809.293

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1904. január-december

XXXIII. évfolyam 1-10. füzet

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 600 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelvőr
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Július és augusztus hónapban nem jelent meg. Nyomtatta az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

Részlet a kötetből:

MAGYAR NYELVMÜVÉSZEK
Kármán József.

Nagy írók műveiből a kor lelke szól. A kinek nincs ereje új küzdelmekre, az meg sem érti; a kit meg ellenszegülés nélkül sodor... Tovább

Tartalom

Értekezések.
Ásbóth Oszkár: Por és korhad 87
Balassa József: Kazinczy Ferencz levelezése 94
Baros Gyula: Jelentéstani jegyzetek Dessewffy József gróf munkáiban 102
Borbás Vincze: Virág és nyílás 400
Gábor Ignácz: A magyar ősi ritmus 537
Gombocz Zoltán: Török jövevényszavaink kérdéséhez 545
Szeremlei Császár Lóránd: Adatok a keleti székelység nyelvéhez 513
Haag Károly: A nyelvjárások tanulmányozásának egy új módszeréről 328
Horger Antal: A -té képző 258
Székelyudvarhelytől Brassóig 445
A Brassó név és egy magyar hangtörvény 489
Kalmár Elek: A magyar consecutio temporum 495
Kicska Emil: Két álláspont 373, 451
Komoróczy Miklós: Két különös nyelvjárásról 221
Kovách Aladár: A tolnavármegyei Sárköz nyelvjárása 267, 338
Kulcsár Endre: Magyar nyelvművészek: Kármán József 1
Melich János: Laikusok évada 121
Ritus explorandae veritatis 305
Misteli Ferencz: A magyar kötőszókról 144, 200
Oldal János: Népiskolai nyelvtanítás 398
Réger Béla: Az artikulus magyarjai 395
Rényi Ignácz: Közmondásaink történetéhez 34
Révai Miklós: A nyelvtisztaságról 82
Rubinyi Mózes: Verseghy 25
Irodalmi köznyelvünk szókincse 505
Salgó Tarján: A Budapesti Hírlap helyesírása 458
Simai Ödön: Baróti Szabó Dávid és a M. Nyelvújítás Szótára 271
Simonyi Zsigmond: Bécs vagy Wien 6
A Nyelvtörténeti Szótárról 65,185
Az elvonásról 134
Jókai mint nyelvművész 249
Rakva, rakvák 251
Szómagyarázatok 369
Hogy készülnek a nagy szótárak? 425
Szemkó Aladár: Egy abaújmegyei ö-ző nyelvjárás 10
Szilasi Móricz: A beszédrészek osztályozása 481, 549
Szűcs István: A nyitravidéki palócz nyelvjárás 382,401
Tolnai Vilmos: A Debreczeni Grammatika és az elvonás 211
Tolnai Vilmos: Adatok a NyÚSz.-hoz 339
A ragadozó madarak magyar nevei 344
Valló Albert: Tót jövevényszók 558
Vértessy Dezső: Egyező' kifejezések a magyar és a görög nyelvben 261
Irodalom.
Bernáth Lajos: Protestáns iskoladrámák. Balassa József: Kazinczy Ferencz: Tövisek és virágok.
Kovách Márton: 38
Csulak József: Góbéságok és székely adomák.
Herrmann Antal: 39
Balassa Hangtana.
Rubinyi Mózes: 279
Verseghy, Révai, Kazinczy nyelvészete (Segédkönyvek a magy. ny. és irod. tanításához). Tolnai Vilmos: 348
Réthei Prikkel Marián: A nyelvészet.
Rubinyi Mózes: 473
Peres Sándor Neveléstana.
P. I.: 474
Szily Kálmán: Ellentétre alapított analógia.
Keszthelyi Miklós: 573
Könyvészet 40, 158, 223, 283, 349, 402, 475, 516, 576
A Nyelvtörténeti Szótárhoz.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Simonyi Zsigmond - Keszthelyi Miklós - Kiss Ernő - Szabó Ignácz: Adatok 278, 518
Pálfi Márton: Nagynyavalya 517
Kicska Emil: Sejt 517
Horger Antal: Kauté, kautés 517
A német-magyar szótárhoz.
Hodács Ágost - Kovács Márton - Bérczi Fülöp - Sztrokay Lajos: Adatok 224
Kimnach Ödön - Tolnai Vilmos: Adatok a szók jelentéstanához: a ragadozó madarak
nevei 343
Nyelvművelés.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Székely Ábrahám: Mondattani hibák 40
Mikszáth Kálmán: A mai irodalom 42
Hodács Ágost - A szerk.: Reálizmus 109
Kun Kálmán: Mostkori. Közelfekvő 110
Joannovics György: Helyes mondatszerkesztés 159
K. B.: Méltó 162
Rovó Lajos: Színes tollak 225
Laukó Albert: Modern 227
Kun Kálmán - A szerk.: Ültöncz 227
Szabó József: Átabota 227
Schön József: Melyik magyarabb? 227
Kovács Márton: Mai irodalmunk szótárához 283, 407
Schön József: Új szók 284
Baranyai Zoltán - Radó Antal: A tengerészet mesterszavai 284, 352
Csokán Pál - Szabó Károly - A szerk.: Egy magyar királyi rendelet magyarossága 285, 349
Szabó József: Helységnevek 286
Mészáros Kálmán - Csokán Pál: Lapszemle 286
Bécs vagy Wien? 349
Horger Antal - A szerk.: Veres Pálné magasabb nőiskola 405
Kovács Márt.: A hivatalos tartály 405
C. F.: Javított szentírásfordítás 406
Ketskés Győző: A katekizmusok hibája 407
Bérczi Fülöp - A szerk.: Rezgőrj 408
Bérczi Fülöp - A szerk.: Lopó 408
Farkas Sándor: Kiadós eredeti üveg 409
Keszthelyi Miklós: Németes szólások 409
Idegen virág- és gyümölcsnevek 409
Pálfi Márton: Az artikulus magyarjai 518
Paal Gyula: Vállat vonít, nyitani, hajadonfejt. 519
Szamosfalvi Gergely: Révén 520
Erdei Gerzson - A szerk.: Germanizmusok 521
Pálfi Márton: Férjhez ment nők neve 522
Magyarázatok, helyreigazítások.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Veszprémi Bódog - Waldapfel János: Arany Toldijához 43, 168
Mahler Ede: Országhalom szumér szó? 45
Tolnai Vilmos: Adámi Mihály nyelvtanáról 471
Balassa József: A magyar géniusz történetéhez 48
Wiklund K. B. - Ádám Imre - Mészáros Kálmán - Kiss Ernő: Nyíl, béka, egér 49, 232
Akka: Pajzán 49
Valló Albert: Tacska 50
Sztrokay Lajos: Rendellenes hangzóilleszkedés 50
Paal Gyula - Bérczi Fülöp - Szabó József - Csefkó Gyula - Simonyi Zsigmond - Sztrokay Lajos - Tolnai Vilmos - Horger Antal: Tájszókról 51,115, 295
Valló Albert - Tóth Károly - Hodács Ágost - Horger Antal - Némedi Dezső - Kovács Aladár - Koritsánszky Ottó - László Géza: Lehr Albert népnyelvi csodái, a-si és -tányi képzőről 110,
163, 228, 287
Beöthy Zsolt - A szerk.: Konstanczinápoly 112
Zolnai Gyula: Safarina 112
Tolnai Vilmos: A tizenkettedik órában. Kapuzárás előtt 113
Csefkó Gyula: Csináló (-ol), menő (-öl) 114
Thury József: Magyarok istene 115, 417
Simonyi Zsigmond: Szanszkrit-magyar, olasz-magyar, török-magyar nyelvújítás 167
Nagy József: A vagy o. 170
Nagyszigethi Kálmán - Simonyi Zsigmond: Ne tessék haragunni! 170
Szily K.: Tisztázzuk az eszméket 229
Nagyszigethi Kálmán: Félreigazítások 229
Kropf Lajos - Tolnai Vilmos - Kertész Manó - Gálos Rezső: A paprika és a Paprika
Jancsi 231, 414
Pongrácz Sándor: Anonymus írásmódjához 231
Badínyi Mátyás: A köröscsabai tót ejtése 232
Kovács Dezső - Mészáros Kálmán: Háztűznézni, leánynéző 233, 295
Melich János: Omsós 233
Simonyi Zsigmond - Melich János: A hétfői fölolvasáshoz 234
Kovács Márton: Mit jelent e helynév, Ardó? 286
Paal Gyula: Körömszedés 289
Szily Kálmán - Simonyi Zsigmond: Dobverés 291
Tolnai Vilmos: Ker, kör, kür, tűr 293
Szabó József: Pargamassa 295
Demek Győző: Apróság 295
Balassa József: Drugárfa 350
Tolnai Vilmos: Melák 351
Badínyi Mátyás: Franczia eredetű magyar-tót szók 353
Kropf Lajos: A tarvarjú 354,410
Csefkó Gyula: Suprika, suprikálás 354
Tömörkény István: Az eke részei 411
Patyi István - A szerk.: Igeképzés névszóból a rábaközi nyelvjárásban 413
Simonyi Zsigmond: Rakottmány 413
Laukó Albert: Part 415
Bérczi Fülöp: Izzasztó, páhó 415
Bérczi Fülöp: Ugrifogja 415
Csefkó Gyula: Két közbe van 415
Endrei Gerzson - A szerk.: Éjtszaka 475
Szegények vagyunk, de jól élünk. Magyar Nemzet 476
Sz. J.: Pro dromo 476
Zolnai Gyula: Kérelem a Magyar Oklevélszótár olvasóihoz 477
Patyi István: Sajátságos ragoka rábaközi nyelvjárásban 523
Csefkó Gyula: Lopó 523
Ketskés Győző Zsigmond: Ez az 524
Paal Gyula: Tarvarju 524
Peres Sándor: Egy-két megjegyzés 524
Borsodi László: Az -ik személyrag 525
Koritsánszky Ottó - Baloghy Dezső: Nyíl, béka 525
Tolnai V.: Adatok a X hanghoz 577
Simonyi Zsigmond: Pedig 577
Benkóczy Emil: Kitették a szűrét. Kifejlődik mint a Bodócs zsemlyéje 578
Belányi Tivadar - A szerk.: Úgy él, mint a Toldi Miklós lova. Nadrabulya 578
Laukó Albert - A szerk.: Konstancinápoly 579
Kropf Lajos - Simonyi Zsigmond: Várdán 579
Sztrokay Lajos: Izzasztó, páhó 579
Horger Antal: Brassó. Fiók Károly 579
Kérdések és feleletek
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Hevesi János: Velál 52
A szerk.: Kaptány 52
A szerk.: Igeképzés. Régi szók 116
A szerk.: Kiegyenlítődik 234
A szerk.: Tárgyas és tárgyatlan ragozás 235
Sebestyén Károly - A szerk.: Czirák. Jovátol 355
A szerk.: Kitétel. Panaszkodik vmire 580
Egyveleg. Vegyesek.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Magyar Nyelvtudományi Társaság 32
Tolnai Vilmos: Magyaren, Ungarn 53
Kropf Lajos: Egy adat a káromkodás történetéhez 53
Az olvashatatlan reczept. Esti Újság 54
Pruzsinszky János: Exlex 54, 237
A legifjabb bíróság 117
Az évad halála 118
Simonyi Zsigmond: Valótlanságok 183
Sztrokay Lajos: Hogy importál és expediál a nép 184
Horger Antal - Radó Antal - Kalmár Elek - Melich János - Molecz Béla - Tóth Béla: Mi hasznát vettük a NySz.-nak? 151, 214
Tudományos erkölcs 235
Balassa József: Kempelen Farkas 236
Szabó József - Kollarik Kálmán: Báli nevek 239, 297
Sztrokay Lajos: Mikor a nép urasan beszél 239
Nádai Pál: A györek tragédiája 296
Szabó József: Szógyüjtés 297
Bodnár-féle filozófia és Ballagi-féle nyelvtörténet 365
Kropf Lajos: Új-Laputában 367
Kovács Márton: A helyesírás 417
A franczia helyesírás. Budapesti Hírlap 417
Rezner Tibold: Régi fogadás 418
K. Glaser: A méterrendszer műszavai 526
Borbás Vincze: Datum Kolosvarini 527
Szerkesztői izenet. Egyetértés 528
Izenetek 64, 120, 248, 304, 368, 424, 479, 536, 588
Nyelvújítási adatok.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban.)
Kiss Ernő - Baranyai Zoltán - Löw Emánuel - Tolnai Vilmos - Barcza János: Adatok 154, 339, 404
Simai Ödön: Baróti Szabó Dávid és a NyÚSz. 271
Barcza János: Adalék a nyelvújítás történetéhez 402
Válaszok a szerkesztőség kérdéseire.
(Az egyes szavakra vonatkozó adatok a szómutatóban)
A szerkesztőség kérdései 182, 364
Válaszok (32:579) 172
Válaszok (33:182) 356
Válaszok (33:364) 581
Pótló válaszok (32:290, 398, 399, 579; 33:182, 179, 361) 586
Népnyelvhagyományok
(Vö. még a válaszok rovatát.)
Adomák 533
Állathívó és üző szavak, állathangok 62
Átkozódások 243
Beszélgetések 477
Elbeszélések 58
Esküdözések 243
Hasonlatok és szólások 34
Káromkodások 243
Közmondások 34, 119, 242
Mesék 58, 240, 297
Mesterszók 55, 56, 354, 532
Népetimológiák 535
Népies költemények 534
Nevek: Családnevek 304, 423
Gúnynevek 535
Helynevek 63
Keresztnevek 479
Madárnevek 344
Növénynevek 63, 478
Nyelvjárástanulmányok 10, 60, 221, 328, 333, 445, 461, 513
Nyelvsajátságok 60, 445
Szólások 34, 119, 242, 419, 421, 467
Tájszók 21, 51, 57, 115, 183, 244, 295, 301, 415, 421, 461, 478, 515, 529
Találós mesék 529
Tömörkény István: A szélmalom és eke részei 55, 354
Csefkó Gyula: A golyózás műszavai 303
Winkler József: Takácsmesterműszók 532
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem