Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1984. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 108. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet az 1. számból:

"Nyelvművelés karhatalommal?
(Egy hozzászólás ürügyén)
1. A sajtóból, írásbeli és szóbeli közlésekből már jó ideje ismeretes, hogy napirendre került helyesírásunk... Tovább

Tartalom

1. szám:

Nyelvművelés
Süle Jenő: Nyelvművelés karhatalommal? 1
Dániel Ágnes: Hogyan terjed az ismeret? 8
Nyirkos István: A rím nyelvi szerepéről 17
Mayer Klára: Összehasonlító frazeológiai vizsgálatok 23
Vita
Tompa József: És mégis mozog a föld 31
Lőrincze Lajos: Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? 35
Íróink nyelve
Kerkovits Andrea: Nyelvkoszorúnk szél-kaszabolta levelei 49
Tomory Julianna: Az Éj monológjának mondatszerkezeti-stilisztikai elemzése 56
Nyelv és iskola
Éder Zoltán: A magyar mint idegen nyelv diszciplináris helye 63
Hegedűs Rita: Nyelvtan és nyelvtanítás viszonya Bél Mátyás Sprachmeisterében 75
Papp Ferenc: Magyar nyelvoktatás és az iskolai számítógépek 83
Szó- és szólásmagyarázatok
Bernáth Béla: Köti az ebet a karóhoz - megrágta az eb a szíjat - Elveti a sulykot 90
Bödey József: Delján bolgár trónkövetelő emléke magyar falunevekben 93
K. Palló Margit: Gyermek - Piszok - Süket 96
Paolo Agostini: Bunyó 97
Kiss Lajos: Mátra - Hernád 98

2. szám:

Nyelvművelés
Török Gábor: Szókészleti angolosságok szakfordításokban 129
Tompa József: Szintaxisunk kitagadott gyermekei? 137
Íróink nyelve
Róka Jolán: Impresszionista stílusjegyek Ignotus Bródy Sándor című irodalmi
kritikájában 146
Nyelv és iskola
Kálmán Péter: Igeneveink használatáról 153
Király Lajos: Az anyanyelvi nevelés sajátosságai nyelvjárási és regionális köznyelvi
környezetben 162
F. Kovács Ferenc: Mondókatanítás - torzítással 171
Nyelvjárásaink
Büky László: "... az a müvészet ami él van tűnve..." 174
Kiss Jenő: Hol tart a finn dialektológia? 178
A nyelvtudomány műhelyéből
Galgóczy László: Állandósult szókapcsolataink egy csoportjának grammatikájához 184
Antal László: A Saussure-filológia utóbbi negyedszázadának történetéből III. 195
Pléh Csaba: Néhány szemantikai és pragmatikai tényező az anafora értelmezésében
a magyarban 208
Szabó Zoltán: A stílusrétegződés vizsgálatáról 219

3. szám:

Nyelvművelés
Mező András: Hivatalos helységneveink gondjai 257
Kakuk Mátyás: „Beszélő helynevek" a Tiszazugban 269
Vita
Lőrincze Lajos: Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? II. 273
Íróink nyelve
Büky László: A lélek főnév Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. . . 289
Nyelv és iskola
Szili Katalin: Nyelvünk a külföldieknek írt nyelvkönyvekben 305
Honffy Pál: A tankönyvek nyelvezetének néhány sajátos követelménye 312
Gósy Mária: A hallás és a beszédmegértés kapcsolatáról 319
Klaudy Kinga: Hogyan alkalmazható az aktuális tagolás elmélete a fordítás oktatásában? 325
Szaknyelveink
Seregy Lajos: A számítógépek iskolai alkalmazásának nyelvi gondjai 333
Berényi Pálné: Közgazdaság és szaknyelvi kommunikáció 338
Zsolnai László: A linguistica oeconomica a közgazdaságtudomány szemszögéből 345
A nyelvtudomány műhelyéből
Elekfi László: Hamarosan elkészül a magyar ragozási szótár 349
Fabó Kinga: A szófajváltás 360

4. szám:

Nyelvművelés
Fábián Pál-Szemere Gyula: A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadásáról 385
Vita
Lőrincze Lajos: Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? 407
Íróink nyelve
Ézsiás Erzsébet: A groteszk Szép Ernő drámáiban 423
Nyelv és iskola
F. Kovács Ferenc: Weöres Sándor gyermekverseinek szerepe az óvodai nyelvművelésben 430
Tolcsvai Nagy Gábor: Gondolatok az új felső tagozatos nyelvtankönyvekről 436
Mészáros István: Líceumi magyarnyelvtanítás a reformkorban 442
Nyelvjárásaink, szaknyelveink
A számítógépek iskolai alkalmazásának nyelvi gondjai 450
A nyelvtudomány műhelyéből
Békési Imre: Egy magyarázó konstrukciótípus Németh László esszéiben 463
Szemerkényi Ágnes -Voigt Vilmos: A ,,hatos" a magyar közmondásokban 470
Benedek Nándor: Néhány adat a mai magyar nyelv szókincsének szerkezeti elemzéséhez 477
Szó- és szólásmagyarázatok
Bernáth Béla: Csütörtököt mond, csettet vet 489
Ábrahám Imre: A Győrszentmárton > Pannonhalma helynévváltoztatás valódi indítékairól 493
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem