A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Filozófiai Szemle 1985/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének folyóirata - XXIX. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1-2. szám
Karádi Éva: Lukács, Fülep és a magyar szellemtudományi iskola 1
Selmeczi József: A tőke első magyarországi szakértőinek cselekvési koncepciója 56
Várnai András: Világforradalom - világválság (Varga Jenő munkásságának magyar vonatkozásai a Tanácsköztársaságtól a szovjetunióbeli vitákig) 92
Urbán Károly: A Blum-tézisek "utóélete" 125
Tallár Ferenc: Az immanencia igézetében 146
Sziklai László: Híd a jövőbe (Módszertani megjegyzések egy "már lehetővé vált" Esztétikához) 184
Varga Csaba: Tárgyiasulás, eldologiasodás, elidegenedés - és a jogi problematika (Fogalmi tisztázás kísérlete Lukács Ontológiája alapján) 196
Karácsony András: Történetfilozófia és politikai stratégia (Vázlat Lukács György kései alkotói korszakáról) 212

Dokumentum
Lukács György: Cikkek a Die Rote Fahnéból 230
Fülep Lajos: Művészet és valóság (Tímár Árpád bevezetőjével) 254
Ambrus János: Egy katedra sorsa 272
(Szalai Sándor, Prohászka Lajos, Lukács György, Kornis Gyula véleményei egy bölcsészkari katedra betöltéséről) 277

Tájékozódás
Lee Gongdon: Politika és apokalipszis 314
Giuseppe Bedeschi: Lukács György avagy a forradalom arisztokratikus vonzereje 323
Michael Löwy: Lukács historicista marxizmusa 239
Werner Mittenzwei: Lukács forradalmi demokrata esztétikája 341
Frank Benseler: A kultúra lokálpatriótája 350
Tőkei Ferenc: Hahn István 1913-1984 362
Steiger Kornél: Simon Endre 1932-1984 363

Szemle
Seress L. Attila: A két világháború közötti korszak filozófiájának bibliográfiája (Magyar Könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke) 365
Lányi Gusztáv: "Uralkodó eszmék" és mentalitástörténet (Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939-1944) 366
Lendvai L. Ferenc: Két cenetárium között (Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. Vázlat Babits lírájáról) 369

3-4. szám
Mesterházi Miklós: Korunk öröksége, avagy Ernst Bloch a ,,hanyatlás"-ról] 377
Farkas Géza: Louis Althusser ideológia- és történelemelmélete 426
DOKUMENTUM
Benedetto Crooe: A történelem fogalma (Alfredo Parente válogatása) 475
TÁJÉKOZÓDÁS
Richard Rorty: A filozófia ma Amerikában 583
Leonyid Grekov: Viták a szovjet filozófiában a társadalmi törvények működésének és érvényesülésének mechanizmusáról 600
Mészáros András: Szlovák filozófia az utóbbi két év könyveinek tükrében.. 612
SZEMLE
Kiss Endre: Marx-recepció a hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján (Leonard
P. Wessel, Jr.: Kari Marx, romantic irony and the proletariat - Siegbert R.
Prawer: Kari Marx und die Weltliteratur - Walter Euchner: Kari Marx - Róbert
Weiner: Das Amerikabild von Kari Marx) 616
Kovács B. Ilona: Forradalom és filozófia (E. Ujenkov: Forradalom és filozófia) 619
Mesterházi Miklós: Rosa Luxemburg, a forradalmi marxista (Rosa Luxemburg és
az orosz forradalom) 622
Nagy Tamás: A polgári baloldal gondolkodása a Weimari Köztársaságban (Dieter
Mayer: Linksbürgerliches Denken) 627
Becskeházi Attila: Pillanatfelvétel a történelmi szubjektumról (Walter Benjámin:
Német emberek) 631
Kapocsi Erzsébet: Benjámin ,,Passzázskönyv"-e (Walter Benjámin: Das PassagenWerk) 633
Felkai Gábor: Új könyv a kritikai elméletről (Gert-Walter Küsters: Dér Kritikbegriff dér kritisehen Theorie Max Horkheimers) 636

5-6. szám
Kocziszky Éva: A tragikus idő Hölderlinnél és Szophoklésznál 645
N. Rózsa Erzsébet: Hegel emberfölfogása és a szükségletek rossz végtelensége 683
Simon Ferenc: Az ésszerű államjog (Kritikai és megbékélés-mozzanatok Hegel politikai írásaiban) 698
Csikós Ella: A száműzött tévedés (Kritikai jegyzetek Hegel logikájáról) 719
Poszler György: A logika műfajelmélete - a műfajelmélet logikája (Megjegyzések Hegel műfajelméletéhez) 729
Balassa Péter: "Mint egy nyitott borotva..." (Esszé Georg Büchner Woyzeck-töredékéről és a szegények antropológiájáról) 780

Dokumentum
A német idealizmus legrégibb rendszerprogramja (Zoltai Dénes bevezetőjével) 805
Schelling: Előadások az akadémiai stúdium módszeréről (Zoltai Dénes bevezetőjével és Tordai Zádor jegyzeteivel) 813

Tájékozódás
Wolfgang Heise: A költészet igazságának történetiségéről (Gondolatok Hegelről) (Részletek) 908
Csikós Ella: Hegel magyarul 936
Kelemen János: Ferruccio Rossi-Landi 1921-1985 945
Nyíri Kristóf: Beöthy Ottó 1904-1985 946

Szemle
Kiss Lajos: Nyelv és történelem (Herder: Értekezések - Levelek) 947
Koncz Ilona: Hegel összes műveinek új kritikai kiadása (Hegel: Gesammelte Werke, Bd. 4, 6-9, 11-12) 949
Molnár M. László: Módosul-e a Hegel-kép? Reflexiók a heidelbergi jogfilozófiai előadások megjelenése kapcsán (Hegel: Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft) 953

Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Filozófiai Szemle 1985/1-6. Magyar Filozófiai Szemle 1985/1-6. Magyar Filozófiai Szemle 1985/1-6.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba