Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Katholikus szemle 1923.

A Szent-István-Társulat megbízásából

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Stephaneum Nyomda R. T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 640 oldal
Sorozatcím: Katholikus Szemle
Kötetszám: 37
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Értekezések
Balogh Albin: A germánok hazánk területén539
bg.: Magyar folyóiratok szemléje167
Dr. Birkás Géza: Egy belga jezsuita Magyarországon a XVIII. században461
Cs.: Külföldi folyóiratok szemléje237
Csernoch János bíbornok: Elnöki megnyitóbeszéd321
Dr. Gesztelyi Nagy László: Magyarország a világgazdaságban598
Holik Flóris: Szent László mondáink és compostellai szent Jakab65
Dr. Horváth Sándor: Aquinói szent Tamás írói egyénisége513
Arrigo Levasti után: Katholikus megujhodás az olasz irodalomban269
Magdics Gáspár: Adatok a természet célszerűségéből merített istenérvhez80
Dr. Meszlényi Antal: Az indiai kasztrendszer és a kereszténység214
Dr. Mihelics Vid: A katholikus szellem Olaszországban393
Dr. Mosonyi Lipót: A holland katholikus élet129
Négyesy László: Petőfi szelleme3
Prohászka Ottokár: "Az ember tragédiája" s a pesszimizmus193
Schrotty Pál: A flám mozgalom12
A holland alkotmányreform257
Stuhlmann Patrik: A jövő szocializmusa28
Dr. Sziklay János: Vas Gereben emlékezete343
Takáts Sándor: Az oltámesterség és az ispotálymesterség527
Dr. Tiefenthaler József: Az imádság418
Timkó Jordán: Léon Ollé laprune141
Dr. Tóth Tihamér: Vallási reneszánsz jelei korunkban202
Dr. Trikál József: Az emberiség útjai Istenhez469
Túri Béla: Ipolyi centennariuma - A Szent-István-Társulat jubileuma333
Várdai Béla: A hetvenötéves Szent-István-Társulat357
Madách Imre és "Az ember tragédiája"577
Dr. Walter Gyula: Bogisich Mihály emléke409
Elbeszélések
Blaskó Mária: A hatodik zsoltár155
Dénes Gizella: Gellért püspök éjszakája546
Domonkos István: Pár hét a finneknél. Útirajz35
Kincs István: Lobogó lángok225
Váth János: A megtalált fiú159
Költemények
Harsányi Lajos: Istenhez. Örökre élsz. Falun290
Kocsis László: Magyar cséplés. Németujvár. A vasi kuruc kesergője. Verlaine612
Mentes Mihály: A Fertő-parton. Az új határon. Elárvult parkban113
Mécs László: Vállán kasza, kezében kancsó vízzel. Az anyánk43
Sz. I. Nadszon - Szémán István: Csak sírjon301
Sajó Sándor: Petőfi164
Harangszó az Ipoly partján. Nehéz út432
Sík Sándor: Tűzvész372
Alszik a sátor555
Vargha Gyula: Thúry fogadalma233
Pillanatnyi fény. Töredelem. Új vízözön. Hamvadó tüzek486
Könyvismertetések és bírálatok
Almanach Catholique Frncais pour 1923. Ism. rd.443
Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma. Ism. Brisits Frigyes49
Artner Edgár: Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítő leírása és magyarázata. Ism. Dr. Mihályfi Ákos249
Az ősegyház kommunizmusa. Ism. Dr. Zubriczky Aladár510
Babura László: Szent Ágoston élete. Ism. Dr. Kühár Flóris628
Balanyi György: A szerzetesség története. Ism. Dr. Lukcsics József51
Bárczy István: Jézus Krisztus evangéliuma. Ism. Dr. Székely István625
René Bazin - Várkonyi Nándor: sarjadó búza. Ism. Várdai Béla173
Pierre Benoit - Kovács Zoltán: A Sós-tó. Ism. T. Gy.254
Blaskó Mária: Imádság és élet. Ism. B. E.319
Bognár Cecil: Értékelmélet. Ism. Dr. Kühár Flóris632
Henry Bordeaux - Benz-Csáky Ilona: Testnek feltámadása. Ism. Várdai Béla314
Zolnai Béla: Egy tisztességes asszony. Ism. Várdai Béla314
Paul Borget - Kállay Miklós: Nagy világi dráma. Ism. Tarczai György123
Bőle Kornél: Árpádházi Boldog Margit. Ism. Tarczai György391
paul Chauvin: L'oblature dans I'ordre de Saint-Benoit. Ism. Szunyogh Xav. Ferenc178
Benedetto Croce: La vita di Antonio Carafa scritta da G. B. Vico. Ism. V. B.384
Csahihen Károly: Szépirodalmi kritkusaink. Ism. V. B.574
Csite Károly: 1. Ágota megbocsát. 2. Magasan repül a daru. Ism. Tarczai György185
Dante - Babits Mihály: A paradicsom. Ism. Dr. Dombi Márk497
Démurger-Lepold Antal: Életcélunk. Ism. Dr. Mihályfi Ákos192
J. Donat S. J.: Logika, ontologia, psychologia. Ism. Komárik István S. J.568
Dosztojevszkij - Szabó Endre: Megmételyezettek. Ism. Várdai Béla445
Ecclesia orans. XI. Bändchen.630
Erdélyi László: Árpádkor. Ism. Sz-y180
Erdős Renée: 1. A nagy sikoly. 2. Az assisibeli zsoldos. Ism. rd.388
Rudolf Eucken: Lebenserinnerungen. Ism. Dr. Tiefenthaler József253
Feszty Árpádné: Akik elmentek. Ism. B. E.571
Finta Sándor: Rózsavár. Ism. Tarczai György59
Forster Gyula báró: A püspöki székek betöltésének kérdéséhez. Ism. Túri Béla381
Frankói Vilmos: A bécsi Pázmányintézet megalapítása. Ism. rd.566
richard Garrold S. J. - Prohászka Adorján S. J.: Diákvilág. Ism. Linzer Szilárd392
Gárdonyi Géza: Ki-ki a párjával. Ism. Várdai Béla506
P. Geiermann - Cserniczky Marianne: Redmond Margit.191
Gopcsa László: Gárdonyi Géza és legelső írásai.576
Herczeg Ferenc: A fogyó hold. Ism. Várdai Béla120
Franz Herwig: Die Stunde kommt.255
Hoitsy Pál: Régi magyar alakok571
Émile Horn: Une descendante de Renaud de Chatillon447
Károlyi János: Magyar nemzeti káté191
Paul Keller - Mihelics Vid: Hubertus125
Josefe Kinzig S. J.: Der grosse Schwarzrock. Peter Johannes de Smet. Ism. Bőle Kornél387
Kocsis László: ferenc virágos kertje319
Klug-Bilkei: 1. Az örökkévaló dolgok. 2. Örök utak. 3. Az örök források. Ism. Babura László64
Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon. Ism. Túri Béla52
Magyarország néperejének újjászületése. Ism. Dr. Kamocsay Jenő 127
Lampérth Géza: Régi magyar levelesláda576
Lepold Antal: Szalézi szent Ferenc válogatott levelei. Ism. Dr. Kühár Flóris629
Marczell Mihály : Krisztus Urunk nyomdokain. Ism. Bőle Kornél62
Marosi Arnold: Átöröklés és nemzetvédelem. Ism. Túri Béla630
Mázy Engelbert: Szent Benedek tanítása az alázatosságról. Ism. Dr. Várkonyi Hildebrand383
G. Meier - Várkonyi Fidél: Szent Bernát élete179
W. Meyer: Franz von Assisi, Sonnengesang. Ism. Balanyi György309
Mécs László: Hajnali harangszó. Ism. Sík Sándor632
Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Ism. Szunyogh X. Ferenc562
Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában. Ism. Dr. Áldásy Antal56
Newmann - M. Knoepfler: Apologia pro vita sua. Ism. Dr. Tiefenthaler József311
J. Pfeifer :Weggeleit. Ism. Dr. Fallenbüchl Ferenc313
Pintér Jenő - Sajó Sándor: Hazádnak rendületlenül128
Prohászka Ottokár: A bűnbocsánat szentsége. Ism. Némethy Ernő627
E. Przywara S. J. - O. karner S. J.: Newmann's Cristentum. Ism. Dr. Petro József116
Quadrupani - Babura László: Útmutatás jámbor lelkek számára a lelki életben való kételyek megoldására. Ism. Dr. Várkonyi Fidél61
Rákosi Viktor: Amikor még jókedvűek voltunk58
Scheeben - Brabmann: Natur und Gnaden. Ism. Dr. Tiefenthaler József180
H. Schöndörffer: Spiegel der Vollkommenheit des hl. Franziskus. Ism. Balanyi György504
Schütz Antal: Dogmatika II. köt. Ism. Dr. Sebes Ferenc307
Patrik Sheehan - Kereszty Viktor: Gray doktor vaksága189
Sienkievicz: A vízözön60
Sík Sándor: Zsoltároskönyv121
Zrínyi183
P. Sintzig: Lebendig begraben? Ism. Bőle Kornél387
Sipos István: A katholikus házasságjog rendszere. Ism. Dr. Kiss György176
Alban Stolz: Lichte Höhen. Ism. Dr. Mihályfi Ákos251
Janet ertkine stuart: Die Ordensgenossenschaft der Frauern vom heiligsten Herzen Jezu. Ism. Dr. Fallenbüchl Ferenc118
J. Stufler S. J.: De Deo creante. Ism. Komárik István S. J.441
Surányi Miklós: A gyújtogató. Ism. Várdai Béla186
A mindenható asszony. Ism. Tarczai György634
Székely István: Az apokalyptika a világirodalomban. Ism. Dr. Pataky Arnold511
Szikra: 1. Tabu. 2. A nagy-nagy kerék574
Sunyogh Xav. Ferenc: A latin himnuszköltők remekei630
Takáts Sándor: 1. Régi idők, régi emberek. 2. Régi magyar kapitányok és generálisok. Ism. Tarczai György251
Thurzó Ferenc nyitrai püspök házassága. Hozzászólás Takáts Sándornak "Az oltármesterség és az ispotálymesterség" c. tanulmányához. Dr. Kühár Flóris635
Tomcsányi Lajos S. J.: A főkegyűr szerepe a püspökök kinevezésénél. Ism. Túri Béla46
Vita a főkegyúri jogról. Ism. Túri Béla381
A loretói ház567
Tordai Ányos: Rózsáskert. Ism. Várdai Béla55
Tóth Kálmán: Szent Pál apostoli működése. Ism. Dr. Martin Aurél57
Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság. Ism. Kerékgyártó Árpád63
Az intelligencia lelkigondozása. Ism. Schrotty Pál247
A felnőttek lelkigondozása. Ism. Schrotty Pál564
Vargha Damján: Jézusom, tied vagyok. Ism. Dr. Dombi Márk386
Tolle, lege, vedd, olvasd386
Vargha Gyula: Vitézi ének Thúry Györgyről. Ism. Várdai Béla569
Védőszentjeink élete. "Evangélium" folyóirat kiadása. Ism. Dr. Mihályfi Ákos509
Weszely Ödön: Bevezetés a neveléstudományba. Ism. Dr. Friml Aladár501
Zsigovics Béla: Családi fészek. Ism. Cséplő István62
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem