A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1987-1988/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - XCI-XCII. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1-2. szám
Klaniczay Tibor: Hungaria és Pannonia a reneszánszkorban1
Imre Mihály: Nemzeti önszemlélet és politikai publicisztika formálódása egy 1674-es prédikációskötetben20
Dávidházi Péter: Egy irodalmi kultusz meghonosítása46
Rónay László: Márai Sándor pályakezdése74
Kisebb közlemények
Kathona Géza: Bornemissza Péter névbejegyzése a wittenbergi egyetem anyakönyvébe90
Czibula Katalin: Adatok a piarista iskola színjátszás történetéhez92
Sütő József: Katona József pesti prókátor "megpirongattatása" Pest vármegye előtt96
Korompay Bertalan: Petőfi nevéről100
Sándor László: A csehszlovákiai magyar írók gazdasági egyesülete101
Műhely
Vadász Géza: Janus Pannonius "Abiens valere iubet sanctos reges, Waradini" című verse az antik auktorok tükrében103
Hopp Lajos: Az "antemurale" publicisztikája Báthory törökellenes terveinek kialakulása előtt110
Grüll Tibor: Reviczky Gyula: Pán halála (1889)121
Zrínyi-ülésszak (Debrecen, 1987. május 21-23.)
R. Várkonyi Ágnes: Reformpolitika Zrínyi mozgalmában131
Szörényi László: Panegyricus és eposz (Zrínyi és Cortesius)141
Amedeo Di Francesco: A Szigeti veszedelem formulái150
Monok István: Zrínyi Miklós, a könyvgyűjtő175
Kovács Sándor Iván: "Mert szerencse vigasztal"179
Hauser Gábor: Zrínyi Ádám és a Zrínyi-könyvtár185
Héjjas Eszter: Magyarország 1663-64-ben, francia diplomáciai jelentések tükrében193
Bodó Éva Mária: Zrínyi Miklós kiadatlan olasz nyelvű levele XIV. Lajos francia királyhoz203
Bukovszky Andrea: Londoni magyar vonatkozású kiadványok és az 1664. évi Zrínyi-életrajz207
3. szám
Mezei Márta: Kazinczy világnézeti problémái237
Csetri Lajos: Csokonai-bírálata és Döbrentei271
Kerényi Ferenc: A nemzeti színházi eszme és gyakorlat néhány történeti kérdéséről285
Műelemzés
Kiss József: Gyulai Pál: Hadnagy uram296
Vita
Kőszeghy Péter: Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben310
Adattár
Jung Károly: Újonnan felfedezett horvát hősének Szigetvár elestéről339
Szemle
A Föld megőszült (Gyapay László)356
Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon, 1867-1875. (Szabó G. Zoltán)361
A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig (Fried István)363
Erős Ferenc: Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus (Tverdota György)364
László Zsigmond: Költészet és zeneiség (Kecskés András)367
Krónika
Kardos László (1898-1987) (Pálmai Kálmán)381
Pándi Pál (1926-1987) (Bíró Ferenc)382
Sziklay László (1912-1987) (Bojtár Endre)383
V. Kovács Sándor (1931-1986) (Tarnai Andor)384
4. szám
Kecskés András: A magyar ütemhangsúlyos versfogalom kialakulása385
Jolsvai András: Irodalom és közönség400
Bezeczky Gábor: Az ismétlődés szerepe Krúdy "mikszáthos" korszakában422
Kisebb közlemények
Szörényi László: Mária, a magyar történelem tanúja (Koptik Odo: Thalleis)440
Nagy Miklós: Mikszáth írói névadása449
Fried István: A magyar komparatisztika előtörténete454
Műhely
Angyalosi Gergely: Kassák Lajos és Lukács György viszonya462
Adattár
Kulcsár Péter: Kazinczy Ferenc: A természet ekonomiája472
Szemle
Emery George: The Poetry of Miklós Radnóti (Takács Ferenc)496
Astrik L. Gabriel: The University of Paris and its Hungarian Students and Masters during the reign of Louis XII and Francois I (Holl Béla)502
Defencio Francisci Davidis and De Dualitate Tractatus Francisci Davidis (Ács Pál)506
Bethlen Miklós levelei (V. Windisch Éva)508
Vita Zsigmond: Az enyedi kohó (Németh S. Katalin)513
Szerdahelyi István: Fortuna szekerén (Vekerdi József)515
Krónika
Baránszky-Jób László (1897-1987) (Széles Klára)519
Lengyel Dénes (1910-1987) (Nagy Miklós)520
Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Archívuma (B. Juhász Erzsébet)521
A reneszánsz és a barokk kora (1550-1750) (Uray Piroska)521
5-6. szám
Kulcsár Péter: A magyar ősmonda Anonymus előtt523
Vadász Géza: Ovidius Fasti című művének hatása Janus Pannonius költészetére546
Kovács I. Gábor: Kalendárium és polgárosodás558
Valachi Anna: Egy pszichoanalitikus orvos-beteg kapcsolat rekonstrukciója (Dr. Rapaport Samu és József Attila)581
Kisebb közlemények
Húbert Ildikó: Sóvári Soós Kristóf (1566-1620)617
Martinkó András: Milyen malom van a pokolban?627
Horváth Károly: Az ember tragédiája újabb kiadásairól635
Vita
Horváth Iván: Egy vita elhárítása642
Műhely
Barta János: "Csak hangköre más" (Keresztury Dezső könyve Arany János 1856 utáni pályaszakaszairól)666
Mészáros István: Magyar irodalom reformkori középiskoláinkban708
Odorics Ferenc: A Gyász és olvasási kódja708
B. Nádor Orsolya: Eszmék és nézetek a kolozsvári Termésben721
Szemle
Pázmány Péter emlékezete (Holl Béla)732
II. Rákóczi Ferenc politikai és erkölcsi végrendelete (Héjjas Eszter)739
H. Balázs Éva: Bécs és Pest-Buda a régi századvégen (Fried István)740
Szerb népdalok és hősregék (Lőkös István)743
Csapodi Csaba - Tóth András - Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet (Németh S. Katalin)746
Cs. Varga István: Tanújelek (Írások Németh Lászlóról) (Pomogáts Béla)747
Domokos Mátyás: Átkelés, áttűnés (Rónay László)749
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1987-1988/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1987-1988/1-6.

A borítók kissé elszíneződtek.

Állapot:
2.580 Ft
1.290 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba