A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kémiai Közlemények 46.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei/46. kötet

Tartalom

A tiszta anyagok aktivációs analízisének néhány problémája333
Hidrogénhidak tanulmányozása néhány, nitrogén tartalmú öttagú gyűrűs vegyület kristályszerkezetében458
Ftalazinonszármazékok tömegspektrometriás vizsgálata515
A Mössbauer-spektroszkópia analitikai kémiai alkalmazása375
Oldalszerkezeti vizsgálatok Mössbauer-spektroszkópiával (A kémia újabb eredményei 28. kötet)303
Az elemzési pontosság vizsgálata szilárd anyagok tömegspektográfiás elemzésében41
Néhány szilíciumorganikus vegyület elektrondifrakciós molekulaszerkezet-vizsgálata473
A kémiai kötés vizsgálata UV-fotoelektron spektroszkópiával341
Szubsztituált izoftálsav észter származékok spektroszkópiai vizsgálata454
Aromás vegyületek síkra merőleges rezgéseiből eredő színképének kiszámítása kvantumkémiai módszerrel428
p-Szubsztituált trimetilszilil-benzolok kötésszerkezetének tanulmányozása kvantumkémiai módszerekkel414
Ionadszorpció vizsgálata platinázott platina elektródon nyomjelzős technikával II.77
Ciklouridin brómozásakor keletkező termékek tömegspektroszkópiai vizsgálata519
Az eziléndiamin néhány acilszármazékának tömegspektroszkópiai viselkedése523
A termékeloszlás vizsgálata és értelmezése szénhidrogének pirolízisekor109
A kémia újabb eredményei 29. kötete556
Energetikai és kinetikai tényezők hatása a molekulaionok lebomlására a tömegspektroszkópiában355
C2-szénhidrogének ab initio CNDO/2 és kísérleti dipólusmomentum-deriváltjai430
A kopolimerizációs állandók lineáris meghatározási módszereinek vizsgálata IV. Karbonátionos kopolimerizációs adatok összefoglalása és értékelése51
Alacsony szimmetriájú molekulakristályok polarizációs infravörös spektrumai és az átmeneti momentum irányok számítása447
Átmeneti oxcitonok polimerekben393
A Mössbauer-effektus néhány fémkémiai alkalmazása183
Az ortopozitrónium pick-off annihilációjának felületi feszültségfüggése folyadékokban és a jelenség értelmezése a buborékmodell alapján540
Az extended Hartree-Fock módszer397
Vizsgálatok a 19-nor szteroidok totálszintézisében23
Erdey-Grúz Tibor (1902-1976). Nekrológ1
Átmenetifém-cianokomplexek terokémiai vizsgálata derivatográfiás módszerrel163
Diszubsztituált diszilánok konformációs viszonyai424
A Mössbauer-spektroszkópia optimalizációs problémái549
A ketén molekula és deuterált származékainak gázfázisú infravörös és mikrohullámú spektroszkópia vizsgálata434
Köztitermékként keletkező komplex vegyületek szerepe a cianidnak (Cu(II)-vel és a tioszulfátnak arany (III)mal történő oxidációjában323
Tökéletes kapilláris kolonnák alkalmazása a gázkromatográfiában135
Néhány szerves kénvegyület molekulaszerkezete245
Fizikai-kémiai vizsgálatok hexametil-foszfor-triamid oldószerben309
Az 1-fenilszilatrán kristályos módosulatainak röntgendiffrakciós vizsgálata. A szilatránok néhány szerkezeti jellegzetessége467
Korach Mór (1888-1975)229
Szilíciumorganikus vegyületek ESR felhasadási állandóinak és számított spinsűrűségének tanulmányozása407
Az erőállandók kiszámításának és értelmezésének néhány kérdése263
Vegyes ligandumú Cu(II)-komplexek stabilitása, szerkezete és reakciókészsége287
Kéntartalmú Bi- és triciklikus hexitszármazékok szerkezetfelderítése és konformációmeghatározása480
Geometriai izomerek térszerkezetének meghatározása PMR módszerrel siftreagens alkalmazásával486
TCNQ típusú charge transzfer molekulakristályok elektromos vezetési tulajdonságainak elméleti vizsgálata403
Szervezetlen vegyületek molekulageometriája. A kémia újabb eredményei 30. kötete556
Szerves molekulák vizsgálata a távoli infravörös tartományban440
Metilsziloxán-oligomerek elektronbombázás hatására bekövetkező ciklizációjának igazolása ionszerkezetvizsgálati módszerek segítségével491
Tetrazólium- és tropilium-sók tömegspektrometriás vizsgálata499
Pirido- és kinolino-pirimidon vázas vegyületek elektronbombázás hatására végbemenő fragmentációja504
A töltéslokalizáció szerepe n-tartalmú szteroidok tömegspektrométeres szerkezetvizsgálatában509
Újabb eredmények a szteroidok kémiájában. A kémia újabb eredményei 27. kötete555
Az atomok és molekulák kvantumelmélete557
Fenilhalogén-szilánok molekulaszerkezeti vizsgálata418
Elektroncsere-reakciók vizsgálata Mössbauer spektoszkópia alkalmazásával529
Ón-tetrahalogenidek szolvatációjának vizsgálata Mössbauer-spektroszkópia segítségével545
Az elemek és a szervetlen vegyületek elnevezésének szabályai. A heteropolianionok225
Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság "Anyagszerkezetkutatás" témájú tudományos ülésszaka205
Az Osztály hírei199
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kémiai Közlemények 46. Kémiai Közlemények 46.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.600 Ft
640 ,-Ft 60
3 pont kapható
Kosárba