865.213

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Angolra hangolva

Könyv az angol kiejtésről

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 341 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-18-3627-4
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 56226/1.

Fülszöveg

A korszerű igényeknek megfelelő angoltudás fogalmába szervesen beletartozik a szép és pontos kiejtés. Ennek elsajátításához segíti hozzá az olvasót ez a könyv, melyet a szerzők a legkülönfélébb szintű nyelvtanulók igényeinek kielégítésére szántak. A hagyományos kiejtési gyakorlatokon kívül megtalálható benne az angol kiejtés és helyesírás közötti rendszerű kapcsolatok részletes bemutatása is. E szabályok megismerésével a tanuló hasznos fogódzót kap további szavak tízezreinek kiejtéséhez, szemben azzal a hiedelemmel, hogy minden angol szó kiejtését "külön meg kell tanulni"
Az Angolra hangolva a ma legáltalánosabb brit társalgási normát mutatja be. A könyv végén megtalálható az egyes gyakorlatok megoldási kulcsa, így az egyéni tanuló is nyomon követheti haladását.
A harmadik, átdolgozott és bővített kiadás a kisebb módosításokon és kiegészítéséken kívül részletes szó- és tárgymutatóval és két-három leckénként összefoglaló, ismétlő kérdésekkel segíti a könyv eredményesebb... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ15
JELMAGYARÁZAT18
ELSŐ RÉSZ: MÁSSALHANGZÓK21
1. lecke: [p], [t], [k]24
Kiejtésük24
Magyar-angol szópárok26
Nyelvtörők28
Írásmódjuk 28
A p, t, k betűk ejtése29
Olvasógyakorlat29
A határozatlan névelő gyenge alakjai30
A some használata névelőként31
A some erős és gyenge alakja31
2. lecke: [b], [d], [g]48
Kiejtésük és írásmódjuk48
A b, d, g betűk ejtése
A szabályos igék második és harmadik alakjának végződése48
Gyakorlás49
Az -ed végű melléknevek50
A szavak fő- és mellékhangsúlya
Három szótag - háromféle hagsúly
3. lecke: [r]57
Kiejtése57
Előfordulása57
Írásmódja
A néma r gyakorlása59
A "betoldott r" gyakorlása60
A "kötő r" gyakorlása
A [tr], [dr] hangkapcsolat60
Olvasógyakorlat61
Az and és but gyenge alakja
4. lecke: [l]46
Kiejtése és írásmódja46
A sötét és világos l előfordulása46
A szótagalkotó [l]47
Gyakorlat49
Olvasógyakorlat49
Magyar-angol szópárok50
A will segédige gyenge alakja50
5. lecke: [m], [n]52
Kiejtésük és írásmódjuk52
Az m és n betűk "némító hatása"52
A szótagalkotó [m] és [n]53
Az isn't, haven't-féle összevont alakok53
További összevont tagadó alakok54
Az -ic képzőt tartalmazó szavak hangsúlyozása55
Drill57
Olvasógyakorlat58
6. lecke: [ng]59
Kiejtése és előfordulása59
Magyar-angol szópárok60
Drill: [ng] és [n]61
Feleletválasztós gyakorlat61
[ng] és [ngk]; [ng] és [ngg]62
Rejtvény62
Olvasógyakorlat63
Négy szótag - négyféle hangsúly64
7. lecke: [f], [v]65
Kiejtésük és írásmódjuk65
Rímvadászat66
A [f] ~ [v] váltakozás66
Az elöljárószók erős és gyenge alakja67
Az of és a for gyenge és erős alakja68
A to gyenge alakjai69
Öt szótag - ötféle hangsúly71
8. lecke: [th-sz]72
Kiejtése és írásmódja72
Gyakorlás73
Drill: [th-sz] és [f]73
Drill: [th-sz] és [s]74
Drill: [th-sz] és [t]74
Az -ity képzős szavak hangsúlyozása75
Az -icity végű szavak77
Drill78
9. lecke: [th-d]79
Kiejtése és írásmódja79
Teszt: [th-d] vagy [v]?79
Drill: [th-d], [z] és [d]80
Teszt: [f] vagy [v] vagy [th-sz] vagy [th-d]?81
A the kétféle ejtése81
A három that82
A them gyenge alakja85
10. lecke: [th-sz], [th-d]87
A [th-sz] ~ [th-d] váltakozás87
A th rendhagyó ejtése87
Olvasógyakorlat88
Nyelvtörő88
A két there89
A háromféle [there]90
A than gyenge alakja91
11. lecke: [s], [z]93
Kiejtésük és írásmódjuk93
Az s betű kiejtése93
A z, c, x betűk kiejtése96
Az s toldalékok98
Gyakorlás99
Olvasógyakorlat100
Az is és has gyenge alakja100
Az ötféle s háromféle kiejtése101
12. lecke: [sh], [zs], [tsh], [dzs]102
Kiejtésük és írásmódjuk102
A ch kiejtése103
A g betű kiejtése104
A j betű kiejtése106
Tollbamondás106
Olvasógyakorlat106
A shall gyenge alakja107
Hat szótag - hatféle hangsúly107
13. lecke: [h], [j]109
A [h] kiejtése és írásmódja; a néma h109
A h-ra végződő kettősbetűk109
Névmások és segédigék néma h-ja110
Olvasógyakorlat111
A have gyenge alakja111
A [j] hang kiejtése és írásmódja112
Összeolvadás113
A kétféle [jo:]114
14. lecke: [w]116
A [v] és a [w] összevetése116
A [w] kiejtése117
Írásmódjai117
Az a és o ejtése [w] után119
Olvasógyakorlat120
A was gyenge alakja121
A will not összevont alakja121
A néma mássalhangzóbetűk ismétlése122
MÁSODIK RÉSZ: MAGÁNHANGZÓK125
15. lecke: Az angol magánhangzórendszer I.127
Bevezetés127
A rendszer központi része127
A további magánhangzók helye a rendszerben129
A szabad és a fedett helyzet fogalma131
Egy határeset132
Gyakorlás134
16. lecke: Az angol magánhangzórendszer II.136
A magánhangzók időtartama136
Gyakorlás137
Nyelvtörő140
17. lecke: [ei]141
Kiejtése és írásmódjai141
Az a betű lehetséges kiejtései szabad helyezetben142
Az ai/ay betűkapcsolat ejtése142
Az ei/ey betűkapcsolat ejtése143
Rímvadászat143
"Erős" és "gyenge" végződések144
Az -ate végű szavak hangsúlyozása145
Az -ative végű melléknevek és az -acy végű főnevek148
Olvasógyakorlat149
18. lecke: [ae]150
Kiejtése és írásmódja150
Magyar-angol szópárok151
Az a betű lehetséges kiejtései fedett helyzetben152
Gyakorlás152
Fedett vagy szabad érték?153
A have gyenge alakjai154
19. lecke: [i:]155
Kiejtése és írásmódja155
Az e betű lehetséges kiejtései szabad helyzetben156
Az ea betűkapcsolat ejtése156
Az ee betűkapcsolat ejtése156
Gyakorlás157
Az -ation végű főnevek hangsúlyozása157
Olvasógyakorlat160
20. lecke: [e]161
Kiejtése és írásmódjai161
Drill162
Az e betű lehetséges kiejtései fedett helyzetben162
A néma e funkciói163
Fedett vagy szabad érték?163
Olvasógyakorlat164
A -ment képzős főnevek hangsúlyozása164
A -less és -ness képzős szavak hangsúlyozása165
A let us összevont alakja166
21. lecke: [ai]168
Kiejtése és írásmódjai168
Az i, y betűk lehetséges kiejtései szabad helyzetben169
Az ie betűkapcsolat ejtése169
Olvasógyakorlat170
Az -ize képzős szavak hangsúlyozása171
Az -ify képzős szavak hangsúlyozása173
Az -ization és -ification végű szavak174
Olvasógyakorlat176
22. lecke: [i]177
Kiejtése és szabályos írásmódja177
Magyar-angol szópárok177
További írásmódjai178
Drill180
Olvasógyakorlat181
Az i, y betűk lehetséges kiejtései fedett helyzetben181
Az i és y betűk megoszlása182
Fedett vagy szabad érték?183
Drill183
Az -ish végű igék hangsúlyozása184
A re-, de-, pre-, ex- előképzők kiejtése185
23. lecke: [ou]186
Kiejtése és írásmódjai186
Magyar-angol szópárok187
Az o betű lehetséges kiejtései szabad helyzetben188
Az oa és az oe betűkapcsolatok ejtése188
Olvasógyakorlat189
Az -ous végű melléknevek hangsúlyozása189
Olvasógyakorlat192
A do not összevont alakja192
24. lecke: [oa]193
Kiejtése és írásmódjai193
Drill194
Magyar-angol szópárok194
Az o betű lehetséges ejtései fedett helyzetben195
Fedett vagy szabad érték?195
Teszt196
Olvasógyakorlat196
A from erős és gyenge alakja196
Az off és az of kiejtése197
A not hangsúlyos ejtése198
25. lecke: [u:], [ju:]199
Kiejtése és írásmódjai199
Drill200
Az u betű lehetségese kiejtései szabad helyezetben201
Az oo betűkapcsolat ejtése201
Az ui betűkapcsolat ejtése201
Az eu/ew betűkapcsolat ejtése202
Tökéletes rímek202
26. lecke: [á]205
Kiejtése és szabályos írásmódja205
Magyar-angol szópárok205
Egy érdekesség az angol helyesírás történetéből206
Az [á] további írásmódjai207
Drill207
Gyakorlat208
Az u betű lehetséges kiejtései fedett helyzetben208
Olvasógyakorlat209
A must erős és gyenge alakja209
27. lecke: [u]210
Kiejtése és szabályos írásmódja210
Magyar-angol szópárok211
További írásmódjai212
Drill212
Olvasógyakorlat212
A hangsúlytalan szótagban álló [u]213
Olvasógyakorlat214
28. lecke: [au]215
Kiejtése és írásmódja215
Olvasógyakorlat215
Az ou/ow betűkapcsolat ejtése216
Az -able/-ible végű szavak hangsúlyozása218
Az -ate végű igék -able képzős alakja220
Az -ability/-ibility végű szavak221
Olvasógyakorlat221
29. lecke: [oi]222
Kiejtése és írásmódja222
Drill222
Az oi/oy betűkapcsolat ejtése222
Kétféle hangsúlyozású szavak223
Példamondatok225
Drill228
Olvasógyakorlat229
30. lecke: [ö]230
Kiejtése230
Írásmódjai231
Magyar-angol szópárok231
Olvasógyakorlat232
[ö] és [i]232
A "kötő r" és a "betoldott r"233
Hangsúlyeltolódás és [ö]233
Gyenge alakok234
31. lecke: [eö]237
Az r betű szerepe az angol helyesírásban237
Az [eö] kiejtése és szabályos írásmódja239
További írásmódjai240
Drill240
Az a betű lehetséges kiejtései r előtt241
Gyakorlás242
A két mássalhangzóra végződő igék hangsúlyozása242
32. lecke: [aa]246
Kiejtése és szabályos írásmódja246
További írásmódjai246
Drill248
Olvasógyakorlat248
Magyar-angol szópárok249
Gyakorlat249
Az -al végű szavak hangsúlyozása250
33. lecke: [iö]255
Kiejtése és szabályos írásmódja255
További írásmódjai255
Drill256
Az e betű lehetséges kiejtései r előtt257
Gyakorlás257
Az ear betűcsoport ejtése258
Az utolsó szótagjukban [iö]-t tartalmazó szavak hangsúlyozása258
34. lecke: [aiö], [auö]260
Az [aiö] kiejtése és szabályos írásmódja260
További írásmódjai260
Drill261
Az i, y betűk lehetséges kiejtései r előtt261
Az [auö] kiejtése és írásmódjai262
A triftongusok263
Az our/ower/owar betűcsoport ejtése263
35. lecke: [ó:]264
Kiejtése és szabályos írásmódja264
Magyar-angol szópárok264
További írásmódjai265
Drill266
Az o betű lehetséges kiejtései r előtt266
Az au/aw betűkapcsolat ejtése267
Olvasógyakorlat267
36. lecke: [uö]268
Kiejtése és szabályos írásmódja268
További írásmódjai268
Az u betű lehetséges kiejtései r előtt269
Gyenge és erős alakok áttekintése269
Rímvadászat274
37. lecke: [ő:]276
Kiejtése és szabályos írásmódjai276
Magyar-angol szópárok276
További írásmódjai277
Drill277
Olvasógyakorlat278
The Chaos279
MEGOLDÁSOK284
TEMATIKUS MUTATÓ295
BETŰRENDES MUTATÓ299
FELHASZNÁLT IRODALOM340
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Angolra hangolva Angolra hangolva

A borító enyhén töredezett.

Állapot:
1.340 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba