Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1974/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 108. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 1.340 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tartalomjegyzék-melléklettel. További szerzők a tartalomjegyzékben.

Tartalom

Tanulmányok
Bromlej, Ju. V.: A Szovjetunió nemzeteinek mai fejlődése186
Dolmányos István: Az 1907. évi politikai sztrájk és a koalíciós kormány370
Duczynska Ilona: Theodor Körner és a katonapolitikai vita a Schutzbund kérdésében (1927-1933)91
Endrei Walter: Az angol karasia Magyarországon785
Kerekes Lajos: Ausztria gazdasági és társadalmi helyzete a kettős Monarchia felbomlása után67
Korom Mihály: Horthy kísérlete a háborúból való kiválásra és a szövetséges nagyhatalmak politikája (1944 október) I. rész836
Korom Mihály: Horthy kísérlete a háborúból való kiválásra és a szövetséges nagyhatalmak politikája (1944 október) II. rész1062
Kristó Gyula: Legitimitás és idoneitás (Adalékok Árpád-kori eszmetörténetünkhöz)585
Láng Imre: A Roosevelt-kormányzat első évének gazdaságpolitikai dilemmája136
Réti R. László: A Rimamurány-salgótarjáni Vasmű R. T. az első világháborúban622
Spira György: 1848 nagyhete Pesten323
Szabó Miklós: Új vonások a századfordulói magyar konzervatív politikai gondolkodásban3
Váczy Péter: A frank háború és az avar nép1041
Vekerdi László: A természettudomány a Tudós Társaság terveiben807
Közlemények
Balogh András: Fekete-Afrika gyarmatosítása a modern polgári afrikanisztikában901
F. Csanak Dóra: Teleki József szerepe egy XVIII. századi francia tudományos vitában405
Jónás Ilona: A világi értelmiség középkori térnyerésének történetéhez879
Igor Karaman: Fiume város gazdasági fejlődése a dualizmus korában193
Kerényi Ferenc: Az első magyar hivatásos színtársulat társadalmi kapcsolatairól423
Kovács József: Teleki Sándor visszaemlékezései az aradi vértanúk kivégzéséről1176
Kretzoi Miklósné: Az amerikai polgárháború a magyar sajtóban 1861-1865 között680
Mann Miklós: Trefort Ágoston a reformkorban1110
Mayer Mária: A ruszinok (kárpátukránok) és az 1865. évi képviselőválasztás1142
N. I. Mickun: A spanyol történetírás a XVIII. század történetéről931
Pók Attila: Néhány dokumentum a "Huszadik Század" történetéhez1187
Pritz Pál: A kieli találkozó646
Prokopp Gyula: A pilisszentléleki üveghuta212
Sey István: A balti kormányzóságok jobbágytörvényhozása 1765-1819 között1207
R. Várkonyi Ágnes: Szeremlei Sámuel és a mezővárosok történetének historiográfiája915
Elméleti és módszertani kérdések
N. A. Jerofejev: L. Namier helye a polgári történetírásban476
Gellériné Lázár Márta: A magyarországi kalendárium-irodalom a kapitalizmus korában 1850-1945. Előzmények, hipotézisek és módszerek a tömegkultúra egy jellegzetes termékének vizsgálatához. I. rész1226
A. L. Narocsnyickij: A főiskolai historiográfia-oktatásról699
Stier Miklós: Legújabbkori helytörténetírásunk elvi-módszertani kérdéseihez941
A Magyar Országgyűlési Emlékek sorozat 1607-1790 közti részének szerkesztési és forrásközlési szabályzata436
Vita
Szász Zoltán: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Beszámoló Niederhauser Emil doktori disszertációjának vitájáról262
Hazafiság és internacionalizmus. Vitaülés Vácrátóton (Összeállította Stier Miklós)220
Történeti irodalom
Agárdi Péter: Rendiség és esztétikum (Gyöngyösi István költői világképéhez (Ism. Nagy József Zsigmond)280
V. F. Aszmusz: Marx és a polgári historizmus (Ism. Hont István)1266
Asztalos László lásd Csizmadia Andor
A helytörténetírás levéltári forrásai (Ism. Farkas Gábor)519
A Kubai Akadémia Történeti Intézetének kiadványai (Ism. Anderle Ádám)1272
A múlt magyar tudósai I-II (Ism. Gergely András)985
A népi demokrácia kezdeti időszakának dokumentumai Baranyában (Ism. Izsák Lajos)1285
A Népszerű Történelem sorozat új kiadványai (Ism. Sávoly Mária)739
A Politikai Főiskola Évkönyve (1969, 1970) (Ism. Farkas Dezső)283
A Vajdasági Történeti Intézet tanulmánykötetei (Ism. Gaál György)1275
Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában I. köt. Dunántúl (Ism. Gunst Péter)489
Balogh István: A cívisek világa (Ism. Dóka Klára)517
Gustav Bayerle: Ottoman Diplomacy in Hungary. Letters from the Pashas of Buda (Ism. Benda Kálmán)733
Berend T. Iván - Ránki György: A magyar gazdaság száz éve (Ism. T. Mérey Klára)486
Marc Bloch: A történelem védelmében (Ism. Várnai András)974
Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában (Ism. Bertényi Iván)272
Paul Bödy:Joseph Eötvös and the Modernization of Hungary, 1840-1870 (Ism. Antall József)296
Bibliografia istorica a Romaniei II. Secolul XIX. Tom I. (Ism. Bogyirka Emil)506
Florin Constantiniu: Relatiile agrare din Tara Romaneasca in secolul al XVIII-lea (Ism. Miskolczy Ambrus)294
Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet (Ism. Kállay István)304
Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (Ism. Kristó Gyula)290
Dersi Tamás: A századvég katolikus sajtója (Ism. Gergely Jenő)1263
Dokumentumok, adatok Nógrád megye felszabadulás utáni történetéből (Ism. Izsák Lajos)746
Életek és korok. 1-14. köt. (Ism. Vörös Károly)306
Fenyő István: Nemzet, nép - irodalom (Ism. Unger Mátyás)983
Feodal'naja Rosszija vo vszemirno-isztoricseszkom processze (Ism. Kurunczi Jenő)500
Források Budapest múltjából IV (Ism. Izsák Lajos)989
Forrásszemelvények a magyar társadalom életéből (Ism. Gergely András)992
L. Gál Éva: Újházi László, a szabadságharc utolsó kormánybiztosa (Ism. Urbán Aladár)721
V. V. Garmiza: Krusenyie esszerovszkih pravityelsztv (Ism. Iván Géza)286
Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása (Ism. Szabad György)495
Ian Grey: The Romanovs. The Rise and Fall of a Russian Dynasty (Ism. Dolmányos István)298
Stanislaw Grodzinski: Historia ustroju spoleczno-polytieznego Galicji. 1772-1848 (Ism. Besnyő Miklós)289
Hajdú-bihari kéziratos térképek (Ism. Solymosi László)903
Helytörténeti munkák (Ism. Benda Kálmán)1278
V. Il'ko: Zakarpatszke szelo na pocsátku XX. szt. (Ism. Udvari István)727
Izsépy Edit: Kosciuszko (ism. Petneki Áron)745
Iratok a magyar testnevelés és sport történetéhez. VI-VII. köt. (Ism. Vida István)308
Jakab Sándor: Nógrád megye története 1944-1962 (Ism. Urbán Károly)959
William M. Johnston: The Austrian Mind (Ism. Pók Attila)978
Káldy-Nagy Gyula: Kanuni devri budin tahrir defteri (1546-1562) (Ism. Mészáros László)274
Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos a népek barátságáért (Ism. Miskolczy Ambrus)724
Komját Irén - Pécsi Anna: A szabadság vándorai. Magyar antifasiszták Franciaországban 1934-1944 (Ism. Gedó Ágnes)1287
Kovács Endre: Népek országútján (Válogatott tanulmányok) (Ism. Niederhauser Emil)1261
Kulcsár Péter: Bonfini Magyar Történetének forrásai és keletkezése (Ism. Kulcsár Erzsébet)1258
Kuntár Lajos: Szombathelyi nyomdák és nyomdászok (Ism. Vörös Károly)988
Kratkaja Isztorija SzSzSzR I-II (Ism. Menyhárt Lajos - Niederhauser Emil)967
Vittorio Lanternari: Gyarmatosítás és vallási szabadságmozgalmak (Ism. Bellér Béla)1284
Gellériné Lázár Márta: A jobbágyság paraszti emlékképe (Ism. Benda Gyula)512
Ludassy Mária: Valóra váltjuk a filozófia ígéreteit. A francia felvilágosodástól a francia forradalomig (Ism. Vadász Sándor)743
Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon (Ism. Fügedi Erik)1255
David Mathew: Lord Acton and his Times (Ism. Frank Tibor)730
C. L. Mowat: Great Britain since 1914 (Ism. Jeszenszky Géza)1277
Munkásmozgalomtörténeti lexikon (Ism. Gergely Jenő - Stemler Gyula)269
Niederhauser Emil lásd Tokody Gyula
Jerzy Robert Novák: Wegry 1939-1969 (Ism. Kapronczay Károly)288
Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon. Demokratikus és szocialista agrárátalakulás 1945-1961 (Ism. Vida István)716
I. D. Ovszjanij: A második világháború előkészítésének titkai (Ism. Pritz Pál)523
Ordinamenti militari in Occidente nell'alto Medievo (Ism. Borossy András)302
Otázky dejin Stredni a Vychodny Evropy (Ism. Niederhauser Emil)292
Pataki István: Az ellenforradalom hadserege 1919/1921 (Ism. Bencze László)1264
Pataki József: A csíki vashámor a XVII. század második felében (Ism. Heckenast Gusztáv)743
Pécsi Anna lásd Komját Irén
Petőfi tüze. Tanulmányok Petőfi Sándorról (Ism. Szőcs Sebestyén)963
Ránki György lásd Berend T. Iván
Karl Reinerth: Missale Cibiense (Ism. Bellér Béla)508
Rózsa György - Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével (Ism. Unger Mátyás)515
Radicalism and Reform in the New Deal (Ism. Láng Imre)510
Rákóczi tükör (ism. Benczédi László)718
Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse (Ism. Szilágyi János)311
Sz. O. Smidt: Sztanovlenie rosszijszkogo szamoderzsavsztva (Ism. Varga Ilona)505
Spira György lásd Rózsa György
Jordan Sonja: Dia kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat im 18. Jahrhundert (Ism. Kőhegyi Mihály)729
Szabó Bálint: Népi demokrácia és forradalomelmélet (Ism. Balogh Sándor)713
Szilágyi János: A magyar szakszervezetek kulturális tevékenysége 1919-1945 (Ism. Pók Attila)995
Studii si materiale de istorie medie. Vol. V (Ism. Bogyirka Emil)981
Syndicalisme révolutionnaire et communisme. Les archives de Pierre Monatte, 1914-1924 (Ism. Jemnitz János)299
Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon (Ism. Tilkovszky Loránt)955
Tokody Gyula - Niederhauser Emil: Németország története (Ism. Gonda Imre)736
Tanulmányok Kelet-Európa történetéből (Ism. Szokolay Katalin)1275
Történelem szakos hallgatók lapja a JATE Bölcsészkarán (Ism. Font Mária)996
N. F. Utkina: Esztesztvennonaucsnij naturalizm v Rosszii XVIII. veku (Ism. Kurunczi Jenő)725
Folyóiratszemle
M. A. Abduraimov: Áttekintés az 1960-as évek folyamán Üzbegisztánban kiadott, Timurról és dinasztiájáról szóló Irodalomírók748
A. M. Anfimov: Parasztmozgalmak Oroszországban a XIX. század második felében539
Jacques Barzum: A pszichohistória. A múzsa és orvosai1305
Michéle Bonnet: A lyoni pénzváltók a középkorban (1350-1450)525
F. Crouzet: A XIX. századi francia gazdasági növekedés újragondolása999
Demény A. Lidia: A külföldi kereskedők szervezete Erdélyben a XVII. század második felében1292
V. Z. Dobrizsev - Ju. A. Poljakov: A Szovjetunió népessége és a szovjet társadalom története1296
Daisy E. Devreese: A kommunár menekültek Belgiumban (1871-1880)754
Ernest Engelberg: A néprajz és a művelődéstörténet kérdéseihez765
A. A. Furszenko: A XVIII. század amerikai és francia forradalmai529
Jacques Gans: Robert Owen és a munkásosztály531
Shaul Ginsburg: Raymond Lefebvre ifjúsága, életútja 1891-től 1914-ig1301
D. F. Good: Stagnálás és "take-off" Ausztriában 1873-19131004
L. M. Gorjuskin: A kapitalizmus szélességben történő (horizontális) fejlődése és az agrárkapitalizmus jellege Oroszországban az imperializmus időszakában1008
Carol Gölner: Néhány adalék az erdélyi manufaktúrák kialakulásához az 1760-1780-as években1293
Hans-Peter Harstick: Marx könyvtárának sorsa546
R. H. Hartwell: A jó öreg gazdaságtörténet543
Georges Haupt: A Párizsi Kommün hatása Romániában757
Jolyon Howorth: Edouard Vaillant538
V. T. Jermakov: A szovjet kultúra mint a történeti kutatás tárgya762
Ju. Ju. Kachk lásd Vajtkevicius B. Ju.
B. A. Kamenyickij: A XVI-XVII. század elejének angol politikai gondolkodása a mai angol-amerikai történetírásban1299
Thomas Milton Kemnitz: A karikatúra mint történeti forrás769
Ju. A. Kizilov: A földrajzi tényező szerepe Oroszország középkori történetében544
D. N. Klimovics lásd G. V. Vasziljenko
I. K. Kobljakov: A szovjet-német kapcsolatok rapallói szakaszának kezdete (1922-1923)759
I. D. Kovalcsenko: A mezőgazdasági piac és az agrárrendszer jellege az európai Oroszországban a XIX. század végén és a XX. század elején1006
P. G. Kozlovszkij: A földtulajdon és a tényleges földbirtoklás998
P. G. Kozlovszkij: A termelőerők fejlődése a mágnás birtokon Nyugat- és Közép-Belorussziában a XVIII. század második felében751
Ju. M. Kukuskin: A portugál fasizmus néhány sajátossága542
I. K. Kuzmicsev: A Szovjetunió harca a békéért és biztonságért a fasiszta agresszió kiterjesztése ellen761
E. Charles McClelland: A berlini történészek és a német politika768
Jack W. Meiland: Charles A. Beard történeti relativizmusa766
Franklin F. Mendel: "Előiparosítás". Az iparosítási folyamat első szakasza533
D. C. North: Túl az új gazdaságtörténeten1011
A. P. Novoszelcev: Timur történelmi értékeléséről527
D. L. Pohilevics: A parasztok joga a földre és a költözésre a XV-XVI. században Belorussziában, Litvániában és Ukrajnában1290
Ju. A. Poljakov lásd V. Z. Dobrizsev
Peter Hans Reill: Történelem és hermeneutika a felvilágosodásban, Johann, Christoph Gatterer elmélete753
Joan Saizu: Adalékok a "magunk erejéből" (prin noi insine) politikai koncepcióhoz az 1922-1928-as években1293
Marcelo Segall: A Párizsi Kommün hatása Latin-Amerikában758
Albert Soboul: A szabadkőművesek szerepe a francia forradalomban530
David Stafford: Paul Brousse537
Peter N. Stearns: A sztrájkmozgalmak fejlődésének mérése1294
V. A. Steinberg lásd Vajtkevicius B. Ju.
Paula Sutter Fictner: Történelem, vallás és politika az osztrák "Vormärz"-ben534
N. B. Szelumszkaja: A XIX. sz. végi és a XX. sz. eleji oroszországi nemesi gazdaságok vizsgálatának forráskutatási problémái1002
A. G. Tartakovszkij: A bizonyítás néhány kérdése a forráskutatásban1303
B. Ju. Vajtkevicius - Ju. Ju. Kackh - V. A. Steinberg: A történettudomány fejlődése a balti szovjet köztársaságokban1302
G. V. Vasziljenko - D. N. Klimovics: A Szovjetunió és a szocialista gazdasági integráció1297
Jan de Vries: A Holland Köztársaság modernségéről749
Marc Vuilleumier: A Párizsi Kommün és Svájc756
Ann Douglas Wood: A "divatos betegségek". Női panaszok és kezelésük a XIX. századi Amerikában535
Krónika
Mód Aladár (1908-1973) (Hársfalvi Péter)551
Moravcsik Gyula (1892-1972) (Székely György)547
A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelemből elfogadott doktori disszertációk az 1971/72. évben (Összeáll. D. Szabó Mária)1028
A Magyar Történelmi Társulat hírei313
A Magyar Történelmi Társulat hírei567
A Magyar Történelmi Társulat hírei771
A Magyar Történelmi Társulat hírei1013
A Magyar Történelmi Társulat hírei1307
Jemnitz János - Mucsi Ferenc: A nemzetközi munkásmozgalom kutatóinak IX. nemzetközi konferenciája. Linz, 1973. szeptember 11-15.1333
Arató Endre: Beszámoló a Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság 1974 áprilisi üléséről (Arató Endre)771
Dömötör Ákos: Kultúrtörténeti szimpozion Sziszeken 1974. július 1-5.1021
Arató Endre: Szimpózium a jugoszláv területek felszabadító mozgalmairól és felkeléseiről a XVI. századtól az első világháborúig (Belgrád, 1974. március 4-6.)572
Gergely András: Tudományos emlékülés az 1848-as magyar forradalom 125. évfordulójának tiszteletére553
Bácskai Vera: Tudományos emlékülés Nyíregyházán a város örökváltsága 150. évfordulója alkalmából (1974. október 25-26.)1337
Tudományos minősítések576
Tudományos minősítések1023
Ress Imre: Tudományos ülés a Magyar Országos Levéltár újjászervezésének 100. évfordulója alkalmából1017
Pál Lajos: Tudományos ülésszak a Történettudományi Intézet fennállásának 25. évfordulóján1313
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem