820.530

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1973/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XVI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Tanulmányok:
Bolla Ilona: A közszabadság a XI-XII. században 1
V. I. Bovikin: Oroszország ipari fejlődésének társadalmi-gazdasági problémái 30
Zimányi Vera: A XVIII. századi gazdasági és társadalmi regresszió néhány aspektusa 49
Peter Mathias: Ki szabadította meg láncaitól Prométheuszt? 61
Kovács Endre: A magyar szabadságharc mérlege a francia sajtóban 76
Nevelő Irén: A magyar kisiparosság társadalmi-politikai arculatának néhány jellemző vonása a felszabadulás után 110
Közlemények
Parádi Nándor: Tata várábrázolása Matrakcsi Nászuh krónikájában 141
ijf. Fehér Géza: Az 1543. évi hadjárat XVI. századi török forrása: Matrakcsi Nászuh krónikája 148
Buza János: Öreg garas 151
Teke Zsuzsa: Velence adriai gazdaságpolitikája és a Frangepánok a XV. században 160
Réti R. László: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. a második világháborúban 170
Az új magyar történeti szintézis előmunkálatai
Heckenast Gusztáv: Iparfejlődés a Habsburg-birodalom osztrák és cseh tartományaiban a XVIII. században 188
Vörös Károly: A parasztság útja a polgári forradalomhoz 208
Elmélet és módszertan
Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában 245
Szemle
Szabó Miklós: Prohászka Ottokár és a katolikus egyházi reformtörekvések 1896-1914 257
Litván György: Az első világháború és az 1918-19-es forradalmak magyar vonatkozású anyagai a francia levéltárakban 265
Fejes Judit: A fasizmus kérdései a nyugatnémet történeti irodalomban 273
KELET-KÖZÉP-EURÓPA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN
Ránki György: Kelet- Közép-Európa második világháborús történeti irodalmának kérdései 289
Juhász Gyula: Politikai és diplomáciatörténeti irodalom Magyarország második világháborús
történetéről 312
Pintér István: Adalékok a magyar ellenállási mozgalom historiográfiájához 330
Tóth Sándor: Magyarország katonai szerepe a második világháborúban 339
W. Schumann - A. Wappler: Második világháborús történeti irodalom az NDK-ban 356
K. Jonca: A „völkerrechtliche Grossraumordnung" elmélete, különös tekintettel a dunai és
a Balkán-államokra 372
J. I. Korabljev: A szovjet történetírás a Szovjetunió részvételéről a kelet- és délkelet-európai
országok új típusú fegyveres erőinek kialakításában, a második világháború idején ... 376
G. Zaharia - G. Unc - P. Ilie - B. Iani: A román történetírás Közép- és Délkelet-Európának
a második világháború előestéjén és a háború alatt betöltött szerepéről 379
Chr. Mihova - V. Toskova: A bolgár történetírás és a délkelet-európai nemzetközi kapcsolatok kérdése, valamint Bulgária külpolitikája a második világháború alatt 394
J. Marjanovic: A jugoszláv történetírás a háborúról és a forradalomról 402
A. Faltys: A csehszlovák történetírás és a cseh határmenti területek története, 1938-1945 406
M. Pacor: Az olasz történetírás a második világháborúról a Duna völgyében és a Balkánon 411
Boros Zsuzsa: Német fogságból menekült francia hadifoglyok Magyarországon a második
világháború alatt 429
C. A. Macartney: Hozzászólás a Ránki György és Juhász Gyula előadásáról folytatott vitához 437
A. Konieczny: A második világháború historiográfiája a külföldi kényszermunkások ellenállásáról a Harmadik Birodalom hadigazdálkodásában 440
J. Mirnic: A bácskai németek a Magyarországi Németek Népi Szövetsége kereteiben 443
Glatz Ferenc; A második világháborús historiográfiai konferencia főbb vitakérdései 468
KÖZLEMÉNYEK
Juhász Gyula: Két tárgyalás 1943 tavaszán (Feljegyzések Kállay Miklós 1943. április 1-i
római és Horthy Miklós 1943. április 16-17-i klessheimi tárgyalásairól) 488
SZEMLE
Tanulmány a Komintern VII. Kongresszusának előkészítéséről ( Fejes Judit) 531
Visszaemlékezés és történelem (Megjegyzések Vas Zoltán memoárja kapcsán) (Glatz Ferenc) 532
OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 536
ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 546
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1973/1-4. Történelmi Szemle 1973/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.580 Ft
2.060 ,-Ft 20
10 pont kapható
Kosárba