás Bernadett: A jugoszláv nemzetközi magánjogi irodalom két új könyve48
Ifj. Trócsányi László: Tudományos vitaülés az állampolgári alapjogok és kötelezettségek alkotmányjogi szabályozásáról50
Révész T. Mihály: Doktori értekezés a harmincas évek magyar hadseregének politikai szerepéről53
III. szám
Rácz Attila: Az állampolgári alapvető jogainak védelme Magyarországon109
Madarász Tibor: Jogalkotásunk néhány problémájáról117
Sajó András: A jog a gazdaság szabályozástechnikái közt126
Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról IV.132
Hlavathy Attila: Jogsegély típusú szerződéseink és a külföldi állampolgárok jogvédelme137
Pólay Elemér: A személyhez kapcsolódó egyes eszmei javak magánjogi védelmének nyomai a római jogban 147
Szemle
Sergio Cotta: Az együttlétezés mint a jog ontológiai alapja152
Jogirodalom - Jogélet
Mádl Ferenc: A Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Akadémia konferenciája a Harvardon156
Stefánia Mertanová: Jus tavernicale (Szita János)159
Helmut Coing: Europäisches Privatrecht (Zlinszky János)159
IV. szám
Novotni Zoltán: Kérdések a vállalatirányítás jogi szabályozásával kapcsolatban165
Polt Péter: A nemzetközi büntetőjog fejlődésének néhny kérdése172
Wiener A. Imre: Reflexió egy törvénytervezetre a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről178
Lothar Reuter - Karola Wille: A büntetőeljárás átvátele az NDK és a többi szocialista ország közötti bűnügyi együttműködésben180
Erdősy Emil: Vizsgálódások a mulasztási bűncselekmények körében184
Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról V.189
Szemle
Horváth Anna: A vádlott védelméhez való joga a bolgár büntető eljárásban197
Horváth Anna: Az európai szocialista államok jogalkotásáról200
Jogirodalom - Jogélet
Nagy Ferenc: Szabadságvesztés és szurrogátumai a német és a külföldi jogban207
Hámori Vilmos: A bizonyítékok forrásai a szovjet és a magyar büntetőeljárási jogban209
V. szám
Sajó András: Környezetvédelmi jogunk továbbfejlesztéséről213
Sólyom László: A környezeti kockázatok elosztásának néhány előkérdése221
Tamás András: Bírság és bonum a környezet védelmében227
Török Gábor: Környezetvédelmi szervezetrendszerünk néhány kérdése234
Persányi Miklós: A környezetvédő társadalmi aktivitás feltételei és gyökerei240
Szemle
Halmai Gábor: A környezetvédelem hatósági szervezeti-jogi kérdései néhány tőkés ország jogrendszerében249
Boguljubov, Sz. A.: Az ökológiai intézkedések nyilvánosságának jogi ösztönzése254
Jogirodalom - Jogélet
Tremmel Flórián: A magánvádak (Fehér Lenke)259
Hajdú Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában (Ijjas József)260
Szalay Péter: Praetor ius facere non potest (?!) avagy tanácskozás a bíróságok jogalakításban betöltött szerepéről a Legfelsőbb Bíróságon262
Bányai László: Axiológiai és jog - Jugoszláv - magyar módszertani konferencia az MTA ÁJI-ben265
VI. szám
Kemenes Béla: A polgári jogi felelősség érvényesítése a népgazdaságban269
Harmathy Attila: Gazdasági szerkezet - verseny - jogi szabályozás281
Vörös Imre: A tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló tv. gyakorlatának margójára286
Pálfalvy József: Nem varázsszőnyeg, de mankó: Az ellenüzlet294
Varga Emil: Az 1984. évi IV. törvény és a kapcsolódó jogszabályok gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai301
Bán Chrysta: Egyensúlyi problémák az üzemeltetési szerződéseknél305
Rolf Ostherim: Az árverseny határai Ausztriában313
Szemle
Faludi Gábor: A szerzői jog kizárólagossága a Berni Uniós Egyezményben (BUE) - egy jogeset kapcsán316
Jogirodalom - Jogélet
Prugberger Tamás: A fizetésképtelenségi jog kultúr és gazdaságtörténete a mai problémák tükrében322
Török Gábor: Pillantás a színfalak mögé325
Csanády Dániel: Modernizáció, jog, komparatisztika326
Harmathy Katalin: Svájci - magyar szerzői jogi szeminárium328
VII. szám
Ficzere Lajos: A kormányzati gazdaságirányítás funkciói333
Lőrincz Lajos: A közigazgatás szerepkörének tükröződése a magyar alkotmányban340
Nemes Zoltán: A párt és a gazdasági irányítás351
Dezső Márta: Kié a képviselő? - avagy a képviselői mandátum jellege358
Kukorelli István: A parlamenti állandó bizottságok a törvényhozásban363
Balázs István: A minisztériumoi titkárságok helye és szerepe a minisztériumi szervezetben371
Páricsi Viktor: A minisztériumi és az interminiszteriális bizottságok a döntés-előkészítés folyamatában376
Polgár Tibor - Sinka József: Demokratizmus és szakszerűség a közigazgatás személyzeti munkájában383
Szemle
Zsivko Milanov: Az állami szervek fejlesztésének tendenciái a Bolgár Népköztársaságban389
Solt Kornél: A nyelv határozatlansága és a jogalkalmazás393
ifj. Trócsányi László: Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának rendszere Jugoszláviában396
Jogirodalom - Jogélet
Szabad György: Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában (Kőhegyi Mihály)399
V. Chirkin - Yu. Yudin: A szocialista orientáció állama (Vastagh Pál)400
VIII. szám
Samu Mihály: A kultúra és a jog; a jogi kultúra405
Györgyi Kálmán: Viski László és az általános bűncselekménytan415
Pusztai László: Viski László kriminalisztikai munkásságáról421
Irk Ferenc: Viski László nézetei a közlekedésbiztonság fokozásáról427
Klauss Sessar: Büntetés helyett az okozott kár jóvátétele? Vizsgálódások e gondolat lakossági fogadtatásáról433
Szemle
Tremmel Flórián: Monográfia a büntető jogorvoslatokról442
Vörös Imre: A versenytárgyalások újrakodifikálásához446
Tervezet a versenytárgyalások új jogi szabályozásáról450
Az európai szocialista országok jogalkotásáról452
Jogirodalom - Jogélet
Tauber István: A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös tekintettel egyes kisebbségi csoportokra (Bordás Mária)461
Nagy Ferenc: Intézkedések a büntetőjog szankciórendszerében (Lévai Miklós)463
Petrik Ferenc: A "tükörkép árnyéka": látszat és valóság a jogban (Sajó András)465
M. Ch. Bassiouni: Nemzetközi büntetőjog (Morvai Krisztina)466
Peter Noll: Gondolatok a nyugtalanságról és a rendről (Solt Kornél)469
IX. szám
Zlinszky János: Jogalap nélküli gazdagodás - egykor és ma471
Bodnár Béla - Bodnár Zoltán: "Pótanyasági" szerződések481
Jobbágyi Gábor: A terhesség művi megszakítása - polgári jogi kérdőjelek487
Ferenczi Endre: Nagyvállalkozások jogállása összehasonlító jogi szempontból494
Cserba Lajos: Vázlatok a perbeli mulasztások szabályozásához502
Rácz Lajos: Államstruktúra és kormányzás a feudális abszolutizmusban505
Szemle
Hajdú Lajos: Zsarnay Sándor 1928-1987510
Balásházy Mária: A KGST 1976-os Egységes Rendelkezése a nemzetközi gazdálkodó szervezetek alapításáról, működéséről és a magyar jog kapcsolata511
Ifj. Trócsányi László: A norvég közigazgatási ombudsman működésének egyes kérdései516
Jogirodalom - Jogélet
Takáts Péter: Termékforgalom és szállítási szerződések a szocialista gazdasági integrációban (Burián László)518
Papp Judit: Az eljárási jogok az Alkotmány rendszerében520
Gergely Ernő: A magyarországi bányásztársadalom története 1967-ig (Szekeres József)523
X. szám
Nagy László: Gondolatok a munkáltató anyagi felelősségének továbbfejlesztéséről527
Csillag György: Terv és/vagy épület, avagy: mit véd a szerzői jog?533
Rácz György: A foglalkozástól eltiltás - összehasonlító jogi vetületben538
Zoltán Ödön: A termelői felelősségről542
Szabó Miklós: A nemzetközi jog sajátosságainak hatása a jog fogalmára548
Király Miklós: A deliktuális felelősség nemzetközi magánjogi szabályozásáank jelenkori fejlődéséről553
Szemle
Ruszoly József: a kiegyezés újabb historiográfiája és a jogtörténet559
Vida Sándor: Fogyasztói véleménykutatás eredményeinek felhasználása az USA védjegyjogi ítélkezésében565
Jogirodalom - Jogélet
Ádám Antal: A társadalmi szervezetek fogalma, típusai és jogállása de lege ferenda (Pfeil Edit)569
Törő Károly: Az orvosi jogviszony (Tatár Irén)572
Hajdú Lajos: Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó harmadában (Kőhegyi Mihály)575
Kukorelli István: Állam - térkapcsolatok - demokrácia (Bihari Ottó emlékülés)577
Stipta istván: Ijjas József kandidátusi értekezésének vitája578
XI. szám
Vastagh Pál: A szocialista jogelmélet kialakulásának kezdeteiről581
Mónus Lajos: Az állami tevékenység demokratikus fejlesztéséhez Egy év hordaléka586
Ficzere Lajos: A miniszteri intézmény és kapcsolatrendszere591
Holló András: A párttag képviselők (tanácstagok) felelőssége601
Hámori Vilmos: Személyhez fűződő jogok védelme és sajtószabadság606
Szemle
Székely János: Passzivitás613
Balázs István: Kormánystruktúra és államigazgatási szervezet615
Jogirodalom - Jogélet
Hencz Aurél: Törekvések a közszolgálati etika kialakítására (Trócsányi László)618
Fehér Lenke: A bűnözés új jelenségei. A bűnözés megelőzése (Vitaülés)619
Stipta István: A második miskolci jogtörténész nap (Wenczel Gusztáv emlékülés és tankönyv vita)623
Hamza Gábor: Római jogi tankönyv vitája Szegeden625
Dunai Pál: Az egyoldalú jognyilatkozat a nemzetközi jogban626
XII. szám
Törő Károly: Hogyan védi jogunk a szabadságot?:631
Horváth Tibor: Megjegyzések a büntetőpolitika és a büntetési rendszer összefüggéseiről639
Kovacsicsné Nagy Katalin: A szabálysértési eljárás és az elzárás büntetés alakulása643
Prugberger Tamás: A szövetkezetek jogi szabályozásáank lehetősége egy egységes vállalati törvény keretében647
Eigner József: A végrendeleti közreműködésről de lege lata és de lege ferenda654
Bajory Pál: Bizonyítás a római jogban658
Szemle
Borisz Szpaszov: A Nemzetgyűlés állandó bizottságainak fejlődése a Bolgár Népköztársaságban666
Jogirodalom - Jogélet
Burián László - Török Gábor: az első svájci-magyar jogásznapok Veszprémben669
Pólay Elemér: A modern magánjog római jogi gyökerei670
Jobbágyi Gábor: "A gyógyító tevékenység újabb polgári jogi vonatkozásai, különös tekintettel a személyiségi jogi és felelősségi kérdésekre" c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitájáról (Czuglerné Ivány Judit)672
Takács Albert: A közigazgatási bírósági jogvédelem rendszere675
Dr. Gyertyánffy Péter - Perjés Sándor: A szoftver szerzői jogvédelemről magyarul (Vida Sándor)678
Shin Oikawa: A jog és a szokás konfliktusa Japánban678
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Jogtudományi Közlöny 1987. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1987. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1987. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1987. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1987. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1987. (nem teljes évfolyam) Jogtudományi Közlöny 1987. (nem teljes évfolyam)

A kötetek és a lapéleik enyhén foltosak. A 7. szám borítóján bejegyzés és aláhúzás, a 9. szám borítóján bejegyzés, a 11. szám borítóján jelölés látható.

Állapot:
3.680 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba