A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Debreczeni lelkészi tár IX.

Gyakorlati ev. ref. papi lexikon

Tartalom

Bibliamagyarázatok
Uray Sándor: A huszonharmadik zsoltár3
Sipos József: Jákób és fiai10
Sipos József: József Egyptomban15
Takács Mihály: Az Úr tiszteletére indító okok19
Egyházi és szertartási beszédek
Beszédek ifjúsági istenitiszteletekre
S. Szabó József: A keresztyén ifjak útja29
Rácz Kálmán: Az igazság által megszentelve36
Bányai Sándor: Az ifjak boldogságának föltételei42
Zimmermann Rezső: Az igazság lelkének szava48
Kónya Gábor: Keresztelő János ifjúsága54
Kónya Gábor: Keresztelő János ifjúsága58
Erdős Károly: A parancsolatnak vége a szeretet65
Adorján Ferenc: Protestáns bátorság. Reformáció évfordulóján71
Vasárnapi egyházi beszédek
Madarász Imre: A jó anya77
Ruszkay Gyula: A gonosz kívánság84
Futó Zoltán: Fel az égig!92
Futó Zoltán: Kié vagy?100
Szalóczy Pál: A fecskék. Homília109
Szabó Lajos: Egyedül Isten segít118
Uray Sándor: A szomorkodók boldogsága123
Vásárhelyi Boldizsár: Az élet küzdelem130
Vásárhelyi Boldizsár: Az élet küzdelem137
Kósa Ferenc: Az imádság143
Kósa Ferenc: Kicsoda szabadít meg engemet?152
Mészáros János: Keresztyén szülők161
Csernák Béla: Jehova hűsége175
Csernák Béla: Izráel hűtlensége181
Osváth Kálmán: Házas és magános élet186
Papp József: A mennyei bölcsesség193
Szűcs László: Krisztus Istennek hatalma és bölcsessége199
Dávid Gyula: A száradt kéz209
E. Szabó Dezső: A boldogság őtja215
Bokross Elek: A vallásnélküli erkölcs220
Sipos József: A bosszúállás227
Ünnepi egyházi beszédek
Ruszkay Gyula: Istennek hívogatása a karácsony ünnepére. Adventi232
Rédei Károly: Áldott, aki jó az Úrnak nevében! Adventi238
Péter Mihály: Jézus, az igaz világosság. Karácsonyi242
Csernák Béla: Jézus, a mi fényes csillagunk. Karácsonyi247
Lukácsy Imre: Isten szeretete a Jézusban mihozzánk. Karácsonyi252
Papp Károly: Számadás. Év utolsó vasárnapján258
Papp Károly: Az új év áldásai264
Soltész Elemér: Mikor a kövek kiáltanak. Virágvasárnapi268
Paulinyi Károly: Jézus a keresztfán278
Ruszkay Gyula: Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről! Nagypénteki286
Paulinyi Károly: Szózat a Jézus sírjánál292
Ruszkay Gyula: Krisztus velünk marad. Áldozócsütörtöki303
Nagy Károly: A folyvást munkálkodó isteni Lélek. Pünkösti310
Alkalmi beszédek
Szentimrey József: A lelkész igazi hivatása. Beköszöntő316
Lévay Lajos: Az isteni szolgálat. Búcsúbeszéd322
Dávid Gyula: Az Úr legyen mindnyájan tiveletek! Búcsúbeszéd332
Rédei Károly: Mi serkentsen bennünket a külmisszió szent ügyének buzgó pártolására?339
Létay Menyhért: A lélek megelevenít. Orgonaszenteléskor351
Lukácsy Imre: Embereket halásszatok! lelkészi értekezletkor358
Nánássy Lajos: A halál, mint jó barát. Temetőszenteléskor365
Dr. Márk Ferenc: Lelkészbeiktatási beszéd372
Vértessy Mór: Isten védelme az emberi gonoszság ellen. Karácsony után379
Paulinyi Károly: Kik a Krisztus gyilkosai? Bőjtben386
Melkó István: Az igazi megjobbulás föltételei. Bőjti bűnbánati396
Ruszkay Gyula: Pál apostolnak a szeretetet dicsőítő éneke. Bőjti408
Melkó István: A keresztyén földmíves reménysége. Tavaszi415
Ruszkay Gyula: Tiszta búza és a konkoly. Aratási426
Papp Károly: Bizodalom Istenben a szükség idején. Újkenyéri úrvacsorakor szűk esztendőben432
Vásárhelyi Boldizsár: A gyermek. Iskolai év kezdetén436
Papp Károly: Vidámság helyett szomorúság. Újbori úrvacsorakor441
Madarász Imre: A természeti és erkölcsi világ fellegei. Őszi445
Román Ernő: A kívánatos öregség föltételei. Őszi451
Mészáros András: Miért örvendezzünk? Iskolafelavatáskor463
Kádár Géza: Az evangélium Istennek hatalma. Reformáció ünnepén469
S. Szabó József: Szabadság és szeretet. Reformáció emlékünnepén480
Harsányi Sándor: Amerikai lelkészbeiktatási szertartás488
Biky Károly: Lelkészbeiktató beszéd493
Keresztelési beszédek
Harsányi Pál: Lelkésztárs gyermekének keresztelésekor497
Sipos József: Lelkész gyermekének megkeresztelésekor500
Bodolay József: Az új életutas útrabocsátása502
Nagy Márton: Saját fia keresztelésekor506
Babay Kálmán: Templomszenteléskor509
Úrvacsoraosztási beszédek
Rédei Károly: Ne jöjj ide közel!513
Létay Menyhért: Templomszentelés alkalmával516
Madarász Imre: Az úrvacsora kiszolgáltatása betegnél518
Esketési beszédek
Réz László: A házasélet boldogsága - Isten törvényeinek megtartása523
Szele György: Vegyes pár esketésekor529
Szuhay Benedek: Rokon esketésekor533
Domby Béla: Unokanővér esketésekor ősszel537
Mészáros András: Idegenve vitt félárva egybekelésekor541
Gyászbeszédek
Ruszkay Gyula: Kis fiú felett ragályos betegség alkalmával543
Domby Béla: Iszákos ember felett547
Szűcs József: Istenfélő, öreg özvegy nő felett549
Lukácsy Imre: Síri beszéd ügyvéd felett553
A lelki gondozás (eura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
Csizmadia Lajos: Ne láss és ne hallj meg mindent!559
Csiky Lajos: Vadházasságban élő felek lelki gondozása577
Rédei Károly: A belmisszióról591
Imádságok
Alkalmiak
Dr. Erdős József: Tanév kezdetén601
Dr. Erdős József: Tanév végén604
Biky Károly: Milotai Nyilas István háromszázados emlékünnepélyén607
A dicsőség is azé, akié az erő, a segedelem és oltalom610
Péter Mihály: Március 15-én613
Csík Dániel: Október 6-án615
Halottiak
Kiss Ferenc: Művelt ifjú férj felett618
Dombi Lajos: Villámtól sújtott felett622
Dombi Lajos: Sírnál626
Szolnoky Gerzson: Sokat szenvedett, szegény ember felett628
Szolnoky Gerzson: Nagyon vallásos, szegény özvegy asszony felett630
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem