A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Poetika

A középiskolák VI. osztálya számára

Előszó

Ezen iskolakönyvünk fölfogás és módszer dolgában szorosan csatlakozik előző stilisztikai és retorikai könyveinkhez. Főtörekvésünk az volt, hogy a tanuló a költői műfajok történetét ezek történeti... Tovább

Tartalom

Előszó 3
Bevezetés
Alapfogalmak 5
A prózai és költői művek főbb sajátságai 5
A próza és a költészet különbsége 5
A poétika tárgya és feladata 6
A költészet felosztása 7
Bevezetés az olvasmányokhoz 10
A költészet fontossága 10
A költő és műve 11
A költemény mint írásmű 13
Szempontok a költemények tárgyalásában 15
Olvasmányok
A költői műfajok történeti fejlődése
Elbeszélő költemények
I. Hitregék
Helios marhái. Homeros Odysseiájából, fordította Kempf József 18
II. Népmesék
Az árvalányhaj. Tompa Mihály 24
III. Mondák
A magyarok Mózese. Garay János 29
Mátyás király Gömörben. Garay János 31
A bojtár. Tompa Mihály 33
Rege a tihanyi visszhangról. Garay János 35
IV. Legendák
A szinkör oroszlánja. Kemenes Ferenc 37
Szent László király harcai. Garay János 39
Hedvig. Vörösmarty Mihály 42
A hegedü. Arany János 46
V. Époszok
Naiv époszok
A) A hinduk époszai 49
A Mahábhárata 49
Szávitrí vagy a hű nő 50
A Rámájana 54
Dasaratha király vétke 55
B) Az iráni éposz 58
A Sahname 58
C) A görögök naiv époszai 59
Az Ilias tartalma 59
Az Odysseia tartalma 58
D) Nyugati népek naiv époszai 75
A Roland-ének 75
A Nibelung-ének 76
A hun-magyar mondakör 81
A Kalevala 83
Műéposzok
A) A rómaiak nemzeti éposza 87
Az Aeneis 87
B) Keresztény nemzeti époszok 91
A Luziáda 92
A megszabadított Jeruzsálem 92
C) Magyar nemzeti époszok 96
A Szigeti veszedelem 96
Zalán futása 121
Buda halála 125
D) A vallásos éposz 132
A Divina Commedia 132
E) A regényes éposz 136
Őrjöngő Loránt 136
F) A komikus éposz 137
A béka-egér-harc 137
Dorottya 139
VI. Tanitó mesék
A róka és a holló. Phaedrus. Ford. Szarvas Gábor 143
A megpukkadt béka s az ökör. Phaedrus. Ford. Szarvas Gábor 144
A majom. Fáy András 144
A két veréb. Fáy András 144
A gyolcsos tót és majoros. Fáy A. 145
A nyúl. Vitkovics Mihály 145
Kutya eszejárása. Greguss Ágost 145
Pán és Apolló. Fáy András 146
Koszorú. Vörösmarty Mihály 146
Mécsvirág. Tompa Mihály 147
VI. Tanító mesék
A róka és a holló. Phaedrus. Ford. Szarvas Gábor 143
A megpukkadt béka s az ökör. Phaedrus. Ford. Szarvas Gábor 144
A majom. Fáy András 144
A két veréb. Fáy András 144
A gyolcsos tót és majoros. Fáy A. 145
A nyúl. Vitkovics Mihály 145
Kutya eszejárása. Greguss Ágost 145
Pán és Apollo. Fáy András 146
Koszorú. Vörösmarty Mihály 146
Mécsvirág. Tompa Mihály 147
VII. Költői elbeszélések
Szép Ilonka. Vörösmarty Mihály 149
Három a daru. Tompa Mihály 147
VIII. Balladák
Edward. Skót népballada 155
Ocskai Lászlórúl való ének. Kuruc népballada 157
Kádár Kata. Székely népballada 160
Budai Ilona. Székely népballada 162
Zsóri Borcsa. Palóc népballada 163
Műballadák
Szép Lenka. Kölcsey Ferenc 164
Zuárd. Kisfaludy Károly 165
Báthori Erzsébet. Garay János 166
V. László. Arany János 166
Tetemre hívás. Arany János 169
Ágnes asszony. Arany János 171
A walesi bárdok. Arany János 173
Hunyadi László. Zalár József 175
A mostoha lány. Tolnai Lajos 178
Gedővár asszonya. Kis József 178
IX. Románcok
Megöltek egy huszárt. Dunántúli néprománc 181
Thuryné lánya. Palóc néprománc 181
Falu végén kurta korcsma. Petőfi Sándor 182
A méh románca. Arany János 183
A szegény vándorló legényről. Tolnai Lajos 184
Egy pillangó története. Reviczky Gyula 185
X. A regény és a novella
A regény fejlődése 185
A novella fejlődése 188
Leiró költemények.
I. Leírások
Az erdei lak. Tompa Mihály 189
Kis-Kunság. Petőfi Sándor 191
II. Idillek
Pásztorénekesek. Theokritos. Fordította ifj. Reményi Ede 193
A téli esték. Petőfi Sándor 195
III. Életképek
A vén gulyás. Arany János 197
A falusi kis leány Pesten. Czuczor Gergely 198
Lirai költemények
I. A görög lira
Harci ének. Tyrtaios. Fordította Fináczy Ernő 201
Aphroditehez. Sappho. Ford. Kölcsey Ferenc 203
Az elnyelt Eros. Anakreon. Ford. P. Thewrewk E. 204
Gondüző. Anakreon. Fordította P. Thewrewk E. 204
Példák. Anakreon. Fordította P. Thewrewk E. 204
Gondtalan élet. Anakreon. Ford. P. Thewrewk E. 204
Pythódia. Pindaros. Ford. Radó A. 206
II. A római lira
Egy veréb halálára. Catullus. Ford. Radó A. 209
Liciniushoz. Horatius. Ford. Radó Antal 209
Rómához. Horatius. Ford. Szász K. 210
A hajóhoz. Horatius. Ford. Virág B. 211
A fösvénység. Horatius. Fordította Radó A. 212
Epigrammák. Horatius. Fordította Radó A. 215
III. A középkori lira.
Az 50. zsoltár 217
Szonettek Petrarca. Ford. Radó A. 218
IV. Az újabb lira
Arat Robin. Burns. Ford. Lévay J. 220
Egy százszorszépre. Burns. Ford. Lévay J. 220
A vándor esti dala. Goethe. Ford. Szász K. 221
Gyermekkori emlékek. Beranger. Ford. Petőfi Sándor 222
Isten veled. Beranger. Ford. Szsáz Károly 223
Imádság. Hugo Viktor. Ford. Radó Antal 224
Prometheus. Byron. Ford. Rady A. 225
Áttekintés 226
V. A magyar népdal
Népdalok 227
VI. A magyar lira fejlődése
A legrégibb magyar lira Balassiig
Vásárhelyi András éneke szűz Máriához 232
Szent Bernát imádsága 235
Himnusz szűz Máriához 236
Ének szent István királyról 237
Magyarország siralma 238
Vágyódás Isten után. Szenci Molnár A. 240
A lirai irodalmunk felujulásának koráig
Könyörög Istennek. Balassi B. 241
Búcsú hazájától. Balassi B. 242
Búcsúzás Coeliától. Balassi B. 243
Hogy Juliára talála. Balassi B. 245
Kuruc tábori dal 246
Rákóczi F. búcsudala 247
A Rákóczi-nóta 248
forgandó szerencse. Faludi F. 249
A feszülethez. Faludi F. 250
Az irodalom fejulásának kora
Egy ifjúhoz. Orczy L. 251
Kalapos király. Ányos P. 255
A holdhoz. Ányos P. 257
A hajóhoz. Virág B. 258
Változás. Világ B. 259
A magyarokhoz. Berzsenyi D. 260
Felsőbüki Nagy Pálhoz. Berzsenyi Dániel 263
Az én osztályrészem. Berzsenyi D. 264
Fohászkodás. Berzsenyi D. 2665
Az esüvés. Csokonai V. M. 266
Az eleven rózsához. Csokonai V. M. 266
A reményhez. Csokonai V. M. 267
Lillához. Csokonai V. M. 268
Keseredés. Csokonai V. M. 268
Kancsót, fiúk! Csokonai V. M. 268
Szegény Zsuzsi a táborozáskor Csokonai V. M. 269
Himfy Kesergő szerelméből. Kisfaludy S. 269
A Boldog szerelemből. Kisfaludy S. 270
Irói érdem. Kazinczy F. 271
A nagy titok. Kazinczy F. 271
Himfy. Kazinczy F. 271
Az igaz bölcs. Verseghy F. 271
Kritika. Vitkovics M. 271
Dalmira. Szentmiklósy A. 272
Az öröm. Szentmiklósy A. 272
Magyarország címere. Vörösmarty M. 272
Két gyermek sírja. Vörösmarty M. 272
Kisfaludy K. sírjára. Vörösmarty M. 272
Kölcsey. Vörösmarty M. 272
Zrinyi második éneke. Kölcsey F. 273
Himnusz. Kölcsey F. 274
Mohács. Kisfaludy K. 275
Szülőföldem. Kisfaludy K. 278
Szántóvető dala. Czuczor G. 278
Sóhajtás. Bajza J. 279
A nemzeti romanticizmus kora: Vörösmarty
A kis leány haja 280
Kis gyermek halálára 280
Szózat 281
Liszt Ferenc 283
Egy uri hölgyhöz 285
A merengőhöz 289
Fóti dal 291
A vén cigány 293
Népies nemzeti lira: Petőfi. A legujabb lira
Alku. Petőfi 296
Temetésre szól az ének. Petőfi 296
A szerelem, a szerelem. Petőfi 296
Hull a levél. Petőfi 297
Szülőföldemen. Petőfi 297
Szeptember végén. Petőfi 298
Nemzeti dal. Petőfi 298
A magyar nemes. Petőfi 300
Csatadal. Petőfi 301
Szüleim halálára. Petőfi 301
Egy gondolat bánt engemet. Petőfi 303
A gólyához. Tompa. 304
Levél egy kibujdosott barátom után. Tompa 305
A madár fiaihoz. Tompa 307
Tornácomon. Tompa 308
Új Simeon. Tompa 310
Télen, nyáron. Tompa 312
Ráchel siralma. Arany J. 312
Vojtina Ars poetikája. Arany J. 314
Széchenyi emlékezete. Arany J. 318
A virrasztók. Vajda J. 324
A széchenyieskedők. Gyulai Pál 325
Fügyül a szél. Tóth K. 329
Áttekintés 330
Hogyan gazdagodott formában a magyar lira? Zlinszky Aladár 331
Drámai költészet
Az ókori dráma 334
Az újkori dráma 338
Áttekintés 340
A magyar dráma 341
Áttekintés 346
Elméleti rész.
Költői műfajok.
Elbeszélő költészet.
Az epika általában 347
A hitrege 348
A népmese 349
A monda 350
A legenda 352
Az éposz 353
Az éposz tárgya, jellemei és szerkezete 353
A naive éposz 355
A műéposz 356
1. Nemzeti éposz 356
2. Vallásos éposz 356
3. Regényes éposz 357
4. Komikus éposz 357
A tanító mese 358
A költői elbeszélés 359
A ballada 360
A románc 361
A regény 363
A regény tárgya, jellemei és szerkezete 363
A regény fajai 365
1. A történeti regény 365
2. A társadalmi regény 365
A novella 366
Leiró költészet.
A leírás 367
Az idill 367
Az életkép 368
Lirai költészet.
A lira általában 369
A dal 371
Az óda (himnusz, dithyramb, rapszódia) 371
Az elégia 372
Gondolati költészet.
Az epigramma 373
A tanító költemény 374
A szatira 374
Drámai költészet.
A dráma általában 375
A tragédia 378
A komédia 380
A középfajú dráma 382
A drámai költemény 383
A zenés dráma 383
Kiegészítés.
A szép 384
A szép fogalma 384
A szép hatása 385
Az igaz, jó és szép viszonya 386
A szép fajai 387
A fönséges 387
A kellemes 389
A humor 391
A gúny 392
A tragikum és a komikum 393
A szép kifejezése 393
A művészetek osztályozásának alapja 393
A művészet lényege és feladata 395
A szép kifejezésének módjai 397
Az idealizmus 397
A realizmus 398
Feladatok 399
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Poetika Poetika Poetika Poetika Poetika Poetika Poetika Poetika Poetika Poetika Poetika Poetika

Könyvtári könyv volt. A borító élei kopottak, néhány lap kissé foltos. Néhány lapon ceruzás bejegyzések, aláhúzások találhatók.

Állapot:
2.840 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba