Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.274

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar művelődés és a kereszténység I-III.

La civiltá ungherese e il cristianesimo I-III. - A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-14./Atti del IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi Roma-Napoli 9-14 settembre 1996

Szerző

Kiadó: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Kft.
Kiadás helye: Budapest-Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.891 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Olasz 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-8335-53-X
Megjegyzés: Az I. kötet olasz nyelvű, néhány fejezete francia, angol és német nyelven íródott. További szerzők a kötetekben.
Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

I. kötet (olasz nyelven) 1-477

II. kötet

Régi magyar kultúra
Prazák, Richard: Mór püspök Szent Zoerard és Benedek remetékről
szóló legendája a történelmi, irodalmi és művészettörténeti összefüggések tükrében 481
Kristó Gyula: Vallási türelem az Árpád-kori Magyarországon 485
Font Márta: Magyarok és keleti szlávok az Árpád-korban. Adalékok a kapcsolatok egyháztörténeti hátteréhez 497
Ritter, Ralf-Peter: Az Ehrenfeld-Kódex latin megfelelőjéhez 507
Vizkelety András: Egy ismeretlen magyar dominikánus írásai a 13. századból 517
Körmendy Kinga: Padova kánonjogi doktorai és kódexeik az esztergomi káptalanban a XIV-XV. században 527
Petneki Áron: Zarándokság és a zarándoklatok kritikája 538
Sroka, Stanislaw: Mieszko veszprémi püspök pontificaléjának jelentősége a középkori magyar kultúrában 552
Móser Zoltán: Szent László lándzsájának hegyérői. A Szent László-legenda falképciklusról 554
Jankovits László: Egy elutasítás háttere - az 1465-ös magyar követség Firenzében 562
Kulcsár Péter: Mátyás király és a vallás 570
Csernus Sándor: Lancelot király és Magyarország mint a Kereszténység védőbástyája 580
Sulyok Hedvig: Egy magyarországi humanista egyházfő műveltségéhez 597
Pomozi Péter: Báthory István király szerepe Lívföld művelődéstörténetében (vatikáni-erdélyi-lengyel-balti érintkezések) 606
Kruppa Tamás: Adalékok Báthory Zsigmond havasalföldi hadjáratához 613
Huszti Vilmos: Oláh Miklós pályafutása, levelezése és leveleskönyvének humanista vonásai 622
Deé Nagy Anikó: Régi bibliák egy erdélyi könyvesházban, a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtárban 631
Szelestei N. László: Magyarországi diákok a bécsi jezsuita gimnáziumban 1578-ban (Rekreációs diárium töredéke) 644
Király Péter: Magyar-olasz zenei kapcsolatok a 17. század végéig 651
Szakály Ferenc: A harmadik skizma hatása a török kori magyar művelődésre 668
Gábor Csilla: Szent Ignác-i lelkiség, barokk világkép Káldi György prédikációiban 679
Kovács András: „Simulált is szegény fejedelem az religio dolgában... "
Bethlen Gábor fejedelem gyulafehérvári szószék- és orgonarendeléséről 689
Rákos Péter: Európa és Magyarország Comenius életében és müveiben 698
Gussarova, Tatjana: A vallási kérdések tárgyalásának légköre a magyar országgyűléseken a XVII. század első felében 705
Bitskey István: Ókeresztény szerzők Pázmány Kalauzában 710
Mester Fiore: Pázmány Péter mentalitása és személyisége 717
P. Vásárhelyi Judit: Szenei Molnár Albert bibliakiadásának háttere 723
Hargittay Emil: A biblikus mitizáció a 17. századi magyar költészetben 731
Kecskeméti Gábor: Teológia és retorika a régi magyar prédikációirodalomban 743
Dukkon Ágnes: A bibliai idézetek szerepe Tótfalusi Kis Miklós írásaiban 754
R. Várkonyi Ágnes: Kereszténység és béke-kultúra a koraújkori magyar politikában 761
Varga J. János: Kollonich Lipót és az „Einrichtungswerk". A bíboros érsek egyházpolitikájának változatai 770
Csetri Elek: Tolerancia és erdélyi felvilágosítók 777
Kibédi Varga Áron: A halotti beszéd pragmatikája Verestói György ürügyén 786
Szilágyi Ferenc: Fiziko-teológia a XVIII. századi hazai irodalomban 794
Molnár Szabolcs: Az „Öreg Szikszai" 804
Bjom Andersen, Zsuzsanna: Ludvig Holberg Hegyi Erasmusa. mint jezsuita iskoladráma 813
Kilián István: Egyház, iskola, dráma és színjáték a XVII-XVIII. században 821
Pintér Márta: Egyházi és világi mecenatúra a 16-18. századi színjátszásban 836
Fülöp Lajos: A gyöngyösi ferences könyvtár művelődéstörténeti értékei 848
Chiorean, Ioan: A római egyetemi kollégiumok szerepe a 18. századi erdélyi román értelmiség alakulásában 860
Debreczeni Attila: Felvilágosult szemlélet és felekezetiség? 867
Mózes Huba: A lírai költészet műfajai korai magyar bibliafordításokban 873
Hölvényi György: Antonio Ludovico Muratori hatása Magyarországon 882
Oláh Anna - Zárug Péter Farkas: Itáliai matematikusok erőfeszítései a Bolyai-kéziratok kiadása érdekében 892
Beke Margit: Az esztergomi érsekek temetései Pozsonyban a XVIII. században 900
Peykovska, Penka: Fermendzsin Özséb és a magyar történetírás 907

Népi kultúra és a kereszténység
Kósa László: Kereszténység és magyar népi kultúra 913
Lukács László: Szent István király a magyar néphagyományban 925
Nagy Hona: Mária-legendák az apokrif evangéliumoktól a 20. századi folklórig (részlet) 935
Liszka József: Szent Vendel kultuszának elterjedése a Kárpát-medencében (a szlovákiai Kisalföld emlékei alapján) 947
Tánczos Vilmos: Középkori szentkultusz a moldvai népi imádságokban 957
Faragó József: A mennybe vitt leány balladája a magyar népköltészetben 968
Kriza Ildikó: Halotti búcsúztatók az irodalom és folklór határán 975
Silling István: A bácskai népi vallásosság szent szövegei és a ferencesek 984
Lantosné Imre Mária: Forráskultusz és paraliturgia. Egy vallásos néphagyomány továbbélése a pécsi egyházmegyében 989
Küllős Imola: Népi vallásosság és történelmi identitás (Egy XX. századi református prófétaasszony tevékenysége a Kárpátalján) 1000
Bárth János: Vallási alapismeretek oktatása a kalocsai érsekség területén a XVIII. század közepén 1009
Paládi-Kovács Attila: Egyházak, iparosok, munkások a 19-20. század fordulóján 1016
Penavin Olga: A szlavóniai magyarok nyelve. In memoriam Kórógy 1026

Nyelvünk és a kereszténység
Benkő Loránd: Az itáliai kultúra nyelvi emlékei az Árpád-kori Magyarországon 1037
Ruzsiczky Éva: A kereszténység fölvételének szerepe a magyar szinonima kialakulásában 1043
T. Somogyi Magda: A keresztény eszmekör első szövegemlékeink szókincsének tükrében 1051
Zelliger Erzsébet: Pálos eredetű munkák és a magyar irodalmi nyelv 1056
Hajdú Mihály: A kereszténység fölvételének hatása a magyar névhasználatra 1062
Gergely Piroska: Az erdélyi egyházak hatása a keresztnévhasználatra az erdélyi akadémiták középkori és korai újkori névanyagában 1068
Ördög Ferenc: A harangnevekről 1078
Murvai Olga: Két cirill betűs magyar nyelvű Miatyánk Erdélyben 1085
De-Bie Kerékjártó, Ágnes: Bibliai és pogány eredetű kifejezések a magyarban 1093
Szüts László: Vallási vonatkozású kifejezések, frazeológiai egységek,
szólások, közmondások szerkezeti és nyelvhelyességi vizsgálatáról 1106
Artowicz, Elzbieta: A katolikus és a protestáns iskolai hagyomány szerepe a mai magyar nyelv grammatikai modelljének kialakulásában 1110
Eőry Vilma: Archaizálás és megújítási igény a protestáns énekirodalomban 1116
Péntek János: A hitélet anyanyelvisége a mai Erdélyben 1123
Sándor Klára: A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál 1130
Paczolay Gyula: Bibliai közmondások és szólások a magyarban és más nyelvekben 1151
Szász Erika: A magyar katonai nyelv fejlődése 1161
Révay Valéria: Az ősi magyar szókincs a Biblia nyelvében 1164
Tóth Szilárd: Rovásírás és latin betűs írás a magyar művelődésben 1171
Katona Edit: Interferencia-jelenségek vizsgálata a Hitélet című vajdasági magyar katolikus folyóiratban 1181

III. kötet

Irodalom és művelődés
Kulcsár Szabó Ernő: (Fel)adott hagyomány? A keresztény művelődésszerkezet örökségének néhány kérdése 1944 utáni irodalmunkban 1189
Mezei Márta: Vallásváltoztatások és megítéléseik a 19. század elején 1205
Gyapay László: „Részegnek mondassék a józan, ha magát a világosságot mérték felett kívánja" (Vallás és filozófia viszonya Kölcsey gondolatvilágában) 1212
Dávidházi Péter: A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya 1219
Szabó G. Zoltán. A Hymnus Istene (Isten és sors összefüggései Kölcsey Hymnusában) 1237
Várhelyi Ilona: Kölcsey istenképének fejlődése 1242
Korompay H. János. Romantikus azaz keresztyén (Az 1840-es évek kritikatörténeti tanulságai) 1254
Lizanec, Petro: Az olasz tudomány és keresztény kultúra szerepe Mihajlo Lucskaj ungvári esperes hagyatékában 1259
Tarnói László: Értékítéletek a magyarországi német nyelvű irodalmi
életben a XVIII-XIX. század fordulóján 1265
Ratzky Rita: Bibliai motívumok Petőfi Sándor költői képeiben 1279
Gerevich-Kopteff Éva: A hübrisz és a superbia megjelenési formái Madách Tragédiájában 1290
Nagy Miklós: Róma ellen (Jókai és a katolikus egyház magyar bírálói a kiegyezés évtizedében) 1299
Kozma Dezső: Kereszténység-élmény és létértelmezés a XIX. század
második felének magyar költészetében 1305
Szörényi László: „Kinek én ezt írám tört címere mellett"? (Lajos dalünnepe) R. Takács Olga: Fraknói Vilmos olasz kapcsolatai 1311
R. Takács Olga: Fraknói Vilmos olasz kapcsolatai 1323
Császtvay Tünde: A szent célok és az üzlet Lonkay Antal és Mikszáth Kálmán szolgálata 1328
Kolmanová, Simona: Jókai humora és az egyházak 1339
Tamás Attila: Kereszténység és „latinos" pogányság Kosztolányi Dezső műveiben I347
Sieroszewski, Andrzej: Az emberi magatartás példái Németh László regényeiben 1354
Görömbei András: Németh László és a kereszténység 1360
Lahdelma, Tuomo: Az úr érkezése mint újtestamentumi transzfiguráció 1365
Tomis, Karol: Vallásos motívumok Ady Endre és Ivan Krasko költészetében 1376
D'Alessandro, Marinella: Hitek, vallások, felekezetek Ady publicisztikájában 1382
G. Komoróczy Emőke: Biblikus emblémák Kassák költészetében 1390
Tverdota György: Pauler Ákos és József Attila 1402
Szőke György: „Hogy valljalak, tagadjalak..." (Hit és nem-hit kettőssége József Attilánál) 1407
N. Horváth Béla: Isten-képek József Attila költészetében 1414
Kabdebó Lóránt: Az út poétikája („Vendégség"-élmény a huszadik század költészetében) 1421
Imre László: Reményik Sándor vallásos lírája és a kisebbségi etika 1429
Kántor Lajos: Erdélyi zsoltár - kisebbségi zsoltár? (Változatok a XX. század első feléből) 1435
Sájter Laura: Keresztény motívumok a magyar szecessziós drámairodalomban 1442
Visky András: Mítosz vagy zsáner (Tamási Áron és a magyar színházi tradíció) 1449
Gerold László: Tóth Ferenc: Jób 1456
Szabó Lilla: A magyar művelődés és a kereszténység összefüggésének kérdése a „római iskola" tükrében 1463
Máté Zsuzsanna: Sík Sándor élmény-esztétikájáról 1480
Bosnyák István: „Atyámfia anyag!" avagy egy ellen-gubbiói krisztiánus
esztétika és kortörténeti háttere 1487
Tamás Ferenc: Egy evangéliumi ember a XX. században (Az esszéista Rónay György szellemi magatartása) 1493
Bodnár György: Mirjamok és Máriák (Kaffka Margit mitikus elbeszélései) Bányai János: Füst Milán biblikus versélménye 1501
Megela, Ivan: Kodolányi János történeti trilógiája (Eurázsiái lélek és kereszténység egyetemessége) 1515
Botka Ferenc: 700 éves Szent Ferenc vagy az Assisi film (Déry Tibor hosszú-költeménye 1926-ból) 1523
Gömöri György: Radnóti Miklós és a Biblia 1541
Wassiljeva, Natascha: „Én katolikus vagyok" (Babits Mihály katolicizmusa és vallásos ösztönzések kisprózájában) 1548
Kelevéz Ágnes: „Hiszem az ezer istent" (A fiatal Babits rendhagyó Credója) 1553
Karafiáth Judit: Mauriac Magyarországon 1568
Sárközi Mátyás: Istenkeresés a nyugati magyar költészetben 1578
Márkus Béla: Szabad akarat, predestináció, munkaetika (Sarkadi Imre bibliai-dogmatikai motívumairól és utalásairól) 1584
Harkai Vass Éva: Bibliai példázat és regény (Mészöly Miklós: Saulus) 1590
Büky László: Az ördög és az angyal Nagy László költészetében 1595
Jastrzebska, Jolanta: Az Egy családregény vége mint apokrif írás 1603
Dobos István: A vallásos horizont Esterházy Péter regényeiben 1608
Faragó Kornélia: Biblikus-keresztény jelentéselemek profán élettérben 1615
Szabó Zita: Az úton lévő Dante Kosztolányinál és T. S. Eliotnál 1621
Thomka Beáta: A látomás alakzattana 1625
Szigeti Lajos Sándor: Evangélium és esztétikum a modernségben 1636
Danyi Magdolna: Pilinszky János költészete és a keresztény hitvilág (tanulmányvázlat) 1645
Berszán István: Bibliai toposz, liturgikus látás és a szöveg agóniája Pilinszky János verseiben 1652
Juhász Erzsébet: Az áldozat eleme Pilinszky János költészetében 1664
Tasi József: „Zárás és nyitás az utolsó fejezetre?" (Korszakváltás Pilinszky költészetében a hatvanas-hetvenes évek fordulóján) 1670

Kereszténység és nemzettudat
Kiss Gy. Csaba: Nemzeti identitás - vallási identitás a közép-európai nemzeti himnuszokban 1681
Csorba Sándor: Nemzeti himnusz és európai gondolkodás 1690
Brandt, Juliane: Magyar protestantizmus és társadalmi változás 1867-1914: az egyházi értekezletek mint a tartalmi és szervezési adaptáció kísérletei 1709
Illés László: Az egyház szociális tanításai és a magyar katolikus sajtó az 1930-as évek elején 1717
Halmesvirta, Anssi: Mindszenty József bíboros közéleti moralizmusa 1728
Egyed Péter: A kolozsvári iskola 1740
Szabó Ferenc: A protestáns egyházak autonómiája körüli politikai küzdelmek a Bach-korszakban 1749
Tatár Mária Magdolna: Bjornson és szlovák informátorai: Mi történt Csernován? (Andrej Hlinka perének sajtóvisszhangja) 1755
Nagy Olga: Az egyház kulturális és mozgalmi szerepe az erdélyi kisebbségi létben 1759
Salat Levente: A kisebbségi helytállás modelljei 1765
Pozsony Ferenc: Egyház, népi kultúra és identitás kapcsolata a romániai magyar szórványközösségekben 1778
Várdy Béla: Magyar vallási élet gyökerei Amerikában a századforduló idején 1785
Várdy Huszár Ágnes: Az amerikai magyar egyházközségek megszületése és kifejlödése 1796

Iskola és könyvtár
Fedinec Csilla: Az ungvári görög katolikus tanítóképző kultúrmissziója az észak-keleti Felvidéken 1813
Mihalovics Árpád - M. Lengyel Alojzia: Katolikus gimnáziumok Északkelet-Magyarországon (1920-1948) 1820
Cseke Péter: Keresztény erkölcs és kisebbségi ifjúságnevelés a két világháború közötti Erdélyben 1842
Engel Köllő Károly: Az Erdélyi Katolikus Akadémia megalakulása és működése 1851
Csicsery-Rónay István: Könyvkiadás az emigrációban a keresztyén humanizmus jegyében 1863
Kovács Ilona: Az amerikai magyar egyházi kiadványok 1868
Csapó Julianna - Csáky S. Piroska: Áhítat vagy divat? (Magyar nyelvű egyházi kiadványok Vajdaságban 1945-1995 1885
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem