Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.417

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok

1986-1991

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 1986. január 1-jén jött létre. Azt a célt szolgálja kezdettől fogva, hogy kiegészítő támogatást adjon a színvonalas alapkutatások műveléséhez. Az OTKA az... Tovább

Előszó

Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 1986. január 1-jén jött létre. Azt a célt szolgálja kezdettől fogva, hogy kiegészítő támogatást adjon a színvonalas alapkutatások műveléséhez. Az OTKA az alapkutatások új irányait igyekezett felkarolni és elősegítette az egyéni és közösségi kezdeményezéseket.
A közép- és kelet-európai régióban valószínűleg az OTKA volt az első versenyeztetéses alapon működő pályázati rendszer a tudományos kutatás területén, amely megbontotta a korábbi hierarchikus támogatás-odaítélési struktúrát és alanyi jogon tette lehetővé, hogy bármelyik kutató új gondolatokkal, elképzelésekkel jelentkezzen és kérjen anyagi támogatást, függetlenül attól, hogy a javasolt kutatási téma illeszkedik-e valamilyen kijelölt prioritáshoz.
Az elmúlt években az OTKA tudományos életünk tartós pillérévé vált. Az egyre szűkülő anyagi források idején fontossága és meghatározó szerepe fokozatosan növekszik. Vissza

Tartalom

Előszó 11
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
E. Abaffy Erzsébet: A Magyar Nyelvtörténet Forrásai 15
Maróthy János: Kísérleti zenetudomány 17
Somfai László: Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása: a sorozat megindításának
tudományos előkészítése 19
Sziklai László: A magyar progresszív és marxista filozófia kutatása - különös tekintettel
Lukács György munkásságára 21
Horler Miklós: Magyarország építészeti kőtöredékeinek korpusza 23
Vastagh Zoltán: Az intézményes nevelés hatékonyságát gátló társadalmi egyenlőtlenségek
enyhítését szolgáló pedagógiai stratégiák 25
Kákosy László: A thébai magyar ásatás 27
Torma István: Magyarország régészeti topográfiája 29
Bíró Gábor: A magyarországi műszaki és természettudományok története és helye a
19-20. századi egyetemes tudományfejlődésben 31
Endrei Walter: Kutatások a magyar technikatörténet körében 33
Palánkai Tibor: A világgazdaság fejlődésének általános problémái 36
Simái Mihály: A tudományos és műszaki fejlődés főbb globális és regionális tendenciái;
hatása a világgazdasági és nemzetközi politikai viszonyokra; az államok gazdaság- és társadalompolitikája a 20. század utolsó szakaszában 38
Vágvölgyi András: Dinamikusan fejlődő középvárosok társadalmi és urbanisztikai szerkezete 41
Bokorné Szegő Hanna: Az államok nemzetközi közösségének változásai, mai szerepe és az egyes államok belső jogrendszerének (jogalkotás és jogalkalmazás) fejlődési
tendenciái, ideértve az alkotmányos alapok problematikáját is 43
Kilényi Géza: Az állam és alkotmány: az államszervezet továbbfejlesztésének tudományos
megalapozása 44
ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Szépfalusy Péter: Statisztikus fizikai alapkutatások 49
Sarkadi László - Pálinkás József: Nagyenergiás ion-atom ütközési folyamatok elektron- és röntgen spektroszkópiai vizsgálata 52
Janszky József: Új nemlineáris optikai anyagok és jelenségek kutatása 55
Vicsek Tamás: Mintázatképződés nemlineáris növekedési folyamatokban 57
Császár Ákos: Topológia és valós függvénytan 60
Hatvani László: Differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése: elméleti
vizsgálatok és alkalmazások 62
Farkas Győző: Az anyag viselkedése extrém lézerterekben: szubpikoszekundumos kvantummechanikai és elektronikai jelenségek és eszközök kutatása 64
Pócsik György: Az erős, elektromágneses és gyenge kölcsönhatások egyesített mértékelmélete és kiterjesztései 66
Tuschák Róbert: Az irányítástechnika korszerű irányzatai 68
Arató Péter: Digitális vezérlőegységek működésleírása, tervezése, megvalósítása, tesztelése
előírt bemeneti és kimeneti változások alapján 70
Boross László: A hazai szenek fluidizációs tüzelése 72
Gyulai József: Ionimplantációs és (kvázi) termikus szerkezetalakítás; felülethatárréteg és
mikroméretfüggő átalakítások a planár építkezésben 75
Kaliszky Sándor: Csontdeformációk következtében kialakuló mechanikai változások vizsgálata 77
Stépán Gábor: Nemlineáris dinamikai rendszerek vizsgálata 80
Kovács Zoltán: Jelzéstechnikai eljárás és automatika kidolgozása diagnosztikai felhasználásra kerülő nC izotóppal jelzett vegyületek előállítására 82
Hargittai István: Stabilis és nemstabilis molekulák szerkezetének meghatározása elektrondiffrakcióval 84
Joó Ferenc: Lipofil szubsztrátumok komplex-katalitikus reakciói vizes közegben 86
Lipták András: A glikozidos kötés sztereokémiáját befolyásoló tényezők vizsgálata a leváló
csoportok, a szubsztituensek és áglikon szerkezetének függvényében 88
Pungor Ernő: Makrociklikus ionoforok szintézise és elektroanalitikai alkalmazása 90
Kőrös Endre: Oszcilláló kémiai jelenségek tanulmányozása és új lehetőségek feltárása ezek
vizsgálatára a logikai programozási nyelvek felhasználásával 93
Medzihradszky Kálmán: Opiátreceptorok kutatása 95
Juhász A. Zoltán: Új szilikátanyagok előállítása mechanokémiai módszerekkel 97
Novák Lajos: Hazánkban jelentős kártevő rovarfajok feromonjainak szerkezetfelderítése és
szintézise 99
Solymosi Frigyes: Új katalitikus eljárások kidolgozását megalapozó kutatások a természetben nagy mennyiségben előforduló gázok hasznosítására 101
Kalász Huba: Kiszorításos kromatográfia továbbfejlesztése és alkalmazása preparatív és
analitikai célú elválasztások elvégzésére 103
Inzelt György: Polimerfilm-elektródok 107
Tárcsái György: Felsőlégköri folyamatok komplex vizsgálata 10-2 - 106 Hz frekvenciájú elektromágneses hullámokkal 111
Haas János: Magyarországi mezozóos képződmények alapszelvény-vizsgálata és alpi-kárpáti kapcsolatai 113
Árkai Péter: Metamorf és ultrametamorf folyamatok kőzetgenetikája: az eredet, a képződési viszonyok meghatározási módszereinek fejlesztése és alkalmazása
lemeztektonikai rekonstrukcióhoz 115
Götz Gusztáv: Az antropogén klímaváltozás lehetséges hatásainak és előrejelzésük lehetőségeinek kutatása a Kárpát-medence térségére 117
Tóth József: A kőolaj paraffintartalma és reológiai paraméterei nyomással való változásának meghatározása 119
ÉLETTUDOMÁNYOK
Balázs Sándor: Az ehető gombák termesztésbe vonása és termesztéstechnológiájuk kidolgozása 123
Stefanovits Pál: A talaj állapotát meghatározó legfontosabb tényezők, valamint
a spektrális tulajdonságok között fennálló összefüggések vizsgálata 125
Huszár István: Biotechnológiai folyamatok létesítéséhez és gépesítéséhez szükséges, a folyamatban részt vevő anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 128
Balázs Sándor: A környezeti tényezők hatása a zöldségnövények tápanyagellátására, a tápanyagforrások hasznosítására és a tápanyagellátás környezetvédelmi vonatkozásai 130
Kutas Ferenc: A kérődzők energiaforgalmának szabályozása és az energiaforgalom zavarainak kórfejlődése 132
Menyhért Zoltán: A termőhelyi adottságok jobb kihasználását segítő számítógépes vállalati
információs és biometriai elemző rendszer 134
Dudits Dénes - Fehér Attila: Paraszexuális génátviteli rendszerek kidolgozása és alkalmazása a növények genetikai manipulációjában 137
Szőcs Zoltán: A botanikuskerti élő gyűjteményekben rejlő hasznosítási lehetőségek feltárása 139
Barnabás Beáta: A pollen- és gamétaszelekció, valamint a növényi szövettenyésztés módszereinek felhasználása a stresszrezisztencia kutatásokban 141
Kétyi Iván: Shigellák és enteroinvazív Escherichia coli törzsek virulencia faktorainak
vizsgálata 144
Jellinek Harry: Az intimális sejtek felszíni antigénjeinek és fenotípusának változásai atherogén noxák és az érfalba jutó plazmakomponensek hatására 146
Petrányi Győző: A fő hisztokompatibilitási komplex genetikai polimorfizmusának, valamint az MHC-antigén-expresszió regulációjának vizsgálata egyes betegségekben 148
Vizi E. Szilveszter: Kolinerg deficites kórképek (Alzheimer-kór, myasthenia gravis) neurokémiai modellezése, az acetil-kolin preszinaptikus szabályozása 152
Pallovits Miklós: Neurohormonok és neurotranszmitterek morfológiai vizsgálata a hypothalamo-hypophysis rendszerben 156
Gárdos György: A sejtmembrán szerepe normális és kóros vérsejtek funkcióinak szabályozásában 158
Lábos Elemér: Neuronhálózati szabályozások dinamikája 161
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok Kiemelkedő kutatási eredmények - OTKA I/1. és I/2. pályázatok

A lapélek és néhány lap nedvességtől enyhén foltos.

Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba