863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdély rövid története

Szerző
Grafikus

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 684 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-5959-5
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal, térképekkel és reprodukciókkal illusztrálva.

Fülszöveg

Erdély története három nép története - három népé, amelyek hosszú évszázadokon át életek egymás mellett. A három mindegyike számára fontos e terület múltja. volt idő, mikor a magyar állami élet és a magyar kultúra utolsó mentsvára volt a hajdani országrészből lett fejedelemség. A rományok itt keresik népük bölcsőjét, itt nyomatták az első román nyelvű könyvet, itt született a mai romány nemzettudat. Az erdélyi németek saját népük legkeletibb előőrseként éltek egy tőlük merőben különböző világban, amelynek nagyon sokat átadtak a nyugati életmód eredményeiből, s amelytől maguk is sokat tanultak, kialakítva egyéni kultúrjukat.
Az évszázados együttélés a megértés mellett ellentéteket is szült, ellentéteket, amelyek egy részét már feloldota az idő, más részük viszont felerősödött. A nemzettudatok egyik legfontosabb építőköve a történelem. napjainkban, mikor az egyes ember és a közösségek jogai, jövőjük biztosítása a civilizált világ számára kulcskérdéssé vált, egy ilyen sok évszázados... Tovább

Tartalom

Előszó - Köpeczi Béla5
Erdély az őskoról a magyar honfoglalásig9
Az őskor és az ókor11
Erdély őskora - Vékony Gábor11
A kezdetektől a kőkor végéig - A rézkor - A bronzkor - A vaskor és az első történeti népek
A Dák Királyság - Mócsy András, Vékony Gábor22
A dákok népe - Burebista uralma - Az átmeneti korszak - Decebalus királysága
Dacia, római tartomány - Tóth Endre33
Hódítás és tartományszervezés - A közigazgatás kialakítása - Gazdaság, kereskedelem -A hosszú háború és a Severus-kori megújulás - Települések, urbanizáció - A lakosság: dákok és telepesek - Összeomlás és visszavonulás - A provinciális lakosság sorsa a kiürítés után
Daciától Erdőélvéig. Erdély és a Kelet-Alföld a népvándorlás korában (271-895) - Bóna I.61
Az "erdei emberek". A gótok Erdélyben (271-380)61
Dacia pusztulása - Karp közjáték - A gótok Erdélyben - A gót összeomlás - A gepidák a hun uralom előtt
A hunok (376/424-455)74
A gepidák királysága (455-567)75
Gepida királyok Erdélyben - A gepidák a Meroving-kultúra időszakában
Avar korszak (567-827)84
A szálvok a magyar honfoglalásig 90
A szilágynagyfalusi kurgánok népe
Dél Erdély bolgár uralom alatt (827-895)94
Erdély a középkori magyar államban (895-1526)99
Magyar-szláv korszak (895-1162) - Bóna István101
A magyar honfoglalás102
Erdély és az Alföld keleti pereme a magyar honfoglalás után (895-1003)105
A bizánci politika és hívei - Honfoglaló magyarok Erdélyben
Erdély a korai Magyar Királyságban (1003-1162)125
A Kelet-Alföld a 12.század utolsó harmadáig - Erdély a 12. század utolsó harmadáig - Magyarok és szlávok - A 12. századi politikai viszonyai - Gazdaság és népesség - Az államalapítás korának régészeti emlékei - A központok és ispáni várak kialakulása - A római katolikus egyház korai szerepe - Kora Árpád-kori házak, települések, építészeti emlékek - A határőrök keletre telepítésének kezdetei - A magyar-szláv korszak településtörténeti tanulságai a 12. század végi nagy átalakulásig
A rendi társadalom kialakulása (1162-1526) - Makkai László158
Erdély három népe (1162-1241)158
A székely és szász települések kialakulása - A vándorló román őshaza - Románok Erdélyben és Kunországban a tatárjárásig - A tatárjárás következményei - Román kenézek és vajdák
Nemesek és jobbágyok Erdélyben (1241-1360)176
A királyi vármegye felbomlása - Anarchia és konszolidáció - Nemesi megye és nemesség - Székelyek és szászok a nemességben - Egyházi szervezet és műveltség - Román földesurak és jobbágyok a Kárpátokon belül és kívül
Erdély három nemzete (1360-1526)
Az erdélyi nemzetfogalom - Törökveszély és parasztháború - A Hunyadiak - A városok és a szász autonómia - Székely szabadságharc és Székely György parasztháborúja - Erdélyi gótika és reneszánsz
Az Erdélyi fejedelemség
A fejedelemség kialakulása és első válságai (1526-1606) - Barta Gábor217
A Magyar Királyságtól az Erdélyi Fejedelemségig217
Erdély és a középkori magyar állam felbomlása - Az erdélyi állam előzményei: János király és György barát - Bukás és újrakezdés
Gazdaság, társadalom és kultúra az új államban 232
Az új ország - Az erdélyi állam és a külvilág a 16. század második felében - Szász és magyar városok - A jobbágyság - A románok - A székely közösség bomlása - A hatalom és birtokosai - Művelődés és reformáció. A vallási türelem
Erdély a tizenötéves háborúban 259
Báthori Zsigmond, Vitéz Mihály és Giorgio Basta - Bocskai István felkelése és az erdélyi állam feltámadása
A fejedelemség virágkora (1606-1660) - Péter Katalin266
Az előzmények266
A népesség - A szabad fejedelemválasztás és Báthori Gábor államcsínye - Erdély megőrzi a békét - Fejedelem társadalmi támogatás nélkül
Bethlen Gábor uralkodása273
A Porta hatalma visszaáll - Bethlen Gábor megállítja a háborút - A szakértő fejedelem - A fejedelem és az ország kapcsolata - Korszerűtlen adózás és korszerű gazdaságpolitika
Erdély a nemzetközi Habsburg-ellenes szövetségben281
Magyarország és a harmincéves háború - Bethlen Gábor Magyarország fejedelme - Királyválasztás koronázás nélkül - Bethlen elveszti a magyar királyságot - Küzdelem Magyarországért és az utolsó tervek
A körülmények kényszere alatt politizáló fejedelem288
A hatalmi válság és I. Rákóczi György diadala - Kedvező külső viszonyok, belső ellentétek. Gazdaságpolitika - Győzelem a török felett - Habsburg-háború és különbéke - A szövetségesek kölcsönös közönye és Rákóczi utolsó tervei
A korlátlan fejedelmi hatalom alatt élők társadalma295
Urak és jobbágyok - A székelyek - A szászok - A románok - Az újjáépítés - A munka értéke
Tanulás, műveltség304
Az iskolák - Az értelmiség - A szellemi műveltség - szellemi nyitottság
Nagy remények meghiúsulása312
Kapcsolat a román vajdaságokkal - A királyságbeli politikusok reményei - A lengyelországi hadjárat és Erdély romlásának kezdete - Török háború Erdélyben. Harc a nem létező hatalomért
Az önálló fejedelemség utolsó évtizedei (1660-1711) - R. Várkonyi Ágnes318
A fejedelemség a török kíűzése és az országegyesítés korában318
Apafi fejedelem és az 1660-1664- évi török háború - Egyensúlypolitika és az erdélyi-francia szövetség - A Szent Liga titkos tagja - Visszatérés a Magyar Királysághoz a Habsburg hatalmi rendszerben - II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemsége
Társadalom és gazdaság338
Népesség és államgazdaság - Termelés és állami gazdaságpolitikák - Rendi társadalom és társadalmi átrendeződés
A művelődés útjai 353
Művelődéspolitika, értelmiség, anyanyelv - Iskolák, nyomdák, tudomány - Anyagi kultúra és mentalitás - Művészet és irodalom
Erdély a Habsburgok birodalmában365
A hosszú 18. század (1711-1830) - Trócsányi Zsolt, Miskolczy Ambrus367
Új uralmi rendszer367
Népesség és társadalom - Az ellenreformáció és a protestáns védekezés - A román politikai és vallási mozgalmak - A rendi alkotmányosság és a bécsi központi kormányzat
A felvilágosodástól a liberalizmusig384
Felvilágosodás és nemzeti kultúrák - A felvilágosult abszolutizmus kezdetei - A Horea-féle felkelés - A jozefinista reformok - Rendi reakció és reformmozgalmak - Kultúrális törekvések, bürokratikus abszolutizmus
A reformkor (1830-1848) - Miskolczy Ambrus406
A magyar liberalizmus és a rendi kormány - A magyar liberális nemzetiségpolitika - A társadalmi reformtörekvések és feltételeik - Az újjászülető román nemzeti mozgalom - A román politikai törekvések - A szászok német nemzeti ébredése - A konzervatív ellentámadás
Erdély a forradalomban és a szabadságharcban (1848-1849) - Miskolczy Ambrus429
A polgári forradalomra készülő erdélyi társadalom - A polgári forradalom Erdélyben - Ellenforradalom és polgárháború - A forradalmi konszolidáció és ellentmondásai - A magyar-román viszony 1849 tavaszán és nyarán - A szabadságharc végnapjai Erdélyben
Az összbirodalomtól a polgári Magyarországig - Szász Zoltán463
A neoabszolutizmus kora (1849-1867)465
Az önkényuralom berendezkedése 465
Megtorlás és konszolidálás - Az abszolutista építmény
Politikai élet a neoabszolutizmus idején468
A szász autonómia felszámolása - A román nemzeti törekvések visszaszorítása - A magyar ellenállás - A jobbágyfelszabadítás újraszabályozása és a földesurak kártalanítása - A krími háború hatása
Az önkényuralom megrendülése475
Az itáliai háború és a magyar emigráció akciói - A konzervatív földeralista kísérlet: az "Októberi Diploma" - A liberális birodalmi centralizáció kísérlete - A Duna-konföderáció terve - A nagyszebeni tartománygyűlés - A provizórium felszámolása és a kolozsvári uniós gyűlés
Népesség, gazdaság és kultúra a kapitalizmus korában489
Népesség489
A népesség növekedése és mozgása - A vallási és nemzeti megoszlás
Gazdaság497
A tőkés átalakulás előfeltételei - A közlekedési hálózat kiépítése - Az állam gazdasági szerepe - A mezőgazdaság átalkulása - A bányászat és az ipar korszerűsítése
Kulturális élet és nemzeti társadalmak510
Egyesületek és céljaik - Az iskolák helyzete - A tudományok változó világa - Irodalom és művészetek
Politikai élet és nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (1867-1918)524
A dualista berendezkedés524
Az alkotmányosság és az unió visszaállítása - Liberális törvényhozás és patriarchális hatalom - A magyarság magatartása
Alkalmazkodási válság a szász és a román nemzeti mozgalomban534
A szászok elhelyezkedése a kiegyezéses rendszerben - A román politika útja a passzív ellenálláshoz - Az erdélyi románok ügye a Román Királyságban - A Memorandum-mozgalom
Új tendenciák a századfordulón545
A kormánypolitika átalakulása a századvégen - A kiútkeresés válsága, új aktivitás a románoknál - A koalíciós korszak és az utolsó bécsi kísérlet: Ferenc Ferdinánd műhelye - Az utolsó dulaista kisérlet: Tisza István román tárgyalásai
Az első világháborúban556
A háború első évei - Románia kísérlete Erdély elfoglalására - A hadműveletek utáni intézkedések
Forradalmak és nemzeti mozgalmak a Monarchia összeomlása után (1918-1919)
Az őszirózsás forradalom - A román polgárság hatalmi szervezetének kiépítése - A gyulafehérvári román nagygyűlés - A magyar impréium megszűnése Erdélyben - A szocialista alternatíva:a Tanácsköztársaság - Az ellenforradalom és a trianoni békeszerződés
Kitekintés. Erdély útja 1918 után - Köpeczy Béla579
Külpolitikai erőviszonyok - Nagy-Románia belső helyzete - A gazdasági körülmények - Románok uralkodó helyzetben - A magyarok sorsa - Német útkeresés - A második világháború és a megosztott Erdély - Szembefordulás a fasizmussal - Újból Romániában
Rövidítések jegyzéke605
Irodalomjegyzék609
Személynévmutató633
Helységnévmutató651
Képek jegyzéke663
Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke670
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Erdély rövid története Erdély rövid története Erdély rövid története

A borító megtört.

Állapot:
3.980 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba