A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története I-II.

A legrégibb időktől Kisfaludy Károly felléptéig/Kisfaludy Károly felléptétől a kiegyezésig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 1.558 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második kiadás. Bordázott gerincű aranyozott félbőr kötésben. Kihajtható mellékletekkel. Színes és fekete-fehér fotókkal, reprodukciókkal illusztrálva. Az első kötet kiadási éve 1899. Nyomatta az Athenaeum r. t. könyvnyomdája. További szerzők a tartalomban találhatóak.

Előszó

Részlet:

Történetünknek alig van dicsőségesebb korszaka, mint az, mely századunk huszas éveivel kezdődik s a szabadságharccal végződik. E korszakot egy győzelmes hadjárat tölti be, melyet a... Tovább

Tartalom

I. kötet

Az első kiadás előszava
BEVEZETÉS.
Irodalmunk és irodalomtörténetünk. Beöthy Zsolttól 1
KÖZÉPKOR ÉS RENAISSANCE - MONDÁK ÉS KÓDEXEK KORA.
1. A magyar nemzet őskora. Réthy Lászlótól 15
2. A magyar nyelv eredete. Simonyi Zsigmondtól 24
3. A pogánykori költészet emlékei. Erdélyi Páltól 29
4. A magyarság az Árpádok korában. Lánczy Gyulától 40
5. A királymondák és az énekmondók. Sebestyén Gyulától (dr.) 61
6. Legrégibb nyelvemlékeink (Oklevelek magyar szavai. - Halotti Beszéd.
Königsbergi Töredék). Simonyi Zsigmondtól 70
7. A csúcsíves stíl kora és a renaissance. (Az Anjou-királyok ; Zsigmond és
Mátyás uralkodása. Pulszky Ferenctől 76
8. Janus Pannonius és a humanisták. Hegedűs Istvántól 84
9. Középkori könyvtáraink és a Corvina. Sebestyén Gyulától (dr.) 96
10. Középkori költészetünk. I. Legendák és egyházi énekek. II. Világi költészet.
Horváth Cyrilltól 112
11. A kódexek mint nyelvemlékek. Simonyi Zsigmondtól 130
12. A krónikák. Marczali Henriktöl 142
VALLÁSI ÉS NEMZETI HARCOK KORA - PROTESTÁNS KOR, ANTIREFORMÁCIÓ
KORA, NEMZETIETLEN KOR.
13. A protestáns kor áttekintése. (1526-1606.) Kardos Alberttól 151
14. A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon. Hellebrant Árpádtól 157
15. Vallásos irodalom. I. Bibliafordítók. II. Prédikátorok. III. Polemikusok. Kardos Alberttől 165
16. Humanista hagyományok a XVI. században. Hegedűs Istvántól 181
17. A XVI. század történetirodalma, f Szilágyi Sándortól 187
18. A magyar jog és a Hármaskönyv. Hajnik Imrétől 196
19. A XVI. századi líra. Szilády Árontól 201
20? Balassi Bálint. Kardos Alberttől 206
21. XVI. századi elbeszélő költészetünk. I. Bibliai elbeszélések. II. Tinódi és a történeti énekköltés. III. Toldi Miklós és a magyar mondák. IV. Regényes vagy széphistóriák. Badics Ferenctől 214
22. Széppróza. I. A dráma kezdete. II. Ezópi mese, novella, prózai zsoltár.
Beöthy Zsolttól 242
23. A katholikus visszahatás (1606-1676) Széchy Károlytól 261
24. Pázmány és köre. Fraknói Vilmostól 272
25. A régi magyar iskolázás. I. A középkori iskolázás. II. Pázmány egyeteme és a protestáns főiskolák, Felméry Lajostól 290
26. A XVII. század vallásos irodalma. Szenei Molnár Albert, Geleji Katona István, Káldi György. Négyesy Lászlótól 306
27. Apácai Cseri János. Bánóczi Józseftől 327
28. A XVII. század történetirodalma. Angyal Dávidtól 334
29. A XVII. század levélirodalma. Angyal Dávidtól 347
30. A XVII. század lírája. Erdélyi Fáitól 353
31. Zrinyi Miklós. Széchy Károlytól 373
32. Gyöngyösi István és Listius László. Rupp Kornéltól 400
33. A XVII. századi széppróza és színészet. Négyesy Lászlótól 420
34. A kurucvilág költészete. I. Thököly és II. Rákóczi Ferenc kora. II. A kuruc
költészet. Badics Ferenctől 433
35. Történetirodalmunk a XVIII. század elején. Babocsay, Bethlen Miklós,
Cserei és Apor. Angyal Dávidtól 466
36. A nemzetietlen kor. Szinnyei Józseftől (dr.) 475
37. A XVIII. századi szépirodalom. I. Epika és vallásos líra. II. Mikes Kelemen.
III. Faludi Ferenc. IV. Amadé László. Négyesy Lászlótól 482
38. Iskolai drámák. Takáts Sándortól 511
39. A magyar történeti irodalom a XVIII. században. Marczali Henriktől ... 525
AZ IRODALMI MEGÚJHODÁS KORA.
40. A megújhodás (1772 - 1820). Széchy Károlytól 537
41. Bessenyei és társai. Széchy Károlytól 547
42. Franciások itthon. Széchy Károlytól 568
43. A deákosak Virág Benedekig. Négyesy Lászlótól 576
44. Dugonics András. Endrődi Sándortól 589
45. Horváth Ádám és Gvadányi József. Badics Ferenctől 599
46. Debrecen írói és irodalmi élete. Kardos Alberttől 619
47. Az egyeztető irány. Váczy Jánostól
48. Csokonai Vitéz Mihály. Haraszti Gyulától 642
49. Kármán József. Beöthy Zsolttól 655
50. Révai Miklós és a korabeli nyelvtudomány. Simonyi Zsigmondtól 666
51. Kazinczy Ferenc. Váczy Jánostól 683
52. A nyelvújítás története. I-III. Imre Sándortól 710
53. Kazinczy költői iskolája. Váczy Jánostól 733
54. Kölcsey Ferenc. Kelemen Bélától 744
55. Kisfaludy Sándor. Angyal Dávidtól 758
56. Berzsenyi Dániel. Keszthelyi Helikon. Költőnők. 776
57. A felvilágosodás irodalma. Ballagi Gézától 795
58. Tudományos irodalmunk. A magyar történetírás és „irodalomtörténet Badics
Ferenctől 807
59. A nemzeti" játékszín története 1837-ig. Bayer Józseftől 820
60. Hírlapirodalmunk fejlődése. Id. Szinnyei Józseftől 831

II. kötet

A nemzeti irodalom kifejlődése. Reform-kor.
65. Széchenyi kora. Beöthy Zsolttól 3
66. Magyar Tudós Társaság. Az Akadémia keletkezése, megalapítása és első
szervezete. Szász Károlytól 10
67. Gróf Széchenyi István mint író. Zichy Antaltól 26
68. Kisfaludy Károly. Kardos Alberttól 45
69. Katona József. Rákosi Jenőtől 57
70. Kisfaludy Károly iskolája. Gombos, Bolyai, Vitkovics, Fáy, Gaál és mások.
Badics Ferenctől 68
71. Vörösmarty Mihály. Szász Károlytól 84
72. A klasszikai eposz mívelői. Horvát Endre, Czuczor Gergely, Debreczeni
Márton, Garay János. Váczy Jánostól 111
73. Bajza József és az Athenaeum köre. Kelemen Bélától 129
74. Toldy Ferenc. Váczy Jánostól 140
75. A Nemzeti Színház története 1867-ig. Bayer Józseftől 150
76. Vajda és Kúthy. Széchy Károlytól 161
77. Jósika Miklós. Széchy Károlytól 171
78. Eötvös József. Baráth Ferenctől 180
79. Kemény Zsigmond. Gyulai Páltól 204
80. A magyar népköltészet és gyűjtői. I. A magyar népköltészet. II. Gyűjtők és gyűjtemények. Dr. Sebestyén Gyulától 216
81. Tompa Mihály. Szász Károlytól 261
82. Petőfi Sándor. Riedl Frigyestől 276
83. Arany János. Beöthy Zsolttól 300
84. Szigligeti és társai. A negyvenes évek drámairodalma. Rákosi Jenőtől 339
85. A magyar politikai szónoklat Kossuth előtt. Régi szónokaink. F. Nagy Pál,
Wesselényi Miklós és mások. Badics Ferenctől 357
86. Kossuth Lajos mint szónok és író. Baráth Ferenctől 372
87. A forradalom költészetéről 1848-49-ben. Vadnai Károlytól 397
A magyar irodalom szabadságharcunk lezajlása után.
88. A forradalom után. Szilágyi Sándortól 431
89. Deák Ferenc mint író. Zichy Antaltól 440
90. A magyar líra a forradalom után. I-IV. Széchy Károlytól 461
91. Jókai Mór és a regény. I-II. Beöthy Zsolttól 494
92. Madách és az Ember Tragédiája. Alexander Bernáttól 515
93. A dráma a forradalom után. Alexander Bernáttól 540
94. A műfordítás 1830 óta. Radó Antaltól 550
95. A magyar nyelvtudomány a XIX. században. Balassa Józseftől 560
96. A magyar műszellem búvárai. Eszthetikai és művészettörténeti irodalmunk. I-II. Várdai Bélától 569
97. A magyar történetírás fejlődése a XIX. században. Marczali Henriktől 601
98. A magyar természettudományi irodalom fejlődése I -IV. Pethö Gyulától 622
99. A magyar könyvkiadóság úttörői. Roboz Andortól 662
A második kötet tartalma 677
Szövegképek a II. kötetben 679
Műmellékletek a II. kötethez 684
Név- és tárgymutató az I. és II. kötethez Hellebrant Árpádtól 686
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II.

A második kötet gerince sérült, borítója kopott. A címlapon tulajdonosi pecsét található. Néhány lapon aláhúzások, bejegyzések láthatóak. Az I. kötet 138. oldalán 1 műmelléklet hiányzik.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
42.000 Ft
23.520,-Ft 20 30
168 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!