864.851

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország története képekben

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 749 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-280-543-7
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Prológus11
A honfoglalástól az államalapításig (IX-X. sz.)14
A honfoglalás előtt18
A honfoglalás20
Lovas harcok az új hazában22
Gazdagok és szegények a X. században24
A kalandozások26
A régi rend válsága28
A feudalizmus kialakulása. Az Árpád-kor (1001-1031)30
Az államalapítás36
István király38
Az egyházszervezés40
Császárság és pogányság a fiatal magyar állam ellen42
A korai feudális állam megszilárdulása44
A nép46
Az uralkodó osztály48
A királyi hatalom 1200 körül50
Irodalom, történetírás52
Román kori művészet54
A tatárjárástól az interregnumig58
A kialakult feudalizmus. Az Anjouktól Mátyásig (1301-1458)60
Károly Róbert64
I. Lajos66
Ipar, kereskedelem, polgárság a XIV. században68
Lovagi élet az Anjouk korában70
A hadakozás új és régi formái72
Anjou kori művészet74
Zsigmond kora76
A török veszedelem kezdetei78
Hunyadi János és Vitéz János80
Hunyadi és a török82
Az állami centralizáció kísérlete és bukása. Mátyástól Mohácsig (1458-1526)84
Az ifjú Mátyás király90
A kormányzat92
Mátyás és a török94
A hadakozás96
Diplomácia és hódítások98
Rendek és osztályok a XV. sz. közepén100
Mezőgazdaság a késő középkorban102
A parasztság élete104
Ipar, kereskedelem106
Polgárság, városok108
A bölcsőtől a koporsóig112
Főurak, nemesek114
Az udvar116
A budai királyi palota118
Humanizmus és reneszánsz120
Művészet a gótika és a reneszánsz határán122
Mátyás halála124
A Jagelló-kor főszereplői126
A parasztháború és a megtorlás 128
A déli végeken130
Mohács132
A független magyar állam felbomlása (1526-1604)134
A török hadak bevonultak Magyarországra142
Két királyt választ az ország144
Török hadjáratok Bécs ellen146
A török elfoglalja Budát148
A királyi Magyarország: a Habsburg centralizáció kezdetei150
Az erdélyi fejedelemség kialakulása152
Az 1552. évi török hadjárat154
"Egri vitézekről sok jót mondjatok"156
Szigetvár veszedelme158
A nemesek világa160
Jobbágyok, polgárok, kézművesek162
"Vitézek, mi lehet Ez széles föld felett Szebb dolog a végeknél?"164
Életsorsok a török alatt166
A mezővárosok168
A török berendezkedik Magyarországon170
Törökök élete172
A reformáció174
Tudósok, írók, prédikátorok176
Balassi Bálint178
A késői reneszánsz180
A 15 éves háború182
Újra támad a török184
Magyarország, Erdély, Moldva, Havasalföld szövetsége a török ellen.186
Elhúzódó harcok, meddő győzelmek188
Harcok a Habsburgok és a török ellen (1604-1686)190
A Bocskai-felkelés előzményei 196
A Bocskai-felkelés198
Hajdúszabadság200
Megegyezés a magyar rendek és a Habsburg császár között202
Erdély Báthori Gábor fejedelem alatt204
Bethlen Gábor, a nagy fejedelem (1613-1629)206
Bethlen harcai a Habsburgok ellen208
I. Rákóczi György fejedelemsége 210
Erdély bukása212
Mezőgazdaság214
Bányák, bányavárosok216
Bányászat-kohászat218
Bányaművelés220
Kézművesség-céhek222
A nép224
Hajdúk, katonák226
Városok és polgárok228
Főurak, megyei nemesek230
A mindennapi élet232
Ellenreformáció234
A protestáns vallás236
A korai barokk238
Tudományok240
Irodalom242
Zrínyi Miklós, a költő 244
Az 1663-1664-es hadjárat246
A szentgotthárdi csata és a vasvári béke248
Két pogány közt250
A Habsburg-abszolutizmus és a bujdosók támadása252
Thököly252
Budavár visszafoglalása256
A török kiűzése Magyarországról258
Küzdelmek az új Magyarországért (1686-1790)260
A Habsburg-uralom Magyarországon a török kiűzése után276
Akik zászlót bontottak a szabadságért278
Harcoló kurucok280
Rákóczi állama282
Vitézek és árulók284
A Habsburg-abszolutizmus rendszerében286
Az osztrák örökösödési háború288
A hétéves háború290
Földművelés és parasztsors a XVIII. században292
A jobbágy-földesúri viszony szabályozása és ellentmondásai294
Kézműipar és áruforgalom 296
Manufaktúrák és a gépesítés hazai úttörői298
Polgárság és városfejlődés 300
Nemesi világ302
Világi és egyházi építkezések304
A tudomány térhódítása306
A közműveltség terjedése308
A felvilágosult abszolutizmus 310
A török háború és a II. József kísérletének bukása312
A feudalizmus válsága és a reformmozgalom kibontakozása (1790-1848)314
A nemesi-nemzeti mozgalom 1790-1791-ben324
Konzervatívok és forradalmárok326
A francia parasztháborúk328
Parasztok stilizált képei a XIX. század elejéről330
A parasztság árupiaci kapcsolatai332
A jobbágyrendszer válsága334
Vám- és pénzügy politika, kereskedelem336
A közlekedési viszonyok338
Céhrendszer, iparfejlődés340
Polgárok és munkások342
A nemesi életforma változatai344
A nemzeti kultúra megújhodása346
A tudományok fejlődése348
A nemesi reformmozgalom kialakulása350
A konzervatív ellentámadás352
Sajtóküzdelem az 1840-es években354
Ellenzéki szervezkedés az 1840-es években356
Forradalom és szabadságharc 1848 / 49-ben358
A márciusi forradalom368
A konzervatív erők meghátrálása370
A forradalmi vívmányok372
Az új államhatalmi szervek374
Felkészülés az önvédelmi háborúra376
Az önvédelmi háború kezdete378
Ausztria forradalmi és ellenforradalmi erői380
Nemzetiségek a tragikus konfliktusban382
A tavaszi győzelmek384
A továbblépés kísérletei386
A végküzdelem388
Az abszolutizmus kora (1849-1867)390
A megtorlás402
Elnyomás és ellenállás404
Az emigráció406
Nemesség és arisztokrácia408
A jobbágyfelszabadítás újraszabályozása és az agrárfejlődés410
A tőkés fejlődés útján412
Polgárok és nagypolgárok414
A kialakuló munkásosztály416
Népművelés és közegészségügy418
Tudományos élet, nemzeti kultúra420
Ausztria katonai veresége Itáliában és következményei422
Az abszolutizmus válságának kibontakozása424
Az 1861. évi országgyűlés426
A nemzetiségi kérdés és a Dunai Szövetség terve428
A kiegyezés előzményei430
A kiegyezéstől a dualizmus válságáig (1867-1890)432
Kiegyezés és koronázás440
Az Andrássy-kormány és ellenzéke442
A mezőgazdaság fejlődése444
A parasztság életviszonyai446
A közlekedési viszonyok és a folyamszabályozás448
A kapitalista iparfejlődés450
A szervezett munkásmozgalom kialakulása452
Városképek, életképek454
Az úri életforma456
A tudomány és művészet világából458
Pártfúzió és balkáni beavatkozás460
Tisza Kálmán hatalmon és válságban462
A századforduló (1890-1914)464
Az első május 1.474
A Magyar Szociáldemokrata Párt475
A szocialista eszmék térhódítása a falvakban476
Az egyházpolitikai küzdelem478
Kossuth Lajos temetése479
Millennium480
A millennium átmeneti csendje után...482
Iparosodás484
Technikai fejlődés486
A tudomány és technika úttörői490
Budapest világváros492
A felső tízezer494
Budapesti figurák (ahogy a grafikus látta)496
A nagyváros nyomora498
Zsellérház, cselédlakások499
A Szabadelvű Párt bukása500
Forradalom Oroszországban, forrongás Magyarországon502
A koalíció behódolása504
Erőszaka a nemzetiségi mozgalmak ellen506
Kivándorlás508
Irodalom510
Társadalomtudomány512
Zene514
Festészet516
A Szociáldemokrata Párt és ellenzéke518
A munkásság és a parasztság szervezkedése a világháborút megelőző években520
"Vérvörös csütörtök" 1912. május 23.522
A világháború 1914-1918524
Szarajevó 1914. június 28.532
Így kezdődött534
Szerbia536
A keleti hadszíntér538
Olaszország540
Nélkülözés a hátországban542
Leszerelik a harangokat544
Alamizsnát a rokkantaknak. Pálmaágat a halottaknak545
Az utolsó koronázás546
1917. február548
1917. október550
"Kezünket nyújtjuk az orosz elvtársainknak"552
A hadsereg bomlása554
"Elérkezett a cselekvés órája - cselekedjünk mi is oroszul!"555
Végkifejtés felé556
Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak558
Győzött a forradalom, 1918. okt. 31.572
A köztársaság kikiáltása574
A belgrádi tárgyalások576
Belső nehézségek578
A kápolnai földosztás580
Szervezkedik az ellenforradalom581
A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása582
Kísérlet a KMP felszámolására584
Tanácsköztársaság586
A kisajátítók kisajátítása588
Szociális intézkedések 590
Közoktatás - tudomány592
Irodalom594
Művészet596
Fegyveres intervenció a Tanácsköztársaság ellen - Toborzás a Vörös Hadseregbe598
Toborzó plakátok600
Internacionalisták601
Az első szabad május 1.602
A győzelmes északi hadjárat 604
Szamuely Moszkvában606
Ellenforradalom608
Az ellenséges túlerő megdönti a Tanácsköztársaságot 610
Az ellenforradalom negyedszázada612
A fehérterror620
A fővezérségtől a kormányzóságig622
Paktumok, panamák624
Új harcot hirdetve626
Válság628
1930. szeptember 1.630
A statárium - és amire ürügyül szolgált632
A fasizmus előretörése Gömbös idején634
A mezőgazdaság636
Az ipar fejlődése638
Kiáltó ellentétek országa640
Akiké az ország és a hatalom - és akik megvédték642
Művelődési politika644
A tudományok fejlődése646
Az irodalom648
"Szabad emberi sorsért..."650
A képzőművészet652
A háború felé654
Harcban az új háború, a fasizmus ellen - itthon és Hispániában656
A revízió lázában658
A revízió ára660
1941. - A hadüzenet662
A háború bűnösei - a háború áldozatai664
"A független, demokratikus Magyarországért!"666
Voronyezs668
A vég kezdete670
Az elszabadult pokol672
1944. október 15.674
A nyilasok rémuralma676
Az ellenállás vértanúi678
Az út vége680
A népi demokrácia útján682
A szabadulás fényei688
A demokratikus nemzeti újjászületés690
Az élet megindulása Budapesten692
A demokratikus vívmányok védelme és megszilárdítása (1945-46)694
Újjáépítés és stabilizáció696
A szocialista forradalom győzelméért698
Ellentmondásos esztendők (1949-53)700
A szektás és revizionista erők küzdelme (1953-56) - Az ellenforradalom 702
Az első évtized iparfejlődése704
A második ötéves terv ipari létesítményei706
A mezőgazdaság átalakulása708
A szocialista mezőgazdaság710
A közlekedés újjáépítési és fejlődése712
A komptól az Erzsébet-hídig714
Bányászatunk fejlődése716
A szociálpolitika eredményei718
Közösségi társadalom felé720
A kulturális forradalom kibontakozása722
Művelődő nép724
A tudományos kutatás726
Irodalom, művészet728
A szocialista hatalom megszilárdítása730
Helyünk a világban732
A közelmúlt történetéből734
Képek forrásjegyzéke737
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben

A védőborító és néhány lap enyhén hullámos. A lapélek kissé foltosak, a védőborító elszíneződött. A kötés megnyílt.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben

Könyvtári könyv volt. A borító kissé elszíneződött. A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.640 Ft
1.310 ,-Ft 20
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben Magyarország története képekben

A gerinc enyhén elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.640 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba