865.916

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A két Rákóczi György korának költészete (1630-1660)

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 795 oldal
Sorozatcím: Régi Magyar Költők Tára - XVII. század
Kötetszám: 9
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN: 963-05-1034-0
Megjegyzés: A könyv néhány fekete-fehér reprodukcióval illusztrált.

Tartalom

Előszó5
Laskai János:
Pasquillus ad proceres regni Hungariae (1631)
Az Istennek dolgat Rakoczi, forgassad9
Verses levél a Charicléáról/ (1631-32)
Nagyságod levelét meg adván énnékem12
Rithmi Hungarici in obitum illustris ac magnifici domini domini comitis
Stephani Betthlen junioris Albae Juliae declamati (1633)
Vesd le, oh magyar nép, az friss öltözetett24
Kismarjai Veszelin Pál:
A "Kegyes es istenes beszelgetesek" verses részletei/ (1633)
Oh emberi állat! bizonyos az halal33
Igy legyen, így akarom: Mit? ki mit mondhat ez ellen33
Az Papok az harczot szeretik most, minden hazugsag33
Legy lopo, legy tolvay, parázna legy, es rut eretnek33
Kegyes intes a papas Ecclesiahoz (1637)
O Babylon! élted gyalazat rut rusnya pironsag34
Debreczen városanak keserves siralma es esedezése 1640 esztendobeli romlasban (1640)34
Veghetetlen, nem kegyetlen Istene ez világnak34
Psalmus CXXX. (1641)
Chérubimok, Seráphimok Ura Iehova Isten36
Az "Oktato es vigaztalo praedicatiok" verses részletei/ (1641)
Retteges es felelem, valahol vagyon Uri segitseg37
Gondos firfi tanács, söt akat mely munka faratsag37
Madarász Márton:
"Boldisar Meisner sz. elmelkedesinek" verses részletei/ (1635)
Az Isten a' töredelmes sziveket bódogíttya41
Az irégységnél igazbb41
Istené a' föld, azért az égh-alat légyünk akar holott41
Töredelmes szívet Isten bóldogít41
Miként tenger a' világh42
Az Isten-félők hadakozás-nélkül42
A' holott kereszt és fáydalom nincs42
Allyatok megh, és a' jó szerencsés állaotra tartozzatok42
Végét szakasztya ezeknek-is az Isten42
A' kit tanitása és élete vétke nem kárhoztat43
A' jámbor Tanitóknak élete peldája43
Vagy ne taníts, vagy jó erkölcsöddel taníts43
Az okosság a' Szent Irásokban micsoda43
Mennél tovább hallasztya Isten segitségét43
Mennél többet jár43
Leg-jobb a' békeség, minden dólgok közöt44
Mégyen vala örvendező szívvel44
Hadak segitik mostan a' Pápákat44
A' Szent-egy-ház vérrel épült, s-vérrel kezdetet44
Dicsőség Atyának, a Fióval44
Mennél többet futkos45
A' jól élés (méltán) dicsértetik45
Az adókat meg-hallgattya45
A' Noe kis Bárkáját keresem45
Nem segítvén az Isten45
Krisztus, bé-estveledik46
Testünk étellel meg-elegétetvén46
Hamis tudománt hirdetnek46
Ne vétkezzél, ó ember, mert az Ur láttya46
A' könyörüly raytúnk46
Visely gondot, ember, a' jelen valokról 47
A' gondviselés nagyob a' disznokról47
A' ki a' keresztül nem nyomorgattatik47
A' száy származtat mézet47
A' gyakor Orvosság az egéséget meg-bántya47
Téged kivánlak ezerszer48
Az "Elmelkedesek" verses részletei/ (1641)
Mégyen vala lelkében örvendezvén48
Bársonyod s-bíborod a széna48
Minden tisztesseg és dicsöseg egyedül az Istené48
O Jesus néked dicsöseg és hála-adás légyen48
Dicséret, s-végetlen dicsöseg49
A' ki könyörög és fohaszkodik49
Jókat el-veszteni, semmit el nem veszteni49
Az ki kútyából minden iszik49
Illy nagy munkás dolog vala49
Ha te magadnak valamit érdemelhetsz vala49
Cso-tova Sátán: Jöy-elö Isten, vagyok Te szólgád50
Tisztesseged, neved s-dicséreted50
Az okosság, micsoda az szent dólgokban50
Bokáig le-bocsátot palástal50
Kristus maradgy velünk50
Töredelmes szívet Isten bóldogít51
A' hól a test vágyodása uralkodik51
Jövel Szent Lélek Isten51
Egy nap se múllyék52
Isten a töredelmes szívet bóldogittya52
Hazánk felé tartúnk52
A' ki Isten bízik52
"A" jó vagy kegyes élet és bóldog halál módgyáról" verses részletei/ (1643)
A' ki bóldogól kíván meg-halni52
Nem halhat-meg-gonoszúl, a ki jól élt53
Minnyájan oda tartozunk53
Minden embernek egy éj leple53
A' hálál azon lábbal zörget a királyok palotáján53
Az Istentelen hatalmasokat54
Gyermek vóltam és meg-vénhettema54
Míg tétedröl nem vész számot54
Ember Emlekezzel-Meg a" Halal-ról55
"Sz. Bernard atyanak szep aitatos elmelkedesi" verses részletei (1649)
Neved vagyon? ugy: kicsoda? Bernárd. Nem ok-nélkül?55
Nem lehet, hogy azon egy idöben55
Kassai András:
Elegia avtoris de passione D.J.C. (1642)
O Minden fák-közöt, ékessebben fel-nöt59
A "Centuria" verses részletei/ (1644)
KI mI érettVnk szenVedet61
Leczkéje és minden-napi tudománya61
Urunk testéből ki-omlot szent vérét61
Christus szenvedésenek emlekezeti szerzi62
Semmi job vigasztalás szüksegben nincsen62
Urunk kemény kinnyait az kik meg-böcsüllik62
Ember, ha érdemeddel üdvözülhettél vólna62
Csak te-hozzád én Christusom, buzog lelkem63
A'ki ez kivül más czélra röpül63
A'mit Adamban az idegen bünért el-vesztettünk-vala63
Sidók gonosz cselekedetit64
A' Pokolnak kinnya közepiben búsit bennünket büneink64
A'ki szivének sebeit és annak tellyes mérgessegit64
Uram JESUS Christus, szent utólsó szavaid 64
Aldot Isten, lelkem ajánlom kezedben65
Az ki Christusnak halálát és kinnyait65
Mikor a' Christus képe mellöl te mégy65
Meg-száná Isten nyomoruságinkat65
Kellyünk-fel, kellyünk-fel én kedves szerelmesim66
Uram Jesus szent kezedben vagyon élet és halál66
Eletem az Christus, halálom fö nyeresegem66
Reggeli hála-adás és könyörgés (1644)
Halat adok Uram a-te jó-vóltodért66
Estvéli hálá-adás és könyörgés (1644)
Mi kegyelmes Atyánk, tégedet dicsirünk67
Kőrösi Radó István:
Ayánlo rhytmusok
Ghőrőgh Póétáknak ha hinny kőllenék71
Arany lancz
Virtus áldot erkőlcz vidam Isten Aszon73
Az Jakab lajtoriai példazta Christus urunkat minden jo tétemenyvel
Jakob Patriarcha Haranban indula76
Az Christus Jesusnak kénszenvedeseről valo elmélkődéshőz indito készűlet
O én bűnős lőlkőm szarándok testemben79
Az Judás aruloságharol
Oh átkozot Judas Joab maradekja80
Catechesjs echica
O mennyei Echo Istentűl jőtt szent szo82
Kőröspataki B. János:
Lupuj vaidarol valo enek (1653)
Edgy új dolgot hozzunk elé87
Az havasalföldi hartzrol valo historia (1655)
Embernek elméje gondollya-meg utát94
Erdelynek es Magyar országnak szörnyü romlásárol es az nepeknek rabsagra viteleröl valo rövid historia (1658)
Erdélj-s-Magyar ország erkezék nagy gondod100
Oroszhegyi Mihály:
Az fenyö fanak hasznos vóltáról (1655)
Minden rendek látván miként munkálkodnak109
Intes (1655)
Járuly ide mostan ki az újsagokban119
Az magyaroknak 1657 esztendöbeli pogány tatároktol valo szomoru el raboltatásokrol irt siralmas versek
Oh mily keseredet szegény Erdély Ország120
1630-1660
Bruntzik Tóbiásnak lelki gyötrelmérül való vallás-tétele/ (1630)
Brunzik Tobiásnak, most harmintzadosnak127
Prépostváry Zsigmond védelmére írt válasz/ (1631)
Sem ízi, sem bűzi ezibertes versednek130
Cantio apoligica magnifici domini Stephani Czyaki (1631)
Segiütsegül Vram, cziak tegedet hilak134
Cantio nova palatini (1631)
Nem regen keuelien groff ur Eszterhas136
Edgy néminémü helvetica vallásban léveo keöreösztény leölki pásztornak panasza és yeövendeölése az ecclesiának (1631)
Jehova Istene, panaszszát népednek138
Vetéssi István:
Sokaknak elmeiek meró balgatagsag (1631)142
Fileki János: /Halotti versek Bethlen Krisztina temetésére/ (1631)
Te Pannonianak nemes tartomannak szomorodot serege142
Tarczali Péter: /A "Rövid beszélgetés" verses részletei/ (1631)
Szerelmes Baranya szentül elt Leanya146
Oh te ekes alak, vidamito ablak147
Szerelmes szüleim es kedves rokonim147
Marosvásárhelyi János: Rythmi valedicatorü (1631)
Mikor ez vilagra sok Kereszt utara az emberi születtetik148
Váczi P. János: /Halotti versek Bethlen Krisztina temetésére (1631)
Atya szerelmevel Christus érdemevel meg valtot frequentia153
Alvinczi Péter: /A "Sermo connvbialis" versbetétje (1632)
Az kit asszony meg győz, fején lehet bu s-geosz159
Alvinczi Péter: /A "Postilla I." verses részletei/ (1633)
Hogy ha ki nyelvével titkon mást rág, szidogat, szól160
Nem sanyarit nehezen valamit meg láthat az ember160
Alvinczi Péter: /A "Postilla II." verses részletei (1634)
Hogy ha ki rosz nyelvel, titkon mást rágh, szidogat, szól160
Asztalomat szidalom, szólásal mord haragos nyelv160
Kertbeli fü szerszám, mérgét nem rontya halálnak161
Ez bizonyos, megh halsz, napjával kétes az óra161
Mit szerez az boros esz, titkot kész mondani közre161
Itilet jele lesz, föld kezd izzadnia szörnyen161
Ott nem leszen haszonal valamit felelni161
Cantio alia de Zalomy (1633)
Igy kölle örökkén navalyássan élnem162
Szathmári Baka Péter: /Végszó fiacskájához/ (1633)
Buczuzo éneket, ki fonyast sziveket, édes őczem képedben163
Szathmári Baka Péter: /Végszó feleségéhez/ (1633)
Angiali seregben az szep feniessegben, Menyei diczossegben164
Szatmári Baka Péter: /Felszólítás a holttest elhantolására/ (1633)
Ez vagon mar hatra, tekintven egy masra, ez megh hidegűlt164
Miskolczi Puah Pál: /A "Halotti elmelkedesek" verses részletei/ (1634)
Az idök változnak mijs változunk azokban165
Ha te egességben kevansz lenni bekességben165
Embert az sok gond sokszor fonnyástya terhével165
Eltem migh lehetet: lehetet migh Christus akartad165
Minden nevetség csak por és mindenek semmi166
Edes fiam, edes fiam, edes fiam Theseus166
Idöd termetted boritáltol szokot el esni166
Boldog kit másnak szomoru sok kárá tanit meg166
Jo dolog én bénnem nincsen meg romlot edenben166
Ha többet nem tudcz eleg Christust tudni tenéked167
Az ragalmazohoz (1634)
Ha ki ez munkacskát akarod guggolni167
Selyei Balogh István: Honorarium in exequialem libellum (1634)
Sok emberek czifra meséket formálnak167
Selyei Balogh István: Sancta adgratulatio (1639)
Nincsen hasznosb dologh az kegyes életnel168
Selyei Balogh István: /A "Temető kert" verses részlete/ (1655)
Harczai, sok hadai mindenkor vadnak a' jóknak169
Szigethi Ferenc: Rihytmi Hungarici (1634)
Boldog, kinek addég miúlt napjai hossza169
Thesaurarius Ferenc: Alivd (1634)
Qvanquam propinquo Dacia funere170
Noha most Erdély keserghi halottyat171
Varsóci István: Az körösztölö Szent Ianosnak fogantatásarul, születéserül, hivatallyárul, hüségérül, tudományarul, fogásárul és halálárul valo szep historia (1635) Iöy segétsegül, Uram Istenem, illy nagy szüksegemben172
Fráter Pál:
Az citrom s narantsot nagi kedvessen vöttem (1635)181
Medgyesi István:
Nints oly iras az szent Biblia utan (1636)183
Vári Miklós: In Praxin Pietatis (1636)
Mindenkor jo hirrel s-nevel viragoznak183
Medgyesi Pál: /A "Praxis pietatis verses részletei/ (1636)
Biró valék tegnap már most reszketve Birámnak185
Nem szó, hanem szó fogadás185
Christe ki, ez nyavalyát kostoltad, jöy segedelmül185
Medgyesi Pál: /A "Het napoki edgyüt beszelgetesek" verses részletei/ (1637)
Iezus, Tamás vereért186
Segits meg minden Nepeket186
Medgyesi Pál: /Ulászló király epitaphiuma/ (1659)
Romaiak Cannast187
Mikó József halotti búcsúztatója/ (1636)
Az tenger fövénye ki sok187
Szalárdi Sz. Mihály: Rhytmi de vi et efficacia precum in gratiam authoris conscripti (1637)
Az kegyes beszednec189
Szathmári Lázár Miklós: Pro re nata succincta altaris Thymiamatis accomodatio (1637)
Akarsze valaki jó illat tetellel191
Mohácsi Barovius István:
Valaki Istenhez akarsz jarulni (1637)193
Hövei Balogh Gergely: Ad translatorem libelli et alios pios lectores (1637)
Hogy Deákból Magyárt forditasz mint igazt193
Meder Péter: /XXX. anagramma/ (1638)
Elterjedet az te hired195
Cantio flebillis (1638)
Siralms volt nékem világra születnem
Szentgyörgyi Tzuchius Márton: Ez lelki aldozatoknak idvöseges hasznokról (1639)
Gyönyörködgyél kegyes lélek az Urban198
Balássagyarmati T. Mátyás: Cantio preelegans (1639)
Micheas Propheta keserűsegeben199
István Deák: Cantio alia de matrimonio (1640)
Istenemtül mit én szivem szerent202
Debreceni Tiszta János: Jot-kevano rythmusok (1640)
Ez könyvnek authora, ki légyen meg-irva204
Debreceni Tiszta János: Debreczen varosanak tüz miat valo megh romlot allapottyarul rövid elmélkedése (1640)
Iehova, Ur Isten Seregeknek Ura204
Helmeczi M. Márton: Az Patika szerszamos bóltnak velünk közlöjéhez (1641)
Nincs hasznosb mesterseg az jól meg-halasnál209
Tyukodi Márton: Rhythmi Hungarici (1641)
Valakic meg-tudni akarjác érteni210
Rozghonyi Sutoris János: Istenhez valo halado es könyörgö enek (1642)
Ragyogo szep fenyben lako szent Jehova Ur Jsten214
Lorántffy Zsuzsanna ellen írt gúnyvers/ (1642)
Hajdon Frigyládáját borjas tehén vitte216
Kiss Pál:
Amit Ember igaz hitbül (1642)216
Szentgyörgyi Gergely: /Az "Elmelkedesek az örökke-valoságrol" verses részletei/ (1643)
A' Nap le-mégyen, 's meg fel-jö217
A' gyonyörüség tart chak kis-korig217
A' ki az orokké-valókat kívánnya217
Illy félelmes állapatban218
A'mit szemünk lát, 's fog kezünk218
Remélni jógyúltát Beteg ö ágyában218
A'mivel ember bír, el-szakad mint fonál218
Dajkáktól az Aprók ha pénzt kunyorálnak218
Oh emberi állat218
A' Szentek jutalmát, méltán magasztallyuk219
Predikatziókor hogy őket szapulták219
Nem lehet ott semmi bizonyos bátorság219
Ha rá dol-is az Ég: nem fél219
Immár végét értük e' kis Könyvetskének219
Ezt a' Lelkek szereteti tanáchlotta 219
Ekes zép termettel, nagy gazdag nemzettel219
Rövid itt a' gyönyörüség220
Menyí chillag égen villag220
Confessio Rakocziana (1644)
Lelkem ismereti most kezd mar furdalni221
Mjdön Adrianus Syon várassátul (1644)230
Ezek az mostani apro uraczkákról irot uy magyar versek (1645)
Lás egy füles baglyat mostan az zöld ágon235
Geleji Katona István:
A' szók a' dolgok jegyei (1645)237
Geleji Katona István: Rövidbe' foglalt rhytmusos mentseg (1645)
Mind szent az Isten igéje237
Geleji Katona István
Ha akaratlan a' vétség (1645)237
Geleji Katona István: Summaja, rendi, es czelja az egész munkának (1649)
A' Váltság Részei ezek 238
Weber János: Cautela (1645)
Némellyekre Lelkek gondgya239
Weber János: Az kegyes olvasónak (1645)
Az régiek mit értettek240
Weber János: /Az "Amuletum" verses részletei/ (1645)
Az szerencsét hijába vádollyuk240
Ez három szó: hamár, messze, késön240
Czitron noha keserü alma241
Idöd tölcsed vigyázással241
Déli álomtól távozzál241
Ingadozás a' természetet igen segiti241
Felettébb ne terheld magadat242
Ezek az ember bús kedvét242
Ottan mindgyárt ellene ály242
Sokan a' kik eggyest ittak242
Jó cselekedeteket tegyünk242
Késő immar attyámfia243
Mi azt leg-inkább kévánnyuk243
Az betegsegh néha ugy el-hatalmazik243
Mit használ a' fürdö vagy gyógyitó füvek243
Sokakat meg-ölt a' dög-halál243
Uram Jezus légy Orvosunk 243
Magyar orszag sohaitasa nagy hirü nevü palatinusahoz Eszterhazy Mikloshoz (1645)
Eszterházy Miklos atyam244
Varadi Miklosnak ... házas-társán ... es négy szép magzatin ... valo keserves könyhullatása, siralma (1645)
Leg drágább embernek két szeme világa245
Alia cantio (1646)
Hozzád illendö jo akaratomat248
Molnos Istvánné halotti búcsúztatója/ (1646)
Ezer hat sziasz után negiven hatodikján250
Az mirigyröl valo szep enek 1647 (1646)
Sok szomorusaggal meg rakodot idö252
Pasquillus a pozsonyi országgyűlésről/ (1647)
Panaszos napokra jutot magyar nemzet253
Hertel Péter sírfelirata/ (1647)
El mult élet utan iovendo vilagba vigiazvan256
Balási Jakab özvegyének sírfelirata/ (1647)
Ez rövid élettel éltem végére sietven256
Szőlősi János: Ez könyveczkeröl (1647)
Lön az Isten szava regen szent Ianoshoz256
Pápai Páriz Imre: Halotti enek (1647)
Eletnek halálnak Ura257
Mikolai Hegedüs János:
Teremt, Kijöv, Levi, Száml, Törvény summái (1648) 259
Mikolai Hegedüs János: /"Az mennyei igasságnak tüzes oszlopa" verses részletei/ (1648)
Nem szót, hanem dolgot260
Erzvén, Meguyúlt, Szeret, öt Gyülölik az Urért260
Nints ige, Nem hajlott, Keményült sziw, Alvó lélekben260
Világos, bünt Gyülöl. rosszat Utál. Jól él260
Erzi szükét, Hartzol, Ohaitya Ur kedvét260
Erzi Ur szerelmét, Eörül. Álmélkodván260
Mikolai Hegedüs János:
Érezd veszettséged, jajgasd büneidet (1648)
Mikolai Hegedüs János: /"Az istenes tselédeknek lelki prebendajok" mottóverse/ (1648)
Ha nem jóvallodis tselekedetemet261
Szokolyai Anderko István: /A "Serelmes lelkedeket gyogyito balsamom" verses részletei/ (1648)
A' nyavalyak ellen vigyázz: mert többire késő261
Add látnom ortzád világát261
Koncz márton sírfelirata/ (1648)
Ezer hatszáz hogy elfvta262
Szegedi Zsigmond: Iktari groff Betthlen Istvánnak temetesere irt szomoru versek (1648)
Siralomban borult idö262
Apafi Mihály: Tiszteletes és tudós Veresegyházi Szentjel János uralmhoz (1648)
Eleitöl fogva hasznos irásokkal264
Cantio militis (1648)
Zölditsed Ur Isten, hamar az erdöket264
Pasquillus contra Joannem Keuiczky (1649)
Nuszt, hiu, rokával beöwelkedő János265
Gúnyvers a kolozsmonostori jezsuita iskoláról/ (1649)
Meg iffiusagomban tizen niolcz esztendömkor266
Gyirwa Vencel: Cristus urunknak szent Peterrel valo beszelgetese (1649)
En édes Uram Istenem269
Gyirwa Vencel: Az Sybillanak jövendöleseröl, es Salamon kiralynak böltscsesegeröl (1649)
Kezdettöl az Isten vólt és meg-is maradt288
Barakonyi Ferenc: /Búcsúzó ének/ (1649)
Banattul nehezült keserues feiemnek302
Rithmi scribentis pleni quaerelis (1649)
Szerencze kerekin forog allapotom306
Istennel nincz keduesb, feöldön diszesb s ekesb (1649)308
Alia (1649)
Kinom s nyaualiamban, halalt hozo bumban egiedül hü oruosom308
Siruaan buczuzik (1649)
Hoszu siralomra vezetö köteled309
Mas (1649)
Okat banatimnak ha kerded, Mynerua310
Pasquillus (1649)
Wincz, Borberek, Jara kinek lako haza312
Váradi Szikra István. Pankotai Ferencz uramnak (1650)
E' Világi öröm, keserü mint üröm315
Técsi Joó István: Tiszteletes Pankotai Ferencz uramnak (1650)
Elsöben e' könyvet a' ki szedegette316
Técsi Joó István: A' keresztyén olvasónak (1650)
Vagyoné szivedben forro szomorusag316
In lugubres exeqvias generosi domini Francisci Jarmi (1651)
Emlekezel , ember az utolso napra317
Szathmári Ötvös István. Ez jeles könyvnek mivoltat, és forditojának kegyes indulattyát jol meg fontolvan iram ezeket (1651)
Mik vagyunk? bujdosok, mig élünk világban320
Apáczai Csere János: Magyar hiveknek meg szollétatások (1652)
Lampást s fáklyákot törveny ki adásakor Isten321
Apáczai Csere János: /A "Magyar Encyclopaedia" versbetétje/ (1653)
Lát az elö, mozdit szemet a' más, harmada kostol322
Serpilius Sámuel: Szivbéli ohaitás (1652)
Ó Fölséges Ur Isten, ez Uy házasokat322
Zaszkaliczky András:
Az Zygia összeo köti az óltárnál (1652)322
Zaszkaliczky András:
A Mit csendes és békességes idöben (1678)323
Malomfalvay Gergely: /A "Belsö-képpen inditó tudomany" verses részletei/ (1653)
Ekes tekéntetem es nemes nemzetem323
Istentöl áldottim 's' Szerelmes fiaim324
Örökké-valóság: örökké-valóság325
Malomfalvay Gergely: /A "Halottas predikatzjo" versbetétje/ (1654)
Az szegények házát, s' koldusok szállását327
Ének Lupu vajdáról/ (1653)
Készülettel az Ojtozon327
Lupulj uajdanak romlasarol (1653)
Geonyörüsegesbet föld kereksegeben nem talaltam eltemben340
Upori István:
En edes rokonim, szerelmes feleim (1654)342
Szentseges romai birodalomnak halala, s negiedik Ferdinand kiralinak emlekezeti keserves holtanak (1654)
Siriatok, eghek, teli fajdalommal343
Kéry Sámuel: /A "Keresztyen Seneca" verses részletei/ (1654)
Bársony színben, fékezetlen, szárnyos lábbal nyargallyon344
Zugásival serkentett-fel344
Bereghi M. János: Oda elegiaca (1654)
Landresnek mikoron nehai tündöklö tselédgyét345
Pasquillus (1655)
Magyarok, jámborok, szómat meg halljátok346
Kolozsvár siralmai/ (1655)
Jo hirekkel s nagy értekkel szépen fénlö Kolosvár349
Alia (1655)
Jaj szegény hazánknak iszonyu romlása352
Csiszar Gergely csufos tragediaja (1655)
Alhatatlansagat az vak szerencsenek355
Eliqivm X. Ferdinando III. (1655)
Regi Aegyptusnak, s' ím az Oedipusnak357
Strophae ualedicatoriae (1655)
Fenyes bodoghsagnak dücsyosseges hellye358
Tekintetes es nemzetes Bethlen Mihaly uram temetesere es halalara (1656)
Oh gyorsan valtozo vilag361
Kövesdi Pál:
Mindenek, kik böcsek az mennyei szent tudományban (1656)365
Günther András:
Mikképen Istennek az ember szolgat tészen (1656)365
Magiarsag, romlott ág (1656)366
Pápai Borsáti Ferenc: Valtozasa az néhai tekéntetes és nagyságos boldog emlekezetü Rakoci Sigmondnak (1656)
Citherákkal pengö rendelt szép versei366
Cantio aszoniok diczereti (1656)
Quod koczis et darabant et quicquid katona possunt376
A "Jesvita paterek titkai" verses részletei/ (1657)
Vetkeztesd-le Szent Ferenczet rongyos csuklyájából379
Az Aszonyoc Jesuitak Társaivá lévén380
Cantjo votjva celsjssjmj principis Georgij Rakóczj (1657)
Regi hatalmu s' gazdagh irgalmu 380
Sequitur confessio principis facta in Polonia (1657)
Régi keöz mondás az magyaroknál 381
Cantio de Rakoczi (1657)
Elödben allottam hadnak feiedelme383
Igen szép siralmas ének (1657)
Magassagyban ülo kiraj, mit haragyszol387
Magyarok ezt látván, csak el álmélkodván (1657)388
Alia pulchra (1657)
Sürü köny hullassal sir mar Erdely orszag390
Felvinczi Zsigmond:
Kemeny Janos urahoz hüsegert (1657-59)391
Tatarok rabsagaban esteknek keserves enekek (1657-59)
Ur Jsten, te hozzad regulta kialtunk392
Versek az el irt varmegyekrül (1658)
Az el irt varmegyek egymas közt sibógnak400
Cantio alia (1657)
Menny el édes szolgám402
Kemény János éneke
Menny el édes szolgám403
Naenia in exequias generosi Sigismundi Thoroczkay (1658)
Embernek elete hirtelen mulando407
Miért hagyál el Ur Isten (1658) 410
Vitéz Kádár Istvánnak históriája/ (1658)
Szörnyü nagy romlásra készült Pannonia411
Az illyefalvi veszedelem/ (1658)
Iszonyu hazánk romlása416
Técsi Joó Miklós: Intése az kegyes léleknek, ez jeles munkának olvasására (1658)
Bujdoso migh lészes az ember ez világban423
Graff Gáspár:
O Kedves Böltseségh! Te érted szokott menni (1658)423
Fautor Márkus:
Nehéz a' tanuság a' ki rest akar lenni (1658)424
Hestert Peteley Dániel:
Ki bizvást akarja az ékes böltsességet (1658)424
Johannes C. D.: De via verae foelicitatis, ejusque interprete (1658)
A' Szent Irást ki akarod érteni425
Rosnyai János: Typographus ad lectorem (1658)
Olvasod e' Könyvet? Meg-lásd hamar általis olvasd425
Nem Ujság, el-hidgyed, Világ fiainál (1658)426
A bor és viz a felliebb valo méltosagért és annak ell nyereseért egymas között pántolódnak (1658)
Nagy keöltséghü vendéghségh egykor készitttuén427
Az bor és viz keözeött nagyobb méltoságáért valo vetekedés
Nagy gazdagh vendégségh edgykor készéttetvén434
Fidelitas nonnullorum (1659)
Mala est militia, szűnelkül s may nelkül441
Guttiovieni József: Acrostichum III. (1659)
Legyetek vigak Magyarok446
Brevis ethica/ (1660)
Isten féld Ne beszélld Másnak titkodat447
Boldog élet regulái
Istent féld, ne beszéld másnak titkodat448
Szentiványi Márkos Dániel: Gratiarum actio (1660)
Ez világban éltünk njavalás mi nekünk, allapotunk fogjandó451
Eloqium illustrissimi atque celsissimi Transsylvaniae principisGeorgii Rakotzi secundi (1660)
Jajjal, siralommal fel öltözött haza454
Keglevich Miklós:
Chak te benned vagion minden remensegem (1660)459
Görgény alat a vár oldalában el temetetet néhai Barcsai Gasparnak temetesi kövire iratot versek (1660)
Ritka igasság, sok hamisság ez vilagban460
Az másik kövön (1660)
Jajra fordult, bura todult hitván világ460
A Rákotzi György éneke (1661)
Siralmas panaszszát halgas meg, Ur Isten, szegény Magyar országnak461
Rakoczj Gyorgyrülly
Siralmas panaszat halgasd megh, Ur Isten, szegény magyar nemzetnek463
Rákóczi-eposz/
Mikor gyermekségből kivetkeztem volna464
Keltezetlen darabok
Az én fejemnek ollyan állapotya487
Boldogtalan vagiok, mert kinaim nagiok487
Az tiszta szivekről való versek
Ur Isten, ki szoktad az igaz sziveket488
Ma van Szent Balas napia490
Mond szolgálatomat az egri basanak491
Immár tóváb panaszomát491
Boldog Isten, mely sok siralom hallatik491
Aldom az Ur Istent mindenekben492
Alia
Kiralyi szekben, fenlö es ragyogo éghben492
Asszony, tenger s-udvar három gonosz örveny493
Cantio optima
Halhatatlansagnak, nagy irgalmassagnak gyözhetetlen kjrallya494
Czerey János énekeskönyvének keltezetlen énekei
Oh te halal, nilod nem keduez senkinek497
Alya pro funere
Ez arniek uilagon semmi nincz allando498
Alia
En szerelmes uram, kedues hutus tarsam500
Rithmi funebres de uno iuveni se...
Ez szomoru hellyen ielen leuö nepek501
Pro funere de uno ignobili
Oh hirtelenseggel megh fuallot szellö503
Sequitur de uno nobili domino
Ide gyült sokasag, gazdagok, szegyenek505
Alia
Szerelmes leaniom, tolled el bucziuzom507
Lessus funebris
Oh mely csudalatos Isten rendelese510
Versus de una muliere
Oh sik iegen epült te vilagi sator511
Ez szomorusaggal ide iöt nemzetim512
Alia
En szerelmes anyam, ki vilagra hozal513
Oh mely czudalatos Isten rendelese514
Nyomoruság alá vettettek mindenek516
Alia
En fel nevekedet leanzo mint jarek519
Alia cantio
Vas Pal, édes fiam, szivem vigassaga521
De innocente
Kik most ielen uattok en temetessemen522
No Istennek dolga, Isten igy akarta523
Alia de magno
Oh hiruaszto kaszás, te sziguru halal524
De senectute
Minden siralommal fel oltozott üdö527
Versus de senectute
Vilag allapottia im mikent valtozik529
Versus de puero
Szomorusagokkal fel oltozot halal531
Versus de senectute
Siralommal tellyes, megh hiruaszto halal532
Versus
Oh te rettenetes, el kerulhetetlen534
Szerelmes gyermekem, tollem vart536
Halando emberek, ki uilagban eltek 536
Elsobben en edes atiam, Orban Gergely537
Az kiraly ember minden eö kertiben538
Kalendáriumi versek
Az 1630-ra szóló csepregi kalendárium versei/
Förödgyél gyakran, távoztass vérkiboczátást543
Az 1631-re szóló kolozsvári kalendárium versei/
Hogy ha fénlik Vintze, borral telik pintze545
Az 1632-re szóló kolozsvári kalendárium versei/
Io bor borsos etek légyen most a te barátod546
Az 1633-ra szóló kolozsvári kalendárium versei/
Hév pecsenyével élek, s-borsos gyömbéres étellel 547
Az 1634-re szóló bécsi kalendárium versei/
Boldog Asszony hava mint hogy hideg548
Az 1634-re szóló kolozsvári kalendárium versei/
Ez hoban meg od magad az tobzodástol550
Az 1639. évi bécsi kalendárium versbetétei/
Ez elsö honapba eret ne vágas551
Az 1639. évi bécsi kalendárium versbetétei/
Jó kezdetnek jó a' vége553
Oh irigy szerendhe, erős s' jámbor emberekre553
Ez esztendöben Saturnus regnál az égben553
Félénk embert a' had ieszt553
A' kik a' hadat követik554
Hala Istennek554
Az 1639-re szóló lőcsei kalendárium versei/
Orvosolni most jó és vért botsátani554
Szántó embernek vetésben való regulája
Szent Egyeddel vess gabonát555
Az 1641. évi bécsi kalendárium versbetétje/
Az Alexánder Thébást el rontotta 556
Az holnapokra valo versek
Büntöl távozzál, az sok bor italba ne bizzál556
Az 1642-re szóló lőcsei kalendárium versei/
Feredgy, kicsint igyál, ne bocsásd véredet557
Az 1642. évi bécsi kalendárium versbetétje/
Júpiter uralkodik ez esztendőben558
Az 1649. évi lőcsei kalendárium versbetétje/
Immár téged, oh te hamis világ, elhadlak559
Az 1650-re szóló bécsi kalendárium versei/
Förödgyell, kevesset igyal, ne boczasd véredet559
Erek vagasarol
Az ki Eret akar vágatni
Az 1652. évi bécsi kalendárium versbetétje/
Az tél hegyet, völgyet houal már bé födöz561
Az 1655-re szóló váradi kalendárium versei/
Orvoslani most jó s'vért-is botsátani561
Az 1656. évi váradi kalendárium versbetétje/
Nincs oly üstökös csillagzás562
Az 1658. évi nagyszombati kalendárium versbetétje/
Pünkösd kevés hüvössége562
Az 1658-ra szóló váradi kalendárium versei/
Tested jo borral gyomrod vad hussal elegitsd563
Az 1660-ra szóló sárospataki kalendárium versei/
Fogj madarat, vidrát, bár rajtam vedd-meg az árrát563
Jegyzetek
Bevezetés567
Laskai János:568
Kismarjai Veszelin Pál:576
Madarász Márton:579
Kassai András:586
Kőrösi Radó István:591
Köröspataki B. János:594
Oroszhegyi Mihály:598
1630-1660600
Keltezetlen darabok741
Czerey János énekeskönyvének keltezetlen énekei745
Kalendáriumi versek753
Jegyzékek, mutatók
A képek jegyzéke761
A rövidítések jegyzéke762
A kezdősorok mutatója764
Névmutató769
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem