864.223

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nyelv kézikönyve

Tartalom

Előszó (Kiefer Ferenc)15
Nyelvtörténet19
A magyar mint finnugor nyelv (Sipőcz Katalin)21
Nyelvcsaládunkról21
Ha nyelvrokonok vagyunk, miért nem értjük egymást?23
Hol és hogyan keressük nyelvünk finnugor vonásait?24
A magyar nyelv finnugor vonásai26
Irodalom39
A magyar nyelv története41
Irodalom41
Az ősmagyar kor (Horváth László)45
Bevezetés45
A hangrendszer45
A szóelemek47
A szófajok52
A szószerkezetek56
A mondatok60
Az ómagyar kor (Papp Zsuzsanna)63
Bevezetés63
A nyelvjárások63
Az írásbeliség kezdetei. Írott nyelv, beszélt nyelv64
A magyar helyesírás fejlődése67
Nyelvi változások az ómagyar korban68
A nyelvi rendszer változásai73
A mondatot felépítő szerkezetek80
A modattípusok története81
Az összetett mondatok82
A középmagyar (Haader Lea)87
Bevezetés87
A nyelvi változásokat befolyásoló tényezők és hatásaik87
Nyelvi változások a középmagyarban92
A nyelvi rendszer változásai97
A nyelvújítás (Dömötör Adrienne)103
Bevezetés103
A nyelvújítás története104
A nyelvújítás módszerei111
A magyar nyelv szókészlete (Gestner Károly)117
Az ősi örökség118
Az idegen eredetű szókészlet120
A belső keletkezésű szókészlet139
Az ismeretlen eredetű szavak152
A magyar szókészlet jellegzetességei153
A magyar mint átadó nyelv155
Irodalom156
Nyelvtani rendszer159
Hangtan (Siptár Péter)161
A magánhangzók161
A mássalhangzók168
A hangsúly171
A hanglejtés179
Irodalom182
Alaktan (Kiefer Ferenc)185
Az alaktan tárgya185
A magyar morfológia szóalapúsága186
Kötőhangzó vagy toldalékkezdő magánhangzó?186
Termékenység és szabályszerűség187
Képző vagy rag?189
A szóképzés190
Az igekötős igék alkotása197
A szóösszetétel198
A ragozás201
Irodalom204
Mondattan (É. Kiss Katalin)205
Bevezetés205
A mondat alapszerkezete205
A predikátum belső szerkezete209
A főnévi kifejezés225
A névutói kifejezés229
A határozószói kifejezés229
A melléknévi kifejezés232
Az igenévi kifejezések233
Az alárendelő összetett mondat236
Irodalom240
Szöveg és stílus243
A szöveg (Tolcsvai Nagy Gábor)245
Irodalom256
A stílus (Tolcsvai Nagy Gábor)257
Irodalom268
A magyar nyelv területi változatai269
Nyelvjárások, regionális nyelvváltozatok (Kiss Jenő)271
A nyelvjárások271
A mai magyar nyelvjárási régiók273
Tallózás nyelvjárási jelenségek között281
A nyelvjárások beszélői és funkciói286
A nyelvjárások változása289
A regionális köznyelviség294
A nyelvjárás mint hátrány296
A nyelvjárások és az iskola297
Irodalom298
A határon túli magyar nyelvváltozatok (Kontra Miklós)301
Változó-tipológia303
Azonosságok és különbségek305
Kontaktushatások307
Nyelvjárási (regionális) vonások309
A kontaktus intenzitásának hatása311
A tannyelv hatása313
Szókészlet314
Attitűdök316
Nyelvcsere317
Oktatás319
Irodalom320
A magyar nyelv társadalmi változatai323
A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról (Kontra Miklós)325
A beszéd társadalmi és stílus szerinti rétegződéséről325
Néhány változó társadalmi megoszlása329
Következetesség331
További kérdések334
Irodalom337
A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (Váradi Tamás)339
Bevezetés339
A BUSZI céljai339
Előmunkálatok339
Módszertani kérdések341
A BUSZI szerkezete345
A BUSZI változata346
A BUSZI vizsgálati kérdései346
Az adatok feldolgozása351
Előzetes eredmények354
Irodalom358
Kétnyelvűség és többnyelvűség (Borbély Anna)361
Definíciók363
Az egyéni kétnyelvűség366
A közösségi kétnyelvűség371
A kétnyelvű beszéd371
Irodalom377
Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés (Sándor Klára)381
Bevezetés381
Nyelvtervezés382
Nyelvpolitika391
Nyelvművelés394
Irodalom406
A nyelvi norma (Tolcsvai Nagy Gábor)411
Irodalom421
Nyelv és pszichológia423
Pszicholingvisztika (Pléh Csaba)425
A megértés folyamata426
A hangfelismerés és -észlelés429
A szófelismerés és a mentális szótár szerepe a megértésben431
Morfológia435
A mondatelemzés441
Szövegösszekapcsolás446
Három tényező a nyelvi feldolgozásban447
Irodalom448
A gyermeknyelv (Pléh Csaba)451
A gyermeknyelvi kutatás stratégiái453
Az alaktani és mondattani fejlődés458
A szókincs elsajátítása469
Az elsajátítás társas keretei471
Nyelvpatológia és nyelvi fejlődés474
Irodalom476
A beszédtevékenység479
Neurolingvisztika (Bánréti Zoltán)481
Az afázia481
Nyelvtani alapú magyarázatok és kapacitáselméletek486
Neurolingvisztikai vizsgálatok magyar nyelvi anyagon490
Magyar nyelvű afázisok grammatikussági ítéletei496
Az adatok értelmezése499
A neurolingvisztikai kutatások távlatairól503
Irodalom504
Fonetika (Kassai Ilona)507
Bevezetés507
A beszéd képzése, akusztikai alkata és észlelése507
A magyar beszédhangok állománya525
A beszédlánc szerveződése és alkalmazkodási jelenségei536
Szupraszegmentális hangjelenségek: a beszéd "zenei" elemei541
Irodalom547
Alkalmazott nyelvészet549
Nyelv és jog (Kontra Miklós)551
Igazságügyi nyelvészet551
Nyelvi jogok556
Irodalom565
Nyelvtechnológia (Prószéky Gábor-Olaszy Gábor-Váradi Tamás(567
Mi a nyelvtechnológia?567
A magyar számítógépes morfoszintaxis és alkalmazáai568
A magyar nyelvtechnológia eredményei a lexikográfiában571
A magyar nyelvtechnológia eredményei a fordítástámogatásban576
A magyar nyelvtechnológia eredményei a korpusznyelvészetben579
A magyar nyelvtechnológia eredményei a beszéd kezelésében582
Összegzés586
Irodalom587
Névmutató589
Tárgymutató597
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem