A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1995. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata - 119. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Nyelvművelés
Kiss Jenő: Nyelvjárás köznyelv irányú korrekciók a beszélt nyelvben 1
Horváth László: A nagy kezdőbetűs igék és rokonaik 4
JÉ Molnár Emma: Hangok és hangkapcsolatok realizációja a szövegben 7
íróink nyelve
Czetter Ibolya: A ,,szemfényvesztés regénye" (Márai: Szindbád hazamegy) 14
Nyelv és iskola
Adamikné Jászó Anna: Új, érettségire felkészítő könyv magyar nyelvből 28
Antalné Szabó Ágnes: A szövegszemléletű grammatikatanításról 34
Nyelvjárásaink
Tóth Imre: Az Ipoly menti palóc tájszótár kiegészítő adattára 45
Büky László: „Elbeszélések Fonásról és Szövésről!" 50
A nyelvtudomány műhelyéből
D. Mátai Mária: A figura etymologica értelmezésének és rendszerezésének kérdéséhez 52
Reuter Camillo: Nagyborzsova község monográfiájában tárgyalt helynevek 62
Szabó Zoltán: A stílustörténet egy szövegnyelvészeti modellje 68
Szemle
Ördög Ferenc: Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei.
1745-1771. I-II.(Ismerteti: Hajdú Mihály) 81
M. I. Dubrovin - Klaudy Kinga: Orosz szólások és közmondások képekben (Ismerteti: Györke Zoltán) 85
Mirjana Burzan: Szerb-magyar igei vonzatok szótára (Ismerteti: Pete István) 88
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban (Ismerteti: Gáspári László) 91
Bárczi Géza Emlékkönyv (Ismerteti: Zsilinszky Éva) 94
A Nyelvőr hírei
Fülöp Lajos: Szathmári István hetvenéves 97
Kontra Miklós, Péntek János: Fülei Szántó Endre (1924-1995) 100
Olvasóinkhoz 103
Jelentés a Magyar Nyelvi Bizottság 1993. és 1994. évi munkájáról104
Kosztolányi-díj 1994. 106
A Nyelvőr postája
Szathmári István: A kis nyelvek jövőjéről 107

2. szám:
Nyelvművelés
Deme László: Diskurzus vagy konkurzus? 109
Ortutay Péter: Az „ekvivalens" megfeleltetés problémái a műfordításban 118
íróink nyelve
Büky László: Némely látomások nyelvi megvalósulásáról Füst Milán költői nyelvében 123
B. Porkoláb Judit: Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek 134
Nyelv és iskola
A. Jászó Anna: A grammatika az alsó tagozatos tankönyvekben 142
Nyelvjárásaink
Tóth Imre: Az Ipoly menti palóc tájszótár kiegészítő adattára II 165
A nyelvtudomány műhelyéből
F. Kovács Ferenc: Egy budapesti kerület mai névadó szokásairól 172
Fehértói Katalin: Árpád-kori személyneveink nyelvtörténeti felhasználásáról 179Szó- és szólásmagyarázatok 189
Forgács Tamás: Boom vagy bumm? 190
Szemle
Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. Szerkesztette. Kontra Miklós (Ismerteti: Jolanta Jastrzebska.) 194
Szemiotikai szövegtan. 4. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (I). Szerkesztette Petőfi S. János, Békési Imre. (Ismerteti: Tolcsvai Nagy Gábor.) 197
Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk (Ismerteti: Szathmári István.) 201
A Nyelvőr hírei
Balogh Lajos: Élőnyelvi konferencia Nagymegyeren 203
Zimányi Árpád: Anyanyelvünk a tömegtájékoztató eszközökben 206
Nyelvünkről, nyelvünkért. Kérés a sajtó irányítóihoz, vezető képviselőihez 208
A Nyelvőr postája
Pászor Emil: Egy magyar nyelvtörténeti múzeum iránt való jámbor szándék 210

3. szám:
Nyelvművelés
Lanstyák István: A nyelvek többközpontúságának néhány kérdéséről (különös tekintettel a Trianon utáni magyar nyelvre) 213
Laczkó Krisztina: Névadási minták a sportban - az FTC-től a Battai Bátor Bulldogokig 236
íróink nyelve
Buza Bozsó Angéla: Babits Mihály: Mozgófénykép 245
Nyelvjárásaink
Tóth Imre: Az Ipoly menti palóc tájszótár kiegészítő adattára III 259
A nyelvtudomány műhelyéből
Banczerowski Janusz: A jelentés értelmezési módjairól 263
Kocsány Piroska: Műhelytanulmány az ő névmásról 285
Keszler Borbála: A mai magyar nyelv szófaji rendszerezésének problémái 293
Faluvégi Katalin: Adalék a mediális igék rendszeréhez 308
Lengyel Klára: Átmeneti kategóriák a nyelv különböző szintjein 310
Lőrinczi Réka: Kiadatlan latin nyelvű magyar grammatikánk a XVIII. század második
feléből 333
Szó- és szólásmagyarázatok
Dömötör Ákos: Iringál; Szamártemetés 345Szemle
Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II). Szerkesztette: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László (Ismerteti: Szabó Zoltán) 346
Elekfi László: Magyar ragozási szótár (Ismerteti: B. Lőrinczy Éva) 348
Sebestyén Árpád: Értsünk szót! (Ismerteti: Szende Aladár) 354

4. szám:
Nyelvművelés
Deme László: Nyelvünk többközpontúságának kérdéséhez 357
Gósy Mária: A fonetikai szint működése hatévesek szeriális észlelésében 365
Íróink nyelve
Kemény Gábor: Ottlik Géza és a nevek 371
Nyelvjárásaink
Tóth Imre: Az Ipoly menti palóc tájszótár kiegészítő adattára IV. 370
Nyelv és iskola
A. Jászó Anna: A grammatika a felsőbb osztályok tankönyveiben 10-18 éves korig 380
Bokor József: A muravidéki kétnyelvű oktatásról 393
A nyelvtudomány műhelyéből
Laczkó Krisztina: Névmási csoport? Adalékok egy sajátosan bővíthető szófaji osztályhoz 398
Kiss Lajos: Tájékoztató O. Nagy Gábor "Magyar szólásmagyarázó szótár" című befejezetlen kéziratáról 409
Pacsai Imre: Főnévi-melléknévi szerepű anyagnevek melléknevekkel alkotott összetételeinek konfrontatív vizsgálata 410
Szemle
Szemiotikai szövettan 5. Szövettani kutatás: témák, eredmények, feladatok, Szerkesztette Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László (Ismerteti: Tolcsvai Nagy Gábor) 415
Fülei-Szántó Endre: A verbális érintkezés (Ismerteti: Szende Tamás) 419
A Nyelvőr hírei
Nagy L. János: A Kárpát-medence középiskolásinak helyesírási versenye. Ágoston Mihály zárszava 422
Sebestyén Árpád: Lehet-e úszni az árral szemben? Debreceni alapítvány a lélektani szaknyelv megújításáért 425
Décsy Gyula: Emlékezés Zsirai Miklósra 430
Keszler Borbála: Jelentés a Magyar Nyelvi Bizottság 1995. évi munkájáról 435
Fábián Pál: A Magyar Nyelvi Bizottságról
Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület: Szarvas Gábor-díj a Magyar Nyelvőrnek. 1995. 436
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem