Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.718

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Középkor, kora újkor

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 247 oldal
Sorozatcím: Történelmi olvasókönyv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-18-5658-5
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 80172.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezető
Az Árpád-házi királyok kora (1000-1301)4
I. (Szent) István király koronát kap a pápától (1000)7
I. (Szent) István király a Pannonhalmi Apátságnak (1002)8
I. (Szent) István király Óbudán templomot épít9
A székesfehérvári bazilika építése9
(Szent) Imre herceg halála, Vazul megvakítása (1031)10
Aba Sámuel csatája a császárral (1044)11
A Vata-féle pogánylázadás (1046)12
A magyarok "szimfóniája"12
Gellért püspök vértanúsága (1046)13
I. András király harcai a német-római császárral14
A "Vértes" (1051)14
Búvár Kund (1052)15
Korona vagy kard - a "várkonyi jelenet" (1059)16
I. Béla király uralkodása, intézkedései17
I. (Szent) László párviadala a kun vitézzel18
Egy város ostroma19
Lovagi párviadal19
I. (Szent) László király Horvátországot Magyarországhoz csatolja (1091)20
Piroska császárné20
Keresztes hadak átvonulása Magyarországon21
Magyarország leírása a XII. század végén21
III. Béla uralkodása22
Mánuel bizánci császár Bélát teszi örökösévé23
III. Béla elfoglalja Szófiát (1183)23
Egy vadászbaleset24
II. András király a Szentföldön harcol24
II. András Bánk bán merényletéről és IV. Béla neveléséről (1213)25
IV. Béla ifjúsága és háborúi26
A tatárjárás (1241-1242)27
A muhi csata27
Ernye királyi lovászmester átadja lovát a királynak28
Egy ország helyreállításának megkezdése28
Várak építése29
Gátépítés a Murán29
Diplomáciai kapcsolatok az Árpád-korban30
Szerb háború és követek fogadása a királyi udvarban (1269)30
Ágnes asszony követjárása (1269)30
Királyi találkozó a Duna szigetén (1271)31
A virágzó feudalizmus évszázadai (1301-1490)
III. András halála, László királlyá választása (1301)33
Károly Róbert harcai a koronáért (1301)34
A budaiak kiátkozzák a pápát (1303)34
Harc László király ellen (1304)35
Csák Máté legyőzése, a rozgonyi csata (1312)35
Magyarország 1308-ban (ismeretlen szerző leírása)36
Károly Róbert várépítési engedélye Báthori Bereck fiainak38
Királyi oltalomlevél idegen kereskedőknek39
A bányabér (urbura) reformja (1327)40
Királyi kiváltságlevél a komáromi polgároknak (1331)40
Kamarabérleti szerződés (1338)42
A kapuadó (1342)43
A jég beszakad a király alatt44
A Szent György-lovagrend megalapítása44
Anjou-külpolitika45
Károly Róbert útja Nápolyba (1333)45
A visegrádi kongresszus (1335)47
Magyar-cseh kereskedelmi egyezmény (1336)48
A magyar-lengyel örökösödési szerződés (1339)50
Hűbéri eskü (1336)50
I. (Nagy) Lajos megkoronázása (1342)51
I. (Nagy) Lajos levele a pápához a nápolyi házassági szerződésről (1346)52
I. (Nagy) Lajos itáliai hadjárata53
Az első itáliai hadjárat (1347-1348)53
A második hadjárat (1350). Canossa várának bevétele56
A Pálos rend pápai elismerése (1308)56
Lajos király feleségeiről és gyermekeiről57
Zsigmond királlyá koronázása (1387)58
A nikápolyi csata (1396)59
Parasztfelkelések és parasztkirályok az országban (1437)60
Zsigmondot német-római császárrá koronázzák (1433)61
A várnai csata (1444)62
Hunyadi László kivégzése (1457)63
A foglyok szökése (1457)64
Mátyás királlyá választása (1458)65
Mátyás király levelei66
III: Frigyes császárnak (1464)66
A római magyar követnek (1468)67
Pomponio Letónak (1471)68
IV. Sixtus pápának (1479)69
A középkori Európa (936-1492)
I. Ottó német királlyá választása és megkoronázása (936)70
Hódító Vilmos meghódítja Angliát (1066)71
Dommsday Book (1089)73
Hűbéri eskü (1068)74
Az "Invesztitúraharc". VII. Gergely a pápák hatalmáról75
A keresztes hadjáratok76
II. Orbán pápa beszéde a clermont-i zsinaton (1095)76
A keresztesek megpróbáltatásai Antiochia felé 77
Konstantinápoly elfoglalása (1204)77
A királyi háztartás (1135)79
Gazdálkodás a középkorban82
A Magna Charta83
Meghívólevél a parlamentbe (1265)85
A német Aranybulla (1356)85
A tatárok elfoglalják Kijevet (1240)87
Katasztrófák, parasztfelkelések a középkori Európában88
Éhínségek88
Az 1348. évi nagy pestisjárvány89
Parasztfelkelés Normandiában90
A százéves háború91
A poitiers-i csata (1356)91
A "Jacquerie" (1358)92
A Wat Tyler vezette parasztfelkelés Angliában (1380)94
Jeanne d'Arc levele az angol királyhoz (1429)95
Jeanne d'Arc pere és kivégzése (1431)96
A grünwaldi csata (1410)98
Husz János a konstanzi zsinat előtt (1415)99
Eljegyzés a középkorban100
A város101
A városi polgárjog101
A városok fejlődése Lengyelországban102
A város rendje103
Firenze elöljáróinak megválasztása (1298)104
Pénzátutalás (1214)105
Hogyan kell kormányozni az államot?105
A kora újkor Európája (1492-1711)
A nagy földrajzi felfedezések108
Részlet Kolombusz Kristóf hajónaplójából (1492)108
Velence és nagy földrajzi felfedezések (1501)110
Az indiánok jellemzése 111
Cortés meghódítja Mexikót112
A tordesillas-i szerződés (1494)113
Budai Parmenius István levele Richard Hakluytnak (1583)115
Rotterdami Erasmus - az európai humanista gondolkodás iskolája118
A reformáció123
Luther levele X. Leó pápához (1520)123
"Egyedül a hit által"124
Kálvin János önmagáról124
Az eleve elrendelés125
A Szent Bertalan-éj (1572. aug. 24.)125
Új nagyhatalom Európában - a török127
Hollandia a XVII. században130
London a kora újkorban 131
Polgári forradalom és polgárháború Angliában132
A Naseby melletti csata (1645)132
A Lord Protector (1654)133
A francia abszolutizmus134
A parlament jogkörének korlátozása (1641)134
XIV. Lajos, a Napkirály135
Magyarország a kora újkorban (1490-1711)
Jurisics Miklós kőszegi várparancsnok levele I. Ferdinándhoz (1532)137
Buda elvesztése (1541)139
Török berendezkedés a meghódított területeken142
Fráter György politikája143
Az egri várparancsnokok bejelentik az ostrom megszűnését (1552)144
Szigetvár védelme és eleste. Zrínyi Miklós levele Kanizsai Orsolyának (1566)145
Miksa királynak szóló jelentés Szigetvár elestéről147
A drinápolyi béke (1968)147
A speyeri megegyezés (1570)148
A hajdúk és a Bocskai-szabadságharc150
"Hajdúellenes" törvények (1598)151
Bocskai István kiváltságlevele hajdú vitézeinek (1605)151
Bocskai István levele Homonnai Drugeth Bálintnak152
Bethlen Gábor, Erdély fejedelme (1613-1629)153
Pázmány Péter levele II. Ferdinándnak (1626)156
Pázmány Péter terve a török kiűzéséről (1632)159
I. Rákóczi György hadjárata (1644-45)161
I. Rákóczi György jellemzése162
II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata (1657)163
Zrínyi Miklós II. Rákóczi György vállalkozásáról (1657)164
Wesselényi Ferenc nádor a lengyelországi hadjáratról (1657)165
Várad védelme (1660)166
Zrínyi Miklós levele Montecuccolinak (1662)171
Zrínyi téli hadjárata (1664)178
Thököly Imre 1679-es kiáltványa179
Buda visszavívása (1686)180
Lotharingiai Károly hadinaplójából180
A vár elfoglalása és az ostrom utáni napok (Jacob Richards angol hadmérnök naplójából)182
Európa ünnepel183
A fogságba esett törökök sorsa186
II. Rákóczi Ferenc állama 1703-1711186
A magyarországi háború kezdete (1703)187
Gazdasági nehézségek (1704)189
Rákóczi terve a békekötésről, az első tárgyalások (1704)190
Gazdaság. A hadsereg felszerelése (1705)191
A szenátus gazdasági problémákról tárgyal (1706)191
A szabadságharc bukása (1711)193
Holland és angol közvetítés a Habsburgok és Rákóczi között (1704-1706)196
A fegyvert fogó jobbágyok felszabadítása (1704)198
A végvári élet200
Szondi György levele fizetéséért (1552)200
Portyázások201
Rabok kiváltása - Kanizsai Ahmed olajbék Batthyány Ádámhoz (1651)202
A reformáció Magyarországon203
Egy kortárs a reformátorokról203
A reformáció terjedése a hódoltságban204
Az 1568-as tordai országgyűlés205
A magyarországi reformátusok hitvallása (1562)206
A falu207
Szerdahelyi, vágai és zsigárdi jobbágyok a magyar kamarának (1588)207
Székely falutörvények, Gyergyóújfalu törvénye (1581)209
A tanító-prédikátor fogadása211
A napszámosok munkafeltételei212
A város213
Lőcse hétköznapjai213
Művelődés, reneszánsz és humanizmus a kora újkori Magyarországon220
A Corvina-könyvtár220
Werbőczy István: Nemes Magyarország szokásjogának hármaskönyve221
Melanchton Fülöp levele Nádasdy Tamáshoz (1537. október 7.)222
Bibliafordítás a Nádasdy-udvarban. Sylvester János levele Nádasdy Tamáshoz (1540 vége, 1541 eleje)224
Gyulai Torda Zsigmond levele Melanchton Fülöpnek (1545(225
Iskolák Erdélyben226
Bethlen Gábor művelődéspolitikája226
Hétköznapok és ünnepek228
Esküvő. II. Rákóczi György lakodalma238
Étkezés240
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Középkor, kora újkor

Az előlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
840 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba