820.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1985/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 119. évfolyam 1-6. szám

Fülszöveg

Részlet a könyvből:
Pálmány Béla
NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMESSÉGÉNEK ÁTRÉTEGZŐDÉSE*
(1542—1848)
A forrásokról és egyes fogalmak értelmezéséről
A magyarországi feudális társadalmat a rendi jog — Werbőczi Tripartituma és a Corpus Juris törvényei — két, élesen megkülönböztetett részre osztotta, kiváltságokat és előjogokat élvező, egyedül teljesen jogképes nemesekre és jogfosztott, szinte csak kötelezettségekkel terhelt parasztokra. A Tripartitum híres „Primae nonus"-a (I. részének 9. címe) több, mint három évszázadra kimondta a jogelvet: minden nemes egy és ugyanazon szabadságot (una et eadem libertás) élvez, vagyis személye szabad és sérthetetlen, csupán törvényesen megkoronázott királyának áll a hatalma alatt, csakis nemesember szerezhet fekvő jószágot és a nemesi ingatlan és ingó vagyon mentes mindenféle adó és jobbágyi szolgáltatás alól, végül (1687-ig, amikor is a rendek — hálából a török kiűzéséért — le nem mondtak róla) élhettek az ellenállási joggal, ha királyuk eltért a... Tovább

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Pálmány Béla: Nógrád vármegyek nemességének átrétegződése (1542-1848)3
Bellér Béla: Az osztrák-magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1927-1929)42
Közlemények
Gebei Sándor: Ukrajna és Oroszország egyesülésének (1654) kérdéséhez97
Péteri György: Montagu Norman és a magyar "szanálási mű". Az 1924-es magyar pénzügyi stabilizációról121
Dokumentumok
Tilkovszky Loránt: Ellenzéki törvényhozók memorandum-akciója 1942/43 telén152
Figyelő
Vadász Sándor: Gondolatok Alber Soboul könyvének olvasása közben224
Fügedi Erik: Tarnai Andor könyvének margójára232
Történeti irodalom
Kiss Attila: Baranya megye X-XI. századi sírleletei. Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga, I. (Ism.: Fodor István)244
Kanyar József: "Múzsáknak szentelt kies tartomány". Tanulmányok Somogy művelődéstörténetéből (XVIII-XX. század) (Ism.: T. Mérey Klára)253
Kemény Zsigmond: Korkívánatok. Publicisztikai írások 1837-1846. (Ism.: Miskolczy Ambrus)256
Benkő Samu: Őrszavak (Ism.: Trócsányi Zsolt)258
A nemzetiségek egyenjogúsításának útján. A nemzetiségi jog fejlődése a népi demokratikus Romániában (Ism.: Gergelyesné Dian Éva)272
Folyóiratszemle
Bemutatjuk a "Zeitgeschichte" című folyóiratot277
Schmid Georg: A Ballhausplatz 1848-1918279
Salvador Giner: Politikai gazdaságtan, legitimáció és állam Dél-Európában280
L. A. Pérez: Függőség és forradalom felé; Kuba nemzetgazdasága két háború között, 1878-1895283
Bachmaier, Peter: Osztrák-magyar kultúrpolitika Bulgáriában az I. világháború idején285
Malfér, Stefan: Az 1921. okt. 13-i velencei jegyzőkönyv és az osztrák politikai pártok286
V. N. Vinogradov: A fasiszta veszély erősödése és a liberális burzsoázia a Weimari Köztársaság utolsó éveiben287
H. Aulach: Nagy-Britannia és a szudéta-kérdés 1938-ban; egy politikai irányvonal változásai288
Rausch, Josef: Parizánharc Karintiában a II. világháború idején290
V. M. Magidov: A filmdokumentumok: forráselemzési problémák, felhasználásuk a történelemkutatásban291
Bibliográfia293
A Magyarországon megjelent történelmi munkák (önálló köretek, tanulmányok, cikkek) válogatott jegyzéke (1983. január1-december 31.) (Összeállította: Rozsnyói Ágnes és Sz. Gyivicsán Mária)293
2. szám
Tanulmányok
Balogh Sándor: Népi demokratikus örökségünk (Parlamentáris és közvetlen demokrácia Magyarországon 1944-1948)385
Izsák Lajos: A katolikus egyház társadalompolitikai tevékenysége Magyarországon (1945-1956)423
Orbán Sándor: A szocializmus építésének első fél évtizede (1948-1953)467
Közlemények
Póth Piroska: A koalíciós pártok kultúrpolitikája 1945-1948 között498
Gyarmati György: A közalkalmazottak politikai megítélésének változása Magyarországon 1945-1946-ban518
Történeti irodalom
A Szovjetunió szövetségi alkotmányai (Ism.: Horváth Pál)564
Szokolay Katalin: És a varsói gettó felkelt... (Ism.: Gyarmati György)567
A szocializmus útján. A népi demokratikus átalakulás és a szocializmus építésének kronológiája. 1944. szeptember-1980. április (Ism.: Sipos Levente)574
Ember Győző: Levéltári Terminológiai Lexikon (Ism.: Vörös Károly)577
Folyóiratszemle
N. A. Hacsaturján: A város a feudális információ rendszerében584
V. Ja. Lavericsev: Az államkapitalizmus az 1861 utáni Oroszországban585
A. Je. Ivanov - V. V. Selohajev: A diákmozgalom fejlődésének tendenciája Oroszországban az 1905-1907-es forradalom idején 587
B. Je. Zarickij: Az USA és Nyugat-Európa baloldali erői (1943-1949)588
A. A. Sevjakov: A Szovjetunió és Románia szuveneritása (1944-1955)589
M. A. Neumark: A "neoszocializmus" doktrínájának kialakulása591
A. D. Gorszkij - I. D. Kovalcsenko - Ju. Sz. Kukuskin - I. A. Fedoszov: Történelemtanítás a Moszkvai Állami Egyetem Történelem Karán (A fakultás létrehozásának 50. évfordulója)592
Brandstätter, Elisabeth: Tudományos dokumentáció és tájékoztatás a történelemtudományban593
K. V. Hvosztova: A kvantitatív módszerek szerepe a történeti megismerésben595
3. szám
Pamlényi Ervin halálára - Glatz Ferenc599
Tanulmányok
Schlett István: A szocializmus és a "munkáskérdés" a magyar politikai gondolkodásban az 1850-1880-as években608
Gunst Péter: A parasztság jövedelmi viszonyai az 1920-30-as években677
Közlemények
Heiszler Vilmos: Ausztroszlavinizmus - ausztrohungarizmus750
Borsi-Kálmán Béla: Klapka, Cuza és Arthur Seherthoss: 1864772
Történeti irodalom
Kovalovszki Júlia: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon (Ism.: Fodor István)845
Kerényi Ferenc: A régi magyar színpadon 1790-1849 (Ism.: Vörös Károly)851
Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848-49-ben (Ism.: Diószegi István)53
Diószegi István: A magyar külpolitika útjai (Ism.: Niederhauser Emil)857
Folyóiratszemle
M. B. Szverdlov: Cselédek és szolgák az ó-orosz államban868
Helgard Hoffmeister: A parlamentáris monarchia fejlődéséhez Angliában869
Kurt Holzapfel: Az 1831-es európai leszerelési tárgyalások politikai és ideológiai kérdései870
V. M. Kabuzan: A magánföldesúri jobbágyok Oroszországban az 1720-1860 közötti időszakban. Számuk, összetételük, megoszlásuk871
Herbert Hofmeister: Az iparosodás jogi szempontjai az Osztrák-Magyar Monarchiában872
Bihl Wolfdieter: Ausztria-Magyarország és az Oszmán Birodalom kapcsolatai az I. világháború idején874
Andreas Hillgruber: "Revizionizmus" - kontinuitás és változás a Weimari Köztársaság külpolitikájában875
Sigrid Wegner Korfes: Graf von der Schulenberg - az 1944. július 20-i összeesküvés résztvevője. A fasiszta Németország Moszkvai követének külpolitikai koncepciójához876
V. Sz. Paraszadanova: A szovjet-lengyel és a szovjet-román viszony a második világháború előestéjén (1938-1939)877
Ju. I. Igrickij: Az "Oroszország és Nyugat" probléma mai burzsoá histográfiája 879
A Szovjetunió története kialakulásának időszerű kérdései880
Krónika882
4. szám
Tanulmányok
Benda Kálmán: Csöbörcsök. Egy tatárországi magyar falu története a 16-18. században895
Heckenast Gusztáv: A vaskohászat technikai szintje Magyarországon a 16-18. században. (A vasöntés megjelenése és a nagyolvasztók elterjedése).917
Közlemények
Engel Pál: Ung megye településviszonyai és népessége a Zsigmond-korban92
Péter Katalin: A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a 16. század második felében1006
Vita
Herényi István: Válasz Kristó Gyulának1029
Történeti irodalom
Balázs János: Magyar deákság - Elvek és utak (Ism.: Bellér Béla)1043
Nagy András: Savonarola-kísérlet (Ism.: Bellér Béla)1045
Imreh István: A törvényhozó székely falu (Ism.: Trócsányi Zsolt)1051
Horváth Lajos: Pest megye városi, községi és megyei pecsétjei 1381-1876 (Ism.: Pandula Attila)1063
Folyóiratszemle
Aaron J. Gurevics: Egyéni tudat és túlvilágkép a középkorban 1065
A. A. Gorszkij: A druzsina és a feudalizmus genézise Oroszországban1066
Teofilio F. Ruiz: Királyság szentségek nélkül - kasztíliai monarchia a késő középkorban1067
Nicole Gonthier: Bűnösök vagy áldozatok - nők a 15. századi lyoni társadalomban1068
Andrzej Wyrobisz: A lengyel nemesség állásfoglalása a városokról a 17. század első felében1070
V. I. Rutenburg: A korai polgári forradalmak1071
E. A. Jansen: A 19. század észt kultúra1072
Brix, Eduard: A cseh-német kiegyezés Budweisben1073
Aaron J. Gurevics: Egyéni tudat és túlvilágkép a középkorban1073
5-6. szám
Tanulmányok
Hanák Péter: A másokról alkotott kép. Polgárosodás és etnikai előítéletek a magyar társadalomban (a 19. század második felében)1079
Somogyi Éva: A közös minisztertanács működése (1896-1907)1105
Közlemények
Lakó György: Az 1848-49-es magyar forradalom svédországi visszhangjáról1150
H. Haraszti Éva: Kossuth, mint angol újságíró1157
Szarka László: Jászi Oszkár szlovák kapcsolatai 1918 végéig1168
Balázs Sándor: Oszkár és a "Revista Vremii"1195
Dokumentumok
Litván György: Jászi Oszkár romániai naplójegyzeteiből1234
Gerelyesné Dian Éva: Petru Groza politikai pályája, 1945 utáni dokumentumok tükrében1272
Beszámoló
Egyháztörténeti szimpózion (Demeter Zsuzsanna - Pótó János)1348
Állam és társadalom a Pannon-térségben a két világháború között (Stier Miklós)1349
Történeti irodalom
Gergely Jenő: A pápaság története (Ism.: Bellér Béla)1354
A budai Egyetemi Nyomda szerepe a polgárosodás eszméinek soknyelvű terjesztésében, Kelet-Európában 1777-1848 (Ism.: Tóth Ede)1362
A magyar polgári átalakulás kérdései (Ism.: Mazsu János)1371
Tanulmányok Baranya megye és Pécs város legújabb kori történetéből (1941-1950) (Ism.: Szüts Emil)1383
Folyóiratszemle
William R. Leach: A fogyasztási kultúra átalakulása: a nők és az áruházak, 1890-19251386
Rudolf Jaworski: Nemzet és gazdaság mint a kelet-középeurópai történelem problémája a 1ú. században és a 20. század elején 1387
Ludwik Haas: Az orosz szabadkőműves mozgalom 1906-1918 között1389
I. A. Gyakonova: Külön tárgyalások a cári Oroszország és a császári Németország képviselői között az első világháború idején1390
Heinrich August Winkel: Osztálymozgalom vagy néppárt. Az 1920-25 közötti szociáldemokrata programvitákhoz1392
E. Gentile: A párt problémája az olasz fasiszta rendszerben1393
M. Sz. Kuzmin - V. A. Szergejev: A Szovjetunió nemzetiségi köztársaságainak részvétele a nemzetközi kulturális cserében az 1920-30-as években1395
Jerzy Tomaszewski: Lengyelország helyzete a két világháború közötti Közép Európábn a politikusok megítélésében1396
A. G. Marsot: 1946; Indokína döntő érve1398
George C. Hering - Richarc H. Immerman: Eisenhower, Dulles és Dien Bien Phu, avagy "A nap, amikor nem léptünk be a háborúba" - átértékelve1399
Krónika
Babics András 1906-1984 (Pritz Pál)1401
Hársfalvi Péter 1928-1985 (Benda Kálmán)1402
A történelemtudományok doktorai és kandidátusai 1978-1983 (Összeállította: Bán Judit)1404
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelemből megvédett doktori disszertációk 1979-1984 (Összeállította: G. Csoba Alice)1408
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1985/1-6. I-II. Századok 1985/1-6. I-II. Századok 1985/1-6. I-II. Századok 1985/1-6. I-II. Századok 1985/1-6. I-II.

Könyvtári könyv volt. A kötetek lapélei és néhány oldala foltos.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
3.180 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba