827.687

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában

Fülszöveg

Alig telt el fél évezred a kereszténység korai történetében, amikor Itáliában is jelentkezett egy férfi, aki társaival élet-, ima- és munkaközösséget alapított Ez a férfi a Nursiából származó Szent Benedek volt. Életük középpontjában a naponta többszöri imádság és a munka állt. Jelmondatukat jól ismerjük: Istent keresni imádságban és munkában! Ebből a szerzetesközösségből vált ki Szent Róbert, Molesme apátja, aki 1098-ban alapította Citeaux-t, a ciszterciek férfiágának első apátságát 1113-ban a nemesi származású Clairvaux-i Szent Bernát több társával együtt jelentkezett hogy Szent Benedek életeszményét szigorúbban megtartsák. Szent Bernát egyéniségének köszönhető, hogy a Ciszterci Rend nagyon hamar népszerűvé vált egész Európában, így Magyarországon is. Jelen kötet célja a Rend közép-európai történetének sokoldalú feltárása, az alapítás korától kezdve egészen a közelmúlt hitvalló hőseinek bemutatásáig. Az egymásba kapcsolódó teológia-, irodalom-, művészet-, művelődés- és... Tovább

Tartalom

Kilián István: Előszó 9
A CISZTERCI LELKISÉG MÚLTJA ÉS JELENE
Bán Elizeus OCist: Mit jelent számomra a „ciszterci lelkiség"? 13
Szathmáry Ágnes OCist: Monasztikus élet a ciszterci nővérek
érdi Regina Mundi monostorában 18
Horváth Olga OCist: Hogyan mutatkozott meg Isten hűsége a
Ciszterci Nővérek Boldogasszony Házának fél évszázados élettörténetében? 26
Zakar Ferenc Polikárp OCist: A Ciszterci Rend konstitúciójának változásai 31
A CISZTERCIEK ÉS AZ IRODALOM
Berzeviczy Klára: Egy XV. századi német nyelvű, természettudományi témájú
kézirat a bronnbachi apátságból 39
Korondi Ágnes: A Szent Bernát-i lelkiség a késő középkori magyar nyelvű
kolostori kódexirodalom elmélkedéseinek tükrében 49
Szelestei N. László: Szent Bernát hatása a magyar irodalomra 68
Maczák Ibolya: Az igazság burkolatai. A laktációs csoda metaforáinak
értelmezési lehetőségeiről 74
Szabó Péter: Jézus szenvedéskultusza. (Szent Bernát nézeteinek recepciója
a XVII. századi Magyarországon) 80
Medgyesy-Schmikli Norbert: Ciszterci hivatkozású himnuszok
Kájoni János Latin-magyar versgyűjteményében 89
Kilián István: Ágoston Julián, a közélet katolikus költője 112
A CISZTERCI REND HATÁSA A MŰVÉSZETEKRE
Valter Ilona: A középkori magyar ciszterci monostorok alaprajzi
és építészeti sajátosságai 127
Szakács Béla Zsolt: Megjegyzések korai ciszterci templomaink szentélyformáihoz 146
Szerencsés Róbert: A Ciszterci Rend kerengőépítkezései az első alapítások idejéből 162
Bérczi Bernát OCist: A középkori zirci apátság romjai és rekonstrukciója 172
Laszlovszky József: Ciszterci vagy pálos? A Pomáz-nagykovácsi-pusztán
található középkori épületmaradványok azonosítása 191
Varga Imre Kapisztrán OFM: „Nóvum formaié Monasterium". A pilisi ciszterci
műhely és a második esztergomi ferences kolostor és templom 209
Szilárdfy Zoltán: Szent Bernát és a Szűzanya
Gottfried Bernhard Göz művészetében 218
Urbach Zsuzsa: Lactatio Sancti Bernardi.
Az esztergomi Keresztény Múzeum egy reneszánsz képe 225
Jernyei Kiss János: A zirci ciszterci templom XVIII. századi liturgikus tere 238
Lékai-H. P. Jusztin OCist: A zirci apátsági templom restaurálása 249
A CISZTERCI REND SZEREPE A KÁRPÁT-MEDENCE ELMÚLT 800 ÉVÉBEN
Középkori kolostorok világa
Deák Viktória Hedvig OP: A Ciszterci Rend és a domonkosok kezdeti kapcsolatai.
Vajon a ciszterciek voltak-e az első domonkosok? 257
Hervay F. Levente OCist: Ciszterciek a középkori Magyarországon 270
Ferenczi László: Észrevételek a topuszkói (toplicai) ciszterci apátság
birtokstruktúrájával kapcsolatban 277
Ciszterciek újjáéledése
Siptár Dániel: A ciszterciek XVII-XVIII. századi visszatérése Magyarországra ... 293
Badál Ede Álmos OCist: A zirci apátság újjáélesztése a XVIII. században 317
Forgó András: Ciszterci elöljárók és a XVIII. századi magyar országgyűlés 322
Földvári Sándor: Az egri ciszterci gimnázium szerepe Kárpátalja szellemi
életében a XVIII. században 344
Gapski, Henryk: A Ciszterci Rend közép-kelet-európai elterjedése az
újkorban (XVI-XVIII. század). Állandóság és változás 355
A viharos XX. század
Mozsgai József Tádé OCist: Ciszterci lelkészségek története Magyarországon 366
Erdős László: Emlékezés Hagyó-Kovács Gyulára, a zirci apátság előszállási jószágkormányzójára 376
Spannenberger Norbert: Katolikus elitnevelés és rendi társadalompolitika.
A Foederatio Emericana és a ciszterciek 381
Cseszka Eva: Kassa László Lehel Ocist és társa pere 395
Sulyok Ignác OCist: Ciszterciek Kunszentmártonban 408
Soós Viktor Attila: A szentgotthárdi ciszterci szerzetesek feloszlatása 1950-ben ... 419
Mezey András: A ciszterciek az 196l-es üldözési hullám idején
- egy persorozat és annak háttere 426
Bartusz-Dobosi László: Sajtótörténeti áttekintés, különös tekintettel
a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapjaira.
300 éves a magyar sajtó 438
Várnagy Elemér: Kühn Szaniszló pedagógiája diákszemmel - utólag 454
Hetény János: Endrédy Vendel apát és a ciszterciek, ahogy én megismertem őket 462
Móser Zoltán: Ha megérint egy álom. (Kiállításmegnyitó).. 469
Személynévmutató 471
Helynévmutató 487
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem