A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1983. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 107. évfolyam 1-4. szám

Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

1. szám:
KÖSZÖNTÉS ÉS BÚCSÚ
Szilágyi Ferenc: Számadó 1
Nemes István: Nyelvi-stilisztikai jellegzetességek Illyés Gyula Tiszták című drámájában 10
KODÁLY ZOLTÁN SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA
I. Bakos József:: A nyelvművelő Kodály Zoltán 17
II. Kerényi György: Kodály és költőink 27
Nyelvművelés
Sebestyén Árpád: A helyes magyarság kézikönyve 41
Lisztóczky László: Hunfalvy Pál és a Kalevala 47
Balogh Judit: A mellérendelő szószerkezetek gyakorisága a mai magyar nyelvben 57
Országh László: „Utoljára, de nem utolsósorban" 65
Íróink nyelve
Nádor Orsolya: Sütő András mondatfűzésről 68
Nyelv és iskola
Deme László: Anyanyelvi tanterveink alapja és tendenciái 76
Huszár Ágnes: A mondat aktuális tagolása és annak tanítása 87
Rónai Béla: A beszédművelés oktatása és oktatói 100
Szó- és szólásmagyarázatok
Takács Lajos: Ostoros 111
Mizser Lajos: Csilla - Délinké 116
Szemle
Kiss Lajos: Lezárult Magyarország Földrajzinév-tárának közzététele 119
Kontra Miklós: A nyelvek közötti kölcsönzés néhány kérdéséről (Ismerteti: Magay Tamás) 120
Kozma Dezső: Krúdy Gyula postakocsiján (Ismerteti: Kovalovszky Miklós) 125
A Nyelvőr hírei
Kiss Jenő: Emlékezés Kresznerics Ferencre halálának 150. évfordulóján 127
Szathmári István: Zárószavak a "Szép vagy Alföld" műveltségi játék befejező rádióelőadásán 127

2. szám:
Nyelvművelés
AZ ELSŐ MAGYAR HELYESÍRÁSI SZABÁLYZAT KIBOCSÁTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJA 129
I. Fábián Pál: Helyesírásunk 1832 előtt 129
II. Szemere Gyula: Helyesírásunk 1832-i öröksége 134
III. Benkő Loránd: Zárszó 140
Molnár Zoltán Miklós: Hangalakváltozatok egy felmérés tükrében 142
Nyelv és iskola
Wacha Balázs: Az „aspektualitás" és tanítása 149
Bachát,László: Bánréti Zoltán kísérleti tankönyvei 166
Nyelvjárásaink
Szabó József: A de verbális névszóképzés Nagykónyi nyelvjárásában 171
Fekete Péter: Az í-zés esetei Tiszaszőlős nyelvjárásában 182
Guttmann Miklós: Hangtani jelenségek változása egy kemenesaljai és egy őrségi iskola
tanulóinak nyelvhasználatában 190
A nyelvtudomány műhelyéből
Bradean-Ebinger Nelu: Indo-uráli kétnyelvűség 200
Farkas Mária: Az értelmező jelzős szintagmák összevetése a magyar és az olasz nyelvben 204
Szabó Zoltán: A szövegpragmatika stilisztikai jelentősége 207
Antal László: A Saussure-filológia utóbbi negyedszázadának történetéből 219
Szó és szólásmagyarázatok
Martinkó András: Milyen a „légy fia"? 233
Reuter Camillov Monymalató ~ Malató 236
Magyar László András: Szélhámos 241
Kontra Miklós: A frisbee-től a dobójáték-ig 242
Szemle
Ferenczy Géza: Magyarán (Ismerteti: Kovalovszky Miklós) 244
Kiss Lajos: Tolna megye földrajzi nevei 246
Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei (Ismerteti: Kiss Jenő) 248
A Nyelvőr postája
Pásztor Emil - Lőrincze Lajos: Arany János egy szavának hangsúlyozásáról 253
A Nyelvőr hírei
Hajdú Péter: Beke Ödön centenáriumára 254

3. szám:
Nyelvművelés
Szepesy Gyula: A „tötö" nyelv vitája 257
J. Soltész Katalin: Idegen családneveink 272
Íróink nyelve
Herczeg Gyula: Nagy Lajos stílusa I. 280
Bakos József: Lírai nyelvjárástan 295
Benkő László: Megjegyzések a Toldi-szótár tervéhez 305
Nyelv és iskola
Éder Zoltán: Fejezetek a magyar mint idegen nyelv oktatásának történetéből 309
Nyelvjárásaink, szaknyelveink
Somogyi Ferenc: Kismácsédi tájszavak 324
Kiss Jenő: Pontatlan jelentésmagyarázatok tájszótárainkban 330
Kontra Miklós: Schuchardt nem angol volt 331
A nyelvtudomány műhelyéből
Molnár Ilona: A jelentésváltozás nem logikus lépéseiről 333
Szó- és szólásmagyarázatok
Szabó József: Újabb adatok a Tabán földrajzi név elterjedéséhez 347
Fehértói Katalin: Surján 352
Szemle
Szabó Zoltán (szerk.): A szövegvizsgálat új útjai (Ismerteti: Máté Jakab) 354
Bakos Ferenc: A magyar szókészlet román elemeinek története (Ismerteti: Szabó T. Attila) 362
Hajdú Mihály - Kiss Jenő (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv múltjából és jelenéből (Ismerteti: Kálmán Béla) 366
P. Balázs János: Jókai-kódex (Ismerteti: S. Hámori Antónia) 369
Mező András: A magyar hivatalos helynévadás (Ismerteti: Péter László) 372
B. Lőrinczy Éva: A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere (Ismerteti: Vértes Edit) 376
A nyelvőr hírei
Gángó Lászlóné: A magyar nyelv hete 1983-ban 381
Sz. A.: Tanácskozás a szakmunkásképző iskolák magyartanításáról 382

4. szám:
Nyelvművelés
J. Soltész Katalin: Babits és a magyar nyelv 385
Stanitz Károly: Egy magyartalanság ellen - funkcionális megközelítéssel 389
Rácz Endre: A szenvedő jelentés felé? 394
Íróink nyelve
Benkő László: Nevek és számok tanúsága Juhász Gyula költészetében 398
Herczeg Gyula: Nagy Lajos stílusa, II. 410
Balassa László: Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal 421
Pásztor Emil: A Toldi-szótár a megvalósulás útján 428
Nyelv és iskola
Wacha Imre: A beszédművelés a tudományban és az iskolában 434
Bánhidi Zoltán: A magyar denominális igeképzés és az angol igeszemlélet 452
Büky Béla - Gósy Mária: Hogyan érzékelik a stílusértéket 10 és 18 éves tanulók? 460
Kassai Ilona: A fonéma realitása a korai gyermeknyelvben 467
Fülöp Lajos (szerk.): Anyanyelvi nevelésünk a középiskolában (Ismerteti: Rónai Béla) 469
A nyelvtudomány műhelyéből
Dömötör Adrienne: A magyar nyelv egyenes idézeteinek és idéző mondategységeinek
kapcsolatáról 472
Antal László: A Saussure-filológia utóbbi negyedszázadának történetéből II. 481
Szó- és szólásmagyarázatok
Sámbokréthy Péter: Pannonhalma 494
Szemle
Farkas Vilmos: Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben (Ismerteti: bakos Ferenc) 496
Georg Heller: Comitatus Zempliniensis (Ismerteti: Kiss Lajos) 499
Peregrinus levelek 1711-1750 (Ismerteti: Papp László) 500
Dr. Kós Károly - Szentimrei Judit - Dr. Nagy János: Moldvai csángó népművészet (Ismerteti: Achs Károlyné) 501
A Nyelvőr postája
Szepesy Gyula: Milyen kapcsolat a "dér csípte levelek"? 506
Burgler Erzsébet: Prevrat 507
A Nyelvőr hírei
Köszöntjük Kálmán Béla akadémikust, Révai Miklós-emlékérmes, hetvenéves munkatársunkat 508
Benkő Loránd: A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusa 509
Hibajavítás 512
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem