A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Paedagogia 1897/1-10.

A Magyar Paedagogiai Társaság havi folyóirata - VI. évfolyam, 1-10. szám

Előszó

A PEDAGÓGIA FELADATA ÉS HELYE A TUDOMÁNYOK SORÁBAN.

Igen t. szakosztály!
Alkalomszerűnek tartottam, midőn a tanügyi kongresszus körében általános paedagogiai és iskolai szakosztály is alakult,... Tovább

Tartalom

I. Értekezések. Czikkek.
Acsay Antal: A közös élet testvérei ___ ___ ___ 386, 485, 551
Balogh Péter: Erkölcsi nevelés az iskolában _ ___ .._ 193, 292, 368
Bartók László: A tanfelügyelöi szakvizsgálat ___ . ___ 329
Bartos Fülöp: Mi hát e czél az idegen nyelvtanításban? 40, 435
Békefi Remig : A katholikus papképzés Magyarországon 207, 282
Beksics Ignácz: Az angol játékok hatása Malta szigetén és Egyiptomban._.. 393, 501
Buck Gertrúd után K. B. : Egy új kisérlet a nevelési gyakorlat terén 398
Dezső Lajos: A képzöintézeti tantervjavaslat . . 320, 417, 601
Dóczi Imre : Vélemény a középiskolai tantervrevisio ügyében . 73
Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a középiskolák működésének
megfigyelésénél___ . - --.. . . _ _ . ___ 49, 429
Ember János: Az osztatlan iskola kérdése ___ ___ ___ __161
Halász Ferencz: A tanfelügyelői szakvizsgálat . ___36
Heller Bernát : A középiskolai nagy ünnep Párisban ___ ___ ___ 325
Kármán Mór: A paedagogia feladata és helye a tudományok sorában 1
Kemény Ferencz : A nyelvtanítás egy újabb eszköze- ... _ .___ 240
Kovács János: A polgáriskolai tanárképzésről _ _ _ ___ 357
Krécsy Béla : Az amerikai Egyesült-Államok országos iskolafelügyelete 593
Kurucz Gyula: Az elemi iskolai tanfelügyelök szakvizsgálata Francziaországban.. 95
Lád Károly: Még egyszer a polgári iskolák viszonya a középiskolákhoz 627
Láng Nándor: Az ifjúság művészeti neveléséről..441, 534
Marmula János: Tanfelügyeletünk reformjához -.. -- 423
N. L. : Volf György ___ ___ - - - -- 465
Rombauer Emil: Vélemény a középiskolai tantervek revisiójának
ügyében ___ ___ --- --- -- -132
Sebestyén Gyula : Állam és iskola _ -_ - - - - 65
Somogyi Géza: Amerikai tantervrevisio ___ ___ -- --- 575, 619
Szepesi János (Grittner Gyula): Az állami felsőbb leányiskolák felügyelete ... --- 100, 229
Szigetvári Iván: A franczia lycéek igazgatása --- --- --- ---529
Szitnyai Elek: Mit és hogyan olvasson az ifjúság ? - - 467, 558
Téri József: Gouinnek az idegen nyelvek tanítására vonatkozó módszere- -_ - - - - - - 407
Veress Ignácz: Román középiskoláink nevelési eszközei ___ 15
Vietórisz József: A polgári iskola viszonya a középiskolához ___ 474
Waldapfel János: A középiskolai reformról _ , ... -_ 11
- - Melanchthon Fülöp ... ... ... ... 129
- - A középiskolai osztályozás és vizsgálás rendszere 171
- - A gymnasiumi tanterv revisiója.__ ___ ___ ...218, 302
- - Kármán Mór- - ... ... - ... 354
Zichy Antal beszéde a főrendiházban ... ___ ___ ... 315
II. Hazai irodalom.
Baksay Sándor: Az Iliász hat első éneke. Csengeri János .. ... ... 247
Bartók László: Paedagogiai értekezések. N. L. ___ ... 580
Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre. Cs. J. . ... ... _ _ 109
Beregi: A helyes kulturpolitika. B. P. ... 258
Bóbita-Gerevich : Fizika és Természettan. Szíjártó Miklós.- 507
- - Válasza és a biráló viszonválasza ... ... ___ 640
Bozóky Endre: Physika és physikai földrajz. Wagner Alajos... ... 252
Demek Győző: Lessing, Nathan der Weise. Heinrich Gusztáv ... _ 334
Endrei Ákos: Német nyelvkönyv. Madzsar Gusztáv ___ ... 448
Gyöngyösi László: Az iskola és a társadalom. B. P. __ ... ... .55
Klimó Mihály : Franczia nyelvtan. Kálmán Miksa ... ... ___ 181
- - Válasza a birálatra. ... ... ___ ___ 343
Kobell-Zimányi: Táblázatok az ásványok meghatározására. Szterényi H. 340
Kont Gyula: Elemi fizika. Szíjártó Miklós ... ... ... 256
Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai. Kardos Albert ... ... 51
Schőber Emil : Ásványhatározó. Az ásványtan tanításáról. Ásványtani
gyakorlatok. Melczer Gusztáv ... 583
Sebestyén Gyula : Elemi iskolai tanító- és tanítónőképzésünk fejlődése.
Málnai Mihály ___ ... ___ ... ... ... ___ 186
Simon Gábor: Középiskolai oktatásunk. B. P. ... ... 55
Somogyi: Nemzeti kultúrpolitikánk. B. P. ... ___ 111
Szemere Miklós: Fiatal véreim. N. L____ ... ... ... ... 505
Tóth Kálmán : Iskolai vizsgálatok. Waldapfel János ... ... ... 184
III. Külföldi irodalom.
Baumann Julius: Ueber Willens- und Charakterbildung. Székely
György... . ... .. ... ... ___ ... 516
Bremner C. S.: A leányok és nők nevelése Nagy-Brittaniában. Somogyi
Géza ... ... ... ... ... ... . ... .. ... 638
«Herbart und die Herbartianer». Málnai Mihály ... ... 520
Rein: Aus dem Psedagogischen Universitäts-Seminer zu Jena. Waldapfel János .. ... 513
Rosstmann Dr. Ph.: Ein Studienaufenthalt in Paris. Téri József . 112
Schiller, Hermann u. Ziehen, Th.: Sammlung von Abhandhlugen aus
d. Gebiete d. Psycliologie u. Physiologie. Székely György 451
IV. Országos közoktatási tanács.
Állandó bizottság ülése - - -. - - 114
Bokor József jelentése a polgári iskola reformjáról . 86
A középiskolai tanterv revisiójáról a közoktatási tanács elnökéhez intézett miniszteri rendelet -- 107
A középiskolai tantervek revisiójának befejezése... _.. -. 645
A polgári iskolai IV. osztálybeli tanulók pályaválasztásáról ... ... 332
V. Magyar Paedagogiai Társaság.
Évi nagygyűlés 1897 január 16-án ___ ... . - 115
Elnöki megnyitó beszéd Heinrich Gusztávtól ... 115
Felolvasás ... ... ... ... ... ... ... ... - 120
Titkári jelentés Demeczky Mihálytól... ... ... -. 121
Zárószámadás ___ _._ ... ... ... ___ ... -. 125
Költségelőirányzat-.- ... ... . ... 126
Tagválasztás _ _.. ... ... ... -- 126
Jegyzőkönyvek a Társaság felolvasó üléseiről: 60., 190., 266,, 348., 462,,
589., 654
A Társaság külső tagjai: ... ... 126., 191., 268., 351., 463., 592., 648
Hivatalos nyugtázások: az 1. és 9. sz. boritékán 128., 271., 352., 528., 655
A pénztárnok hirdetései ... ... ... - - 192:, 464
VI. Vegyesek.
A főváros népoktatása 1896-ban_ ... _ . _ . 58
A középiskolai jogosítások egysége. B. P. 114
A tanári állással össze nem férő mellékfoglalkozások . . . - 646
Az irva-olvasás -. - .. --- . --- . - 461
Állami iskolák állítása iskola nélküli községekben - ... 261
Corzan-ösztöndij ... -. -. . -... -- 347
Didon abbé a testi nevelésről . -_ .. -. 647
Gyakorlatjavítási tantiéme _ . . . _ _ - . - - 652
Előfizetési felhivás (Bartók László psedagogiai értekezésére) ... 462
Énektanári vizsgálat ... . - . --- - - 115
«Eötvös-alap» ... _.. ... - - -- - 190
Felhivás a kongresszusi napló ügyében . . . ..- 653
Franczia tanügyi szakfolyóirat magyar dolgokról (--y. -z.) _ . 586
Hamburgi kertészeti és állatkiállítás-.. ... - -- - - - - 348
Jankó János siremléke - ... - . - - - - - -- -- --- 347
Kármán-emlékkönyv- - - --- --- - 458
Kézügyességi (slőjd) iskola Pozsonyban ___ ___ ___ -_ ___ ___ 189
Igazgatói utasítás ___ --- --- --- --- --- --- 646
«Jugendsport» (wj.) ___ -- - - --- - -- - - 585
Magyar írásbeli feladatok ___ ___ ___ - - -_ -_ ___ ___ 115
«Magyar Kritika»_ - - - -- -_ ___ 524
Magyar paedagogus munkája szerb nyelven ___ ___ ___ ___ 59
Mikes Kelemen élete és művei ___ ___ ___ _ ___ 115
Miniszteri rendelet Ő Felsége legfelsőbb elhatározásának iskolai megünneplése tárgyában 522
Negyvenéves tanítóképző (wj.) _ ___ ___ ___ - - 586
Nemzetközi olympiai kongresszus Hávre-ban ___ ___ 346
Országos tanszermúzeum és paedagogiai könyvtár _ ___ --- 263
Psychologiai laboratórium és aesthetikai érzelmek. Székely György ..588
Szépirási pályázat ___ ___ ___ ___ ___ ___ -_ - -_ 462
Szilágyi István emléke ___ ___ ___ ___ ___ ___ -_ - 461
Szüneti tanfolyam Marburgban. Balassa József ___ - -_ - 265
« « Jenában _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ 345
« « Párisban ___ ___ ___ __. - 454
« « Genfben. Téri József ___ ___ ___ - -- 456
« « (franczia nyelvű) Neucbatelben. Schack Béla - 458
Tanítónövendékek fölvétele (Znióváralján) ___ ___ ___ - 348
Volf György emlékének megörökítésére felhivás... ___ -.. --- 523
Beküldött művek . .. . _ 63., 127., 269., 351., 463., 526., 655
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Paedagogia 1897/1-10. Magyar Paedagogia 1897/1-10. Magyar Paedagogia 1897/1-10. Magyar Paedagogia 1897/1-10. Magyar Paedagogia 1897/1-10. Magyar Paedagogia 1897/1-10. Magyar Paedagogia 1897/1-10. Magyar Paedagogia 1897/1-10. Magyar Paedagogia 1897/1-10.

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
15.000 Ft
7.500 ,-Ft 50
38 pont kapható
Kosárba