A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1964/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - LXVIII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 750 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

1. szám
Képes Géza: A magyar ősköltészet nyomairól (Első közlemény)1
Komlós Aladár: Három félreérett Arany János-vers23
Sőtér István: Török Gyula33
Mód Aladár: A harmadik úttól a Márciusi Frontig40
Kisebb közlemények54
Esze Tamás: Missovitz Cyrus-drámája
H. Törő Györgyi: Zilahy Károly Petőfi életrajzáról
Wacha Imre: Néhány ismeretlen József Attila kézirat
Adattár
Zsindely Endre: Batsányi János párizsi levelei Johann Georg Müllerhez (Első közlemény)65
Hegedűs Nándor: Ady és Ada82
Szemle
A magyar irodalom története. 1849-1905. (Németh G. Béla)89
Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok (Gyergyai Albert)100
Gerézdi Rabán: A magyar világ líra kezdetei (Kardos Tibor)102
Zoltán József: A barokk Pest-Buda élete (Komlovszki Tibor)119
Lengyel Géza: Magyar újságmágnások (Varga József)
Michaud-Quantin, Pierre: Smmes de casuistique et manuels de confession au moyen áge (XII-XVi siécles)
Kroó György: Bartók Béla színpadi művei
Honti János: Válogatott tanulmányok
Cennerné Wilhelmb Gizella: Magyarország történetének képeskönyve
Mályuszné Császár Edit: Adatok a magyar rendezés első évtizedeihez
(V. Kovács Sándor, Szabolcsi Miklós, Stoll Béla, Bóta László, Gyenis Vilmos)123
Krónika
Magyar irodalomkutatás Prágában és Brnoban (Rákos Péter)127
Az Intézet XX. századi osztályának Kassák-vitája (József Farkas)129
A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításáról (Balkányi Enikő)130
Nagy Sándor (1877-1963) (Nagy Miklós)132
Intézeti hírek (1963. november 1. - 1964. január 31.)
2. szám
Barta János: Egy különös író sötét világa (Számvetás Tolnai Lajos körül) (Első közlemény)133
Fried István: Jegyzetek a Zalán futásához152
Simon Zoltán: Szabó Lőrinc költészetének keleti vonatkozásai162
Képes Géza: A magyar ősköltészet nyomairól (Második Közlemény)171
Kisebb közlemények194
Havas László: Miért hagyta el Szenczi Molnár a Sauer-nyomdát?
Vita Zsigmond: Egy Kölcsey vers útja és változatai
Spira György: Petőfi sajtóesküdtszéki tagságáról
R. Mányoki Vilma: Látogatásom Ady Endrénél
Bojtár Endre: József Attila "hibás" Wolker-fordítása
V. Kovács Sándor: Egy "virágének" szövegtörténetéhez
Adattár
Borzsák István: Zrínyi forrásaihoz209
Zsindely Endre: Batsányi János párizsi levelei Johann Georg Müllerhez (Második közlemény)216
Poszler György: A fiatal irodalomtörténészek Irodalomtudományi Társaságának működése (1933-1936)229
Szemle
Bethlen Kata önéletírása (V. Windisch Éva)237
Vörösmarty Mihály összes művei. 1-3. (Fenyő István)239
Illyés Gyula: Petőfi Sándor (H. Törő Györgyi)244
Gellért Oszkár: Egy író élete (Vargha Kálmán)247
Pándi Pál: Elsüllyedt irodalom? (Botka Ferenc)250
Tóth Sarolta: Magyar és lengyel Imre-legendák
Ambrus Zoltán levelezése
Fábry Zoltán: Emberek az embertelenségben
Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig
Benkő László: A szépirodalmi stílus elemzése
Mint az égő fáklya, mely setétben lángol. (Kurcz Ágnes, Földényi László, Patyi Sándor, Komlovszki Tibor, Jelenits István, Tamás Anna)251
Krónika
A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása (Oltványi Ambrus)260
Az Intézet XX. századi osztályának vitája a kézikönyv felszabadulás utáni fejezetéről (Varga Rózsa)261
Az előkészületben levő Régi Magyar Prózai Emlékek című kiadványsorozatról (Gyenis Vilmos)263
B. Szabó György (1920-1963) (Lukácsy Sándor)264
3. rész
Esze Tamás: Csuzi Cseh József, a Rákóczi-kor ismeretlen írója265
Szuroni Lajos: Költői szándék és időrend a Diétai Magyar Múzsában288
Barta János: Egy különös író sötét világa (Számvetás Tolnai Lajos körül) (Második közlemény)298
Bokor László: József Attila bécsi költeményei318
Kisebb közlemények347
Eckhardt Sándor: Bornemisza Péter budai emlékei
Szauder József: Bessenyei és Batsányi
Keresztury Dezső - Tarnai Andor - Tardy Lajos: Az első francia nyelvű magyar irodalomtörténet szerzőjének kérdéséhez
Garam Jenő: Ami a Vörösmarty Mihály Összes művei (Kisebb költemények, 1960-62.) kiadásából kimaradt
Heltai Nándor: Móricz Zsigmond kecskeméti kapcsolatai
Vargha Kálmán: Radnóti Miklós természetszemléletéhez
Adattár
Kurcz Ágnes: Anjou-kori történetíróink kérdéséhez358
Czigány Lóránt: Kölcsey második felirata az ifjak ügyében368
Rigó László: Salamon Ferenc kiadatlan levelei Gyulai Pálhoz372
Szemle
A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565-1840) (Baróti Dezső)381
Nemeskürty István: A magyar széppróza születése (Végh Ferenc)383
Batsányi János Összes művei (2-3. k.) (Szauder József)386
Gyertyán Ervin: Költőnk és kora (Földényi László)393
A valóság vonzásában (Szabolcsi Miklós)396
Anthologie de la poésie hongroise du XII siécle á nos jours (Szeverényi Erzsébet)398
A könyv és a könyvtár a magyar társadalom életében (Gyenis Vilmos)400
Pápai János törökországi naplói
Varga Zoltán: A Széchenyi-ábrázolás főbb irányai a magyar történetírásban
Emlékkönyv Gárdonyi Géza születésének 100. évfordulójára
Szini Gyula: Rózsaszínű hó
Lékai János válogatott írásai
Csapláros István: Kraszewski és Magyarország
Benedek Marcell: Könyv és színház
Rózsa György: Budapest régi látképei. (Hopp Lajos, Horváth Károly, Kőszeg Ferenc, Pór Péter, Diószegi András, B. Fejér Irén, Pálmai Kálmán, Jenei Ferenc)403
Krónika
Irodalomtörténeti vándorgyűlés Győrött (Rigó László)410
Egyetemtörténeti symposium (Klaniczay Tibor)412
Vajda János összes műveinek kritikai kiadása (Barta János)413
Vincze Géza (1889-1964) (V. Kovács Sándor)415
Intézeti hírek (1964. február 1. - május 31.)415
4. szám
Kocztur Gizella: A magyar szentimentalizmus európai hátteréről417
Martinkó András: "Magyar" vártól Magyarvárig425
Mezei József: Gárdony pszichologizmusa449
Szilágyi Péter: József Attila trochaikus verselése457
Adattár
Schram Ferenc: Három történeti betlehemes játék497
József Farkas: Zalka Máté ismeretlen levelei520
Szemle
Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója (Bokor László)537
Klaniczay Tibor: Reneszánsz és barokk (Szigeti József)540
Mikszáth Kálmán összes művei 27-28. k. (Pusztai Gyula)549
Rejtő István: Thury Zoltán (Szeverényi Erzsébet)558
Varga József: Ady útja az "Új versek" felé (Barta János)558
Renaissance und Humanismus in Mittel - und Osteuropa (V. Kovács Sándor)561
Dömötör Tekla: Az újkori színjátszás kialakulása Kelet-Európában
Batsányi János irodalmi munkássága és egykorú képmásai
Molnár Ákos: Jóslat
Gyertvai János Két világ között
Kner Imre leveleiből
Tarnóc Marton, Kókay György, Vargha Kálmán, Kovács József, Heverdle László)563
Krónika
Magyar irodalomkutatás a Varsói Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén (Csapláros István)567
A Jókai kritikai kiadás készülő köteteiről (Lengyel Dénes)569
A Szinháztudományi Intézet "Shakespeare Magyarországon" kiállítása (Oltványi Ambrus)571
Intézeti hírek (1964. június 1 - július 31.)
5-6. szám
Diószegi András: Radnóti-problémák573
Lukácsy Sándor: Egy fejezet az Athenaeum történetéből589
Fenyő István: A polgárosodás eszmevilága útirajzainkban 1848 előtt603
Varga János: "A kőszívű ember fiai"-nak történeti mintái és forrásai614
Petőcz Pál: A Vigilia irodalomelmélete és irodalompolitikája (1935-1944)643
Kisebb közlemények
Barlay Ö. Szabolcs: A humarista Báthori András itáliai útja
Havas László: Egy kiadatlan Kölcsey-levél
Nizsalovszky Endre: Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz
Scheiber Sándor - Zsoldos Jenő: Két Vajda János-levél667
Adattár
Szabó Flóris: Források kódexeink halál-szövegeihez681
Grosz Artur: Balassi Bálint a liptói jegyzőkönyvekben690
Szabó Ferenc: A "Dicsőséges nagyurak" egy szegedi izgatási körben (1932)696
Áfra János: Móricz Zsigmond első színpadi műve700
Szemle
Sőtér István: Nemzet és haladás (Nagy Miklós)706
Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza (Rónay György)710
Molnár József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527-1576 között (Varjas Béla)714
Jókai Mór összes művei (Rigó László)415
Szamosközy István: Erdély története
Prazák, Richard: Madarska reformovaná inteligence v. ceském obrozeni
Csizmadia Andor: A magyar választási rendszer 1848-1849-ben
Kosztolányi Dezső: A élet divatja
Móricz Zsigmond: Kenyéren és vizen
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány repertóriuma, 1840-1960
Staud Géza: A magyar színháztörténet forrásai
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográfiája
Keserű Bálint
Sziklay László
Lukácsy Sándor
Szabó György
K. Nagy Magda
Sinka Erzsébet
Kálmán László
Kókay György726
Krónika
Bóka László (1910-1964) (Sőtér István)734
Fitz József (1888-1964) (Kókay György)735
A magyar irodalomtörténet a fribourgi kongresszuson (Hopp Lajos)735
A Petőfi-bibliográfiáról (Kiss József)738
Intézeti hírek (1964. augusztus 1-október 31.)739
Magyar irodalomtörténetírás. 1963. (V. Kovács Sándor)471
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1964/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1964/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1964/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1964/1-6.

A borító sarka megtört. A lapélek elszíneződtek. Könyvtári könyv volt.

Állapot:
2.580 Ft
1.290 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba