Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.723

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1957. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata - IV. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Cikkek
Ausch Sándor: A buerházások fejlődésének 40 éve a Szovjetunió népgazdaságában1151
Ádám György: A nyugat-európai atomenergia-program és integráció legújabb fejleményei - a szuezi válság tükrében202
Ádám György: A tudomány és a kutatás szerepe a második ipari forradalomban438
Balázsy Sándor: A külkereskedelem gazdaságosságához303
Balla Sándor: A mezőgazdaság munkaerő-helyzete és belterjes fejlesztése166
Bálint J. - Huszár I. - Kahulics I. - Keserű J.-né - Kovács I.: Az iparvállalatok irányításának és gazdálkodásának időszerű tapasztalatai854
Berend Iván - Gönczy László - Kis Pál - Leányfalvi Sándor: Nagyüzemi feltételek és jövedelmezőség a szövetkezeti gazdálkodásban1023
Bieber Ilona - Fábián József - Gulyás Emil: Megjegyzések a Közgazdasági Szemle 1956. 11-12. számának vezércikkéhez393
Bognár József: Észrevételek az 1957. évi tervvel kapcsolatban706
Bognár József: Külkereskedelmünk problémái835
Bokor - Gadó - Kürthy - Meitner - Sárosiné - Wilcsek: Javaslat az ipar gazdasági irányításának új rendszerére393
Bródy András: "Input-Output". Módszer a nemzetgazdasági folyamatok elemzésére145
Csendes Béla: A városok élelmiszerellátásának új rendje276
Csikós Nagy Béla: Az ár szerepe a szocialista gazdaságban485
Csikós Nagy Béla: Az ipari termelői árak újjárendezése817
Csizmadia Ernő: A szovjet mezőgazdaság új eredményei és távlatai a termékbőséghez vezető úton1177
Erdei Ferenc: A termelőszövetkezeti munkadíjazás és jövedelemelosztás kérdéséhez731
Erős Gy. - Wiesel I. - Zentai D.. Az exportgazdaságosság gyakorlati számítási módszere869
Esze Zsuzsa: A szocialista termelési viszonyok lényege és a gazdaságpolitika társadalmunkban410
Fekete Ferenc: A társadalmi-gazdasági viszonyok néhány problémája a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben897
Fenyő Imre: Az állami belkereskedelem irányításának főbb kérdései1248
Fock Jenő: Gazdasági feladataink809
Friss István: Gazdaságpolitikai problémáink és az 1957. évi terv697
Garamvölgyi K.: A mezőgazdaság tervszerű fejlesztésének kérdései532
L. Gatovszkij: Az értéktörvény felhasználásáról a szocialista gazdaságban1134
Göncöl György: A piackérdés lenini elmélete360
Groó István: A tőkés kereskedelem újabb szerkezetváltozásai70
Haász Árpád: Az állam mint gazdasági tényező a jelenkori kapitalizmusban713
Haász Árpád: A termelési és a fogyasztási struktúra jelentős változásai korunk kapitalizmusában1213
Hahn Käthe - Engert Manfred: A tervezés időszerű kérdései a Német Demokratikus Köztársaságban1061
Hoch Róbert: A magánszektor szerepe a kereskedelemben161
Hoch Róbert - Rédei Aranka: A fogyasztói árképzés fő elvei1
Horváth Róbert: A pénzügytan újabb fejlődési irányai387
Jávorka Edit: Az ipari árrendszer egyes kérdései121
Kádas Kálmán: Az ökonometriai kutatás célkitűzései és módszerei547
Kismarty Lóránd: Kohászatunk gazdaságosságának és perspektívájának néhány kérdése516
Kiss Tibor: A nemzeti jövedelem és a külkereskedelem főbb összefüggései hazánkban637
Komló László: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövedelemrészesedési rendszeréről55
Kopátsy Sándor: Tervgazdálkodásunk megjavításáért133
Kökény Mihály: Távlataink, tartalékaink egyes kérdései880
Kővári László - Lázár György: A szovjet-magyar gazdasági kapcsolatok új tényei593
Kunváry Árpád: A gépek technikai avulásának gazdasági problémáiról249
Markó Lajos: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövedelemelosztásának kérdéséhez912
Markos György - Mihaleczky Vilmos - Balázsy Sándor: A magyarországi bauxit- és alumíniumtermelés gazdasági problémáiból1039
Mód Aladárné: Az infláció leküzdése - tartalékaink és perspektíváink603
Molnár Endre: A szocialista építés lenini politikájának győzelme a Szovjetunióban1122
Molnár Ferenc: Az iparosítás és a külkereskedelem néhány összefüggése a gazdaságilag elmaradott országokban934
Molnár Ferenc: A Szovjetunió sikerei az EGyesült Államokkal való gazdasági versengésben1109
Natan Zsak: Az eredeti tőkefelhalmozás Bulgáriában925
Kadó Antal: A hazai szénbányászat közgazdasági sajátosságai és mai helyzete17
G. Redő Éva: Az iparvezetés új rendszere a Szovjetunióban743
G. Redő Éva: A szovjet ipar négyévtizedes fejlődésének főbb vonásai1163
Sághy Vilmos: A piacszabályozás elvei és gyakorlata618
Somogyi Gyula: A népgazdaság 1957. évi tervének fő arányai585
D. Szabó József: A foglalkoztatottság és a személyes jövedelem alakulása a magyar társadalomban 1946-1956 között34
Szakál Pál: Anyagi érdekeltség a szerződéses termelésben426
Tauszk György: Önköltség és népgazdasági egyensúly473
Tatár István: Külkereskedelmünk időszerű kérdései181
Tomcsányi Pál: Szőlőtermelésünk kapacitása és gazdaságossága1264
Varga GYörgy: Gazdasági mechanizmus "vagy" gazdaságpolitika?759
Varga István: A Közgazdasági Szakértő Bizottság elgondolásai (I. rész)997
Varga István: A közgazdasági Szakértő Bizottság elgondolásai (II. rész)1231
Vasziliu Jorgosz: Új jelenségek és túltermelési válság az Egyesült Államok mezőgazdaságában321
Vági Ferenc: A vásárlóalap- és a jövedelemalakulás időszerű kérdései1009
Szemle
B. E. Sz.: Kandidátusi értekezések vitája1295
Bíró Gerd: Az európai közös piac és a francia-német ellentét349
Bíró Gerd: Nyugat "Németország előretörése a tőkés világpiacon672
Bod Péter: Újabb bérezési formák és anyagi ösztönzési módszerek a nyugatnémet iparban962
Bors László: Az "erkölcsi kopás" közgazdasági vonatkozásai a Voproszi Ekonomiki cikkeiben213
Burgert Róbert: A jövedelmezőség növelésének útja a Pécsi Állami Gazdaságban220
D. Sz. J.: Vita a gazdasági irányítás tökéletesítéséről az Országos Tervhivatal Tervgazdász Körében568
Enyedi György: A dán mezőgazdaság a második világháború után970
Esze Zsuzsa: Vita az értéktörvényről és az árképzésről a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Közgadaságtudományi Intézetében660
Fekete András: A magyar rizstermelés gazdaságossága103
Fekete András: Ár- és belvízvédelmünk közgazdasági voantkozásai1092
Harsányi István: A marxista közgazdaságtudomány új ága, a konkrét gazdaságtan1073
Hertzka Imréné: A francia munkásosztály helyzetéről781
Jónai Endre - Molnár Ferenc: A lengyel külkereskedelem alakulása a hatéves terv éveiben88
Kenessey Zoltán: Az ENSZ nemzetgazdasági mérlegrendszeréről1279
Kőmives Imre: Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaság közgazdasági felsőoktatásáról449
Körner Miklós - Mirtse László: A Tiszavidéki Vegyi Kombinát közgazdasági vonatkozásairól790
Manz Günter: Az NDK népgazdasága a második ötéves tervben771
Molnár Ferenc: Gazdasági kérdések Kína Kommunista Pártjának VIII. kongresszusán339
Nagy Tamás: Vita az értéktörvény és az értékkategóriák felhasználásáról a Szovjetunióban1193
Pálovics Béláné: Mezőgazdasági termelői árak a nyugat-európai országokban és Magyarországon683
Román Zoltán: A munkatermelékenység nemzetközi összehasonlítása a külföldi irodalomban1081
Rózsa György: Közgazdasági kérdések a román szakirodalomban560
Simai Mihály: Az európai gazdasági helyzetről az Európai Gazdasági Szemle alapján952
Szikszai Pál: Önálló elszámolás a gépállomásokon797
A szerkesztőség postájából
Bihari Ferenc: Az úgynevezett piaci cikkek forgalmának és árszabályozásának jelentősége (hozzászólás Sághy Vilmos Cikkéhez)1101
Körner Miklós: Önköltség és gazdaságosság110
Sághy Vilmos: Válasz Bihari Ferenc hozzászólására1104
Szakirodalmi tájékoztató
Bibliográfia a munkatermelékenység kérdéseiről231
Wlodzimierz Brus: Az értéktörvény és a gazdasági ösztönzők981
A "gazdaságilag elmaradott" országokkal foglalkozó irodalom1307
Jogi problémák a nemzetközi kereskedelemben1313
Szabad GyörgY: A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra1311
Dr. Szemenyei János - Dr. Halmosy Dénes: Nemzetközi gazdasági intézmények984
Szergejev Sz. Sz.: Voproszi ekonomiko-sztatiszticseszkovo analiza kolhoznovo proizvodsztva. (A kolhoztermelés gazdaságstatisztikai elemzésénekkérdései)980
A történeti statisztika forrásai984
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem