A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1971. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Munkabizottságának folyóirata - 95. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

A. Molnár Ferenc: Debreceni szeme van - Irasik 208
Aujeszky László: Az időjárási jelentések leíró részének stilisztikai problémái 35
Bakos József: Gárdonyi nyelvi eszközeinek néhány kontextusbeli sajátosságáról
301. - Szoknying-szoking-Sertekapu-Buddog buddogó 123
Balogh László: A szituáció szerepe tulajdonneveink alakulásában 158
Barabás Jenő: Földrajzi nevek a néprajzi kutatásban 463
Benkő László: Az állítmány tanítása - felsőfokon 65
Bernáth Béla: Hévvel-lével 368. - Adja a bankot 483
B. L.: Az első szegedi „magyar nyelv hete" 254-5
Bona Júlia: Egy 1859-ből való katonakönyv néhány tanulsága 98
Boros Rezső: Néhány hétköznapi beszéddallam 234
Deme László: Nyelv és nyelvészet a tudományos-technikai forradalom idején 395
Éder Zoltán: A nyelvészettől a nyelvoktatásig 177
JÉ. Kiss Sándor: Medvét fog 209
Elekfi László: Kiejtési norma és változatok 147
Erdődi József: Lírai búcsú Prohászka Jánostól 250 - 2. - Pro domo armoque 417
Fehértói Katalin: Magyarországi boszorkányperek 1529 -1768. (ism.) 228
Ferenczy Géza: Forsythia - „forzícia" és egyéb ,,-ci-" 494
F. O.: Javul az idő 124 - Emberről emberre megy 239 - 40. - Indiai tulajdonnevek írása 240-1. - Az S vegyjel ejtése 241 - 2. - Az összetett vegyületnevek írása 242. - Bülow, Flotow 242 - 3. - Újra a húsvéti bejgli 243. -
Rekonstrukció, adkonstrukció, szuperkonstrukció 243 - 4. - Egy 245 - 6. -
Meghonosodott idegen szavak helytelen használata 246 - 7. - Abnormális
és társai 247 - 8. - Úgy tűnik, olyannak tűnik - tükröz 248. - Mi a major
és a majorság jelentése? 248. - Alvós hajasbaba 248 - 9. - Meg kívánom
jegyezni 378 - 9. - Hangosanbeszélő, hangosanbemondó 380. - Elektromos
meghajtású vagy villamos hajtásúd 381 - 2. - Meditáció egy Bartók-téma
felett 382. - Főként - főképp - főleg 382 - 3. Zablatint (zablatént)
383. - Elkérődzik 383. - Operatív 383 - 4. - Elmagyarosodik - megmagyarosodik 384. - Hírünk a világban 495. - Ecuador 497. - Örökkön-örökké
498 . .
Fogarasi Miklós: Az olasz helyesírás és helyes ejtés új szótára (ism.) 230
Fónagy Iván és Péter: Helyesírási hibák haszna 70
Oémes Miklós: Egy időben és egyidőben 237
O. L.: Váltakozó időjárás 244
Orétsy László: Nyelvművelő napok Adán, Szarvas Gábor szülőfalujában
125. - A Nyelvművelő Munkabizottság 1970. évi december 9-i ülése---- 128
Hadrovics László: A földrajzi nevek tudományos feldolgozása 457
Hajdú Mihály: Mező András: 1. A Várdai-birtokok jobbágynevei a XVI. század
közepén. 2. Nagykálló személynevei a XVI. és a XVIII. században (ism.) 370
Herczeg Qyula: Hogy-gyal kezdődő mellékmondatok a főmondat előtt 1. -
Főnevek sajátos állítmányi szerepkörben 420
Hexendorf Edit: Gondolatok Pais Dezső születésnapján 257
Hoffmann Ottó-Temesi Mihály: Anyanyelvi nevelésünk egységéért és korszerűsítéséért 323
Hunyadi László: Az Értelmező Szótár „új" stílusminősitésű szavairól 281
Implom József: Két makaronikus toldalék
Inczefi Géza: A metaforikus alakmeghatározás módjai határneveinkben 189
Jakab László: Az ikes ragozás a mai magyar nyelvben 270
Kassai Ilona: Molnár József: A magyar beszédhangok atlasza (ism.) 219. -
(Szende Tamással) Beszédszimpozion Szegeden
Kiss Lajos: Sz. Ilcsev: A bolgár kereszt- és családnevek szótára (ism.) 226. -
A Magyar Nyelvjárások Atlasza II 262
Kőháti Zsolt: Jegyzetek a novellaíró Németh László stílusáról 45. - A Játékosok
és szeretők stílusáról 426
K. M.: A magyar nyelv hete 252-3
Kovalovszky Miklós: Hadrovics László: A funkcionális magyar mondattan alapjai
(ism.) 116
Kunszery Gyula: Horvát István redivivus? 42. - Munkásmozgalom 211. -
Budapest - Csehül van 493
L. J.: Közönségszolgálat keresztnévügyben 495. - EMKE 502
Mező András: Névtudományi előadások (ism.) 212. - Máriapócs 360
Mizser Lajos: A diáknevekről 40. - Az érdemjegyek elnevezései a diáknyelvben 418
Nagy Ferenc: Korrelációszámítás a nyelvészetben 342
Németh Zoltán: Tájszavak a szlovákiai Taksonyból 90
N. O.: Jobb félni, mint megijedni 377
Orosz Béla: A magyar nyelv hete Szabolcs-Szatmár megyében 255 - 6. - Nyíregyházi keresztnevek a XVIII. század második felében 287
Országh László: Watt 107. - Viszhi - Pingpong 206. - Viadukt - Spencer -
Pingvin 365. - Propeller - Pléd és tartán - Revolver 476
Pásztor Emil: Mikes Kelemen stílusának képszerűsége 62. - Jubileumok és
fogalmazási hibák 236
P. Balázs János: Jozef Mistrík: Szógyakoriság a szlovák nyelvben (ism.) 484
P. Dombi Erzsébet: A szinesztézia fogalmáról 15
Pernesz Gyula: A magyar nyelv hete Győr-Sopron megyében 253
P. L. : Nincsetlen 367
Plaszkony László: Rokonság jelölő „tulaj(lon"-neveink és a belső megszólítások
kezdőbetűinek írása 161. - Értelmezés - helyesírás 375
Posgay Ildikó: A. V. Szuperanszkaja: A tulajdonnév szerkezete (ism.) 224
Bácz Endre: A Sirius csillag Pila nevéről - Bundó 203
Beuter Camillo: Dereglye 99. - Hogy készül ma a határjárás 193. - Nyakvágó -
Fenyő, fenyőmag - Erdő csillaga 361. - Bagifona - Vajsok-tanya -
A 2-sülés egy érdekes esete 480
B. L.G.: Félek az üvöltésétől 124.- Aram, áramlás, áramlat 238 - 9.
Emőke - 240. - Felülbélyegzett vagy felbélyegzett boríték. 244 Büdösvíz
379. - Uppsída, Koppenhága 379. - Megrökönyödik - megijed. 379 -
80. - Merre megy a budapesti vonat ? 381. - Sátoraljaújhely határozóragos alakja hol? kérdésre 381. - Egyre inkább bonyolítjuk? 382. -
Van-e ly hang a magyar nyelvben 496. - Hévíz vagy hévvíz? 498. - A
végrehajtó bizottság írása és rövidítése 498. - Pilis 499. - Fedémes 499. -
Fehérnép 500. - Szada 501. - Máriafürdő 501. - Loránd vagy Lóránt,
esetleg Lóránd? 501
Schiefer, Lieselutte: Londoni közlés Sajnovícsról és Gyarinathiról 1854-ből 413
Sugár István: XIX. század eleji tehén- és XVI. század eleji lónevek 376
Szabó Kálmán: Bonyodalmak a kőolaj „származékai" körül 233
Szabó T. Attila: Prókátor, prokurátor 109
Szathmári István: Szenczi Molnár Albert nyelvtanának új kiadása ürügyén 385.
Papp István hetvenedik születésnapjára 503
Széles Klára: „Mintha erdőn járnék éjjel ..." 51
Szemere Gyula: Az akadémiai helyesírás eseménytörténete 129
Szende Aladár: Deme László: Nyelvi és nyelvhasználati gondjainkról (ism.) 221
Szende Tamás: Anyanyelvünk hangzásáról 442
(Kassai Ilonával): Beszédszimpozion Szegeden 507
Szepesy Gyula: Deme László: Az általános nyelvészet alapjai (ism.) 118
Szerkesztőség: Feladatok az általános iskola nyelvtani anyagához 331, 430
Sz. L.: Törésbiztos 123. - Burhanyó 240. - Női szabó - férfiszabó 380
Takács Lajos: Adalékok a nyomdai elválasztás automatizálásához
Temesi Mihály (Hoffmann Ottóval): Anyanyelvi nevelésünk egységéért és korszerűsítéséért
T. L.-né: Az igék szótári alakja 377
T. J.: Életem három május elsejéje vagy elseje?
Tartalomjegyzék
515
Tompa József: Thaly Kálmán „Pilátushoz küldi vacsorára" szólásának stílustörténeti tanulságai 467
Török Gábor: József Attila-kommentárok XI. 166. - József Attila-kommentárok
XII 308
Varga Gábor: Tájszavak Lak községből 350
Vas megye földrajzi neveinek összegyűjtése 454
Vértes 0. András: Mikor jelent meg a Demonstratio nagyszombati kiadása 415
Voigt Vilmos: A szólások változatainak szintjei 29
Wacha Imre: A szép magyar beszéd országos középiskolai versenye 505
Zsilka Tibor: A -stul, -stül rag használatáról 142
Zsoldos Jenő: A stilisztikai műszavak magyar történetéhez 103. - Forradalom
197. - Tótumfaktum 363. - Derogál - Kontraband - Sláger - Szibarita
- Unitárius 469
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem