Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.508

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Közgazdasági Szemle 1999. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata/XLV. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. Tanulmányok
Ábel István - Öcsi Béla: Finanszírozási szerkezet és tulajdonforma 888
Augusztinovics Mária: Nyugdíjrendszerek és reformok az átmeneti gazdaságokban 657
Benedek Gábor: Opcióárazás numerikus módszerekkel 905
Blanchard, Olivier: Interjú Kornai Jánossal 201
Bródy András: A kétszáz éves ciklus és az Egyesült Államok - II.
A kamatráták alakulása 35
Csaba László: A rendszerváltozás elmélete és/vagy a közgazdaságtan
kudarca? 1
Csáki Csaba: Középtávú tendenciák a világ agrárpiacain 297
Darvas Zsolt: Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli előrejelezhetetlensége 507
Darvas Zsolt - Simon András: Tőkeállomány, megtakarítás és gazdasági
növekedés 749
Darvas Zsolt-Szapáry György: A nemzetközi pénzügyi válságok
tovaterjedése különböző árfolyamrendszerekben 945
Erdős Tibor: Az infláció és néhány közgazdasági kategória kapcsolata 629
Falusné Szikra Katalin: Globalizáció és munkapiac, különös tekintettel
a magasan fejlett országokra 20
Gergely Zsombor: Az áremelkedés differenciáló hatásáról 993
Harbula Péter: Tulajdonosi és nagyvállalati struktúra a francia gazdaságban 245
Hegedűs József - Várhegyi Éva: A lakásfinanszírozás válsága a kilencvenes években 101
Hoványi Gábor: A vállalat mint tanulórendszer. Egy nyugati vállalatkoncepció kritikája 45
Hoványi Gábor: A vállalati versenyképesség makrogazdasági és globális háttere. Michael Porter két modelljének továbbfejlesztése 1013
Inzelt Annamária: Kutatóegyetem a finanszírozás tükrében 346
Juhász Pál-Mohácsi Kálmán: A mezőgazdaság működését szolgáló főbb intézmények 231
Karádi Péter: Jegybankfüggetlenség Magyarországon (1990-1999) 969
Karsai Judit: A megfontoltan kockáztató tőkések.
Kockázatitőke-befektetések Magyarországon 789
Kornai János: A rendszerparadigma 585
Kovách Imre-Csite András: A posztszocializmus vége. A magyarországi
nagyvállalatok tulajdonosi szerkezete és hatékonysága 1997-ben 121
Kovács Mihály András: Reálárfolyam-mutatók és a magyar gazdaság
ár- és költség-versenyképessége 145
Kőhegyi Kálmán: A kisvállalkozások értékesítési piacai 1076
Mellár Tamás: A külgazdasági egyensúlyhiány okairól 673
Molnár László-Skultéty László: A beruházások alakulása 1992-1998 között 1041
P. Kiss Gábor: A fiskális politika jelzőszámai 307
Pete Péter: Gondolatok a „pénzvilág uralmáról", a pénzügyi rendszer
megnövekedett szerepéről 389
Rimler Judit: A kreativitásról - vállalkozói vallomások alapján 53
Rimler Judit: A munka jövője. Új fogalmak, feltételek, forgatókönyvek 772
Róbert Péter: Kikből lettek vállalkozók? A vállalkozóvá válás meghatározó
tényezői Magyarországon a kommunizmus előtt, alatt és után 403
Semjén András: A svéd jóléti rendszer átalakulása 326
Simon György: Technikai haladás, érték és profit 428
Simonovits András: A racionális és a naiv várakozások stabilitásának
összehasonlítása 689
Török Ádám: A verseny- és a K+F-politika keresztútján. Bevezetés
a csoportmentességi szabályozás elméletébe 491
Török Adám-Petz Raymund: Kísérlet a K+F-intenzitás és az export-
szerkezet közötti összefüggések vizsgálatára a magyar gazdaságban 213
Újhelyi Gergely: Szennyezéscsökkentő innováció elterjedésének jóléti hatásai 1059
Vajda Ágnes: Munkahelyteremtés a mikrovállalkozásokban 530
Valentiny Pál: A szabályozószervezetek működése a hálózatos közszolgáltatásokban 873
Zalai Ernő: A közgazdaságtan metodológiájáról és a matematikai
közgazdaságtanról a Neumann-modell ürügyén 600
2. Európai Unió
Benczes István: Fiskális politika a Gazdasági és Monetáris Unióban 362
Éltető Andrea: A külföldi működőtőke hatása a külkereskedelemre
négy kis közép-európai országban 66
Farkas Péter: A gazdaságfejlesztő állam Írországban 470
Fertő Imre: A Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana II.
A CAP politikai gazdaságtana 813
Fertő Imre: A Európai Unió közös agrárpolitikájának gazdaságtana I.
A CAP eszközei és hatásai 709
Gáspár Pál-Várhegyi Eva: Az euró bevezetésének hatásai az EMU
és Magyarország gazdaságára 548
Losoncz Miklós: A közösségi támogatáspolitika és Magyarország
A külső forrásbevonással szembeni követelmények 1030
Nagy András: A dél-európai országok európai integrációja és annak tanulságai - I. 176
Nagy András: A dél-európai országok európai integrációja és annak tanulságai - II. 266
Nagy András: Írország Európai Uniós csatlakozásának tanulságai 1092
Oblath Gábor: A maastrichti szerződés fiskális kritériumai és a hazai
államháztartási helyzet értelmezése 851
Kapás Judit: Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?
Az evlúciós vállalatelmélet kritikai összefoglalása 823
Nagy Beáta: "Tűzoltó leszel s katona!" - a budapesti közgazdászhallgatók társadalmi összetételének és motivációjának változásai a kilencvenes évek közepén 81
4. Vita
Bara Zoltán: Bezáródó versenypiacok az átmeneti gazdasági rendszerekben 446
5. Gazdaságtörténet
Markus A. Denzel: Magyarország integrálódása nemzetközi készpénz nélküli fizetési forgalom rendszerébe a 19. századtól a két világháború közötti időszakig 564
6. Előretekintés
Bródy András: rövid vagy hosszú ciklus? Új előrejelzés az ezredfordulóra 701
7. Arcél
"Bármerre indulsz is el, a lényegi kérdések megkerülhetetlenek"
Interjú Király Júliával (Antal Judit) 734
Bekker Zsuzsa: "Jövőnk biztosan múltunk elemeiből alakul"
Beszélgetés Bródy Andrással 930
"Nem tudták, de tették." Interjú Antal Lászlóval (Karsai Gábor) 462
8. Kitekintés
A tudás globális piaca és a lokális tanulás (Szabó Katalin) 278
9. Tudományos tájékoztató
Lőrinczné Istvánffy Hajna: Robert Mundell, avagy egy "nonkonformista" közgazdász Nobel-díja 1116
10. Köszöntés
Bekker Zsuzsa: Bródy András 75 éves 849
Falusné Szikra Katalin születésnapjára (Szabó Katalin) 489
Földi Tamás hetvenéves (Richter Sándor) 380
11. Könyvismertetés
Az infláció megszelídítése. Carlo Cottarelli és Szapáry György (szerk.):
Mérsékelt infláció. Az átalakuló gazdaságok tapasztalatai (Várhegyi Éva) 97
Erdős Tibor: Infláció. Az antiinflációs monetáris és fiskális politika
lehetőségei és korlátai (Antal László) 842
Fertő Imre és Éder Tamás (szerk.): Az agrárpolitika gazdaságtana.
Válogatott tanulmányok (Elek Sándor) 1133
Globális beruházási jelentés 1998: irányzatok és meghatározó
tényezők (Blahó András) 384
Kazimierz Poznanski: Lengyelország hosszan tartó átmenete - intézményi
változás és gazdasági növekedés, 1970-1994 (Tadeusz Kowalik) 483
Mi a hasonlóság az egyetemi tanulmányok és a disznóól között? Ajánlás
és széljegyzetek (Varga Júlia: Oktatás-gazdaságtan) (Gábor R. István) 576
Miért tanítanék szívesen Simon András makroökonómiájából? (Király Júlia) 382
Szükség van-e versenyszabályozásra? Török Ádám: Verseny
a versenyképességért? (Bara Zoltán) 836
Trendek kicsiben. A közelmúlt fejleményei a kis- és közepes méretű
vállalkozások szektorában. The Hungárián SME Sector Development
in Comparative Perspective. (Szerk.: Csaba László) (Benczes István) 743
Túlélőpróba és neveltetés. Laki Mihály: Kisvállalkozás
a szocializmus után (Török Adám) 194
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem