857.370

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kitaibelia 2006/1

Botanikai-Természetvédelmi Folyóirat - XI. évfolyam 1. szám - Különszám az Aktuális Flóra és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében VII. című konferenciára/Összefoglalók

Tartalom

Hahn I.: Seregélyes Tibor (1949-2005) szakmai
munkássága 4
Tóth A.: Terepkutatás és modellezés 5
Bagi I.: A Botrychium virginianum (L.) Sw.
kunfehértói állományának populációstruktúrája és
dinamikája 6
Hahn I. - Seregélyes T. - S. Csomós Á.: A Dabasi
Turjános Természetvédelmi Terület botanikai
értékei 7
Illyés Z.: A Velencei-tó flórájának változásai 8
Király G. - Mesterházy A.: A Dunántúl
flórakutatásának legjelentősebb eredményei (2000-
2005). 9
Pinke Gy. - Pál R. - Király G. - Szendrődi V. -
Mesterházy A.: Atlanti-mediterrán
gyomnövények előfordulása Magyarországon 10
Vidéki R.: A Kis-Balaton flórakutatásának eddigi
eredményei. 11
Bölöni J.: A fafajösszetétel vizsgálata a Tési-fennsík déli részén 12
Cserhalmi D. - Nagy J. Gy. Légifelvételek és
multitemporális színkompozitok alkalmazhatósága
holtágak vizsgálatában 13
Illyés E. - Chytry, M.: Közép-európai tollas
szálkaperje és sudár rozsnok gyepek vizsgálata 14
Jakab G. - Sümegi P.: Magyar vegetáció fejlődése a
legújabb környezettörténeti adatok alapján I. A
magyarországi lápok és tavak fejlődése és a
reliktumkérdés 15
Kevey B.: Magyarország puhafás ligeterdei 16
Kovács J. A.: Inváziós fajok állományainak terjedése az Erdélyi-medence keleti peremvidékén 17
Sümegi P. - Jakab G. - Rudner E. - Sümeginé
Törőcsik T.: Magyar vegetáció fejlődése a
legújabb környezettörténeti adatok alapján II.
Magyar puszták és erdők fejlődése a jégkor végétől
napjainkig 18
Oláh E. - Csiky J. - Baráth K.: Belvizes szántók
Nanocyperion fajai és vegetációtípusai a
Drávamenti-síkság területén 19
Óvári M.: A zalai mészkedvelő reliktum
erdeifenyvesek (Lino flavo-Pinetum sylvestris Pócs
ex Soó 1964) aktuális helyzete 20
Vojtkó A.: Vegetációtérképezés a Carpaticumban -
Magyarországon 21
Carni, A. - Kosir, P.: Problems of classification of
the noble hardwood forests 22
Bádáráu, A. S.: The meadow-steppes grasslands - a
controversial type of vegetation in Transylvania 23
Csiky J. - Farkas S. - Király G. - Pál R. -
Purger D. - Tóth I. Zs.: A Cirsium boujartii (Pill.
et Mitt.) Schultz taxonómiája és előfordulási
viszonyai Magyarországon 24
K. Szabó Zs. - Tóthmérész B. - Zubor Á. A. -
Papp M. - Győri Z. - Prokisch J.: Morfológiai és
AFLP variabilitás a Poa pratensis L. fajcsoportban 25
Mile O.: A Suaeda Forskál ex Scop. nemzetség
(Chenopodiaceae) pannon-medencei képviselőinek
összehasonlító rendszertani vizsgálata 26
Sramkó G. - Gulyás G. - Rudnóy Sz. - Illyés
Z.- Pénzes Zs. - Molnár V. A.: Fő leszármazási
vonalak az Ophrys fuciflora fajkomplexben
(Orchidaceae) az nrDNS ITS régió szekvencia
változatossága alapján 27
Podani J.: Földindulás a növényvilág
osztályozásában 28
Dancza I.: Az Európai és Földközi-tenger Melléki
Növényvédelmi Szervezet (EPPO) inváziós
növényfajokra vonatkozó tevékenysége 29
Halassy M.: Magterjedési és magbank vizsgálatok
homoki parlagokon 30
Lesku Balázs - Katona Lajos - Molnár A.:
Néhány veszélyeztetett növényfaj „ex situ" védelmi
programjának tapasztalatai 31
Matus G. - Papp M. - Török P. - Ádám Zs.:
Nyírségi száraz homoki gyepek és akácosok
fajainak magkészlet képzési stratégiája 32
Mihalik E. - Németh A. - Szőllősi R. -
Medvegy A. - Kálmán K. -
Radvánszky A.: Védett növényfajok ex situ
populációinak hosszú távú fenntartása 33
Oborny B.: A klonális növények terjedési stratégiái
és szerepük a vegetáció szerkezetének
kialakításában. 34
Ódor P. - Hock Zs. - Szövényi P. - Papp B.:
Mohaközösségek funkcionális szempontú
értékelési lehetőségei. 35
Ruprecht E.: A propagulum-elérhetőség szerepe a
spontán regenerálódás sikerében az Erdélyi
Mezőség felhagyott szántóin 36
Szabó R. - Csecserits A. - Halassy M. - Rédei
T.: Növényi életmenet-tulajdonságok magyarországi adatbázisa és felhasználása 37
Andrik É.: Distribution of Fritillaria meleagris 38
Bagi I. - Böszörményi A.: A Xanthium strumarium
csoport a Kárpát-medencében, taxonómiai
áttekintés 38
Balogh Á. - Nagy A. - Penksza K.: Adatok dél-tiszántúli védett gyepek gyomviszonyaihoz 39
Balogh L. - Dancza I.: A japán komló Humulus
japonicus mint özönnövény biológiája és a
védekezés lehetőségei 39
Balogh L. - Juhász M.: Az amerikai
karmazsinbogyó Phytolacca americana és a kínai
karmazsinbogyó Ph. esculenta mint özönnövények
biológiája és a védekezés lehetőségei 40
Balogh L.: A napraforgó-fajok Helianthus spp.
mint özönnövények biológiája és a védekezés
lehetőségei 40
Barabás S.: Kariológiai vizsgálat az Iris arenaria
W. et K. (Iridaceae) három populációjában 41
Barabás S.: A magyar kikerics (Colchicum
hungaricum) Janka (Colchicaceae) kariológiai
jellemzői 41
Bartók K. - Lőkös L.: Adatok Torockó
környékének zuzmóflórájához 42
Bauer N. - Mészáros A. - Somlyay L.: A
Sesleria uliginosa Opiz hazai xerotherm
előfordulásairól 42
Bényeiné Himmer M. - Bisztray Gy. D. - Höhn
M. - Andrzej, P. - Kleer E. - Somogyi G. -
Lengyel Sz.: Honos és kultúr borostyánok
diverzításának és rokonsági kapcsolatainak
elemzése genetikai vizsgálatok eredményeinek a
felhasználásával 43
Beránek Á.: Néhány florisztikai adat a Heves-Borsodi-dombságból 43
Bodonczi L. - Tóth Z.: A Rába középső
szakaszának élőhelytérképezése 44
Böszörményi A. - Somodi I. - Paulovics P. - Őze
P.: Az Alsó-Tisza balparti hullámterének
természetvédelmi célállapot-térképe 44
Csathó A. I.: A "mezsgyekérdésről" 45
Deák J. Á.: Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése 45
Egri K.: Védendő nagygombák a Zemplén
erdeiben 46
Enyedi M.-Zs.: Árvalányhajas sztyepprétek
átalakulása felhagyásuk következtében az Erdélyi
Mezőségen 46
Falusi E. - Vona M.: A galgahévízi láprét
vegetációjának változása 2000-2005 között 47
Farkas E. - Lőkös L.: Törvényesen védett
zuzmófajok Magyarországon 47
Farkas S.: Florisztikai adatgyűjtés a Botanika SE
program segítségével 2000-2005 48
Fejes Zs. - Gerzson L. - Gracza P.: A Sedum
reflexum szárának és levelének szöveti felépítése
különböző élőhelyeken 48
Fenesi A. - Botta-Dukát Z.: "A paradicsom
meghódítása": őshonos és archeofiton fajaink, mint
Észak-Amerikában terjedő inváziós fajok 49
Frank N. - Kiss E. - Veres A. - Heszky L.: A
szentgáli tiszafás genetikai vizsgálata RAPD
markerrel 49
Frendl K. - Balogh L.: Gyimesi és Úz völgyi
csángó települések népi növényismerete 50
Garadnai J. - Kovács-Láng E. - Kröel-Dulay
Gy.: Fehér nyár Populus alba sarjak lehetséges
szerepe nyílt évelő homoki gyepek
fennmaradásában 50
Garadnai J.: Stipa tirsa gyepek strukturális
változásai az elmúlt 50 évben 51
Gergely A.: A budaörsi Törökugrató flórája és
vegetációja 51
Gergely A.: A Tétényi-fennsík fővárosi védett
területének élőhely-térképezése 52
Gőgh R. - Gőghné Drahos Z.: Adatok Szőc
flórájához 52 S
Gracza P. - Tar T.: A Gramineae-, súlyzó alakú
sztómatípus alakulásviszonyai néhány növényfajon 53
Harmos K. - Schmotzer A.: Özönnövények
ponttérképezése a Középső-Ipoly-völgyben 53
Házi J. - Kisné Fodor L. - Koczka K.:
Növényfajok megőrzési tervei 54
Házi J. - Bartha S.: A siskanád (Calamagrostis
epigeios L. Roth.) visszaszorításának lehetőségei
kaszálással 54
Horváth A.: SynData: szünbotanikai florisztikai
és cönológiai adatbázis-kezelő és -elemző
program 55
Horváth T.: Kiegészítések Dél-Zala flórájához 55
Kucs P.: Az optimális mintaterület meghatározása
egy fitocönológiai vizsgálatban 56
Nagy R. - Höhn M.: A Ceglédi-rét
vegetációtérképe és védett növényei 56
Hrivnák, R. -Otahelová, H. - Kochjarová, J. -
Blanár, D.: Recent information about Charetea
fragilis communities in Slovakia 57 i
Jakab G. - Molnár V. A.: A Gagea szovitzii A. F.
Láng Besser Magyarországon 57
Juhász-Kocsis M. - Bagi I.: A Prunus serotina
Ehrh. inváziós viselkedésének sajátosságai
terjedésének határzónáiban homokterületeken 58
Kerényi-Nagy V. - Udvardy L. - Bogya Sné. -
Boross J.: A kipusztultnak tartott Asplenium
fontanum L. Bernh megtalálása az Alcsúti
Arborétumban 58
Király A. - Király G. - Nagy A.: Veszélyeztetett
szegetális gyomfajok megőrzési lehetőségei
nagytáblás, intenzív mezőgazdálkodás mellett 59
Király G. - Mesterházy A.: Két különleges értékű
erdő felfedezése Vas megyében 59
Kish R. - Andrik É. - Mihály A.: Flora of the
Transcarpathian Lowland: present state and
problems of conservation 60
Kochjarová, J.: Actual results of the research of
flora and vegetation of the Muránska planina
National park Central Slovakia 60
Kochjarová, J.: Gustáv Reuss (1818 - 1861),
author of the first Slovak Flora and his original
floristic data from the Mátra and Bükk Mts north
Hungary a 61
Kolesnyk, O. - Kolesnyk A. - Balázsy S. -
Boiko, N.: Mathematic Modelling of Biogenic
Transformation of Tysa River Floodable Areas
Plant Covering 61
Pénzesné Kónya E.: Mohafaj komplexek időbeli
dinamikája különböző erdőtársulásokban 62
Kovács A. - Zámbori Z: Magyarország
magasabbrendű növényei Fénykép- és
adatgyűjtemény botanikusoknak és
természetkedvelőknek 62
Kovács G. - Aszalós R. - Horváth F. - Mázsa
K.: Kocsánytalan tölgy Quercus petraea korhadási
vizsgálatai a felsőtárkányi Vár-hegy
erdőrezervátum tölgyeseiben 63
Lukács B. A. - Sramkó G. - Molnár V. A.: A
Nymphaea lotus var. thermalis (DC.) Tuzson
taxonómiai helyzetének vizsgálata nrITS
szekvenciák alapján 63
Magos G. - Sramkó G. - Urbán L.: Adatok a
Mátra hegység flórájának ismeretéhez 64
Margóczi K. - Szanyi J. - Körmöczi L. - Aradi
E. - Zalatnai M.: Láprét-sztyeprét-szikes
vegetációkomplex átmeneteinek mintázata és
háttérfeltételei 64
Matus G. - Papp M. - Török P. - Ádám Zs.:
Nyírségi száraz homoki gyepek és akácosok
fajainak magkészlet képzési stratégiája 65
Mesterházy A.: Geranium purpureum Vill.
előfordulása Magyarországon 65
Mészáros Sz. - Ódor P.: Mohaközösségek
dinamikája. Kolonizáció, eltűnés és túlélés holtfán
élő mohaközösségekben 66
Mihalik E. - Németh A. - Szőllősi R. -
Medvegy A. - Kálmán K.: A morfológiai
bélyegek és a reproduktív kapacitás
virágzaton belüli variabilitása egy telepített
Iris sibirica populációban 66
Molnár Cs. - Czúcz B.: A virágos kőris Fraxinus
ornus L. aktuális elterjedése az Északi-középhegységben 67
Molnár Cs. - Türke I. J.: Néhány védett és ritka
növényfaj florisztikai adata a Hegyaljáról 67
Molnár Zs. - Tóth T. - Botta-Dukát Z. -
Révész A.: Ősi és másodlagos szikesek a
Tiszántúlon: tájtörténet, talaj, cönológia és
MÉTA 68
Nagy A. - Baranyai Zs.: A Hangkúti-ér Bársonyos
élőhelytérképe - a terület florisztikai értékei 68
Nagy J. Gy.: Az Észak - Alföld új társulásai I.: A
Comaro-Typhetum latifoliae Nagy ass. nova 69
Nagy J. - Hess A.: Stipa tirsa gyepek vizsgálata a
Börzsöny hegységben 69
Ónodi G. - Kertész M. - Botta-Dukát Z.: Tűz
utáni vegetációs változások hosszú távú vizsgálata
kiskunsági nyílt homokpusztagyepekben 70
Papp B. - Erzberger, P.: Európai Vörös
Könyves mohafajok újonnan felfedezett
populációi Magyaroszágon 70
Papp M. - Koncz G. - Kotroczó Zs. -
Krakonperger Zs. - Matus G. - Tóth J. A.:
Cseres-tölgyes erdő lágyszárú szintjének
hosszútávú vizsgálata 71
Penksza K. - Malatinszky Á.: Újabb adatok a
Putnoki-dombság flórájához 71
Penksza K. - Herczeg E. - Balogh Á. -
Malatinszky Á. - Vona M.: Összehasonlító
botanikai és talajtani vizsgálatok a Biharugrai
Tájvédelmi Körzetben 72
Pifkó D. - Papp L.: A Chamaecytisus rochelii
Wierzb. ex Griseb. et Schenk Rothm.
Magyarországon 72
Pintér B. - Tímár G.: Újabb florisztikai
érdekességek a Naszályról 73
Pottyondy Á.: A pannonhalmi világörökségi
helyszín természeti értékei 73
Pottyondy Á. - Hortobágyi T. C. - Balogh Á. -
Penksza K.: A Sokoró-dombság természeti értékei,
különös tekintettel a botanikai értékekre 74
Rév Sz. - Papp M. - Lesku B. - Buday A.: A
bátorligeti Fényi-erdő flórája 74
Riezing N.: Égerligetek és láprétek a Vértes északi
előterében 75
Rolecek, Jan: Hungarian oak forests from the
Central European perspective 75
Schmidt D. - Szuromi T.: Győr adventív
flórakutatásának újabb eredményei 76
Somay L.: Az inváziós növényfajok térbeli
eloszlásának vizsgálata egy homoki tájon a
tájhasználat függvényében 76
Somodi I. -Aspinall, R. - Virágh K.:
Vegetációtípusok terjedési mintázata a legeltetés
felhagyása után - hogyan hat az előtörténet? 77
Szabó I.: Balaton-parti társulások tér- és időbeli
sajátosságai 77
Szász S.: Özönnövények már a vadszőlő
Parthenocissus fajok? 78
Szeglet P.: A balatoni nádasok tér-, folyamat- és
természetességi sajátosságai 2004-ben 78
Szigetvári Cs.: A nyíregyházi Sóstói-erdő
botanikai értékei és természetvédelmi problémái 79
Szöllősi T. I.: Bálványfaállomány irtásának hatása
az állomány alatti vegetációra 79
Szövényi P. - Hock Zs. - Urmi, E. és Schneller,
J.: A Sphagnum fimbriatum Wils. és S.
squarrosum Crome Európa szintű
infraspecifikus molekuláris filogeográfiája: az
életmenet és demográfia hatása 80
Szűcs P.: Mohaflorisztikai vizsgálatok az Őrség
területén 80
Takács G. - Korda M.: A lápi hízóka Pinguicula I
vulgaris L. előfordulása a Kistómalmi lápréten 81
Takács I. K. - Bagi I.: A Kulléri Nagyerdő
újratérképezése 81
Tanyi P.: Egy hajdúsági rét botanikai
állapotfelmérése 82
Tinya F. - Tóth Z.: Vegetációs változások a
Bátorligeti Ősláp Természetvédelmi Területen 82
Tar T. - Gracza P.: A selymes peremizs (Inula
ochulus-christi L.) földbeni szerveinek szövettani
vizsgálata 83
Tóth T. - Sallainé Kapocsi J.: Megvalósult és
tervezett élőhely-rekonstrukciós, rehabilitációs,
fejlesztési valamint fajmegőrzési programok a
Körös-Maros Nemzeti Park védett területein 83
Urbán S.: Erdő töredékek a Jászságban 84
Váraljai P. - Buczkó K. - Bálint Zs.:
Nanostruktúrák vizsgálata a havasi gyopár erdélyi
populációin: pajzs vagy jelzőrendszer? 84
Varga K. - Lukács Balázs A. - Tóthmérész B. -
Dévai Gy.: A vegetáció változása a Boroszló-kerti-hullámtéröblözetben 60 év alatt 85
Vidra T.: Antropogén formák botanikai értékei a Tápió-vidéken 85
Vona M. - Malatinszky Á. - Centeri Cs. - Penksza K.: A galgahévízi és láprét botanikai és
talajtani felmérése, természetvédelmi kezelésének problematikája 86
Vona M. - Malatinszky Á. - Herczeg E. - Ádám Sz. - Penksza K.: Eltérő nyílt homoki gyepek termőhelyi vizsgálata 86
Zalatnai M. - Körmöczi L.: Homoki gyepközösségek határzónájának mintázatáról és a
mintázatot befolyásoló háttér faktorokról 87
Zalatnai M. - Körmöczi L. - Jusztin I.:
Erdőssztyepp biom közösségeinek határátmeneti tulajdonságai 87
Zentai K. - Papp M.: Rekultivált meddőhányók botanikai vizsgálata 88
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem