A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1985. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 109. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Nyelvművelés
Banó István: Latinos szóképzésünk termékeny és vadhajtásai 1
Vita
Lőrincze Lajos: Hogyan vitázunk, hogyan vitázzunk? 16
Íróink nyelve
Szűcs Tibor: Ballada és szintézis a Kékszakállú-misztériumban 24
Láng István: Krúdy kapcsolatos mondatai 36
Nyelv és iskola
Bicskei Dezsőné: Középiskolások élőbeszédének mondatszerkezeti jellemzői 48
Bradean-Ebinger Nelu - Fülei-Szántó Endre: A mondanivaló világossága 62
Nyelvjárásaink, szaknyelveink
Szabó Géza: Az élőnyelvi dialektológia néhány kérdése 69
Szathmáry József: Felső-Bodrogköz földrajzi neveinek nyelvjárási tanulságai 75
Szabó József: Szólásmagyarázatok Nagykónyi nyelvjárásából 82
Kiss Jenő: Helynevek határozói ragozása a rábaközi Mihályiban 88
Hell György: A szaknyelvek helye a nyelv egészében és vizsgálatuk néhány kérdése 91
A nyelvtudomány műhelyéből
Eördögh Miklós: Az angol igeidő-aspektus-rendszer fordításnyelvészeti egybevetése magyar megfelelőivel 103
Szó- és szólásmagyarázatok
Boksay Zoltán: A kéneső és a kénkő etimológiájához 110
Kiss Lajos: Szőlőmunkák magyar megnevezései 1520-21-ben 112
Szemle
Jakab István: Nyelvünk és mi. (Ismerteti: Szende Aladár) 114
Gósy Mária: Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében (Ismerteti: Szende Tamás) 118
Kósa Ferenc: Apor Péter helyesírása és nyelvének hangállapota (Ismerteti: Pozsgay Ildikó) 119
Désy Gyula (szerk.): Globál Linguistic Connections (Ismerteti: Szende Tamás) 120
A nyelvőr postája
Paczolay Gyula: Az elveti a sulykot első előfordulása 122
Ábrahám Imre: Rovát 122
Dobossy László: A porosz királyért 122
A nyelvőr hírei
Szűcs Tibor: Norma, átlag és eltérés 124

2. szám:
Nyelvművelés
Paczolay Gyula: Készülőben van egy összehasonlító szólás- és közmondástár 129
Wacha Imre: Az idéző mondatok és a kettőspont hanglejtése 139
S. Meggyes Klára: A gyermeki szókincs jelentésbeli oldalának vizsgálatáról 149
Íróink nyelve
SZÁZ ÉVE SZÜLETETT KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
I. Szabó Zoltán: Kosztolányi Dezső: Fürdés 153
II. Horváth Mária: Képek vándorlása 162
III. Csiffáry Tamás: Kosztolányi Dezső: Októberi táj 167
IV. Molnár Zoltán Miklós: Egy Kosztolányi-írás megszólaltatásához 169
Nyelv és iskola
Naumenko-Papp Ágnes: A magyar mint idegen nyelv tanításának kérdéséhez 172
Szili Katalin: Grammatika Prokrusztész-ágyban 177
Nyelvjárásaink
Bokor József: A szókészleti archaizmusok és neologizmusok kérdéséhez 185
Végh József: A mecceg és még néhány őrségi táj szó 190
A nyelvtudomány műhelyéből
Molnár Ilona: Tapasztalatok a dialektikáról 193
Fabó Kinga: A nyelv emotív funkciója 204
Kelemen Sándor - Ladányi Mária - Spannraft Marcellin: Igei jelentéselemzések 218
Szó- és szólásmagyarázatok
Reuter Camillo: Magyar helységnévadás-e Surjánfalva? 235
Takács Lajos: Hajcihő, hajculódás 241
Kiss Lajos: Újonnan községgé alakított településeink: Sátorhely és Szárliget 243
Horváth Iván: Gerundium 245
Mizser Lajos: Tűhöz, fához kapkod - Még egyszer Delinkéről - Megy, mint a meszetesek - Még egyszer az Árpádináról 248
Szemle
Fábián Pál: Nyelvművelésünk évszázadai (Ismerteti: Kovalovszky Miklós) 250
A Nyelvőr hírei
Szűts László: Az anyanyelv hete 1985-ben 254
Mizser Lajos: Anyanyelvi tábor Kelet-Magyarországon 255

3. szám:
Nyelvművelés
Virágh Ferenc: Névhagyomány, táblanév a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 257
Kemény Gábor: Szakmai nyelvhasználat és publicisztikai stílus 268
R. Hutás Magdolna: A kettős tárgy szemantikai problémái 275
Tóth Etelka: Iskolaszámítógép és nyelvhasználat 281
Íróink nyelve
Benkő László: Juhász Gyula és az impresszionizmus 286
J. Soltész Katalin: Babits rímei 300
Nyelv és iskola
Jolanta Jastrzebska: A tárgyas ragozás használata - idegen szemmel 306
Kálmán Péter: Táncsics Mihály nyelvkönyveinek mához szóló üzenete 310
A nyelvtudomány műhelyéből
Kovácsné Réczei Margit: A nyomatéktalan mondatok optimális szórendje a magyar mint idegen nyelv oktatása szempontjából 322
Dömötör Adrienne: Az idézés grammatikai módjai Heltai Gáspár nyelvében 337
Lerch Ágnes: Sajátos törlési jelenségek népmeseszövegekben 348
Sző- és szólásmagyarázatok
Kiss Lajos: Barangolás földrajzi neveink világában 359
Szemle
Angol nyelvű Kosztolányi-monográfia (Ismerteti: Kemény Gábor) 367
Rácz Sándor: Földeák és környéke tájszótára (Ismerteti: Péter László) 369
Balázs János: A szöveg (Ismerteti: SzabóZoltán) 372
Nábrádi Mihály (szerk.): Debrecen utcanevei (Ismerteti: Péter László) 376
A Nyelvőr postája
Szombathy Viktor: Külföldi helységek hagyományos neve úti- és más könyveinkben 383
Kávássy Sándor: Nyílhúzás - szentírás 384
Zsíros Katalin: Csinom Palkó 384

4. szám:
Nyelvművelés
Németh G. Béla: A nyelv újítója - a művelődés újítója 385
Rácz Endre: Az állítmány egyeztetése két vagy több egyes számú, halmozott alannyal a mondategység határán túl 391
Törők Gábor: Napjaink változó nyelvi jelenségeiből 402
Jakab István: Mi az -é birtokjel szerepe? 407
Kálmánchey Endre: Egy régi magyar családnév írásának változatai 414
Szathmári István: Aleksis Kivi és a magyar kultúra 419
Íróink nyelve
Bencze Lóránt: „Magyar embertül magyarul" 425
Tompa József: Egy álgörög utazási regény magyar tolmácsolása 437
Nyelv és iskola
Gósy Mária: A beszédmegértés folyamatának első szakasza 452
Horváth Mátyás: Kísérlet egy megújított nyelvtani rendszer tanítására 458
Nyelvjárásaink, szaknyelveink
Király Lajos: Öt gyakran használt idegen szavunk nyelvjárási képe a Somogy-zalai nyelvatlasz alapján 464
Pongrácz Judit: A külgazdasági szaknyelv és nyelvészeti leírásának útjai 470
A nyelvtudomány műhelyéből
Szabó Zoltán: Szövegkohézió és a globális stilisztikai elemzés 479
Szó- és szólásmagyarázatok
Kiss Lajos: Ismerem még szilvafa korából 491
Balogh László: Szamosszeg földrajzi nevei és a népetimológia 491
Szemle
Benkő Loránd: A magyar fiktív (passzív) tövű igék (Ismerteti: Horváth László) 495
Olaszy Gábor: A magyar beszéd leggyakoribb hangsorépítő elemeink szerkezete és szintézise (Ismerteti: Szende Tamás) 499
Salga Attila: A magyar nyelv az orosz nyelv tükrében (Ismerteti: Pete István) 500
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek (Ismerteti: Huszár Ágnes) 504
Hernádi Sándor: Kis magyar helyesírás (Ismerteti: Pásztor Emil) 506
Polonyné Reminiczky Erzsébet: Állattenyésztési szakszótárak (Ismerteti: Major Ferencné) 509
A Nyelvőr hírei
G. L. - K. G.: Beszámoló az Anyanyelvi bizottság 1985. november 22-i üléséről 511
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem