A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből

A Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 727 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-5924-2
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1988. augusztus 27-e és 30-a között rendezte meg Budapesten a magyar nyelvészek V. nemzetközi kongresszusát.... Tovább

Tartalom

Előszó11
Együttes ülések13
Benkő Loránd: A "budapesti iskola" a magyar nyelvtudomány történetében13
Robert Austerlitz: Gombocz Zoltán és a mai magyar nyelvtudomány26
Herman József: Az elméleti nyitás korszaka a magyar nyelvtudományban a 60-as évek óta29
Jean Perrot: Vélekedések a magyar nyelvről Franciaországban a 20. századig38
Szekcióelőadások49
E. Abaffy Erzsébet: Bárczi Géza és a magyar hangtörténet49
Bachát László: Az 1864. év két híres nyelvtana (Szvorényi József és Riedl Szende munkája)57
Balázs Géza: A folklórlingvisztikai kutatások története különösen az elmúlt két évtizedben (1968-1988)62
Balázs János: A magyar nyelvtudomány történeti fejlődésének eszmei alapjai69
Sz. Bakró-Nagy Marianne: Gombocz Zoltán szemantikai tevékenysége az utókor szemével (Gombocz jelentésváltozási rendszerének kialakulása)77
Bencze Lóránt: "Ym fyw nekod" (A középkori magyar bibliafordítások eredetéről)84
Békés Vera: "Nekünk nem kell a halzsíros atyafiság!" - Egy tudománytörténeti mítosz nyomában89
Bokor József: Adalékok a tájszókutatás történetéhez95
Bolla Kálmán: A magyar leíró fonetika negyedszázada (1963-1988)100
Bratinka József: Egy vita tanulságai (Vélemények, nézetek a de és hanem használatáról)108
Büky Béla: A magyar fonetikatörténet pszicholingvisztikai vonatkozásai114
Marie-Joseph Charrier-Gouesse: A francia nyelvészek és a magyar nominális mondat123
Csige Katalin: Adalékok Kniezsa István "Szlovák és kárpátukrán névképzés" c. tanulmányához127
Csúcs Sándor: Munkácsi Bernát és a votják nyelv131
Dienes Erzsébet: A nyelvtörténeti kutatás néhány módszerbeli kérdéséről136
Éder Zoltán: Verseghy Ferenc nyelvtudománya és az utókor144
Elekfi László: A 'mondat' fogalmának alakulása Brassai mondatszemléletében150
P. Eőry Vilma: A nominális mondat fogalma a magyar nyelvtudományban156
Fábián Pál: Nyelvújítás a múlt század végi ortológia áramában161
B. Fejes Katalin: A matematikai statisztika térhódítása a nyelvhasználat kutatásában164
Fodor Katalin: A magyar nyelvjárási szövegek fonetikus lejegyzésének fejlődése168
Fogarasi Miklós: Történeti és tipológiai párhuzamok a magyar és az olasz nyelvben175
Futaky István: A magyar nyelv a Göttingische Gelehrte Anzeigen 18. és 19. századi recenzióinak tükrében180
Fülöp Lajos: A palóc nyelvjáráskutatás történetéből185
Füredi Mihály: Nemes Zoltán kvantitatív nyelvészeti munkásságának értékelése190
Galgóczi László: A magyar szitokszók kutatásának története195
I. Gallasy Magdolna: Képek a viszonyszók szemléletéből199
Gerstner Károly: A német jövevényszavak vizsgálata a TESz. megjelenése óta205
Ginter Károly: Nyelvi összevetés és interferencia egy 18. század eleji nyelvleírásban212
Gósy Mária: A magyar fonetika kapcsolata az akusztikával, a biológiával és a gyógypedagógiával218
Grétsy László: A legutóbbi másfél évtized szómagyarító pályázati nyelvészszemmel223
Gunda Béla: A magyar etimológiai kutatások és a néprajz230
Guttmann Miklós: A dialektológia és az anyanyelvoktatás összefüggéseinek tükröződése az 1945 utáni nyelvészeti szakirodalomban241
Haader Lea: Kísérletek ómagyar kori szövegemlékeink tagolásának értelmezésére245
Hajdú Mihály: A magyar névtudomány a nyelvjárástörténeti kutatás szolgálatában250
Hajdú Péter: Budenz és az indouráli hipotézis254
Hegedűs Rita: A mondattan fejlődésének főbb állomásai 18-19. századi magyar nyelvkönyvekben264
Hernádi Sándor: A Beszédművelés tantárgy története271
Hoffmann István: Rendszer és szintézis helynévkutatásunkban275
Honti László: A számnévfogalom megítélése az uralisztikában280
Horváthné Bernáth Rózsa: Győri nyelvészek283
Horváth Mária: Leo Spitzer és a magyar nyelvtudomány287
Huszár Ágnes: Kicska Emil munkásságának jelentősége a magyar mondattani kutatásokban292
Tetsura Ikeda: On some problems of Word Order in Japanese295
Imre Samu: A Csűry-iskola298
Jakab László: Számítógépes nyelvtörténeti kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetemen306
Józsa György Zoltán: A Pais-kutatás eddigi eredményei és egy készülő Pais-monográfia terve310
Juhász Dezső: A Magyar nyelvjárási bibliográfia mint a tudománytörténet forrása315
Kálmán Béla: A magyar és a külföldi finnugor nyelvészek kapcsolata századunkban325
Kálmán Péter: Táncsics Mihály nyelvészeti munkássága328
Károly Sándor: Gombocz Zoltán rendszerelmélete a jelentéstanban és a szintaxisban - ahogy ma látjuk333
Kemény Gábor: Gondolatok és óhajok a 20. századi magyar nyelvészetben a nyelvművelés és a stilisztika viszonyáról340
Keresztes László: Klemm Antal mordvinisztikai munkássága346
Keszler Borbála: Az európai írásjelhasználat hatása a magyar gyakorlat kialakulására349
Kesztyűs Tibor: Schlözer és a finnugor nyelvtudomány357
Kiefer Ferenc: Gombocz jelentéstana mai szemmel363
Kiss Antal: Papp István és a magyar nyelvtörténeti kutatás (A veláris i kérdése)366
Kiss Jenő: Változásvizsgálat a magyar dialektológiában371
Kiss Lajos: Melich János alakja Szabó Dezső és Németh László irodalmi műveiben381
Klaudy Kinga: Magyar fordítástudomány a 19. században (Brassai Sámuel nézetei a fordításról)387
Kniezsa Veronika: A magyar és az angol helyesírás történetének párhuzamai394
Paul Kokla: Zur Rolle der Morphologie bei der Beschreibung der marischen Dialekte400
M. Korchmáros Valéria: A főnévi igenév a magyar nyelvtani kutatásokban402
Korompay Klára: A rendszer gondolatának alakulása a magyar névszóragozás leírásában406
Kovács Éva: Szupraszegmentális kutatások a magyarban411
Kovács Ferenc: Egy "elfelejtett" magyar grammatikus419
Kövendi Dénes - Kontra György: Karácsony Sándor nyelvészeti-pedagógiai munkássága424
Lakatos Erika: A városi névadás kutatásának története430
Láncz Irén: Imre Sándornak a nyelvről vallott nézetei435
P. N. Lizanec: A nyelvjárási atlaszok szemantikai térképeinek problémái440
B. Lőrinczy Éva: Homonimák és megkülönböztető szándék egy nyelvjárási szócsaládban (Műhelytanulmány tudománytörténeti háttérrel)450
D. Mátai Mária: A szófaji rendszerezés elveinek változása a magyar grammatikatörténetben456
Máté Jakab: A magyar szövegnyelvészeti kutatások kibontakozása462
Meggyes Klára: A pszichológia és a nyelvészet kapcsolata a magyarországi gyermeknyelvi kutatások tükrében469
Mikó Pálné: A magyar nyelvtudomány fejlődése a 18-19. század fordulóján475
Molnár Ildikó: A kérdő hanglejtés vizsgálatának története480
R. Molnár Emma: Az idiómák jelentésmagyarázatának történetéből487
A. Molnár Ferenc: Régi finnugor nyelvészek mint könyvtárosok492
Molnár Zoltán Miklós: Régiószemlélet a magyar élőnyelvi kutatásoknak a nagyatlasz utáni szakirodalmában501
Nyíri Antal: Vitás értelmezési kérdések a Halotti Beszédben és az Ómagyar Mária-siralomban504
Papp Lajos: A magyar nyelvemlékkiadás szemléleti változásai509
Papp Zsuzsanna: A magyar következtető mondatok vizsgálatának története516
Pásztor Emil: Kazinczy Ferenc és a magyar helyesírás520
Pléh Csaba: A magyar elméleti nyelvpszichológia kezdetei524
Rácz Endre: Berrár Jolán mondattani munkássága530
V. Raisz Rózsa: Mondattani fogalmak értelmezésének változásai a tanárképző (pedagógiai) főiskolák jegyzeteiben és tanterveiben537
Rédei Károly: Felfogásbeli különbségek a magyar nyelvtörténet egyes kérdéseiben a magyar és finnugor nyelvtudományban543
Révay Valéria: Az igevonzat a magyar nyelvészeti szakirodalomban549
Rónai Béla: Garay János, a nyelvész és az irodalomtudós555
Róna-Tas András: Nyelvtörténet és őstörténet561
Rot Sándor: A magyar nyelvelmélet történetéből567
Ruzsiczky Éva: A bibliai idiómák fordítását illető nézetek és a szókészlet fejlődése572
Sebestyén Árpád: Névutórendszerünk kutatásának történetéhez578
Peter Sherwood: Zoltan Gombocz and historical semantics593
Simon Ondrus: Melich János etimológiái - mai szemmel602
J. Soltész Katalin: Balassa Józsefről612
T. Somogyi Magda: Az -l műveltető képző vizsgálatának története, különös tekintettel az eredetkutatásra618
Somos Béla: Logopédia? Gyakorlati fonetika? Beszédművelés? (Egy nyelvpedagógiai tevékenység és kapcsolatai)622
Szabó Dénes: A magyar nyelvkönyvek írásának kialakulása626
Szabó József: A nyelvjárásszigetek vizsgálatának kezdetei hazánkban631
Szabolcsi Anna: A genitívusz-datívusz vitája635
Szabómihály Gizella: A nyelvtani hagyomány és a modern vonzatgrammatikák639
Szathmári István: Ki lehet a szerzője a Magyar Tudós Társaság 1846. évi nyelvtanát névtelenül ismertető korabeli recenziónak?643
Szende Aladár: A nyelvtudomány iskolai lecsapódása századunkban650
Szilágyi Ferenc: A hangutánzás és a "hangfestés" a magyar szófejtésben658
Szili Katalin: Lotz János jelentősége a magyar nyelvészetben664
K. Szoboszlai Ágnes: Nyelvtörténet és leíró nyelvészet Papp István munkásságában669
Szűts László: A nyelvművelő Kosztolányi - mai szemmel673
Tolcsvai Nagy Gábor: Pais Dezső 1852. évi előadása az irodalmi nyelvről677
Robert M. Vago: Elméleti szempontok a t végű igék elemzéséhez682
Varga József: A népnyelvi és névtani kutatások története a Muravidéken690
Wolfgang Veenker: Sprachwissenschaftliche Forschungen zur Hungarologie in der Bundesrepublik Deutschland694
Vörös Ottó: Arany A. László csehszlovákiai magyar nyelvész munkásságáról705
Wacha Imre: Adalékok a magyar intonáció vizsgálatának történetéhez710
Zaicz Gábor: A MUSz. és modern etimológiai szótáraink (A szófejtő Budenz)717
Zelliger Erzsébet: Szemléletmódbeli változások nyelvtanaink tőtani rendszerezésében723
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem