A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben - Magyarország III.

Előbb néhai Rudolf trónörökös főherczeg ő császári és királyi fensége kezdeményezésével és közreműködésével, most Stefánia özvegy trónörökösné főherczegnő ő császári és királyi fensége védnöksége alatt

Előszó

Még 1848-ban egy nagy magyar államférfi azt mondotta, hogy „Budapest nem Magyarország, mint a hogy Paris Francziaország". Azóta annyit haladt a kor, hogy most már mindenki azt mondja, hogy... Tovább

Tartalom

Bevezetés, Jókai Mórtól 3
Budapest története, Salamon Ferencztől 7
Az építés Budapesten, Pasieiner Gyulától.
A rómaiak kora 73
Az Árpád-házi királyoktól Budavár visszavételéig 80
Budavár visszavételétől a legújabb időkig 96
Budapesti élet, Jókai Mórtól 119
Budapest városrészei, Rákosi Jenőtől 169
Közművelődési intézetek:
Budapest iskolái, Berzeviczy Alberttől 193
A Magyar Nemzeti Múzeum, Pulszky Ferencztől 209
A Magyar Tudományos Akadémia, Váczy Jánostól 228
A magyar irodalom, Váczy Jánostól 245
A magyar színészet, Paulay Edétől 339
A zene:
I. Az egyházi zene, Bartalus Istvántól 379
II, A világi zene, Káldy Gyulától 392
Festészet és szobrászat. Keleti Gusztávtól 413
Budapest ipara és kereskedelme, Lukács Bélától 471
Budapest ásványos vizei és fürdői, Ilosvay Lajostól 501
Budapest környéke:
Gödöllő és vidéke, Marczali Henriktől 517
A budai hegyvidék, Thirring Gusztávtól 535
Szent-Endre és Visegrád vidéke, Thirring Gusztávtól 551
FIUME.
Fiume és kerülete, Kenedi Gézától 565

RAJZOK
Kezdő-kép: Budapest a Hármas-határhegyről nézve, Dörre Tivadartól 3
Budapest a gellért-hegyről nézve, Rauscher Lajostól 5
Kezdő-kép : A Duna a pesti partról, a vámháztól tekintve, Rauscher Lajostól 7
Buda, Pest és Ó-Buda pecsétjei az egyesülés előtt, Dörre Tivadartól 13
Buda 1329. évi pecsétje, Dörre Tivadartól 17
Buda 1470 körül. Schedel H. 1493-ban Nürnbergben megjelent „Liber
cronicarum (Buch der Croniken)" czímű munkájából 19
A margitszigeti kolostor 1542-ben. Részlet Budapest 1542. évi rézkarczárói 21
A margitszigeti kolostor romjai (két rajz), Klotild főherczegnő D cs. és
kir. Fenségétől 23, 25
Csúcsíves épületrészletek Budavárban a XV. századból (két rajz) 28, 29
A Hunyadi-czímer a budavári Mátyás-templom tornyán 1470-ből 31
Mind a három rajz Dörre Tivadartól.
Faragványos kövek Mátyás király palotájából, jelenleg a Magyar Nemzeti
Múzeumban, Kimnach Lászlótól 33
A fehérvári kapu, Török Bálint nevének kezdőbetűivel, Dörre Tivadartól 43
A budavári jezsuita-lépcső, Dörre Tivadartól 45
Buda a XVIÍ. század elején. Merian „Nevve Archontologia Cosmica" czímű
Frankfurtban, 1638-ban megjelent művéből 47
Budavár ostroma l68ó-ban. Egykorú metszet után, melyet Hallart L. N.
rajza után Wening Mihály metszett 49
A keresztény hadak bevonúlása Buda várába, 1686 szept. 2-án. Herbel Károly
egykorú rajza után. La Malgrangenak Nancy melletti gyárában készült
szőnyegképéről, mely O cs. és kir. Felsége bécsi palotájában van 51
Pest és Buda a XVIII. század elején. Bél Mátyás „Notitia Hungáriáé novae
historico-geographica" czímű, 1737-ben megjelent művéből 53
Buda és Pest a jelen század elején. Artaria és társa bécsi műkereskedése
által kiadott színes kép után 55
Pesti és budai polgárőrség (1793-1850), Kimnach Lászlótól 57
A pesti vármegyeház, Háry Gyulától 59
A pesti Városház-tér az 1838-ki árvízkor. Egykorú rajzok után, Kimnach Lászlótól 61
A régi városház Budapesten, Nádler Róberttől 63
I. Ferencz József O Felsége megkoronázása a budavári főtemplomban
1867 június 8-án. Székely Bertalan aquarel festménye után, mely
a királyné ( ) Felsége birtokában van 65
A képviselőház ideiglenes épülete a Sándor-útczában, Háry Gyulától 67
Az új országház. Steindl Imre tervrajza után 69
Záró-kép: Budapest czímere, Dörre Tivadartól 72
Kezdő-kép: Aquincum tájéka, Dörre Tivadartól 73
Az aquincumi amphitheatrum, Dörre Tivadartól 75
Egyik aquincumi közfürdő romjai, Dörre Tivadartól 79
A budavári főtemplom, Rauscher Lajostól 81
A pest-belvárosi plebánia-templom belseje, Benczúr Bélától 87
Pastoforium a pest-belvárosi plebánia-templomban, Bejiczúr Bélától 89
A Károly-kaszárnya főkapuja és homlokzata, Nádler Róberttől 91
Az egykori Grassalkovich-palota kapuja, Rauscher Lajostól 93
A városi tánczterem (redcute) régi épülete 1849 előtt. A negyvenes években készült rajz után, Háry Gyulától 95
A Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőháza, Rauscher Lajostól 97
A Lánczhíd, Háry Gyulától 99
Az alagút bejárata a Lánczhíd felől, Benczúr Bélától 101
A Magyar Tudományos Akadémia palotája, Dörre Tivadartól 103
A Ferencz-városi plebánia-templom, Benczúr Bélától 105
A Lipót-városi plebánia-templom, Benczúr Bélától 107
A gróf Károlyi-palota az Fszterházy-útczában, Háry Gyulától 109
Gróf Batthyány Lajos villája az Andrássy-úton, Benczúr Bélától 111
A magyar államvasútak nyugdíjintézeti házának arkádja, Hary Gyulától 113
A gróf Wenckheim-palota a Stáczió-útczában, Bencziúr Bélától 115
Záró-kép: A Kálvin-téri szökőkút, Nádler Róberttől 118
Kezdő-kép: A Ferencz-József rakparti sétány, Háry Gyulától 119
A Város kútja (Király-kút) a Svábhegyen, báró Mednyánszky Lászlótól 123
A Vajda-bércz a Zugligetben a „Menny" és „Pokol" sziklákkal, Feszty Árpádtól 125
A fogaskerekű vasút és svábhegyi nyaralók, Háry Gyulától 129
A Stefánia-út a Városligetben, Vágó Páltól 131
A városligeti tó, Háry Gyulától 133
A korcsolya-csarnok a városligeti tó partján. Vágó Páltól 135
Vasárnapi mulatság a népligetben, Kimnach Lászlótól 137
Katonatisztek akadályversenye a városligeti lóversenytéren. Vágó Páltól 139
Margit-sziget: A sziget alsó része. - Az alsó vendéglő. - Az artézi kút
zuhatagja. - Hajóállomás. Rauscher Lajostól 143
A főherczegi lak s a mellette levő rom a Margit-szigeten, Klotild főherczegnő
Ő cs. és kir. Fenségétől 145
A Vigadó előtti kioszk, Ujváry Ignácztól 147
Czigány zenekar egy budapesti vendéglőben, Feszty Árpádtól 151
Szent István napi körmenet, Kimnach Lászlótól 155
Képviselőválasztási menet a Múzeum-kőrúton, Vágó Páltól 159
Budapesti rendőrök, Kimnach Lászlótól 161
I. Ferencz József (") Felsége megkoronáztatása 1867 június 8-án: Az eskü.
Székely Bertalan aquarel festménye után, mely a királyné C) Felsége birtokában van 163
Záró-kép, Cserna Károlytól 168
Kezdő-kép: Budapest a Margit-hídról nézve, Háry Gyulától 169
A királyi palota és a várkert épületei, Nádler Róberttől 173
A budai Dunasor a várkerti épületek előtt, Nádler Róberttől 175
A várkerthez vezető lépcső, Nádler Róberttől 177
Budavár a Városmajorból nézve, Háry Gyulától 179
A Szent-György-tér, Dörre Tivadartól 181
A Vigadó 183
Lipótvárosi új épületek : Az országos erdészeti egyesület háza. - Az igazságügyi palota. - A kereskedelmi akadémia bejárata 185
Az Andrássy-út 187
A Teréz-körút 189
A Ludovika-akadémia 191
Záró-kép 192
A budapesti egyetem és műegyetem épületei: A physikai intézet, az élettani intézet és a műegyetemi pavillon az Eszterházy-útczában 193
A budapesti egyetem és műegyetem épületei: A természetrajzi intézet és
a műegyetemi főépület a Múzeum-körúton 195
A budapesti egyetem orvoskari központi épülete a klinikákkal és a Stefánia
szegény-gyermek-kórház 197
Mind a kilencz rajz Háry Gyulától.
Az egyetemi könyvtár, Dörre Tivadartól 199
Az egyetemi könyvtár olvasóterme, Háry Gyulától 201
A II. kerületi királyi katholikus főgymnasium és a Ferencz-József nevelőintézet épülete, Háry Gyulától 205
A Ferencz-József nevelőintézet egyik tanuló terme, Kimnach Lászlótól 207
A Magyar Nemzeti Múzeum. Széchenyi-terme, Cserna Károlytól 211
A Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárából: fegyverek, az egyedi bronz
korsó, a szegzárdi sírlelet és a polgárdi tripos, Cserna Károlytól 215
Magyar ()tvös-munkák a M. N. Múzeum régiségtárában, Cserna Károlytól 219
Az Országos Képtár XXI. terme: Németalföldi képek, Kimnach Lászlótól 225
A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása a pozsonyi országgyűlésen
1825 november 3-án. Az Akadémia palotájára készített bronz dombormű, Holló Barnabástól. Cserna Károly rajza
A Magyar Tud. Akadémia palotájának lépcsőháza a földszinti oszlopcsarnokból s az első emeletről nézve, Háry Gyulától 237
A Magyar Tud. Akadémia díszterme a Kisfaludy-társaság ünnepélyes közülése alkalmával, Háry Gyulától 239
A Magyar Tud. Akadémia elnöki terme, Cserna Károlytól 241
Záró-kép : A Magyar Tud. Akadémia czímere, Cserna Károlytól 244
Kezdő-kép „A magyar irodalom" czímű czikkhez, Cserna Károlytól . . . 245
A Königsbergi Töredék. Eredetije a königsbergi egyetemi könyvtár egyik
XIV. századbeli codexének szöveg előtti levelén 247
Az első magyarországi nyomda 1473. évi nyomtatványának („Chronicon
Budense") záradéka 249
Temesvári Pelbárt „Pomerium de Sanctis" czímű munkájának czímképe.
Hely és év nélküli ősnyomtatvány a M. N. Múzeum könyvtárában. . 251
A „Szabács viadala" czímű XV. századi énekből. Eredetije a M. N. Múzeum
könyvtárában 253
Az első ismert magyar nyomtatvány : Komjáthy Benedek „Szent Pál levelei"
czímű (1533) bibliafordításának czímlapja. Eredetije a budapesti kir.
m. tud. egyetemi könyvtárban 258
Az első magyarországi ismert magyar nyomtatvány: Sylvester (Erdősi)
János „Új testamentom"-ának (Újsziget, 1540 czímlapja 259
Pázmány Péter „Igazságra vezérlő kalaúz"-ának (1623) czímlapja 267
Gróf Zrinyi Miklós. Tromas János egykorú festménye után, Bouttats Gerhard
metszete 269
Gróf Zrinyi Miklós költeményei első, 1651. évi kiadásának czímlapja 271
Bessenyei György. A magyar tud. akadémiai könyvtár olvasótermében levő
egykorú festmény után, Cserna Károlytól 277
Révai Miklós. Donát festménye után, Kimnach Lászlótól 279
Gróf Gvadányi József. Mansfeld J.-nak az Orsz. Képtárban levő metszete után 283
Kazinczy Ferencz. A Magyar Tud. Akadémia képestermében levő festmény után 285
Csokonai Vitéz Mihály. John Frigyesnek az Orsz. Képtárban levő metszete után 287
Kisfaludy Sándor. A Kisfaludy-társaság birtokában levő festmény után 289
Berzsenyi Dániel. A Kisfaludy-társaság birtokában levő festmény után 291
Kölcsey Ferencz. Einsle Antalnak Szatmármegye székházában levő festménye után 295
Kisfaludy Károly. A Magyar Tud. Akadémia képestermében levő festmény után 299
Mind az öt rajz Cserna Károlytól.
Katona József. A kecskeméti „Katona-kör" birtokában levő színes krétarajz után, Kimnach Lászlótól 303
Vörösmarty Mihály. A Magyar Tud. Akadémia képes termében levő festmény után, Cserna Károlytól 305
Szigligeti Ede, Kimnach Lászlótól 309
Madách Imre, Roskovics Ignácztól 311
Tompa Mihály, Roskovics Ignácztól 313
Petőfi Sándor, Barabás Miklós l848-ki kőrajza után 317
Arany János, Roskovics Ignácztól 321
Báró Jósika Miklós. A Kisfaludy-társaság birtokában levő festmény után,
Kimnach Lászlótól 323
Báró Eötvös József. Benczúr Gyula festménye után 325
Báró Kemény Zsigmond, Cserna Károlytól 327
Bajza József, Cserna Károlytól 331
Toldy Ferencz, Cserna Károlytól 333
Erdélyi János. Barabás Miklós festménye után, Cserna Károlytól 335
Az írók arczképei alatt levő névaláírások eredetijei a Magyar Nemzeti
Múzeum könyvtárában.
Záró-kép, Cserna Károlytól 338
Kezdő-kép „A magyar színészet" czímű czikkhez, Roskovics Ignácztól 339
Moór Anna. Donát festménye után, Roskovics Ignácztól 343
Déryné. Egykorú metszet után, R. Hirsch Nellitől 347
Kántorné. Egykorú metszet után, R. Hirsch Nellitől 353
Megyeri Károly. Egykorú metszet után 355
Idősb Lendvay Márton. Barabás Miklós rajza után 357
Lendvayné. Egykorú festmény után, Cserna Károlytól 359
Bartha János. Latkóczy Lajosnak az orsz. történeti képcsarnokban levő
egykorú festménye után, Cserna Károlytól 361
Egressy Gábor, Roskovics Ignácztól 363
Szentpétery Zsigmond. Egykorú metszet után, Cserna Károlytól 365
Jókainé. Barabás Miklós rajza után 367
Schodelné. Barabás Miklósnak az orsz. történeti képcsarnokban levő festménye után, Cserna Károlytól 371
Hollósy Kornélia. Barabás Miklósnak az orsz. történeti képcsarnokban
levő festménye után, Cserna Károlytól 373
Záró-kép, Roskovics Ignácztól 378
Kezdő-kép „A zene" czímű czikkhez, Roskovics Ignácztól 379
Esterházy Pál nádor. Egykorú rézmetszet ut;in, Roskovics Ignácztól 389
Hummel Nep. János, Egykorú metszet után, Cserna Károlytól 393
Liszt Ferencz, Roskovics Ignácztól 395
Mosonyi Mihály, Roskovics Ignácztól 397
Volkmann Róbert, Roskovics Ignácztól 399
A magyar királyi operaház, Dörre Tivadartól 407
A magyar királyi operaház főlépcsője, Dörre Tivadartól 409
Záró-kép a „Zene" czímű czikkhez, Roskovics Ignácztól 412
Kezdő-kép a "Festészet és szobrászat" czínű czikkhez, Roskovics Ignácztól 413
Kupeczky János: Saját arczképe 419
Mányoky Ádám : Saját arczképe 421
Than Mór: „A közlekedés allegóriája" 423
Lotz Károly : A Magyar Tud. Akadémia dísztermének falfestményei (Könyves
Kálmán kora. Szent István kora. Nagy Lajos kora) 425
Liezen-Mayer Sándor: „Szent Erzsébet" 427
Benczúr Gyula: „Vajk (Szent István) megkereszteltetése" 429
Székely Bertalan: „II. Lajos király holttestének feltalálása" 431
Zichy Mihály : A londoni vásár Madách „Ember tragédiájá"-ban 433
Madarász Viktor: „Hunyadi László a ravatalon" 435
Munkácsy Mihály: „Műteremben" 437
Rrocky Károly: „Nyugvó Psyche" 441
Id. Markó Károly: „Tengeri tájkép" 449
Ligeti Antal: „A szent család menekülése" 451
Mészöly Géza: „Balatoni tájkép" 453
Izsó Miklós: „A búsúló juhász" 461
Huszár Adolf: Deák Ferencz szobra 463
Stróbl Alajos: Sarkophag a Deák-mauzoleumban 465
Zala György : Síremlék 467
A magyar képzőművészeti társulat műcsarnoka Budapesten, Benczúr Bélától 469
Záró-kép a „Festészet és szobrászat" czímű czikkhez, Roskovics Ignácztól 470
Kezdő-kép: Budapest alsó része, az összekötő vasúti hídról nézve, Háry Gyulától 471
Gyártelepek 0-Budán, Gajzágó Salamonné Fiuk Paulától 473
Részletek egy gépgyárból: i. Kéregöntő-műhely; 2. A villamossági osztály
próbaterme; 3. A villamossági osztály fölszerelési terme, Dörre Tivadartól 475
Malátaszérű egy kőbányai sörgyár sziklapinczéjében, Dörre Tivadartól 477
Az elevátor a Duna partján, Dörre Tivadartól 479
Az elevátor emelő-gépei, Greguss Imrétől 480
Sertés-szállás Kőbányán, Jantyik Mátyástól 483
Marhavásár a Ferencz-városban, a közvágóhídnál, Vágó Páltól 485
A közvágóhíd kapuja, Cserna Károlytól 487
A vámpalota, Benczúr Bélától 489
A keleti pályaudvar, Háry Gyulától 491
A villamos vasút s középponti áramfejlesztő telepe, Dörre Tivadartól 493
A budai Lánczhídfő, Nádler Róberttől 495
A Margit-híd, Háry Gyulától 497
Záró-kép, Dörre Tivadartól 500
Kezdő-kép: A Lukács-fürdő és a Császár-fürdő, Háry Gyulától 501
Az Erzsébet-sósfürdő, Háry (lyulától 505
A Hunyadi János keserűvíz palaczkozása, Jantyik Mátyástól 507
A császár-fürdői török felírat 1570-ből 509
A Margit-fürdő a Margit-szigeten, Rauscher Lajostól 511
A Rudas-fürdő gőzfürdőjének nagy medenczéje, Vágó Páltól 513
Záró-kép: A Rácz-fürdő a Gellért-hegyről nézve, Háry Gyulától 516
Kezdő-kép: A besnyői zárda. Keleti Gusztávtól 517
Gödöllő, Keleti Gusztávtól 523
Vadászat a gödöllői határban. Vágó Páltól 527
A fóthi templom, Rauscher Lajostól 533
A budai hegyek, a Csillag-völgyből éjszak felé nézve, Dörre Tivadartól . 537
A budaörsi hegyek, Dörre Tivadartól 539
A sóskúti kőbánya, Háry Gyulától 541
A Makkos-Mária templom romjai, Dörre Tivadartól 545
Az ürömi mauzóleum, Kimnach Lászlótól 547
Budafoki barlanglakás, báró Mednyánszky Lászlótól 549
Szent-Endre, Háry Gyulától 555
A Kőhegy, Háry Gyulától 557
Visegrád, Rauscher Lajostól 561
Záró-kép: Salamon tornya Visegrádon, Cserna Károlytól 564

FIUME
Kezdő-kép: Fiume, Háry Gyulától . 565
A fiumei vashíd és alagút, Háry Gyulától 567
A Fiumara-csatorna, Háry Gyulától 569
A tőrre della cittá. (A város tornya), Nádler Róberttől 573
A régi castello. - A római kapu. - A municipium udvara, Háry Gyulától 575
A fiumei városi színház, Nádler Róberttől 579
A fiumei kikötő 587
Részlet a Szapáry-partról 589
A magyar királyi kormányzói palota 591
A magyar királyi tengerészeti hatóság épülete 593
A cs. és kir. haditengerészeti akadémia 595
Mind az öt rajz Háry Gyulától.
József főherczeg nyári lakása (Villa Giuseppe), Cserna Károlytól 597
A kőolaj-finomító gyár és a rizshántoló gyár Fiúméban, Háry Gyulától . 599
Záró-kép: Osteria Fiúméban, Cserna Károlytól 604
A fametszetű képek a Moreili Gusztáv tanár vezetése alatt levő intézetben készültek.
Színes képmelléklet :
„Magyar főúr díszruhában, csatlósokkal", Vágó chromozinkographiáját
Angerer és Göschl műintézete készítette. E kép a „Budapesti élet" czímű közleményhez (119. lap) tartozik.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem