A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Névtani Értesítő 21.

Tanulmányok Mező András 60. születésnapjára/Az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközösségének időszakos kiadványa

Szerző

Kiadó: ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 420 oldal
Sorozatcím: Névtani Értesítő
Kötetszám: 21
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:

Előszó

Amikor a hatvan esztendős Mező András köszöntését elvállaltam, vagy pontosabban fogalmazva: fönntartottam ezt a lehetőséget magamnak, akkor elgondolkodtam a hatvan esztendő súlyán és örömén,... Tovább

Tartalom

Köszöntő 7
HELYNEVEK
Benkő Loránd: Adalékok Anonymus Bodrog-torkolat vidéki neveihez 19
Fekete Péter: Eger és Felnémet vízrajzi nevei 24
Cs. Nagy Lajos: A Felső-Berettyó mente vizeket és mocsaras helyeket jelölő földrajzi közneveinek rendszere 31
Bíró Ferenc: Víznevek hatása Körösladány helynévrendszerére 36
Szabó G. Ferenc: Idegen nyelvi hatások a vízi átkelőhelyek motiválta helységnevekben 42
Kiss Lajos: Vizsgálatok a növénynevekből alakult helynevek körében 49
Tóth Valéria: A helynevek jelentéstani vizsgálatához 55
Kristó Gyula: Előd és Ölyved 61
Németh Péter: Ismeretlen Szatmár megyei falvak a középkorból I. 63
Hoffmann István: Névrendszertani megjegyzések a patrocíniumi helységnevek történetéhez 66
Rácz Anita: Az ómagyar kori Bihar megye patrocíniumi nevei 71
Bölcskei Andrea: Névkorrelációk az ómagyar kori helynevek körében 75
Szabó József: A török hódoltság nyomai helyneveinkben 81
Vincze László: Mesterségnevek a történeti Magyarország néhány településének mikrotoponimájában (XIV-XVI. század) 86
Viga Gyula: Néhány néprajzi szempont a pásztorkodás-állattartás helynévi anyagához 90
Kálnási Árpád: Mező András Adatok a magyar hivatalos helységnévadáshoz című kötetének szatmári vonatkozásai 95
Udvari István: Mikor keletkezett a Hársfalva név?
Sztripszky Hiador levele Hodinka Antalhoz 99
Lévai Béla: A dettosföldi Debrecen 103
Dénes György: Kőpes(t) helynév Borsodnádasd határában 107
N. Császi Ildikó: A zoboralji vízmegi falvak történeti helynevei 113
Dankó Imre: Egy keletkezőben lévő tájnevünkről, Ligetaljáról 117
Bachát László: Orimagyarósd és határa a negyvenes években a földrajzi nevek tükrében 124
Horváth Katalin: Kisdobrony helynevei 128
Héder Ágnes: Révkomárom utcanévadásának jellemzői száz év távlatában 135
Kovács Erzsébet: Zsámbék jelenkori utcaneveinek bemutatása 141
Hőnyi Ede: A földrajzi tárgy neve és írásképe 145
Farkas Ferenc: Óráló keresztfa : Oráló keresztfa 147
Varga Mária: Népetimológia Veszprém megye helységneveiben 150
Erdélyi Erzsébet: Népetimológiás magyarázatok a nagykőrösi földrajzi nevekben 155
Janitsek Jenő: Egyes román eredetű földrajzi nevek osztályozásának problémái 159
Lizanec Péter: Még egyszer a kárpátaljai magyarlakta települések történelmi nevének visszaállításáról 163
Torma István: Leányvár 168
Tóth László: A földrajzi köznevek tipológiái 176
SZEMÉLYNEVEK
Nyirkos István: A családnévként szereplő női keresztnevekről 183
Ördög Ferenc: A Tütösi, Tüttős, Tűtő családnevekről 188
Mizser Lajos: Pusztadaróc vezetéknevei 190
Fülöp László: A felsőszölnöki szlovén plébánia keresztneveiről 1750-1800 196
Farkas Tamás: A névválasztás szempontjai a magyar családnév-változtatásokban 200
Vörös Ferenc: Anyakönyvi adalékok a csehszlovákiai és szlovákiai magyarság jogfosztottságához 1918-tól napjainkig 204
B. Gergely Piroska: Vallási és etnikai összefüggések az erdélyi magyar és szász keresztnévhasználatban (középkor és korai újkor) 213
Zelliger Erzsébet: „...a nevedről lehullik az ékezet..." 224
Sándor Anna: A koloni keresztnevek változó világa 229
Fodor Katalin: A névdivat változása a moldvai csángóknál 232
Gasparics Gyula: Keresztnévadási szokások változásának vizsgálata a Pest megyei Tök községben 235
Fábián Zsuzsanna: Az Andrea név az olaszban 239
A. Molnár Ferenc: Finn és magyar névtörténeti megjegyzések (Az Ilona név történetéhez és egyéb adalékok) 244
Kecskés Judit: Naum, egy patrocíniumi név szerepe a miskolci görög keleti kolónia névadásában 248
Szikszainé Nagy Irma: Az ikerítő becézés a magyar szakirodalomban 251
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Nevek emléke -emlékek neve 256
Raátz Judit: Intern Ottó, Angicica, Lütyő és a többiek, azaz névválasztás a számítógépes csevegőcsatornán 262
Bura László: Tanári ragadványnevek Szatmárnémeti középiskoláiban 266
Szathmári István: Személy- és földrajzi nevek Szenczi Molnár Albert 1621-i magyar-latin szótárában 270
Hajdú Mihály: A személynevek közszói elemeiről 274
A NÉVTAN EGYÉB KÉRDÉSEI
Takács Edit: Karinthy Frigyes írói névadása a Tanár úr kérem című írásában 281
P. Csige Katalin: Névadás és névhasználat Sarkadi Imre A gyáva című kisregényében 287
Korompay Klára: Nevek hiánya, nevek sérülése (Irodalmi példák alapján) 290
Nagy Miklós: Kárpáthy Zoltántól Topándi Samuig (Egy fejezet Jókai írói névadásának történetéből) 293
Pethő József: Krúdy Gyula személynévadása első Szindbád-kötetében 299
Farkas Edit: A földrajzi nevek atmoszférateremtő szerepe Ottlik Géza Iskola a határon című regényében 305
Fercsik Erzsébet: Nem lehet elég korán kezdeni - névtani ismeretek egy
anyanyelvi tankönyvcsaládban 310
Hegedűs Attila: Mi a tulajdonnév? (II.) 314
Cs. Jónás Erzsébet: Névtan és fordítástudomány - Anyegin és az Onyega 317
Posgay Ildikó: Merre tart a névtudomány? (Szubjektív megjegyzések a XX. nemzetközi névtudományi kongresszusról) 322
Kis Tamás: A kocsma- és csárdanevek keletkezésének típusai 323
Minya Károly: A turkálótól a plazaig: üzletnévadás az ezredfordulón 330
ETIMOLÓGIA ÉS NYELVTÖRTÉNET
Kiss Jenő: Szómagyarázatok (emmama, ezerjó, zweigelt) 335
Zsemlyei János: Orták 338
Vörös Éva: Az apróbojtorján (Agrimonia eupatoria) elnevezései a magyar nyelvben 341
Veszprémi Eszter: A feketevarjú lexéma tájnyelvi vizsgálata a magyar nyelvjárások atlasza alapján 347
Szabadfalvi József: A csáva szó jelentéséhez és eredetéhez 351
H. Tóth Tibor: Kullancs szavunk és rokonsága 357
Németh Miklós: Orrával szép az ember 359
Keszler Borbála: A Karoling-írásjelhasználat nyomai a magyarországi nyelvemlékekben 364
Révay Valéria: Gondolatok a Halotti Beszéd tanítása kapcsán 369
Molnár Zoltán Miklós: Mai magyar nyelvi adalékok a Halotti Beszédnek mundoa jellegű hiátusához 374
D. Mátai Mária: Középmagyar kori szófajtörténeti kérdések 377
Pusztai Ferenc: Beszélt nyelv a középmagyarban 380
Gerstner Károly: Német tükörjelenségek a magyar szókészletben: akna, keringő, őrnagy 387
NYELVJÁRÁSOK
Lakatos Ilona - Károlyi Margit: Adalékok a mező: mezeje tőtípus Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei használatához 391
Juhász Dezső: A romániai magyar nyelvjárások atlasza névtudományi jelentőségéről 395
Penavin Olga: A jugoszláviai magyar nyelvjárási atlaszok tanulságai 401
Bokor József: A muravidéki magyar nyelvjárásokról és kutatottságukról 403
Guttmann Miklós: Az ö-zés jelensége Lendva környékének helyneveiben 407
EGYÉB
Békési Imre: Egy Nagy László-vers fraktálszerkezete 411
Jánosi Zoltán: A szöveg-szintű művészi archaizálás kérdéséhez 414
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem