A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Paedagogia 1899/1-10.

A Magyar Paedagogiai Társaság havi folyóirata - VIII. évfolyam 1-10. szám

Előszó

Részlet a kötetből:

A MŰVÉSZET NEVELŐI ÉRTÉKÉRŐL.

Plato a költészetet és művészetet - mivel érzékiségüknél fogva megrontják az ifjúságot - ki akarta zárni a nevelés eszközei közül. Ő a... Tovább

Tartalom

I. Értekezések.
Alexander Bernát: Klamarik János emlékezete 65
Bakos János: Új tudományos vívmány 30
Bihari F. Immánuel: Egy fejezet a művészi nevelésről Aristotelesnél 553
Bleyer Jakab: Néhány szó a német nyelvi oktatáshoz a gymnasiumban 468
Csengeri János: Az École normale supérieure-ről 6
De Gerando Antónia: A művészet szerepéről a tanításban és nevelésben 150
Ellend József: A sárospataki főiskola kétszázados physikai muzeuma 456
eö: A népiskolák kiegészítése 298
Földes Géza: Az osztatlan iskola tanítás-terve 537
Frankl István: Xenophon Memorabiliáinak paedagogiai jelentősége 34, 80, 157, 223
Geőcze Sarolta: Polgári és felsőbb leányiskola 208
Geőcze Sarolta: Svájcz nevelésügye 286
Graf Jakab: Észrevételek a gymn. rajz tanításhoz 50
Gyulay Béla: A polgári leányiskolák reformja 129
Holzmann Ignácz: A fül egészségtana és az iskola 382
Kemény Ferencz: A testi nevelés állapota a magyarországi középiskolákban az 1897-98. iskolaév végén 257
Kovács János: A tanítóképző tanárok képzése 321
Kovács János: A polgáriskola kérdéséhez 352, 451, 544
Krausz Sándor: Nevelés és mívelődés 193
Mázy Engelbert: Az erkölcsi nevelés feladata 334
Meller Simon: A művészet a gymnasiumban 136
Molecz Béla: Az ifjúsági könyvtárak kezeléséről 378
Pethe Ferencz: Ifjúsági tornaversenyeink 14
Roboz József: Rousselot atya új módszere 237
Schneller István: A tanárképzésről 417
Simon Gábor: Észrevételek a középiskolákról 20
Somogyi Géza: Szükséges-e az osztatlan népiskolák számára külön tanterv? 605
Széchy Ákos: A magyar iskolák jogi helyzetéről 367
Székely György: A művészet nevelői értékéről 1
Vendé Ernő: Az évzáró vizsgálat 386
V. S.: Adatok a magyar közoktatásügy történetéhez 79
Waldapfel János: A tanárképzésről és egyebekről 497
Waldapfer János: A gyakorlógymnasinm feladatai 577
Wirth Gyula: A latin nyelv középiskolai tanítása és a tantervrevisio 43
W. J.: A paedagogiai alapfogalmak kritikája 204
II. Hazai irodalom.
Berzeviczy Albert: Itália. Csengeri János 174
Csengeri János: Anthologia Latina. Bódiss Jusztin 620
Donner Lajos: A gyermek értelmi fejlődése. Waldapfel János 98
Ferenczy József: Irodalmi dolgozatok. Cs. E. 250
Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. I. Mika Nándor 616
Gaal Mózes: Nemzetünk nagy költői. Császár Elemér 54
Kun Sámuel: Nemzeti kultúra és nyugoti civilisatio. G. S. 559
Lejtényi Sándor: Rovargyüjtő. Szterényi Hugó 564
Madzsar Gusztáv: Két módszeres beszámoló. Vajda Gyula 310
Morlin Emil - Szuppán Vilmos: A magyarországi népoktatásügy. I. II. Neményi Imre 247
Nagy Gizella: Társadalmunk betegségei. G. S. 563
Pasteiner-Csengeri Geréb: Római világ. Bódiss Jusztin 625
Schoener - Yartin: Róma. Csengeri János 177
Simonyi Zsigmond - Balassa József: Német szótár. Endrei Ákos 302
Szentesy Béla: A gyermekek szellemi megerőltetése. Téri József 390
Tolsztoi Leó: Mi a művészet? 566
Vonaszek Antal: Az emberi értelem evolutiója. Toncs Gusztáv 180
Wolff Béla: Német szótár. Endrei Ákos 302
Záray Ödön: Népiskolai földrajz. N. 254
III. Külföldi irodalom.
Bechtel u. Glauser: Sammlung französisclier Aufsatzthemata. Kemény Ferencz 479
Enrico Cocchia: Antologia latina. Incze Béni 484
Cramer: Über die Ursachen der Nervosität der Kinder. Waldapfel János 393
Franz Fauth: Das Gedächtniss. Székely György 100
Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte: Das gesammte Erziehungs- und Unterrichtswesen in den Landern deutscher Zunge. Waldapfel János 306
Otto Kaemmel: Cliristian Weise. Jacobi Károly 57
G. Kauffmann: Die Lehrfreiheit an den deutschen Universitäten. Téri József 61
Ferd. Kremsies: Zeitschrift für pädagogische Psychologie. Waldapfel János 188
Ferd. Kremsies: Arbeitshygiene der Schule. Téri József 391
Max Schmidt: Zur Reform der klassischen Studien auf Gynmasien. Téri József 480
Alex Wernicke: Richard Wagner als Erzieher. Kereszty István 567
IV. Magyar Paedagogiai Társaság.
Évi nagygyűlés 1899 január 21-én 111
Heinrich Gusztáv elnöki megnyitó beszéde 112
Kovács János titkári jelentése 120
Zárószámadás 1898-ról 125
Költségelőirányzat 1899-re 126
Rendes tagok választása 126
Jegyzőkönyvek a Társaság felolvasó üléseiről 186, 316, 411, 569, 631
A Társaság külső tagjai 127, 188, 317
Hivatalos nyugtázás 128, 190, 256, 320, 575, 637
Az elnökség felhívása a kültagokhoz 64
A pénztáros felhivása tagdíj-fizetésre 493
A pénztáros értesítése (a M. Paed. régibb évfolyamairól) 111
V. Vegyesek.
A cziszterczi rend személyzete 569
A közoktatásügyi budgetvita 255
A lipiki gyermekgyógyintézet kedvezményei 492
A II. orsz. és egyetemes tanügyi kongresszus naplója 368
A mezőgazdasági múzeum katalogusa 493
A tanulók módszeres iskolai foglalkoztatása ügyében kiadott miniszteri rendelet 108
A tornaversenyek ügyében kiadott miniszteri rendelet 401
Az Eötvös-alap jótéteményei 490
Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon tartandó kongresszusok szabályzata 314
Az erkölcsösség kérdése és az iskola (Mayer János) 401
Az iskolába lépő gyermekek kiismerése 490
t.-j.: Franczia nyelvi szüneti tanfolyamok Genfben, Grenobleban, Lausanneban 396
Gyermekvédő kongresszus 493
Ifjúsági előadások 185, 284
Iskolaügyi dolgozatok (Bardócz Pál előfiz. felhívása) 569
Jenai szüneti cursusok 313
Országos zoologiai társulat 400
Rousselot atya új módszere. Balassa József 313. Roboz József 397
Szepesmegye népoktatási viszonyairól 110
Kemény Ferencz: Tételek egy nemzetközi nevelés- és oktatásügyi kongresszus számára 398
Weber István síremlékére 111
Beküldött művek 63, 127, 188, 317, 413, 493, 573, 634
Schneller István: Nyilatkozat 634
Waldapfel János: Nyilatkozat 634
A szerkesztő búcsúszava 639
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Paedagogia 1899/1-10. Magyar Paedagogia 1899/1-10. Magyar Paedagogia 1899/1-10. Magyar Paedagogia 1899/1-10. Magyar Paedagogia 1899/1-10. Magyar Paedagogia 1899/1-10.

A borító kissé sérült, gerincén szakadozott címke, belső oldalán ajándékozási címke található. A lapszámok borítói hiányoznak. Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
15.000 Ft
7.500 ,-Ft 50
38 pont kapható
Kosárba