A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1912. január-december

Szarvas Gábor folyóirata/Negyvenegyedik évfolyam 1-10. füzet

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvőr Kiadóhivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 488 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelvőr
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. A januári és februári lapszám összevont. Nyomatott Számmer Imre könyvnyomtató intézetében, Székesfehérvár. Július és augusztus hónapban nem jelent meg.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

Részlet a kötetből:

A magyar nyelv
Irta: Rátkay László

"Nyelvében él a nemzet!"
Hatalmas Istenkéz irta bele
Szíved szivébe, törölhetlenül
Ez örök igazságu jeligét!
Mi haszna volna... Tovább

Tartalom

Értekezések, önálló cikkek
Alexander Bernát: Szarvas Gábor időpontja 42
Asbóth Oszkár: Próstya 94
Balassa József: A Nyelvőr és a nyelvjárások 69
Henry Sweet 372
Behaghel Ottó: Szórend és ritmus 18, 327
Beke Ödön: Szófejtések 70, 441
Összetétel-egyezések 297
Körül 410
Beöthy Zsolt: Egy Széchenyi-probléma 57
Berczik Árpád: Tárcák Girgáciából 49, 181
Bódiss Jusztin: Két latin kifejezésnek magyar fordítása 130
Brugmann Károly: Rövidítés a nyelvbeli kifejezésben 14, 214
Buzás Dezső: Ujságírói divatok 183
Csapodi István: Vegyeshangú szók 137
Stílus és divat 406
Csefkó Gyula: Nyelvtörténeti adatok 402, 455
Csűri Bálint: Nyelvtudomány és teleologia 161
Erdélyi Lajos: Legrégibb bibliánk nyelvjárásához 146
Fokos Dávid: Magyar-zürjén szólásegyezések 72
Fürst Aladár: Ikerszavak iskolai gyűjtése 368
Gábor Ignác: Szent Margit verses legendája 117
Gerbner Árpád: A szórend tényezői 249
Giesswein Sándor: Magyarok a világnyelv-mozgalomban 51
Gombocz Zoltán: Török jövevényszavaink hangtanához 67
Halász Ignác: Tudományos nyelvtan terve 58
Horger Antal: Az elvonásnak egy ismeretlen faja 81
A kedd szó hangtani tanulságai 261
A szláv szótagképző r, l megfelelései 459
Kara Ferenc: Az ll hang történetéhez 221
Kardos Albert: Nyelvújítás és helységnevek 103, 257
Kertész Manó: Anyagnevek állítmányul 73
Inte 220
Csallóközi nyelvsajátságok 411
Kiss Ernő: Vörösmarty jelzői és összetett szavai 141
Komáromy Lajos: Jelentés- és mondattani helytelenségek 128
Két ritka szólás 312
Kovács Márton: Önmagam 223
Személyragos határozók 324
Kräuter Ferenc: Lárma 168
Kúnos Ignác: Török nyelvújítás 148
Lewy Ernst: Néhány szó Misteliről s a nyelvtudományról 21
Melich János: Vác 97
Calepinus szótára 357
Borkút 461
Mészöly Gedeon A csoport szó eredete 135
Molecz Béla: Régi szórendi megfigyelések 125
Munkácsi Bernát: Asszír nyomok finn-magyar nyelvekben 60
Németh Gyula: Nyelvünk régi török jövevényszavai 398, 452
Paasonen Henrik: Hagyma 35
Pápay József: Ki hát a Gyulafehérvári Glosszák szerzője? 145
Pekár Károly: A határozófajok és az igeidők 370
Petz Gedeon: Göncöl szekere 87
Ponori Thewrewk Emil: Syncope 107
Prohászka János: Verseghy Rikóti Mátyása 306, 365
Rátkay László: A magyar nyelv (vers) 1
Réthei Prikkel Marián: Föltette az Orbán süvegét 74
Riedl Frigyes: Szarvas Gáborról 45
Rubinyi Mózes: Révai Miklós és a Halotti Beszéd 143
Schuchardt Hugó: Történelmi rokonság vagy elemi rokonság? 3, 211
Setälä Emil: A leszen-féle igealakokról 29
Simai Ödön: Néhány észrevétel 172
Folnesics Lajos Alvinája 216, 265, 314
Simonfi János: Egy régi szólásmód 153
Simonyi Zsigmond: Az ötödik évtized 2
A magyar ablatívus-rag eredete 208
A Nyelvtörténeti Szótárhoz 328
A birtokos szerkezetek 345, 393
Irni fogott 444
Szabó Sándor: A vegyeshanguság 201
Szarvas Gábor: Hogy bírálják a Magyar Nyelvőrt 38
Szemkő Aladár: Barika 150
Szinnyei József: Hehezetes hangok az ősmagyar nyelvben 65
Thomsen Vilmos: A magyar tárgyas ragozásról 26
Tolnai Vilmos: Nyomos-nyomós 134
Turóczi József: Szarvas Gábor mint író 46, 176, 274
Vargha Damján: Ave rosa sine spinis 120
Varjú Elemér: A Gyulafehérvári Glosszák szerzője 171
Vikár Béla: A magyar versidomról 112
Wichmann György: Hölgy 37
Wiklund K B.: Minta 34
Winkler Henrik: A lapp nyelv viszonya a magyar nyelvhez 22, 158
Zlinszky Aladár: Az ismétlés módjai 139
Zolnai Gyula: Fogzóvas 82
A Müncheni Glosszák 166
Ismertetések.
Bogdánfy Ödön fordítása. (Berger Alfonz: A földgömb és légkör fizikája.) Kalmár Elek 151
Kaiblinger Fülöp: Alkotó nyelvtudomány. Karl Lajos 184
Berczik Árpád: A mi édes magyar nyelvünk 224
Maczki Valér könyvei. Réthei Prikkel Marián 227
Megjegyzések Karl Lajos ismertetésére. Kaiblinger Fülöp 233
Makay Béla új könyve. Szilágyi Ádám 278
Értesítők. Rubinyi Mózes 373
Elek Ilona: Móricz Zsigmond stílusa és nyelve. Dénes Szilárd 374
Révai nyelvtanáról. Alföldi Mihály 374
Böröcz Marcell: Ferencesek a középkori magyar irodalomban. Turóczi J. 376
Népnyelvi mondattan. Trombitás Gyula 412
A »Finnisch ugrische Forschungen« Thomsen kötete. Fokos Dávid 418
Olasz-magyar szótár (szerk. Kőrösi Sándor). Honti Rezső 470
Nyelvhelyességről szóló ifjúsági munka (Sebők Zsigmond). Dénes Szilárd 474
A Nyelvőr emlékfüzeteiről 463
Nyelvművelés
Horváth Endre: A nyomdászok helyesírási ismerete 235
Csefkó Gyula: Piramid 235
Rettegi György: A Nemzeti Sport stílusa 236
Antibarbarus: Kétségek kétsége 237
Egri Anna: Olvasás közben 283
Hentaller Lajos: A vívás magyar műszavai 283
Török Aurél: Wien 284
Antibarb.: Furcsa nyelvművelés 285
Földi Sándor: Végbizonyítvány 335
Filológus: Hibás szórend 336
Antibarbarus: Rovás 337
Vértesy Dezső: Görög és latin nevek írásmódja 373
Öreg Tanító: Fölösleges idegen szók 380
-r-s-t.: Ady, a szótámasztó 381
Kovács A.: Furcsa magyarság 420
Badics Fer.: Népies szóalkotás 422
Keszthelyi Miklós: Tőzsgyökeres és mesgye 423
Kr. L.: Magyar »futball« 423
Magyarázatok, helyreigazítások
Mariánovics Milán: Pulák és szulák 186, 425
Sági István: Huszár 187
Kovács Márton: Jámbor 188
Galambos Dezső: Anakronizmus Arany Toldijában 189, 244
Harsányi István: A m. biblia történetéhez 190
Beke Ödön: Szőrigő 190
Csefkó Gyula: Szőke Duna 191
Bérczi Fülőp - Borsodi László: Egész és minden 191
Mariánovics Milán: Szláv jövevényszavaink 238
Galgóczy János: Asszír nyomok a magyar szókincsben 239
Fokos Dávid: A nélkül névutó 240
Pápay József: Ül és ágyék 240
Beke Ödön: Térdepel 241
Szilágyi Á.: Nyomos, nyomós 242
Gesztesi Gyula: Zsinórmérték 242
Füst Aladár: Visszaperdül mint a gyűrű 243
Tagányi Károly: A Gyulafehérvári Glosszák 243
Beke Ödön: Nap-levő 286
Czuppon Elek: Sármáringó, aranymálingó 286
Borsodi László - Kara Ferenc: A térszíni formák neveihez 287
Kertész Manó - Szemkő Aladár: Agyonüt 287
Bérezi Fülöp: A népnyelvből 288
Simonyi Zsigmond: Tekerő 337
Philofennus: A genitivus ragról 338
Kertész Manó: Nembarát 338
Filológus: Isten-adta 338
Kovács M.: Tárgyas ragozás 339
Simonyi Zs.: Az -ól, -ől ragról 381
Marót Károly: A szuperlatívus 381
Elek Oszkár: A török hódoltság egyik emlékéről 383
Réthei Prikkel Marián - Melich János: Vatalé 384, 425, 478
Kovács Márton: Jász 386
Bonkáló Sándor: Borkút 423
Alexics György: Lárma 424
Mariánovics Milán: Módszer 425
Kertész M.: Öregségem istápja 426
Kara Ferenc - Beke Ödön: A ha kötőszó eredete 426
Kovács M.: Helyreigazítások 427
Simonyi Zs.: Ady és Erdődi 428
Simonyi Zsigmond: Sylvester homályos szavai 477
Kertész M.: Tamás vagyok benne 478
Réthei Prikkel Marián: Kőkertben táncoltat 476
Simonyi Zsigmond: Bliktri 479
Egyveleg.
Schön József: Egy utcáról 191
A kibic szó eredete. Pesti Napló 192
S. Á.: Érdekes szófejtések 192
Rákosi Jenő: Az asszony 244
Lakatos J.: Egy népies kifejezés 245
Alföldi Mihály: A csángó legrégibb említése 245
Sylvesternek első nyelvtani munkája 245
Hogyan halnak meg az emberek. Alkotmány 288
Romanista: A bírálatnak kétféle módjáról 289
Néphagyományok gyűjtése 290
Bárdos J. - Szlávik F. - Perényi A. - Alexics Gy.: Apró nyelvemlékek 380
Gesztesi Gyula: Magyar etimológiák egy francia tudós munkájában 386
Filol.: Az olvasás lélektanához 387
Kertész Manó: Széphalom 388
Alföldi Dénes: Mire tanít bennünket a magyar nyelv? 429
Szilágyi Ádám: Messenger-Boy 430
Buza Barna: Vizen túl 431
Hefty Gy. Andor: Szókeverések 431
Bél Mátyás: A magyar nyelv dícsérete 480
Ágoston Antal: A fehér kígyó 480
Heinrich Gusztáv: Levél a szerkesztőhöz 481
Népnyelvi hagyományok
Állatnevek 197, 435
Beszélgetések 294, 341
Családnevek 434
Előnevek 293, 435
Gúnynevek 198, 293, 343, 390, 435
Helynevek 343, 390, 436
Hivogató szók 435
Mondák 198
Népmesék 245, 339
Népmonda 431
Néprománc 293
Névnapi köszöntő 438
Szólások 292, 340
Tájszók 193, 290, 292, 388, 432
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem