863.670

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magánjog alapjai

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: HvgOrac Lap- és Könyvkiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 354 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-9404-39-X

Előszó

A legutóbbi évek politikai vagy éppen nem politikai, de mégis ilyenképpen lecsapódó „eredményei" nem kímélték a közigazgatási képzést, illetve „enyhe túlzással" valószínűleg a felsőoktatást sem.... Tovább

Tartalom

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 13
1. Közjog - magánjog 13
2. Magánjog - polgári jog 14
3. Az európai magánjogok eredete 16
3.1. A római jog korszakainak általános jellemzése 16
3.1.1. A civiljog korszaka 17
3.1.2. Jus gentium 17
3.1.3. A kodifikáció kora 19
3.2. A jogszabályok keletkezése és alkalmazása 19
4. A Ptk. bevezető rendelkezései 21
II. A SZEMÉLYEK 23
1. Jogalanyiság 23
2. Jogképesség 23
2.1. Az ember jogképessége 24
2.2. Jogképesség a római jogban 25
2.3. Az állam jogképessége 27
2.4. A jogi személyek 27
3. A cselekvőképesség 28
3.1. Korlátozott cselekvőképesség 28
3.2. Cselekvőképtelenség 29
4. A jogi személyek egyes fajtái 30
4.1. Az alapítvány 32
4.2. A közalapítvány 34
5. Gazdasági társaságok 35
5.1. A magyar gazdasági jog fejlődésének rövid
áttekintése 35
5.2. A Gt. általános rendelkezései 36
5.2.1. A törvény szerkezete 37
5.2.2. Általános rendelkezések 38
5.3. Egyes gazdasági társaságok 48
5.3.1. Közkereseti társaság 48
5.3.2. Betéti társaság 49
5.3.3. Közös vállalat 50
5.3.4. Korlátolt felelősségű társaság 51
5.3.5. Részvénytársaság 56
5.4. Kapcsolódó vállalkozások 60
5.4.1. Egyesülés 60
5.4.2. Befolyásszerzés a gazdasági társaságban
(konszernjog) 60
5.5. Közhasznú társaság 61
6. A gazdálkodó szervezetek megszűnése 62
6.1. A csődeljárás 62
6.2. A felszámolási eljárás 63
6.3. Végelszámolás 64
III. A SZÖVETKEZETEK 67
1. A szövetkezetek általános jellemzői 67
1.1. Melyek a szövetkezetek sajátosságai? 70
2. A szövetkezetek csoportosítása 73
3. A szövetkezeti törvény tárgya 74
3.1. A szövetkezet alapítása, taglétszám 74
3.2. Szövetkezeti alapszabály 78
3.3. A közgyűlés 79
3.4. Bizottságok 84
3.5. A tisztségviselő 86
3.6. Szövetkezeti tagsági viszony 89
3.7. A tagok és a szövetkezet közötti vagyoni
viszonyok 95
3.8. A szövetkezet gazdasági tevékenysége 97
3.9. A munkavégzésre vonatkozó szabályok 97
3.10. A felelősség általános szabályai 98
3.11. Szövetkezetek egyesülése, szétválása átalakulása
és megszűnése 99
3.12. Lakásszövetkezetekre vonatkozó külön
szabályok 101
3.13. A szövetkezeti érdekképviselet 102
IV. TULAJDONJOG 103
1. A dologi jog fogalma, története 103
2. A tulajdonjog 104
2.1. A tulajdonjog fogalma 104
2.2. A tulajdonjog alanya és tárgya 104
3. A dolgok 106
3.1. A dolog osztályozása 106
3.2. Ingatlan-nyilvántartás 109
3.2.1. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma 109
3.2.2. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei 109
3.2.3. Az ingatlan-nyilvántartás részei 112
3.2.4. Az ingatlan-nyilvántartás adatai 114
3.2.5. Betekintés az ingatlan-nyilvántartásba 116
3.3. A dolgokon való jogszerzés 117
3.4. Dologkapcsolatok 118
4. A tulajdonjog tartalma 119
4.1. Jogosultságok 120
4.2. Kötelezettségek 124
4.3. A tulajdonjog korlátai 126
4.4. A tulajdonjog védelme 127
5. A tulajdonjog megszerzése és megszűnése 129
5.1. Az ingók tulajdonjogának megszerzése 129
5.1.1. Eredeti szerzésmódok 129
5.1.2. Származékos szerzésmódok 131
5.2. Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 133
5.2.1. Eredeti szerzésmódok 134
5.2.2. Származékos szerzésmódok 135
5.3. A tulajdonjog megszűnése 137
6. Közös tulajdon 137
7. Használati jogok 143
7.1. Személyes szolgalmak 143
7.2. Telki szolgalom 145
V. KÖTELMI ÁLTALÁNOS RÉSZ -
KÖTELMI ALAPVETÉS 146
1. A kötelem fogalma 146
2. A kötelem elemei 147
3. Kötelem-keletkeztető tényállások 148
4. A csonka kötelmek 152
4.1. Naturalis obligatio 153
4.2. Elévülés 154
4.3. Beszámítás 157
5. Az akaratnyilatkozat 158
6. A képviselet 161
7. Az akaratnyilatkozatok értelmezési elvei 165
8. Több alanyú kötelmek 166
8.1. Egyidejű többalanyúság jogosulti, illetve
kötelezetti pozícióban 166
8.2. Egyidejű többalanyúság nem azonos kötelmi
pozícióban 168
8.3. A jogutódlás 169
A SZERZŐDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI 172
1. A szerződés fogalma, elemei, szerkezete, joghatás 172
2. A szerződési jog alapelvei 174
2.1. Szerződési szabadság 174
2.2. Az egyenértékűség, mint főszabály 175
2.3. A pacta sunt servanda és a clausula rebus sic
stantibus elve 176
3. A szerződés közvetlen tárgya: a szolgáltatás 177
4. A szerződés létrehozása 183
4.1. Szerződéskötési kötelezettség 184
4.2. Az előszerződés 185
4.3. Az általános szerződési feltételek 185
5. A szerződés hatályossága és érvényessége 188
5.1. Hatályosság 188
5.2. Érvényesség - érvénytelenség 189
5.3. Semmisség 189
5.4. Megtámadhatóság 192
5.5. Az érvénytelenség jogkövetkezményei 194
6. A szerződés módosulása, módosítása 195
7. A szerződés megszűnése teljesítés nélkül 197
7.1. Megszüntető, felbontó szerződét 197
7.2. Felmondás, elállás 198
7.3. A teljesítés nélküli megszűnés további esetei 200
8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 201
9. A teljesítés 208
10. A szerződésszegés 211
FELELŐSSÉGTAN 219
1. Felelősségtani alapvetés 219
1.1. A felelősség általános fogalma 219
1.2. Polgári jogi felelősség a jogi felelősség
rendszerében 220
2. A kártérítés általános szabályai 222
2.1. A kárkötelem szerkezete 222
2.2. A polgári jogi felelősség elemet 223
2.3. A kár fogalma 225
2.4. Az okozati összefüggés 225
2.5. A felróhatóság 226
2.6. Egyéb tudnivalók 226
3. A polgári jogi kártérítés felelősségi rendszere 228
3.1. Általános felelősségi szabályok 228
3.2. Az általános felelősségi alakzat 229
3.3. Speciális felelősségi alakzatok - a veszélyes
üzemi felelősség 230
3.4. Speciális felelősségi alakzatok - felelősség
a belátási képességgel nem rendelkező személyek
károkozásáért 232
3.5. Speciális felelősségi alakzatok - felelősség
az alkalmazón, szövetkezeti tag károkozásáéit 234
3.6. Speciális felelősségi alakzatok -
az államigazgatási-közigazgatási jogkörben
okozott kárért való felelősség 234
3.7. Speciális felelősségi alakzatok - felelősség
a megbízott, képviselő károkozásáért 235
3.8. Speciális felelősségi alakzatok - az állatok által
okozott károk megtérítése 235
3.9. Speciális felelősségi alakzatok - felelősség
az épületekkel kapcsolatos károkozásért 236
4. A kártérítés módja 237
4.1. A kártérítési felelősség egységessége 237
4.2. A kártérítés elvei 238
4.3. A kártérítés módozatai és módja 239
5. A kár 239
5.1. A vagyoni kár 239
5.2. Az általános kártérítés 240
5.3. A nem vagyoni kár 240
5.4. A kár megtérítésének közös szabályai 241
VI. KÖTELMI JOG - KÜLÖNÖS RÉSZ 243
Az egyes szerződések rendszerezése 243
1. Adásvétel 245
2. Csere 249
3. A közüzemi szerződés 249
4. Ajándékozás 250
5. Tartási szerződés 251
6. Életjáradék szerződés 252
7. Dolog bérlet 252
8. Haszonbérlet 255
9. Haszonkölcsön 256
10. Vállalkozás 256
11. Megbízás 260
12. Megbízás nélküli ügyvitel 263
13. Bankhitelszerződés 264
14. Kölcsönszerződés 264
15. Bankszámlaszerződés 265
16. Betétszerződés 266
17. Folyószámla-szerződés 266
18. Takarékbetét-szerződés 266
19. Biztosítás 267
20. Polgári jogi társaság 269
21. Építőközösség 271
22. A közös háztartásban élők vagyoni viszonyai 272
23. Díjkifizetés 273
24. Kötelezettségvállalás közérdekű célra 273
VII. ÖRÖKLÉSI JOGI ALAPVETÉS 275
1. Az öröklési jog általános szabályai 275
2. Törvényes öröklés 278
2.1. A törvényes öröklés általános rendje 278
3. Végintézkedésen alapuló öröklés 282
3.1. A végrendelet 282
3.2. Öröklési szerződés 286
3.3. Köteles rész 287
4. Hagyatéki eljárás 289
VIII. CSALÁDJOG 292
1. A házasság 293
2. A család 301
3. A gyámság 312
IX. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG 315
1. A polgári eljárás alapfogalmai és általános szabályai 315
1.1. A polgári eljárás fogalma fajai és szakaszai 315
1.2. A polgári peres eljárás alanyai 316
1.3. A polgári eljárási cselekmény 318
1.4. A perköltség és a költségkedvezmények 319
2. Elsőfokú eljárás 321
2.1. Keresetindítás 321
2.2. A tárgyalás 322
2.3. A bizonyítás 323
2.4. A bírósági határozatok 326
3. A perorvoslatok és a felülvizsgálat 327
3.1. A perorvoslat fogalma, fajai 327
3.2. A fellebbezés 328
3.3. A perújítás 331
3.4. Felülvizsgálat 333
4. Függelék 335
X. A SZEMÉLYISÉGVÉDELEM POLGÁRI JOGI
SZABÁLYOZÁSÁNAK ALAPELVEI 338
1. A személyiségi jogok fogalma, a személyiségvédelem
jogi szabályozásának rendszere 338
2. A személyiségvédelem polgári jogi szabályozásának
története 340
3. A személyhez fűződő jogok 341
4. A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelme 352
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magánjog alapjai A magánjog alapjai

Több oldalon színes sorkiemelés látható.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magánjog alapjai A magánjog alapjai A magánjog alapjai

A gerinc enyhén kopott és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba