A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország története képekben

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 749 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-280-543-7
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Prológus11
A honfoglalástól az államalapításig (IX-X. sz.)14
A honfoglalás előtt18
A honfoglalás20
Lovas harcok az új hazában22
Gazdagok és szegények a X. században24
A kalandozások26
A régi rend válsága28
A feudalizmus kialakulása. Az Árpád-kor (1001-1031)30
Az államalapítás36
István király38
Az egyházszervezés40
Császárság és pogányság a fiatal magyar állam ellen42
A korai feudális állam megszilárdulása44
A nép46
Az uralkodó osztály48
A királyi hatalom 1200 körül50
Irodalom, történetírás52
Román kori művészet54
A tatárjárástól az interregnumig58
A kialakult feudalizmus. Az Anjouktól Mátyásig (1301-1458)60
Károly Róbert64
I. Lajos66
Ipar, kereskedelem, polgárság a XIV. században68
Lovagi élet az Anjouk korában70
A hadakozás új és régi formái72
Anjou kori művészet74
Zsigmond kora76
A török veszedelem kezdetei78
Hunyadi János és Vitéz János80
Hunyadi és a török82
Az állami centralizáció kísérlete és bukása. Mátyástól Mohácsig (1458-1526)84
Az ifjú Mátyás király90
A kormányzat92
Mátyás és a török94
A hadakozás96
Diplomácia és hódítások98
Rendek és osztályok a XV. sz. közepén100
Mezőgazdaság a késő középkorban102
A parasztság élete104
Ipar, kereskedelem106
Polgárság, városok108
A bölcsőtől a koporsóig112
Főurak, nemesek114
Az udvar116
A budai királyi palota118
Humanizmus és reneszánsz120
Művészet a gótika és a reneszánsz határán122
Mátyás halála124
A Jagelló-kor főszereplői126
A parasztháború és a megtorlás 128
A déli végeken130
Mohács132
A független magyar állam felbomlása (1526-1604)134
A török hadak bevonultak Magyarországra142
Két királyt választ az ország144
Török hadjáratok Bécs ellen146
A török elfoglalja Budát148
A királyi Magyarország: a Habsburg centralizáció kezdetei150
Az erdélyi fejedelemség kialakulása152
Az 1552. évi török hadjárat154
"Egri vitézekről sok jót mondjatok"156
Szigetvár veszedelme158
A nemesek világa160
Jobbágyok, polgárok, kézművesek162
"Vitézek, mi lehet Ez széles föld felett Szebb dolog a végeknél?"164
Életsorsok a török alatt166
A mezővárosok168
A török berendezkedik Magyarországon170
Törökök élete172
A reformáció174
Tudósok, írók, prédikátorok176
Balassi Bálint178
A késői reneszánsz180
A 15 éves háború182
Újra támad a török184
Magyarország, Erdély, Moldva, Havasalföld szövetsége a török ellen.186
Elhúzódó harcok, meddő győzelmek188
Harcok a Habsburgok és a török ellen (1604-1686)190
A Bocskai-felkelés előzményei 196
A Bocskai-felkelés198
Hajdúszabadság200
Megegyezés a magyar rendek és a Habsburg császár között202
Erdély Báthori Gábor fejedelem alatt204
Bethlen Gábor, a nagy fejedelem (1613-1629)206
Bethlen harcai a Habsburgok ellen208
I. Rákóczi György fejedelemsége 210
Erdély bukása212
Mezőgazdaság214
Bányák, bányavárosok216
Bányászat-kohászat218
Bányaművelés220
Kézművesség-céhek222
A nép224
Hajdúk, katonák226
Városok és polgárok228
Főurak, megyei nemesek230
A mindennapi élet232
Ellenreformáció234
A protestáns vallás236
A korai barokk238
Tudományok240
Irodalom242
Zrínyi Miklós, a költő 244
Az 1663-1664-es hadjárat246
A szentgotthárdi csata és a vasvári béke248
Két pogány közt250
A Habsburg-abszolutizmus és a bujdosók támadása252
Thököly252
Budavár visszafoglalása256
A török kiűzése Magyarországról258
Küzdelmek az új Magyarországért (1686-1790)260
A Habsburg-uralom Magyarországon a török kiűzése után276
Akik zászlót bontottak a szabadságért278
Harcoló kurucok280
Rákóczi állama282
Vitézek és árulók284
A Habsburg-abszolutizmus rendszerében286
Az osztrák örökösödési háború288
A hétéves háború290
Földművelés és parasztsors a XVIII. században292
A jobbágy-földesúri viszony szabályozása és ellentmondásai294
Kézműipar és áruforgalom 296
Manufaktúrák és a gépesítés hazai úttörői298
Polgárság és városfejlődés 300
Nemesi világ302
Világi és egyházi építkezések304
A tudomány térhódítása306
A közműveltség terjedése308
A felvilágosult abszolutizmus 310
A török háború és a II. József kísérletének bukása312
A feudalizmus válsága és a reformmozgalom kibontakozása (1790-1848)314
A nemesi-nemzeti mozgalom 1790-1791-ben324
Konzervatívok és forradalmárok326
A francia parasztháborúk328
Parasztok stilizált képei a XIX. század elejéről330
A parasztság árupiaci kapcsolatai332
A jobbágyrendszer válsága334
Vám- és pénzügy politika, kereskedelem336
A közlekedési viszonyok338
Céhrendszer, iparfejlődés340
Polgárok és munkások342
A nemesi életforma változatai344
A nemzeti kultúra megújhodása346
A tudományok fejlődése348
A nemesi reformmozgalom kialakulása350
A konzervatív ellentámadás352
Sajtóküzdelem az 1840-es években354
Ellenzéki szervezkedés az 1840-es években356
Forradalom és szabadságharc 1848 / 49-ben358
A márciusi forradalom368
A konzervatív erők meghátrálása370
A forradalmi vívmányok372
Az új államhatalmi szervek374
Felkészülés az önvédelmi háborúra376
Az önvédelmi háború kezdete378
Ausztria forradalmi és ellenforradalmi erői380
Nemzetiségek a tragikus konfliktusban382
A tavaszi győzelmek384
A továbblépés kísérletei386
A végküzdelem388
Az abszolutizmus kora (1849-1867)390
A megtorlás402
Elnyomás és ellenállás404
Az emigráció406
Nemesség és arisztokrácia408
A jobbágyfelszabadítás újraszabályozása és az agrárfejlődés410
A tőkés fejlődés útján412
Polgárok és nagypolgárok414
A kialakuló munkásosztály416
Népművelés és közegészségügy418
Tudományos élet, nemzeti kultúra420
Ausztria katonai veresége Itáliában és következményei422
Az abszolutizmus válságának kibontakozása424
Az 1861. évi országgyűlés426
A nemzetiségi kérdés és a Dunai Szövetség terve428
A kiegyezés előzményei430
A kiegyezéstől a dualizmus válságáig (1867-1890)432
Kiegyezés és koronázás440
Az Andrássy-kormány és ellenzéke442
A mezőgazdaság fejlődése444
A parasztság életviszonyai446
A közlekedési viszonyok és a folyamszabályozás448
A kapitalista iparfejlődés450
A szervezett munkásmozgalom kialakulása452
Városképek, életképek454
Az úri életforma456
A tudomány és művészet világából458
Pártfúzió és balkáni beavatkozás460
Tisza Kálmán hatalmon és válságban462
A századforduló (1890-1914)464
Az első május 1.474
A Magyar Szociáldemokrata Párt475
A szocialista eszmék térhódítása a falvakban476
Az egyházpolitikai küzdelem478
Kossuth Lajos temetése479
Millennium480
A millennium átmeneti csendje után...482
Iparosodás484
Technikai fejlődés486
A tudomány és technika úttörői490
Budapest világváros492
A felső tízezer494
Budapesti figurák (ahogy a grafikus látta)496
A nagyváros nyomora498
Zsellérház, cselédlakások499
A Szabadelvű Párt bukása500
Forradalom Oroszországban, forrongás Magyarországon502
A koalíció behódolása504
Erőszaka a nemzetiségi mozgalmak ellen506
Kivándorlás508
Irodalom510
Társadalomtudomány512
Zene514
Festészet516
A Szociáldemokrata Párt és ellenzéke518
A munkásság és a parasztság szervezkedése a világháborút megelőző években520
"Vérvörös csütörtök" 1912. május 23.522
A világháború 1914-1918524
Szarajevó 1914. június 28.532
Így kezdődött534
Szerbia536
A keleti hadszíntér538
Olaszország540
Nélkülözés a hátországban542
Leszerelik a harangokat544
Alamizsnát a rokkantaknak. Pálmaágat a halottaknak545
Az utolsó koronázás546
1917. február548
1917. október550
"Kezünket nyújtjuk az orosz elvtársainknak"552
A hadsereg bomlása554
"Elérkezett a cselekvés órája - cselekedjünk mi is oroszul!"555
Végkifejtés felé556
Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak558
Győzött a forradalom, 1918. okt. 31.572
A köztársaság kikiáltása574
A belgrádi tárgyalások576
Belső nehézségek578
A kápolnai földosztás580
Szervezkedik az ellenforradalom581
A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása582
Kísérlet a KMP felszámolására584
Tanácsköztársaság586
A kisajátítók kisajátítása588
Szociális intézkedések 590
Közoktatás - tudomány592
Irodalom594
Művészet596
Fegyveres intervenció a Tanácsköztársaság ellen - Toborzás a Vörös Hadseregbe598
Toborzó plakátok600
Internacionalisták601
Az első szabad május 1.602
A győzelmes északi hadjárat 604
Szamuely Moszkvában606
Ellenforradalom608
Az ellenséges túlerő megdönti a Tanácsköztársaságot 610
Az ellenforradalom negyedszázada612
A fehérterror620
A fővezérségtől a kormányzóságig622
Paktumok, panamák624
Új harcot hirdetve626
Válság628
1930. szeptember 1.630
A statárium - és amire ürügyül szolgált632
A fasizmus előretörése Gömbös idején634
A mezőgazdaság636
Az ipar fejlődése638
Kiáltó ellentétek országa640
Akiké az ország és a hatalom - és akik megvédték642
Művelődési politika644
A tudományok fejlődése646
Az irodalom648
"Szabad emberi sorsért..."650
A képzőművészet652
A háború felé654
Harcban az új háború, a fasizmus ellen - itthon és Hispániában656
A revízió lázában658
A revízió ára660
1941. - A hadüzenet662
A háború bűnösei - a háború áldozatai664
"A független, demokratikus Magyarországért!"666
Voronyezs668
A vég kezdete670
Az elszabadult pokol672
1944. október 15.674
A nyilasok rémuralma676
Az ellenállás vértanúi678
Az út vége680
A népi demokrácia útján682
A szabadulás fényei688
A demokratikus nemzeti újjászületés690
Az élet megindulása Budapesten692
A demokratikus vívmányok védelme és megszilárdítása (1945-46)694
Újjáépítés és stabilizáció696
A szocialista forradalom győzelméért698
Ellentmondásos esztendők (1949-53)700
A szektás és revizionista erők küzdelme (1953-56) - Az ellenforradalom 702
Az első évtized iparfejlődése704
A második ötéves terv ipari létesítményei706
A mezőgazdaság átalakulása708
A szocialista mezőgazdaság710
A közlekedés újjáépítési és fejlődése712
A komptól az Erzsébet-hídig714
Bányászatunk fejlődése716
A szociálpolitika eredményei718
Közösségi társadalom felé720
A kulturális forradalom kibontakozása722
Művelődő nép724
A tudományos kutatás726
Irodalom, művészet728
A szocialista hatalom megszilárdítása730
Helyünk a világban732
A közelmúlt történetéből734
Képek forrásjegyzéke737
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben

A borító és a lapélek enyhén foltosak. A kötés megtört.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben

Könyvtári könyv volt. A borító kissé elszíneződött. A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
1.310 ,-Ft 20
20 pont kapható
Kosárba