933.391

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténet 1943-1945.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata/XXXII-XXXIV. évfolyam

Szerző

Kiadó: Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 346 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: 3 évfolyam egy kötetben. A XXXII. és XXXIV. teljes évfolyam, a XXXIII. évfolyam 2. száma hiányzik. K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet:

A magyar irodalomtörténetírás mindeddig kevéssé méltatta figyelemre azt a tén yt, hogy Barac János, ez a magyaros műveltségű, szorgalmas brassói román versíró (1772-1848) nemcsak... Tovább

Tartalom

1943. XXXII. évfolyam

Tanulmányok.
Alszeghy Zsolt: Faludi Nemes emberének rokonai 68
Barta János: Baróti Szabó Dávid és a romanticizmus 153
Gáldi László: „Ludas Matyi" román átdolgozása 101
Márffy Oszkár: Császár Ferenc a műfordító 113
Sándor István: Ady és a gyermek 1
Sík Sándor: A magyar romantika kérdése 49
Kisebb közlemények.
Alszeghy Zsolt: A trencséni magyar jezsuitadrámák forrásaihoz 11
Agárdi László: A, Boldogasszony Anyánk egy ismeretlen változata 170
Dezsényi Béla: Egy felvidéki hetilap két elfelejtett cikkírója 175
Elek Oszkár: A szél és a nap 126
Kozocsa Sándor: Babits Mihály Horatius-fordításai 128
Kristóf György: „Ne sírj pajtás, ne könnyezz" kezdetű népdalunk történetéhez 173
Lengyel Miklós: A költő kikapcsolódása a társadalomból 14
Radnóti Miklós: Kaffka Margit kallódó verse és három Dehmel műfordítása 177
Rédtey Tivadar: Babits Mihály kritikusi „stílusgyakorlata" 1905-ből 81
Bírálatok.
A pannonhalmai főapátsági Szent Gellért-főiek, évkönyve. (Kocsis Lénárd), ( -ry) 180
Ács Tivadar: Nett-Buda. (K.) 23
Balanyi György: Magyar piaristák a XIX. és XX. sz.-ban. (-ry) 180
Barta János: Madách Imre. (Haraszthy Gyula) 131
Bölöni Farkas Sándor: Nyugateurópai utazás. (Gedeon Jolán) 181
Csapodi Csaba: A magyar barokk. (Angyal Endre) 136
Csorba Zoltán: Miskolc és Borsod az irodalomban. (-ry) 138
Gábriel Asztrik: Abélard. (Angyal Endre) 89
Gál István: Babits és az angol irodalom. (Angyal Endre) 21
Gulyás Pál: A bibliográfia kézikönyve. (Dezsényi Béla) 19
Gyóni Géza: „Repülj már levelem." (G. K.) 182
Halász Előd: Nietzsche és Ady. (Szabó Richárd) 20
Hankiss János: A magyar irodalom közelről. (-ry) 135
Hankiss János: Európa és a magyar irodalom. (Baránszky-.Jób László).. 88
Herke Rózsa: Pájer Antal. (Cs. G. K.). . - 90
Herczeg Ferenc. Félszázados tagságának alkalmával írták a Petőfi Társaság tagjai. (R.) ''
Jezsuita Történeti Évkönyv. (Gyenis András)
Jóború Magda: Akadémiai drámai pályaművek 1857-88. (rtr)
Kalmár Ödön: Bártfay László, (rtr)
Kardos Albert: Oláh Gábor s a Csokonai-Kör. (G.) 13
Kárpáti Aliról: Néma hegedű. (R)
Keményfy János: 500 év humora, (Cs. G. K.) 139
Kovalovszky Miklós: Ady Endre önképzőkört tag. (Batizi László) 136
Lám Frigyes: Győr a magyar regény- és novellairodalomban, (ry) 138
Lám Friedrich: Neue ungarische Lyrik. (Szabó Richárd) 134
Lukács József: A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája
II. Rákóczi Ferenctől napjainkig. (D. B.) 139
Mándy Stefánia: A gyermek a magyar irodalomban, (r-tr) 183
Miszti László: A magyar tragikum-elmélet története, (rtr) 89
Monoki István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt, (kb) 23
Nemzeti Színház 1941. Kiadja a Nemzeti Színház igazgatósága. (Kédey Tivadar) 18
Németh Mária: Bezinczkyné Bajza Lenke. (B. L.). 183
Pelyvás-Ferenczik István: A magyar irodalmi impresszionizmus és Krúdy Gyula. (D.) 90
Báró Petrichevich Horváth Emil: A Petrichevich-család naplói. (G.) 88
Polgári iskolai tanárok élete és munkái. Összeállította: Deák Gyula. (Sz) 24
Remin.iczky Erzsébet: Ady hatása líránikra (S. O.) 24
Rubinyi Mózes: A, nyolcvanéves Radó Antal. (Galambos Ferenc) 89
Sík Sándor: Esztétika. (Mitrovics Gyula) 178
Sőtér István: Jókai Mór (F.) 133
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladatai. (-ry) 20
Tihanyi Károly: Kiss Károly irodalmi munkássága, (Bikácsi László) 182
Vájlok Sándor: Petőfi a tótoknál. (Csorba Tibor) 24
Várdai Béla: Rab magyar tájakon. (Cs. Gárdonyi Klára) 19
Folyóiratok szemléje.
Folyóiratok 25, 91, 140, 184
Figyelő.
Adalékok Kónyi János életéhez. (Lukács József) 32
Adat a ,;Hitel" fogadtatásához. (Újvári Gyula) 193
Arany János levele Hunfalvy Pálhoz. (Korompay Bertalan) 144
Egy ismeretlen Mikszáth-vezércikk. (Bisztray Gyula) 146
Egy színházi újság története. (M. Császár Edit) 187
Elhunytak. (G. P.) 35, 99, 151, 195
Hírek. 34, 99, 150, 193
Hogyan készült. Vajda János költeményei válogatott gyűjteményének kiadására? (Dénes Tibor) 30
Ismeretlen bírálat Kodály Zoltánról. (Ortutay Gyula) 28
Kemény Zsigmond ismeretlen levelei. (Jancsó Elemér) 145
Kisfaludy Sándor levele Jankovich Miklóshoz. (Korompay Bertalan) 144
Kovacsóczy Mihály kiadatlan levelei. (Dezsényi Béla) 94
Olasz könyv Petőfiről. (Ternay Kálmán) 33
Társasági ügyek 45
Titkári jelentés. (Brisits Frigyes) 43

1944. XXXIII. évfolyam

Brisits Frigyes: Czinke Ferenc egyetemi tanári kinevezésének története 1
Radó Polikárp: A Pray-kódexről 49
Solt Andor: A dráma fajai 97
Kisebb közlemények.
Alszeghy Zsolt: Adalék a magyar regény előzményeihez 14. 56
Alszeghy Zsolt: A Judit-dráma problémája 109
Kárpáti Sándor: Két jezsuita vígjáték 110
Komlós Aladár : Honnan merítette Kiss József zsidó balladahőseit? 118
Kovalovszky Miklós: Petőfi nevéről 59
Kristóf György: Költemények: egy fiatal egygyesület 'sengéje 57
Radó Antal: Brüsszeli és drezdai Jósika-levelek 1,15
Tolnai Gábor: Bod Péter és Teleki József 17
Bírálatók.
A kassai püspöki könyvtár kódexei és ősnyomtatványai. (Fehér Mátyás.) (Os. G. M.) 70
A magyar piarista rendtartomány története. (Balanyi György-Bíró Imre-Bíró Vencel-Tomek Vince.) (-ry) 69
A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért Főiskola évkönyve. (Kocsis Lénárd.) (Csery-Clauser Mihály) 67
Bálás P. Elemér: A Széchenyi-Kossuth-ellentét hírlapi vitájuk tükrében. (Dezsényi Béla) 125
Bayer József: Déryné. - Déryné levelei. (Staud Géza.) (rtr) 66
Bisztray Gyula és Csuka Zoltán: Szenteleky Kornél irodalmi levelei. (Cs. Gárdonyi Klára 24
Csajkos. Éva: Lírai költészetünk a XIX. és XX. század fordulóján, (bi) 29
Csonka Ferenc: Hiador. (Zimándi Pius) 123
Doroghy Ferenc: Somló Sándor színmüvei, (rtr) 21
Écsy Ö. István: Pálóczi Horváth Ádám Holmijának negyedik darabja. (Alszeghy Zsolt) 20
Fábián István: Magyar diák verseskönyve, (ry) 72
Friedrich Károly: A magyar evangélikus templomi ének történetének vázlata 121
Galamb Sándor: A magyar dráma története. II. (rtr) 22
Gerlőtei Jenő: Az irodalom-kutatás elvei a tudatos-eszményítő költés.esetében. (Bikácsi László) 72
György Lajos: Nagyenyedi síró Heraklitua és hol mosolygó s hol kacagó Demokritus. (Hermányi Dienes József.) (-y) 122
Hegyi Endre: Szász Gerő élete és irodalmi munkássága. (Z. P.) 127
Herczeg Ferenc-Emlékkönyv. (Komis Gyula.) (r) 64
Iványi Béla: Pázmány Péter kiadatlan levelei. (Cs. C. M.) 69
Iványi Béla: Pázmány Péter kilépése a Jézus Társaságból. (Cs. C. M.) 69
Kaszab Andor: Losonc és környéke a magyar irodalomban. (-ry) 26
Kerecsényi Dezső: A magyar próza könyve. I. (Makay Gusztáv) 20
Kisbán Emil. Tordasi és kálózi Sajnovics János. (-ry) 26
Kulcsár Adorján: Olvasóközönségünk 1800 táján. (Sashegyi Oszkár) 28
La eour de Louis XV. Journal de Vovage du Comte Josepli Teleki. (Tolnai Gábor.) (Gedeon Jolán) 25
Missurav-Krug Lajos: Hany Istók, rábaközi regék hőse. (Gaál István) 73
Nagy Ernő: Werbőczy és a felvilágosodás. (Szombathy Zoltán) 66
Nagy Péter: A francia klasszikus dráma fogadtatása Magyarországon. (Dezsényi Béla) 27
Nábrády Mihály: A magyar írói életrajz, (rtr) 125
Papp István: Az irodalom életformái, (rtr) 124
Rajczy Mária Mechtilda: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai. (-ry) 26
Sárkány József: Cegléd az irodalomban. (-ry) 26
Serfőző József: Szentiványi Márton S. J. munkássága a XVII. század küzdelmeiben. (Batizi László) 26
Simonffy Aladár: Ibrahim Müteferrika. (Dezsényi Béla) 73
Szónási Etelka: Természetleírás líránkban Kisfaludy Sándortól - Ady Endréig, (s) 70
Tudósy Margit: Tóth Árpád költészete. (Bikácsi László) 29
Vajthó László: Halhatatlan magyar irodalom. (Bérezik Árpád) 68
Valentiny Antal: Románia magyar irodalmának bibliográfiája (Galambos Grubei Ferenc) 71
Voinovich Géza: Írók és költők. (Paku Imre) 23
Folyóiratok szemléje.
Folyóiratok 30, 75, 128
Figyelő.
Ambrus Zoltán és Ady Endre. (P.) 36
Asszonycsúfolók. (Kulcsár Adorján) 77
„Az első magyar költőnő." (Sárkány Oszkár) 80
Czakó Zsigmond János lovagja és a Bánk bán. (Merényi Oszkár) 85
Egy ismeretlen Petőfi-paródia. (Kozocsa Sándor) 33
Egy jezsuita-dráma magyar vázlata. (M. Császár Edit) 35
Elhánytak. (G. P.) 37
Hatvany Lajos széljegyzetei a „Vér és Arany" margóján. (Kozocsa Sándor) 142
Hírek 37,95,144
Német regény Petőfiről. (Lám Frigyes) 32
Reviczky „Az utolsó költő"-jének első kidolgozása. (Kozocsa Sándor) 89
Szemere Pál két ismeretlen levele Bártfay Lászlóhoz. (Brisits Frigyes) 130
Szenteleky Kornél. (Zimándi Pius) 132
Tallózás a kuruc balladák körül. (Újvári Gyula) 137
Társasági ügyek 43
Titkári jelentés. (Brisits Frigyes) 40

1945. XXXIV. évfolyam

Tanulmányok.
Alszeghy Zsolt: A felvilágosodás és a magyar protestantizmus 1
Rubinyi Mózes: Újabb adatok Vajda János életéhez é» műveihez 16
Kisebb közlemények.
Kardeván Károly: Szabó Dezső Adyról 29
Kosa János: Czinke Ferenc egyetemi tanársága 31
Bírálatok.
Balassa-kódex. (Varjas Béla.) (Tolnai Gábor) 33
Devecseri Gábor: Az élő Kosztolányi. (Szauder József) 37
Erdődy János: Új színjátszás, új film. (rtr) 38
Halász Gábor: Magyar századvég. (Kozocsa Sándor) 36
Karácsony Sándor: A cinikus Mikszáth. (Várdai Béla) 34
Lukács István: Metamorphosisok a XVIII. század hazai irodalmában. (Szabolcsi Miklós) 38
Tési Edit: Plautus Magyarországon. (Szombathy Zoltán) 39
Folyóiratok szemléje.
Folyóiratok 41
Figyelő.
„A merengőhöz" utolsó négy sorának változata. (Kozocsa Sándor) 51
Arany János: „A Három-pipa utca." (Adatok Arany János munkásságához I.) (Bisztray Gyula) 42
Arany János ismeretlen fogalmazványa. (Adatok Arany János munkásságához II.) (Tolnai Gábor) 44
Bacsányi János kiadatlan levele. (Kulcsár Adorján) 48
Deák Ferenc levelei - a Vörösmarty-kultusz szolgálatában. (Kozocsa Sándor) 50
Hírek 52
Kommentár a „Fábján Pista nótájáéhoz. (Adatok Arany János munkásságához III.) (Kozocsa Sándor)
Társasági ügyek 53
Név- és tárgymutató 54
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténet 1943-1945. Irodalomtörténet 1943-1945. Irodalomtörténet 1943-1945. Irodalomtörténet 1943-1945. Irodalomtörténet 1943-1945. Irodalomtörténet 1943-1945.

Könyvtári könyv volt. Pár lap enyhén foltos.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba