865.312

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nemzetközi közjog

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 635 oldal
Sorozatcím: Osiris Tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-389-875-7
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.

Fülszöveg

A tankönyv a nemzetközi jog alapkérdéseit, a nemzetközi jog és belső jog viszonyát és az e tárgyban született alkotmánybírósági határozatokat mutatja be. A jogforrási rendszereket áttekintve a szerződéskötés elméletére és gyakorlatára, a szerződések értelmezésére, érvénytelenségére és megszűnésére tér ki, majd a szokásjogot, valamint a jogalanyiságot és a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb jogi szabályait tárgyalja, figyelmet fordítva a Nemzetközi Bíróság joggyakorlatára. Az emberi jogok nemzetközi védelmét, a kisebbségvédelem nemzetközi jogát ismertetve hangsúlyozza a legfontosabb szabályok folyamatosságát, de jelzi azokat a fő területeket is, ahol a nemzetközi kapcsolatok jogi koordináta-rendszere átalakul. így az erőszak alkalmazásának és az ún. humanitárius intervenciónak a kérdését és ezzel összefüggésben az ENSZ reformját a tankönyv már a 2006-os állapotnak megfelelően mutatja be. A felelősség nemzetközi jogi szabályait az ENSZ kodifikációs tervezetét figyelembe véve, az... Tovább

Tartalom

A leggyakrabban használt rövidítések 11
Előszó 13
Első rész A NEMZETKÖZI JOG ALAPJA ÉS TÖRTÉNETE
I. fejezet A nemzetközi jog története 17
1. Az ókor nemzetközi joga 17
2. A középkor nemzetközi joga 25
3. Az újkor nemzetközi joga 29
4. A modern kor nemzetközi joga 35
5. A nemzetközi jog tudományának története 42
II. fejezet A nemzetközi jog jogi természete és sajátosságai
1. Jog-e a nemzetközi jog? 49
2. Miért kötelező a nemzetközi jog? 54
3. Milyen kapcsolatban áll egymással a nemzetközi jog és a belső jog? 57
4. A nemzetközi jog és a magyar jogrend: a zavaros helyzet kialakulása és kísérletek a megoldásra 62
5. A nemzetközi jog funkciója, jellemzői és tanulmányozásának értelme 70
6. Közjogi és magánjogi jellemzők és technikák a nemzetközi jogban 73
második rész A NEMZETKÖZI JOG FORRÁSAI
III. fejezet A nemzetközi szerződések joga
1. A nemzetközi jog jogforrási rendszere 77
2. A nemzetközi szerződések definíciója és tipológiája 79
3. A nemzetközi szerződések megkötése 83
4. A fenntartások 98
5. A nemzetközi szerződések és az érvénytelenség 102
6. A nemzetközi szerződések értelmezése 113
7. A nemzetközi szerződések hatálya, végrehajtásának biztosítékai és a normakonfliktus 118
8. A szerződések módosítása, kiegészítése és felfüggesztése 129
9. A szerződések megszűnése 131
IV. fejezet A nem szerződéses jogforrások és az értelmezés segédeszközei 135
a nem szerződéses jogforrások 135
1. A szokásjog 135
2. A civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek 145
3. Az államok egyoldalú jogi aktusai mint jogforrások 147
4. A nemzetközi szervezetek határozatai és minősítésük jogforrástani szempontból 149
5. A méltányosság mint jogforrás 154
a jogszabályok értelmezésének segédeszközei 155
6. A bírói gyakorlat 155
7. A jogtudomány és szerepe a jogviták eldöntésében 158
az abszolút diszkrecionális bíráskodás elvi lehetősége 161
8. Az ex aequo et bono alapon történő bíráskodás 161
harmadik rész A NEMZETKÖZI JOG ALANYAI
V. fejezet Az állam mint a nemzetközi jog alanya 165
1. Az állam fogalmi elemei 165
2. Főhatalom és alávetettség a nemzetközi jognak: a keretek közötti mozgásszabadság 175
3. Az államhatár 188
4. A területszerzés jogcímei 194
5. Az államnak nem saját állami területen gyakorolt területigazgatási hatáskörei 204
6. Az államok egymás közti kapcsolatainak nemzetközi jogi alapelvei 219
7. Államok keletkezése, megszűnése és az államutódlás 239
8. Államelismerés, kormányelismerés és egyéb elismerési formák 254
9. Különleges státusok 268
VI. fejezet A nemzetközi szervezetek mint a nemzetközi jog alanyai 275
1. A szervezetek fogalma és fajtái 275
2. Tagfelvétel, kilépés és kizárás 280
3. A nemzetközi szervezetek struktúráinak és működésének legfontosabb kérdései 285
VII. fejezet Az egyén a nemzetközi jogban 298
1. Az egyén aktív és passzív jogalanyiságának alapjai 298
2. Az emberi jogok osztályozása 299
az emberi jogok védelmének nemzetközi jogi alapintézményei 302
3. Az emberi jogok védelme az Egyesült Nemzetek Szervezetében 302
4. Az emberi jogok védelme az Európa Tanácsban 309
5. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet az emberi jogokért 314
6. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 314
7. Egyéb emberi jogvédelmi mechanizmusok 315
különleges jogok sajátos helyzetben levő egyének és csoportok számára 31 6
8. Kisebbségvédelem 316
9. Menekültek és hontalanok 329
10. Különleges jogok a munka világában 333
11. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért 335
VIII. fejezet A nemzetközi jog egyéb alanyai
1. Társaságok 354
2. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 355
3. Lovagrendek 356
4. A nemzeti, etnikai, vallási kisebbség 356
5. A nép és a nemzet 356
6. Az emberiség jogalanyisága 360
negyedik rész A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
IX. fejezet A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga 365
1. A diplomáciai kapcsolatok eredete és az államok érdekeltsége 365
2. A diplomaták kiválasztása és kinevezése 368
3. Az agrément: a kiszemelt misszióvezető előzetes jóváhagyatása a fogadó állammal 372
4. A megbízólevél átadása, annak joghatásai és protokolláris ceremóniája 379
5. A diplomáciai képviselet funkciói 391
6. A diplomáciai megbízatás megszűnése 397
7. A diplomáciai kiváltságok és mentességek 404
8. A konzuli kapcsolatok létesítése és a konzul kinevezése 417
9. A konzul feladatköre 418
10. A konzuli megbízatás megszűnése 421
11. A konzuli kiváltságok és mentességek 421
12. Egyéb diplomáciai missziók és képviseletek 426
X. fejezet Az államok nemzetközi jogi felelőssége 438
1. A nemzetközi jogi felelősség kodifikációs folyamata és alapelemei 438
2. A jogellenes cselekmény „betudhatósága" 440
3. Kimentés a felelősség alól 451
4. A nemzetközi felelősség jogkövetkezményei 456
5. A nemzetközi felelősség érvényesítése 457
6. A jogszerű tevékenységgel okozott károkért való felelősség 461
XI. fejezet A viták békés rendezése 462
1. A nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma 462
2. A nem bírói vitarendezési módok 465
3. A választottbírósági vitarendezési módok 472
4. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében 479
XII. fejezet A kényszer alkalmazása és következményei
a nemzetközi jogban 513
1. Az agresszió definiálhatósága és a jelenlegi definíció jogi természete 514
2. Az ENSZ hatáskörei az Alapokmány VII. fejezetének szövege szerint 518
3. A nemzetközi béke és biztonság érdekében tett ENSZ-lépések a gyakorlatban 519
4. Az önvédelem mint az erőszak alkalmazásának legitim formája 527
5. Az ún. ellenséges államok klauzula 531
6. Az erőszak alkalmazása tilalmának elbizonytalanodása az ezredfordulón 531
7. Lépések az ENSZ-reformjára: Kofi Annán főtitkár 2005. évi tervezete 532
XIII. fejezet A hadviselés során alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok 535
1. A hadijog és a humanitárius nemzetközi jog története 535
2. A kombattáns 541
3. A hadifogoly 544
4. Különleges kategóriák és megkülönböztető jelzések 546
5. A hadműveletek vezetése, a tiltott fegyverek és a tiltott célpontok 547
6. A polgárháborúra vonatkozó szabályozás 555
7. A háborús bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása és megtorlása 558
8. A semlegesség 559
XIV. fejezet A tengerjog 563
1. A parti állam szuverenitása és ellenőrzési jogosítványai 564
2. A parti állam kitermelési, hasznosítási jogosítványai 571
3. A Zóna 579
4. Tengerjogi jogviták és rendezésük 581
5. Egyes tengeri szorosok és tengeri csatornák különleges helyzete 582
XV. fejezet Az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei 591
XVI. fejezet A légtérre és a légi közlekedésre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok 606
XVII. fejezet Világűrjog 614
XVIII. fejezet A környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi kérdései 620
Ajánlott irodalom a téma magyar nyelven megjelent műveiből 627
Név- és tárgymutató 631

Kovács Péter

Kovács Péter műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kovács Péter könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nemzetközi közjog Nemzetközi közjog
Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba