A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1994. január-december

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata - XC. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Kiss Lajos: A Felvidék víznevei 1
Petőfi S. János: A szövegösszefüggőségre utaló nyelvi elemek vizsgálatához 19
Banczerowski Janusz: Metainformációs struktúrák a nyelvi szöveg síkján 30
Kassai Ilona: Nyelvi norma és nyelvhasználat viszonyáról az -e kérdőszó mondatbeli
helye(i) kapcsán 42
T. Somogyi Magda: Toldalékrendszerezésünk történetéből 48
Vig István: A Moson helynév eredete 57
Kisebb közlemények. Hajdú Péter: Budenz és a Kalevala. - Elekfi László: Megjegyzések helyesírási szó jegyzékeink néhány adatához 65
Szó- és szólásmagyarázatok. Benkő Loránd: Picula, v- Kő Benedek: Egy kártyaműszóról. - Mayer Klára: Néhány újabb keletű szólásunk. - Nagybákay Antal: Kebel 74
Nyelvművelés. G. Varga Györgyi: Az aki (~ ki) vonatkozó hévmás régen és ma 78
Élő nyelv. Kiss Jenő: Kétnyelvűség, kettősnyelvűség és diglosszia 81
Szemle. Pusztai Ferenc: Hadrovics László;; Magyar történeti jelentéstan. - Velcsov Mártonné: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. - S. Hámori Antónia: Diplomata Hungariae Antiquissima. Volumen I. - Kiss Jenő: Magyarország kézművesipar-történetének válogatott bibliográfiája. - Büky László: Lizanec P. N., A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. I. kötet 85
Különfélék. Kincses Kovács Éva: A X. Nemzetközi, Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. - Deme László: Mi nyeri el milyen mijét? 107
Társasági ügyek. Kiss Jenő: A Magyar. Nyelvtudományi Társaság LXXXIX. közgyűlése. - Hadrovics László: Mollay Károly köszöntése. - Völgyi Zsuzsa: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 111
Nyelvtörténeti adatok . Gregor Ferenc: Szótörténeti adatok 122
Levélszekrény. Guttmarin Miklós írja. - V. Raisz Rózsa írja. - Juhász Dezső írja. - Senga Toru írja. - olvasóinkhoz 127

2. szám:
Németh G. Béla: Egy tudós példakép 129
Benkő Loránd: Anonymus gesztája nyelvészeti revíziójának szükségességéről 131
Róna-Tas András: Török eredetű-e úr szavunk? 138
Bakó Elemér: A magyar népnyelvkutatás sorsfordulói 146
Benkő Elek: Régészeti megjegyzések székelyföldi rovásfeliratokhoz 157
Tóth Sándor László: A Liuntika-rejtély 168
Török Gábor: Jegyzetek az írásbeli túlhelyesbítésről 176
Hegedűs József: A régi magyar szóértelmezések és a nyugat-európai háttér 186
Senga Toru: Bálint Gábor, Pröhle Vilmos és a japán-magyar nyelvhasonlítás története 200
Kisebb közlemények. Harmatta János: Egy türk qayan kétnyelvű pecsétköve a Foroughi Gyűjteményben. - Éder Zoltán: Verseghy Ferenc brünni nyelvtani jegyzetei. - Wacha Imre: Újabb elvonásos „utótagok" vagy képzőszerű alakulatok nyelvünkben: -kini, -marán és a többiek 208
Szó- és szólásmagyarázatok. Dömötör Ákos: Teke-csonka. - Kávássy Sándor: Tájszómagyarázatok Szabolcs-Szatmár megyéből 217
Élő nyelv. Sándor Anna: Homonim tőszavak a koloni nyelvjárásban. - Kása Erika: Nyelvjárási szöveg Zsitkócból 219
Szemle. Lőrinczi Réka: A Magyar Nyelvtörténet Forrásai sorozat első két száma. - Kiss Jenő: Új finn etimológiai szótár van megjelenőben. - Kozocsa Sándor Géza: Elekfi László, Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése. - Valaczkai László: Magnus Pétursson - Joachim Neppert, Elementarbuch der Phonetik 225
Különfélék. Kiss Jenő: Zsirai Miklós két levele Yrjö Wichmannhoz 243
Társasági ügyek. Szathmári István: Emlékezés Bárczi Gézára emléktáblája felavatása alkalmából. - Fábián Pál: Lőrincze Lajosra emlékezve. - Korompay Klára: D. Bartha Katalin köszöntése 80. születésnapján 245
Nyelvtörténeti adatok. Gregor Ferenc: Szótörténeti adatok 249

3. szám:
Szathmári István: Kossuth és a szónoki beszéd 257
Kiefer Ferenc: A mondat időbeli szerkezete 264
Nagy L. János: A szabály művésze avagy a művész szabályai 275
Pajzs Júlia: A számítógépes nagyszótári korpusz felhasználásának lehetőségei 287
Horváth László: Újabb mazsolaszemek az egyeztetések köréből 302
H. Bottyánfy Éva: A gyűlöl ige szinonimikája korai bibliafordításainkban 308
Kisebb közlemények. Györffy György: Megjegyzés Turda püspökről - Szikszainé Nagy Irma: A textéma szövegtani megközelítése. - Németh T. Enikő: Módszertani útmutató a szóbeli diskurzusok megnyilatkozás-példányokra tagolásához 317
Szó- és szólásmagyarázatok. Balázs Géza: Kácsanyíkató, libanyomorító. - Skripecz Sándor: Bugyii, bugylibicska 331
Nyelvművelés. Kontra Miklós: Milyen hatása van a mai magyar nyelvművelésnek? 333
Szemle. Kiss Jenő: Benkő Loránd, Pais Dezső. - Elekfi László: Igen szép könyvek néhány csúnya hibával. - Vass László: Békési Imre, Jelentésszerkezetek interpretációs megközelítése. - Kozocsa Sándor Géza: Rácz Endre: A belehallás jelenségéről. - Bán Ervin: Kontrasztív nyelvészet és fordítás 345
Különfélék. Kiss Lajos: Néhány szlavisztikai műszóról. - A Molnár Ferenc: Kazinczy utalásai Horatiusra a nyelv változásával kapcsolatban. - Kálmán Béla: Grammatici certant (a nyelvészek veszekednek), mondja a latin közmondás 361
Társasági ügyek. Harmatta János: Búcsú Telegdi Zsigmondtól. - Büky Béla: Károly Sándor (1920-1994). - Bánhidi Zoltán: Búcsú Szabó Dénestől. - Szathmári István: Végső búcsú Benkő Lászlótól 366
Nyelvtörténeti adatok. - Gregor Ferenc: Szótörténeti adatok. - Wacha Balázs: A Jókai-kódex szórendjéhez 373

4. szám:
Benkő Loránd: Az etimológiai minősítés a szótárszerkesztésben 385
Kiss Lajos: Nyelvtörténeti szótáraink típusai 392
Pusztai Ferenc: Leíró lexikográfiánk változó és változatlan feladatai 413
E. Abaffy Erzsébet: Mássalhangzó-rendszerünk az ősmagyar kor elején 421
Török Gábor: A középpalóc e/e szembenállás újkori történetéből 435
Ivány Zoltán: Adalékok Dévai Bíró Mátyás ab barát, ap pap, em mester-féle helyesírásának nyelvjárási lokalizációjához 447
Kisebb közlemények. Vértes Edit: Kikövetkeztetett alapnyelvi szibilánsaink problémáihoz. - Tóthné Litovkina Anna: A magyarországi parömiológiai felmérésben legismertebbeknek bizonyult közmondások szókincsének statisztikai vizsgálata 453
Szó- és szólásmagyarázatok. Balázs Géza: Úgy csinálták egy üveg pálinkáért! - Horváth László: Teng, tendül, tenyészik. - Kávássy Sándor: Handal. Templom szolgái 463
Szemle. Juhász Dezső: Középkori leveleink (1541-ig). - Szabó József: Rónai Béla, Zselici nyelvatlasz. - Zsilák Mária: Erik Füedi - Ferenc Gregor - Péter Király, Atlas slovenskych nárecí v Madarsku. Atlas der slowakischen Mundarten in Ungarn. - Fehértói Katalin: Kredics László - Solymosi László, A veszprémi püspökség 1524. évi urbáriuma. - Zelliger Erzsébet: H. Tóth Tibor, Félegyháza népnyelvének palócos gyökerei 469
Különfélék. Kiss Jenő: Csűry, Zsirai és az akadémiai Nagyjutalom. - Benkő Elek: Középkori rovásfelirat Vargyasról. - Lőrinczi Réka: Magyar nyelvű (latin) grammatika egy XVIII. századi kézirat-kolligátumban 484
Társasági ügyek. Hajdú Mihály: Búcsú Markó Imre Leheltől. - Szathmári István: Papp László köszöntése hetvenedik születésnapján. - A Jászó Anna: Szende aladár nyolcvanéves. - Hajdú Mihály: A 70 éves Horpácsi Illés köszöntése. - Völgyi Zsuzsa: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 492
Nyelvtörténeti adatok. - Ördög Ferenc: A római és a görög katolikus egyház anyakönyvezésének kezdetei a Magyar Szent Korona országaiban. - Wacha Balázs: A Jókai-kódex szórendjéhez 503
Levélszekrény. Pásztor Emil írja. - Elekfi László írja. 512
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1994. január-december Magyar Nyelv 1994. január-december Magyar Nyelv 1994. január-december Magyar Nyelv 1994. január-december Magyar Nyelv 1994. január-december Magyar Nyelv 1994. január-december Magyar Nyelv 1994. január-december Magyar Nyelv 1994. január-december

A könyvek borítóján tulajdonosi bejegyzés látható, gerincük elszíneződött és kopott. Néhány lapon aláhúzás és bejegyzés látható.

Állapot:
2.400 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba