1.017.388

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1970. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata - XVII. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Bognár József: A magyar mechanizmusreform két éve1
Rózsa József: A létszámgazdálkodás és szabályozása az új mechanizmus első két évében13
Ádám György: Tudományfejlesztés és szerkezeti változások a mai világgazdaságban (II. rész)24
Varga Sándor: Döntési hatáskörök megosztása a vállalaton belül44
Fekete György: A termelőszövetkezeti foglalkoztatás távlatai57
Nagy András: A külkereskedelmi forgalom optimumának megközelítése72
Szemle
Világpiaci adalékok a magyar búzatermelés távlatához (Újhelyi Tamás)85
A tőkés nemzetközi valutarendszer és a különleges lehívási jogok (Horváth János)90
Tudományos tájékoztató
A valutakonvertibilitás problémái a nyugati világban (Bácskai Tamás-Borbély László)100
Folyóiratszemle104
Szakirodalmi tájékoztató
Dr. Mátyás Antal: Fejezetek a közgazdasági gondolkodás történetéből (Spitzer György)113
Dr. Szabó László: Vállalati piackutatás (Wiesel Iván)114
Maurice Dobb: A jóléti gazdaságtan és a szocialista gazdaság-elmélet (Groó István)116
N. P. Varzin: A munka termelékenysége a szocialista országokban (N. L.)121
A szerkesztőség postájából
Hozzászólás Cságoly Ferenc "Az energiastruktúra elemzése értékmutatókkal" című cikkéhez (Erdősi Pál)122
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata125
2. szám
Bognár József: Gazdasági növekedés - külkereskedelmi érzékenység129
Berend Iván: A beruházási piac helyzetéről140
Román Zoltán: Hosszú távú tervezés és az ipar termelékenysége155
Ulbrichné Ács Magda: Makroökonómiai mutatók alakulása 1950-67 között és következtetések az 1970-85-ös időszakra168
Sándor Imre: A vertikális kooperáció lehetősége és szükségessége182
Ripp Géza: A modern pozitivizmus tendenciái az ipari társadalom elméletében196
Inotai András: Gazdasági integrációs törekvések a fejlődő országokban az iparfejlesztés és exportfokozás jegyében216
Szemle
A termelőeszköz-piackutatás munkamegosztási problémái (Majlát Lászlóné)233
Folyóiratszemle243
Szakirodalmi tájékoztató
Pogány György: Foglalkoztatáspolitika és munkaerő-gazdálkodás (Kovács Dénes)251
Józef Nowicki: A fejlődő országok növekedésének elméleti kérdései (Kádár Béla)253
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata256
3. szám
Czeitler Sándor: Népgazdaságunk külső és belső egyensúlyának néhány összefüggése261
Simán Miklós: Termelésünk műszaki színvonala és a gazdaságirányítás reformja272
Bíró József: A külkereskedelmi monopólium érvényesítése az új gazdasági mechanizmusban286
Cukor György: Hosszú távú tervezés és iparpolitika, I. rész297
Balassa Ákos: Integráció és az ötéves tervek összehangolása313
Szlameniczky István: Az állattenyésztés fejlesztésének főbb közgazdasági kérdései az európai szocialista országokban325
Vita
Tolnai György: Lehet-e "döntően kedvező" a külföldi tőkétől való függés?344
Ausch Sándor: Kinek előnyös ez "döntően"?350
Szemle
A nemzetközi idegenforgalom főbb közgazdasági kérdései (Tamás György)360
Folyóiratszemle373
Szakirodalmi tájékoztató
Fritz Baade: Legyen mindenki jóllakott (Orosz Árpád)381
Pirityi Ottó: Használati érték és érték (Szamarasz Oresztész)384
Majminasz, E. Z.: A gazdasági tervezés folyamatainak információelméleti összefüggései (Ligeti István)389
A cikkek orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata396
4. szám
Fock Jenő: Hazánk a lenini úton401
Szita János: A szocialista országokkal való gazdasági együttműködésünk 25 éve420
Göncöl György: Lenin és a proletár politika tudományos alapjai436
Csikós-Nagy Béla: Gazdasági mechanizmusok fejlesztésének főbb kérdései448
Szabó József: Az internacionalista és a nemzeti érdekek kapcsolata a lenini eszmék fényében459
Hegedüs András: Lenin és a szocializmus gazdálkodási rendszerének alternatívái474
Csizmadia Ernőné: Mezőgazdaságunk 25 éve489
Számok és tények
Adatok a magyar népgazdaság 25 éves fejlődéséről (Pócs Ervin)501
Folyóiratszemle515
A cikkek orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata520
5. szám
Kiss Tibor: A KGST-országok nemzeti piacainak integrációja - a leninizmus tükrében525
Cukor György: Hosszú távú tervezés és iparpolitika, II. rész539
Hegedüs András: Gazdasági reformok és a szocialista társadalmakban kialakult gazdálkodási rendszer alaptípusai552
Varga György: Távlati tervezés a magyar vállalatoknál565
Szira Tamás: Pénzügyi szabályozásunk sajátosságai - nemzetközi összehasonlításban582
Vita
Erdős Tibor: Értéktöbblet és értéktöbbletráta a mai kapitalizmusban602
Tolnai György: Mégis egyetértünk, vagy mégsem értünk egyet?615
Szemle
Növekedés és egyensúly - aktuális problémák Franciaországban (Gergely István)622
Folyóiratszemle632
Szakirodalmi tájékoztató
Berend T. Iván-Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19-20. században (Enyedi György)642
A mezőgazdaság fejlődésének közgazdasági kérdései (Bethlendi László)644
A szocializmus politikai gazdaságtana és alkalmazása az NDK-ban (Szabó Katalin)646
A cikkek orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata652
6. szám
Vincze Imre: Ár- és adórendszerünk továbbfejlesztésének néhány kérdése657
Nagy Tamás: Az eszközök átcsoportosításának célszerű formáiról népgazdaságunkban675
Kozma Ferenc: Műszaki fejlődés és a fejlettségi színvonalak közelítése a KGST-ben691
Ádám György: "Európai kihívás" vagy Európa kiárusítása?705
Vásárhelyi Pál: A népgazdasági tervezés információszükségletének meghatározása723
Vita
Hozzászólások "A nemzeti jövedelem és az értéktöbbletráta" című cikkhez és a szerző válasza (Csernok Attila, Burger Kálmánné, Bertóti László)735
Szemle
A KGST-országok és a fejlett tőkésországok gazdaságának fejlődése 1969-ben és helyzete 1970-ben (Pócs Ervin)750
A vágósertés-termelés fejlődését befolyásoló főbb tényezők (Pilllár László)764
Folyóiratszemle774
Szakirodalmi tájékoztató
Bródy András: Érték és újratermelés (Kovács János)780
N. P. Fedorenko: Gazdaság és matematika (Hüttl Antónia)782
A cikkek orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata785
7-8. szám
Nyers Rezső: A jövedelmezőség és jövedelemelosztás problémái hazánkban789
Timár Mátyás: Népgazdaságunk helyzete és fejlődése két ötéves tervidőszak határán813
Rabi Béla: A IV. ötéves terv beruházási politikájának néhány kérdése823
Wilcsek Jenő: Korszerű kis- és középüzemek a magyar iparban835
Csernok Attila: Gazdaságpolitikai célok a nemzeti jövedelem felhasználásában847
Ripp Géza: Politikai gazdaságtan és ideológia862
Vági Ferenc: Érdekeltség és jövedelmezőség a termelőszövetkezetekben és az állami gazdaságokban881
Kövesi János: Állattenyésztésünk fejlettség szintje és fejlődési ütemének kérdései897
Rimler Judit: A gazdasági fejlődés vizsgálata és a faktoranalízis913
Benet Iván: Az állóeszköz-igényesség vizsgálata népgazdaságunk alapvető blokkjaiban927
Szemle
Magyar szemmel a tőkés nemzetközi pénzügyek néhány kérdéséről (Erős Gyula)945
A közös vállalatok pénzügyi szabályozásáról (Fodor István)959
A szellemi termékek nemzetközi cseréje és Magyarország (Udvardi Sándor)966
Folyóiratszemle978
Szakirodalmi tájékoztató
Bíró József: A magyar külkereskedelmi politika (Szanyi Jenő)990
Dr. Varga György: Az amerikai business. Vállalati stratégia és management (Kéri Tamás)993
Ihring Károly: A termelőszövetkezetek tagsűrűségének gazdasági következményei (Forgács Katalin)995
Bernard Mandeville: A méhek meséje, avagy magánvétkek - közhaszon (Szpirulisz Antoniszné)999
A cikkek orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1001
9. szám
Falusné Szikra Katalin: A népgazdasági hatékonyság alakulása az európai szocialista országokban 1950-19681009
Pálovics Béláné: A mezőgazdaság távlati fejlesztési koncepciójának néhány kérdése1021
Bekkes Zsuzsa: Néhány gondolat Magyarország gépiparának fejlődéséről1033
Csikós-Nagy Béla: Két különböző társadalmi berendezkedésű ország ár- és árfolyamrendszere1049
Kornai János: Gazdasági rendszerelmélet és általános egyensúlyelmélet1057
Bartke István: Számítási módszerek az ipar ágazati hatékonyságának méréséhez1075
Szemle
Új vonások a tervezésben a IV. ötéves tervkoncepció összeállításánál (Darvas György-Ujlaki Zsuzsa)1092
A nyugatnémet tőkeexport-offenzíva (Ádám György)1101
Folyóiratszemle1116
Szakirodalmi tájékoztató
Fehér Lajos: Agrár- és szövetkezeti politikánk 1965-1969 (Csizmadia Ernő)1124
Korunk világgazdasága I. (Sipos Aladár)1128
A szerkesztőség postájából
Hozzászólás Csikós-Nagy Béla: "Gazdasági mechanizmusok fejlesztésének főbb kérdései" című cikkéhez (Kazai Ernő)1132
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1137
10. szám
Gács Endre:
Magyar Béláné: A lakosság életkörülményeinek változása a IV. ötéves terv időszakában (1971-1975)1141
Tallós György: A vállalati forgóeszközök hatékonyabb felhasználásáról1154
Ehrlich Éva: A gazdasági fejlettség és a személyes fogyasztás színvonala nemzetközi összehasonlításban1166
Reisz Miklós: Monetáris döntések1182
Rimler Judit: Kísérlet a faktoranalízis alkalmazására a gazdasági fejlődés vizsgálatában1195
Vita
Neményi Norbert: Az értéktöbblet és értéktöbbletráta újravizsgálatáról1215
Szemle
A mezőgazdaság fejlődésének néhány mutatója a szocialista átszervezés óta (Gulyás Emil)1225
Ipari árreform az NDK-ban (Bakos Gábor)1233
Folyóiratszemle1239
Szakirodalmi tájékoztató
Ádám György: Amerika Európában - Vállalatbirodalmak a világgazdaságban (Becsky György)1250
N. J. Petrakov: A szocialista gazdálkodási módszerek vitatott problémái (Szabó Katalin)1252
Josef Goldmann-Karel Kouba: Bevezetés a szocialista gazdasági növekedés elméletében (Bauer Tamás-Madarász Aladár)1255
Zygmunt Izdebski-Jerzy Tudrej: Vállalati vezetőképzés a tőkésországokban (Gergely István)1259
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1262
11. szám
Bognár József: A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok szerepe az európai együttműködés előmozdításában1265
Hegedüs András:
Márkus Mária: Hierarchia és teljesítményelv1283
Göncöl György: A mai kapitalizmus néhány vonásának elméleti tükröződése1295
Radnói Éva: A világpiaci infláció és a kis országok belföldi árszínvonala1310
Glattfelder Péter:
Mátéffy Pál: Az ártípusszámítások tapasztalatai és új irányai1320
Takács József: A jövedelem biztonsága és tényezői a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben1332
Szemle
Világpiaci tendenciák és a magyar fejlesztés lehetőségei a vaskohászatban (Práger László)1345
Kereseti színvonal és a másodállásból származó jövedelmek (Redő Éva)1356
Tudományos tájékoztató
A második angol-magyar közgazdász tanácskozás (Palánkai Tibor-Simai Mihály)1366
Folyóiratszemle1372
Szakirodalmi tájékoztató
Márton János: Az élelmiszergazdaság új szerkezete (Módos Gyula)1383
Üzemszociológia (Mausecz Zsuzsa)1385
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1387
12. szám
Csikós-Nagy Béla: A kölcsönös előnyök biztosítása a KGST-országok gazdasági együttműködésében1393
Földes Károly: Elméleti meggondolások a pénz vásárlóerejéről1403
Bontó László: A vegyipar fejlődése a IV. ötéves terv időszakában1415
Molnár Győző: Gondolatok az árreform tapasztalataival kapcsolatban1429
Vidmann Mihály: A termelőszövetkezetek támogatásának és fejlesztésének néhány kérdése1437
Szemle
Adópolitika a gazdasági növekedés befolyásolására a fejlett tőkésországokban: a magánberuházások ösztönzése (Koltay Jenő)1447
Prognózis a szarvasmarha-tenyésztés fejlődésére (Simon Gyula)1462
A műtrágya és a növényvédőszerek hatékonyságának alakulása mezőgazdaságunkban (Hegedüs Miklós)1471
Folyóiratszemle1481
Szakirodalmai tájékoztató
Dr. Kozma Ferenc: A "két Európa" gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzetközi együttműködés (Falusné Szikra Katalin)1492
Dr. Stark Antal: Műszaki haladás és gazdasági struktúra (Simán Miklós)1494
Becsky György: Hosszú lejáratú tőkemozgások Nyugat-Európában, különös tekintettel az Európai Gazdasági Közösség helyzetére a hatvanas években (Wiesel Iván)1495
A cikkek rövid orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata1498
A közgazdasági Szemle 1970. évi számaiban megjelent cikkek jegyzéke1502
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 1970. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1970. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1970. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1970. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1970. január-december I-II. Közgazdasági Szemle 1970. január-december I-II.

A kötetek lapélei enyhén foltosak. A kötetek néhány lapja kissé foltos. Az I. kötet egyik lapja sérült.

Állapot: Közepes
4.800 Ft
1.920 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba