A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1917.

Huszonhetedik évfolyam

Tartalom

TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK.
Alszeghy Zsolt: Epigon lírikusaink a XIX. századig ... ... 419
Császár Elemér : Toldy Ferencz kritikai munkássága... 297, 405
Elek Oszkár : Tolnai Lajos balladái ... ... ... ... 169
Galamb Sándor: Kant és Madách ... ... ... ... ... ... ... 181
Dr. Grexa Gyula: Arany János Csaba királyfi-jának töredékei ... 24, 151, 277
Király György : A trójai háború régi irodalmunkban 1, 129
Szegedy Rezső : A Toldi-trilogia szerb fordítása ... 385
Szigetvári Iván : Gvadányi Helikoni köre ... 39
Váczy János: Kazinczy Marmontel-fordítása 257
ADATTÁR.
A Berzsenyi-kritika eredeti fogalmazványa. Császár Elemértől 464
Harsányi István - Gulyás József: Adalékok Csokonai költészetéhez a sárospataki könyvtárból. ... ... ... ... 57
Császár Elemér: Amadé László egy ismeretlen latin verse. ... 469
Dr. Perényi József: Bolyai Farkas akadémiai tervezete. 88
Dr. Perényi József: Bolyai Farkas székfoglaló beszéde. ... 83
Dr. Balta István: Csokonai Mihály egy elfelejtett verse. ... ... ... ... ... 351
Egy elfelejtett Csokonai-vers. Vida Imrétől ... 106
K. Fráter István versei Teleki Mihályhoz 1684-ből. Közli: Alszeghy Zsolt 201
Pitroff Pál: Garay János két levele Kovács Pálhoz. 463
Baros Gyula: Institoris Gábor egy levele. 471
Laskai János verses levele a Charicleáról. Király Györgytől 459
Dr. Wallentinyi Dezsőné: Levelek Adorján Boldizsár leveles ládájából. 90
Dr. Wallentinyi Dezsőné: Pákh Albert levelei Tompa Mihályhoz. ... 78
Harsányi István - Gulyás József: Régi magyar versek a sárospataki könyvtárból. 330
Agárdi László: Révai Miklós egy levele 1798-ból. ... 214
Kara Győző: Sárosy Gyula kiadatlan írásai. 107, 184
Szentmiklóssy Alajos életrajzához. Gálos Rezsőtől 461
Dr. Perényi József: Szigeti József levelei Egressy Gáborhoz. 345
Vértesy Jenő: Gr. Teleki László levelei Pulszky Ferenczhez. ... 217, 313
Dr. Kristóf György: P. Thewrewk József levelei. 352, 438
KÖNYVISMERTETÉSEK.
Császár Elemér: A konstantinápolyi magyar tudományos intézetnek szervezeti szabályzata.
251
Ambrus Zoltán: Színházi esték 381
Antalffy Gizella: Lessing a magyar színpadon. Király György 476
Arany-koszorú ... 381
Baksay Sándor: irodalmi dolgozatai 485
Bayer Alice: Marmontel hatása Magyarországon. Király György 474
Borz Gyula: Kazinczy írói összeköttetései fogsága idejéig. Király György 475
Cholnoky Viktor: Kaleidoszkóp ... ... 381
Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós. Zsigmond Ferencz 359
Firtos Ferencz: A Debreczeni Disputa. Alszeghy Zsolt 482
Gondán Feliczián: A középkori magyar pálos-rend és nyelvemlékei. Király György 376
Gulyás József: A sárospataki kéziratos népmesegyűjtemény. Császár Elemér 484
Gulyás József: Erdélyi János két kéziratban lévő drámája 382
Gyöngyösi Nándor: Gróf Széchenyi István szentencziái. Király György ... 476
Harsányi István: A sárospataki Rákóczi-könyvtár és katalógusa ... 486
Hettesheimer Ernő: Arany uralomrajutása az irodalomban. Király György 477
Juhász Vincze: Desericzky Incze élete és művei. Király György 474
Dr. Gálos Rezső - Kazinczy Ferencz tübingai pályaműve a magyar nyelvről. 245
Kéky Lajos: Baksay Sándor. Zsigmond Ferencz 122
Kéky Lajos : Tanulmányok Arany János epikájáról. Gálos Rezső 374
Közlemények Szepes vármegye múltjából 126
Magyar irodalomtörténeti tárgyú doktori értekezések 1916-ban. Király György 376, 475
Mikszáth Kálmán hátrahagyott munkái 382
Mitrovics Gyula: Az aesthetika alapvető elvei. Papp Ferencz 121
Négyesy László: Arany. Császár Ernő 248
Pékár Károly: Magyar kultúra. Király György 250
Petrik Géza: Magyar könyvészet 1901 - 1910 126, 382
Petrovan Oszkár: Arany János kisebb epikai töredékei. Király György 479
Dr. Radnai Oszkár: Arany János nőalakjai. Zlinszky Aladár 364
Riedl Frigyes: Shakespeare és a magyar irodalom. Négyesy László 118
Dr. Rubinyi Mózes: Mikszáth Kálmán élete és művei. Dr. Várdai Béla ... 366
Schöpflin Aladár: Magyar írók. Szathmáry Imre 480
S. Szabó József: Debreczeni és sárospataki papok a reformáczió századában 126
Szepessy László: Tóth Ede népszínművei. Király György 379
Szerecz Alajos Imre: Kódexeink párhuzamos szentírási helyei. Király György 377
Ujhely Gizella: Kossuth Lajos a magyar művelődéstörténelemben. Király György 477
Valter Vilmos: A magyar népdal kezdőképe. Király György 479
Vándor Iván: Balassa Bálint szerelmei 486
Zoltványi Irén: Arany János emlékezete 487
VEGYESEK.
Hellebrani Árpád: Irodalomtörténeti repertórium. 127, 255, 383, 487
Új könyvek és füzetek ... 125, 254, 381, 485
Helyreigazítás. Szerkesztő ... ... ... 256
Dr. Grexa Gyula: Helyreigazítás. ... ... 488
Galamb Sándor: Helyreigazítás. 124
Hibaigazítás ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 124
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1917. Irodalomtörténeti Közlemények 1917. Irodalomtörténeti Közlemények 1917. Irodalomtörténeti Közlemények 1917. Irodalomtörténeti Közlemények 1917.

Könyvtári könyv volt.

Mintázott lapélekkel.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba