A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1967. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Munkabizottságának Folyóirata - 91. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Babos Ernő: A módszer fogalma és értelmezése 30
Bakos Ferenc: Szótártani tanulmányok 242
Bakos József: A „tanári beszéd" hangalakja 161. - Alinka 228
Bán Valér: A magyar nyelv oktatásának nehézségei és eredményei technikumunkban 101
Békési Imre: A szókép ismeretelméleti kérdései az oktatás szemszögéből 338
Benkő László: Nyelvművelő tanulmányok és cikkek sajtószemléje 80
Benkő Loránd: Nyelvjáráskutatás és településtörténet 455
Bihari Mihály: A magyar nyelv törvényeinek érvényesülése a magas fokú gyorsírásban 132
Bodolay Oéza: Gondolatok néhány nyelvi-helyesírási kérdésről 297
Boros Ádám: A rádió szó eredetéhez 102
Boros Tibor: Feze 355
Bujka Oábor: Miről vallanak József Attila verseinek tagadó elemei? 23
Eckhardt Sándor: Morva - Franciában 256. - Apatikárius 256
É. Kiss Sándor: Az ostor is sebváltó 102. - A Budapest helynév egy régi előfordulása 494
É. Z.: A szép magyar beszéd újabb országos középiskolai versenye 386
Erdődi József: Décsy Gyula: Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft
96. - Finnugor rokonaink nyelvi műveltsége 265
F. G. Arkhimédész - archimedesi csavar 104. - Lapszemlét olvastunk fel 105. -
Itten, ottan 106. - Turizmus - vendégforgalom 107. - Főzőtojás 107. -
A -ként és az -nként összezavarása 145. - A 632-es műhely vagy a 632-es
Műhely? 257. - Célbírók - célbírák 257. - Camping - caravanning -
Magyar Camping és Caravanning Club 258. - Legmagasabb lojalitás 260. -
Van-e volumen szavunk? 260. - Kamarazenéi - kamarázik 260. - Sugárfertőzés - sugárártalom - sugárbetegség 261. - A fizika állandói 379. -
„26-27-ére hajló éjszaka" 379. - Magánénekes - szólóénekes 379. - Orvosember 380. - Menő 380. - Apacs - huligán 381. - Ivó paradicsomlé 381.
- Anyagmozgatás - anyagmozgató 383. - Férjes vagy férjezett? 384. -
A Beethoven név elválasztása 501. - Indonéz nevek írása 501 - 2. - Ennek
kapcsán 502. - További 503 - 4. - Mináré 504. - A mai 'költök penetránsan
egyéniek? 505. - Mi lehet restancia? 505
Fábricius-Kovács Ferenc: Anorak 222
Fajcsek Magda: A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája - 1963 254
Fodor István: A mesekönyv és a jelöletlen névszói összetételek védelmében 12.
- Megjegyzések a magyar tudományos stílusról 138. - Még egyszer a
rádió-ról 229
Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség 420
O. L.: Souvenir - Konzumturist 259. - Centrifuga - pörgető - pörgetőgép
260. - Értelmes legyen-e a fantázianév? 382. - Közgazdász vagy közgazda?
381. - Gyógyszertárban se legyen kiszerelés 502. - Erkölcsi kopás 505
Gergely Éva: Mit mondanak a hangok? 407
Ginter Károly: Finnugor Intézet a Sorbonne-on 508
Grétsy László: Nyelvi játékok - nyelvi nevelés 171. - Tájékoztató a Nyelvművelő
Munkabizottság 1966. november 10-i üléséről 109; Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1967. január 24-i üléséről 262; Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság április 13-i üléséről 263. - Fajcsek Magda-Szende
Aladár: Miről vallanak a magyar szavak? 370
Hajdú Mihály: Adatok a személynevek földrajzi különbségének vizsgálatához 293
Hopp Lajos: Mikes javító tolla nyomában
E. Hutás Magdolna: Perzselt lé és röstölt lé 359
Implom József: Megjegyzések egy hetilap helyesírásához 302
K. M.: KISZ-ista vagy hiszista ? 104. - Részére - számára 105. - Megelégedéssel
töltött vagy töltendő élet? 381. - Megjátssza magát 502. - Japán - japáni 504
Kálmán Béla: A népetimológia helységneveinkben 1
Kalmár Vera: Az alávet túlzott használatáról műszaki szövegekben 104
Kiss Jenő: Burkus 230. - Észér 231. - Zakota 493
Kiss Lajos: Görvély 71. - Kuka 72. - Slownik staropolskich nazw osobowich [Ólengyel személynévtár] 79
Kondássy Imre: Sürgős teendő 256. - Egy régi névfejtés következményei 499
Kovalovszky Miklós: A Miért szép? című verselemzés-gyűjtemény tanulságai 233
Kőhegyi Mihály: Szamártemetés 77, - Cár 78. - Mezei hadak 495
Ladó János: A MÁV-tól Tanzániáig 389
Lotz János: A magyar igeidők szemantikai elemzése 41
T. Lovas Rózsa: Arany János epikájának mondatformái 306
Lőrincze Lajos: Kodály Zoltán 113
Margócsy István: Kjrida 78
Markó Imre Lehel: A lakosság földrajzinév-ismeretének kérdése és a névgyűjtés 417
Martinkó András: Stílus és műfaji szándék 322
Mező András: Hangsúly és hanglejtés 182
Nagy J. Béla: Bir vagy bír? 405
Nissilä, Viljo: A Finn Névtani Archívum 465
O. J.: A -ként és a -nként összezavarása 144
O. Nagy Gábor: Prohászka János nyolcvanéves 108
Országh László: Gemkapocs 72. - Zipzár vagy cipzár? 226. - Jeremiád 259. -
Dukkózás 368
P. G. P.: A volt műszaki vezető esete 103. - Férfiak, nők és szóvégződések 103
Papp Ferenc: Tőigéink 45. - Kiefer Ferenc: Matematikai nyelvészeti tanulmányok
250. - A buli és társai az Értelmező Szótárban 346. - Hallható-e a
mimika? 377
Pásztor Emil: Hogy is írjuk: Népszabadságbeli vagy Népszabadság-beli? 378. -
Főiskolai hallgatók helyesírás versenyei 450
Petőfi S. János: Általános nyelvészeti tanulmányok III. 246
Puruczki Béla: A Budapest helynév története "
-R. L. G.: Sziámi ikrek 106. - Tükröt - Tükört 258. - Miért nem alapsor az alagsor? 382. - A holdrakéta Holdat ért vagy földet? 382. - Köszönt valakinek 383. - Az árgyélusát neki! 384. - Buzgár - buzgáros - buzgárzik
384. - Pótutas 385. - Az ember 503. - Zivatar a zivatar szél nélkül? 503. -
Szintartóság vagy színtartósság? 503. - Tímea 506. - Honnan ered a tüsszentéskor mondott kedves egészségére! 506
Reuier Gamillo: Malogya 65. - Puszta Péter 365. - Cserfakéreg bocskor 479
Rot, A.: Magyar-ukrán és ukrán-magyar kétnyelvűség Kárpát-Ukrajnában 185
Rozslay György: Vasár- és ünnepnap, Rövid szakmai gyakorlat, Címszereplő, Milénnium 500
Scheiber Sándor: Bibliai közmondás Mikszáthnál 78. - További adatok a magyarországi Jeruzsálem-nevekhez 4gg
Schram Ferenc: Juhbújtatás 232. - Régi csárda- és fogadónevek 485
J. Soltész Katalin: A tulajdonnevek lefordíthatósága 280
Sz. L.: Kigazdálkodás 107. - Nyelvi vetélkedő a televízióban 264
Szabó József: A zárt é-zés és az ö-zés a Tolna megyei Nagykónyi nyelvjárásában 209
Szabó T. Attila: Él a gyanúperrel 47g
Szabó Zoltán: Az egyéni szépírói stílus jellemzéséről 328
Székely Artúr: Betűgyakoriság-számítás a nyomdaiparban 496
Szende Tamás: Peter B. Denes -Elliot N. Pinson: A beszédlánc (A beszélt nyelv
fizikája és fiziológiája) 374
Szépe György: Joshua Fishman: Hungárián Language Maintenance in the United
States 253. - Három nemzetközi nyelvészeti tanácskozás 509
Szepésy Gyula: Az atléta magas&a vagy magasban ugrik-e? 20. - Megjegyzések a
magyar tudományos stílusról 140. - Mondva csinált germanizmusok 115
Szilágyi Ferenc: Cigánymiatyánk 484
T. J.: A magyar nyelvtani „esetek" száma 376
Tóth Imre: A legszebb magyar név 122
Török Gábor: József Attila-kommentárok 398
Varga Dénes: Az Ararát tövében 470
Veres Péter: Megfogta az anyját 256
Vértes O. András: Hóhányó 354
Wacha Imre: Fischer Sándor: A beszéd művészete 367
Zongor Ferenc: Kresznericsnek "Sághon hallott" szavairól 53
Zsoldos Jenő: Adatok nyelvünk történetéhez 73; Akta 73; Elvtárs 74; Foglaló 74;
Gondatlan, gondatlanság 75; Honorárium 75; Informál 76; Jeremiád 76;
Pakéta 76; Referál 76; Vigyázó szem 77. - Demagóg 217. - Adatok és
jegyzetek 360; Azabb 360; Blúzos, frakkos 360; Csibuk 361; Dísztér 361;
Indiai damaszt 361; Jelvény 361; Kolléga 362; Koppint, kopogtat a szipirtyó
362; Örömet lő 362; Pomagránát 362; Puszi 363; Revolució 363; Seborvos
364; Torlasz 364; Világbéke 365. - Szótörténeti közlemények 488; Aszfalt
488; Eszmeforradalom 489; Família 489; Fusermunka 489; Ideológia 490;
Kurta kocsmáros 490; Lélek kurafi 491; Riport, riporter 491; Udvarice, világice
Zsolnai József: A lakosság földrajzinév-ismeretének vizsgálata 191

Nyelvművelés 1-22, 115-44, 265-305, 389-419
Íróink nyelve 23-30, 149-60, 306-7, 420-49
Nyelv és iskola 31-40, 161-84, 338-45, 450-4
A nyelvtudomány műhelyéből 41-52, 185-208, 346-53, 455-75
Nyelvjárások 53-9, 209-16
Szó- és szólásmagyarázatok 60-78, 217-32, 354-66, 476-95
Szemle 79-100, 233-55, 367-75
A Nyelvőr postája 101-7, 256-61, 376-85, 496-507
A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából 104-7, 257-61,
379-85, 501-7
A Nyelvőr hírei 108-10, 262-4, 386-7, 508-12
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1967. január-december Magyar Nyelvőr 1967. január-december

Könytári könyv volt. Az összevont tartalom az első számba lett bekötve.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.660,-Ft 20 30
12 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!