A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A vörös lobogó alatt

Válogatott írások a Magyar Kommunista Ifjúsági Mozgalom történetéből 1917-1919

Előszó

Ebben a kötetben a magyar kommunista ifjúsági mozgalom kialakulásáról és a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének a Tanácsköztársaság idején kifejtett tevékenységéről közlünk... Tovább

Tartalom

Előszó7
Bevezető11
A Kommunista Párt vezetésével a munkásosztály államhatalmáért
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a szovjet ifjúság
Majakovszkij: Csudajó! Békés István fordítása33
A Szovjetunió Kommunista Pártja VI. kongresszusának határozata az ifjúsági szövetségről41
M. I. Kalinyin: A lenini-sztálini Komszomol42
Az ifjúmunkás helyzete Oroszországban a proletárforradalom után46
A. V. Lunacsarszkij: Az orosz ifjúsághoz47
A magyar dolgozó ifjúság helyzete az első világháború utolsó éveiben
"A szemetesfiúk"51
Egy a sok közül53
"Tanoncvédelemre nincs utasítása"55
A gyermekmunkások embertelen kizsákmányolása55
Egy munkásleány tragédiája az úri Magyarországon56
"Diákok éhségsztrájkja"58
A nyomorgó Asztalos Berci levele édesapjához a frontra58
Mezítlábos gyerekek a tél dermesztő hidegében59
"Kapitalista gyermeknyúzás a Fővárosnál"60
A vérengző Lukachich altábornagy bűnlajstroma61
"Az Est" tudósítása egy fiatal szökött katona kivégzéséről64
"Ifjúmunkások a mezőgazdaságban"68
"Megkérlelő imádság"70
Részletek az iparfelügyelők jelentéseiből az ifjúmunkás balesetekről72
Az ózdi vasgyár katonai parancsnokának kegyetlenkedései az ifjúmunkásokkal75
"Inasok otthona"75
Levél Zipszer századoshoz78
Ady Endre: Elégtelen ifjú panasza79
Sollner József: Magyar baka az imperialista világháborúban80
Haladó ifjúságunk harca a békéért és a társadalmi haladásért
Harsányi Kálmán: Légy büszke ifjúság!84
"Szocialista ifjúmunkások munkája az 1917. évben85
"Munkások! Testvérek!"87
"Katonatestvéreink!"89
Éljen a szent forradalom!90
Üldöző hadjárat a békeharcos galileista diákok ellen91
Már minálunk94
"Legyetek készen a proletárforradalomra!"95
"Éljen a forradalmi osztályharc!"96
A budapesti katonai parancsnok jelentése a honvédelmi miniszterhez a Forradalmi Szocialisták május elsejére készített röpiratának terjesztéséről98
Éljen a vörös május!99
A Vas- és Fémmunkások Lapja leleplezi a szakszervezeti bürokráciának a tanoncok szervezése iránti közömbösséget99
"A galileisták kiáltványa egyetemi barátaikhoz"101
"Ellenségeink itt vannak az országban"102
"Feltört pecsétek a Galilei Kör ajtóin"103
"Diákok és katonatisztek véres tüntetése a budai Várban"104
Három halottja, 55 sebesültje van a Lánchídnál vívott csatának107
"A diákság 1918-ban"109
Az 1918 októberi polgári-demokratikus forradalom. A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása. Az Ifjúmunkások Országos Szövetsége zászlóbontása
Várnai Zseni: Katonafiamnak!111
"Diadalmas forradalom"112
"Szabadok a politikai foglyok"116
"A forradalom halottja"116
"A diákok felvonulása a Köztársaság kikiáltásának napján"117
Szaton Rezső: Visszaemlékezés a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulására118
"A magyar októberi forradalomban a kommunisták mutatták a helyes utat"121
Kuczka Péter: "Magyarország népének jövőt a párt adott"122
Lékai János: "Az ifjúmunkás-kérdés"125
Megalakult az Ifjúmunkások Országos Szövetsége126
Ébredjetek!136
A nagyváradi ifjúmunkások testvéri üdvözlete a Kommunista Párthoz137
"Mit követelünk már most a törvényhozástól?"138
A Kommunista Párt vezette ifjúsági részvétele a szocialista forradalom győzelméért vívott harcban
"Vörös ünnep a kaszárnyákban"140
"Az Ifjúmunkások Országos Szövetsége függetlenné alakult"140
Függetlenek vagyunk144
"A Népszava rágalmaz"146
"A mi életünk"147
Leél Leó: Ifjú proletár148
"Béke vagy harc?"149
"A megkezdett út"150
"Az első lépés"152
Az osztrák kommunista ifjúmunkások üdvözlete magyar barátaikhoz158
A kereskedelmi miniszterhez intézett IOSZ-emlékirat befejező része159
"Mit akarunk?"159
Jobboldali szociáldemokraták orvtámadása az IOSZ Központi Titkársága ellen160
A nagyváradi ifjúmunkások együtt éreznek a budapesti proletárifjúsággal160
Liebknecht Károly161
"A mi életünk"162
"Nyög már a tőkés társadalmi rend a világ forradalmi munkásságának ökölcsapásai alatt"163
"Ifjúmunkás Könyvtár"165
"Mozgalom"165
A tudomány166
Detektívjelentés a KMP fegyveres felkelést előkészítő tevékenységéről168
"Tántoríthatatlanu haladunk... a végső győzelemig"169
A Ganz Wagongyári ifjúmunkások csatlakoznak az IOSZ-hoz169
Az IOSZ alakuló gyűlése Aszódon170
"A mi életünk"170
"Az IOSZ állásfoglalása a tanonckérdésben"172
A polgári-demokratikus kormány közömbös az ifjúmunkások sorsa iránt173
"Hogy bánnak az ifjúmunkásokkal?"174
Százezer gyermek nyomorog Budapesten175
Az Ifjú Proletár a polgári demokratikus kormány terrorjáról177
A KMP röpirata harcra hívja a dolgozókat a letartóztatott kommunista vezetők kiszabadításáért178
A munkásárulók ifjúsági szervezete az osztályharcos ifjúmunkások ellen179
"A diáknyomor. A katona-diákok tüntető felvonulása"180
A szegedi ifjúmunkások kommunista agitációja a szakszervezetekben181
A Tanácsköztársaság felépítéséért és megvédéséért
A Tanácsköztársaság az ifjúság jólétéért és felemelkedéséért
Bóka László: 1919.185
Várnai Zseni: Vörös tavasz185
A Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli a Budapesten és környékén lakó tanoncok összeírását186
"A mi életünk"187
Lékai János: Múlt és Jövő188
"Az ifjúmunkások gazdasági helyzete Magyarországon a diktatúra idején"192
"Hetenként harmincötezer proletárgyermek kap ingyen fürdőt"195
"A proletár gyermekekért"195
"Gyerekek a Károlyi parkban"196
Somlyó Zoltán: Bölcsődal196
"Ifjúmunkások"197
"Az ifjúmunkások kommün-otthona"199
"Legyetek az áldozatkészségben és az együttérzésben méltó testvérei a tesi munkásoknak"200
"Vörös avatóünnep a Margitszigeten"201
"Operaelőadás a proletárgyermekeknek"203
"Ifjúmunkások a múzeumban"204
"A gyermek védelméről"205
"Proletárgyermekek a gödöllői parkban"209
"Latinka Sándor levele a kaposvári városi politikai megbízotthoz egy tanonc felszabadítása ügyében"209
"Festő- és szobrásztanfolyamok ifjúmunkások számára"210
"Két világ"210
"Az ifjúmunkások művészeti nevelése"212
"Sportolnak az ifjúmunkások"213
"Az ifjúmunkások zenei oktatása"214
"A kommunista állam felépítése és vezetése azokra fog hárulni, akik ma még ifjúmunkások"214
"Mit adott a forradalom a gyermekeknek?"216
"Színházat és mozit kapnak a proletárgyermekek és ifjúmunkások"217
Várnai Zseni: Prológus a proletárgyerekek színházának fölavatására218
"Könyvtárat kaptak az ifjúmunkások"219
"Gyerek-mozi"220
"Látogatás Rippl-Rónai tusculanumában"222
"Apró proletárok tanyája a Svábhegyen"223
"A gyermeknevelésről"225
Jelentés a Közoktatási Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztály művészeti, zenei, irodalmi és színházi csoportjának 1919. május havi működéséről226
"Gyermekmozi megnyitása a fővárosban"228
"Az ifjúmunkásnők otthona"228
"A proletárgyermekek nyaralása"230
"Termelőszövetkezetek a proletárgyermekekért"230
"Az Iskolai Gyermekvédő Központ a proletárgyermekekért"231
"Főiskolás ifjúmunkások üdülése"232
"Ifjúmunkás nyaraltatási akció"232
"A gyermeküdültetési hivatal célkitűzései"232
"Be a könyvtárakba!"233
"Nyaralási akció Kaposváron"234
Az iskolaügy átalakítása
"Az új iskola"235
"Az analfabéták oktatása"236
"Fejér megye proletárjai a kultúráért"237
"A történelmi oktatás új szelleme"238
"Az iskola a dolgozók tulajdonában"240
"A tanácsköztársaság iskolapolitikája"241
"Kiáltó számok a régi iskolapolitikából"246
A kommunista ifjúsági mozgalom a Tanácsköztársaság alatt
"Program..."248
"Nagygyűlésünk"251
"Diákok és ifjúmunkások"252
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztályának hivatalos közleményei253
"Mit olvassunk?"254
"AZ Ifjúmunkások Országos Szövetsége legyen a dolgozók testvériségének jelképe"254
"Az Ifjúmunkások Országos Szövetsége a múltban és a jelenben"255
"Minden ifjúmunkásnak sorainkba kell állnia!"257
"Ifjúmunkások gyűlése"258
Szervezkedik Somoy megye ifjúmunkássága260
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztályának utasítása a budapesti és fővároskörnyéki ifjúsági szervezők részére260
A Közoktatásügyi Népbiztosság Ifjúmunkás Propaganda Ügyosztályának utasítása a vidéki ifjúsági szervezők részére263
"Ifjúmunkás agitátorképző"266
"Ifjúmunkásmozgalom a proletárdiktatúra alatt"268
"Minden erőnket, minden tudásunkat proletártestvéreink felvilágosítására akarjuk fordítani"270
"Vidéki ifjúmunkások"270
"Az Ifjúmunkások Országos Szövetségének hivatalos közleménye"272
"A pártgyűlés"273
"A III. Internacionálé táviratai"273
Az 1919. június 25-i nemzetközi ifjúmunkás tüntetés273
"A kecskeméti ifjúmunkások június 25-i nagygyűlése"274
"A miskolci ifjúmunkások június 25-i nagy tüntetése"275
"Gyöngyösön megtartották az ifjúmunkásgyűlést"275
A Kommunista Ifjúsági Szövetség harca az ifjúság szocialista munkafegyelmének kialakításáért
A munkához való jog a dolgozók államának alaptörvénye276
"Rendet! Dolgozz!"277
"Szabadság, munkafegyelem és kommunizmus"278
"A munkások vállán ott ül a felelősség"279
"Baloldaliság és munkafegyelem"281
"Testi és szellemi munka"282
"Testvériség"284
"Előadások a munkafegyelemről"285
Az ifjúmunkás ünnepli az első szabad május elsejét
"Új május felé..."286
"Vörös május elseje"287
"A május elseji ifjúmunkás-ünnepély programja"290
Cukrászsüteményt kapnak május elsején a proletárgyermekek290
"A vörös május"290
Lékai János: Májusi emlékek - Budapest, 1919.299
"A diktatúra májusa..."302
A május elseji sportversenyek díjainak kiosztása307
A Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége (KIMSZ) I. kongresszusa (Budapest, 1919. június 20-22.)
Az Ifjú Proletár bejelenti az ifjúmunkás-kongresszus összehívását308
"Országos kongresszus"308
"Ifjúmunkás kérdések"309
"Az ifjúmunkások kongresszusa"311
"Az ifjúmunkás-kongresszus" (második nap)316
"Az ifjúmunkás-kongresszus" (harmadik nap)317
Az Ifjú Proletár a KIMSZ I. kongresszusának eredményeiről319
A Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének programja320
Az olasz ifjúmunkások üdvözlik a KIMSZ kongresszusát323
A KIMSZ részvétele a Kommunista Ifjúsági Internacionálé megalakításának előkészítésében
A Szocialista Ifjúmunkás Internacionálé tevékenysége az első világháború idején325
"Az első lépések"326
A Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának 1919. május 29-i felhívása a világ proletárifjúságához327
A Nemzetközi Ifjúmunkás Iroda titkárának nyilatkozata a nemzetközi helyzetről329
"Nemzetközi egység"331
"Nemzetközi ifjúmunkás-kongresszus Budapesten"332
"Az ifjúmunkás nemzetközi kongresszus ügye"332
"A nemzetközi kongresszus ügye"333
A KIMSZ harca a belső ellenség ellen, a proletárdiktatúra megszilárdításáért
"Munkásuralom"335
"Reszkessenek az uralkodó osztályok!"336
"Mit jelent a proletárdiktatúra?"338
"Nincs menekvés"340
"Proletárpolitika"342
A polgári demokrácia és a proletárdiktatúra"343
"Fel a fejjel!"344
"Bízzatok a keleten felkelő napban"344
"Reszkessetek burzsoák!"345
"Szélkakasok"346
"Hogyan dolgoztak a vörösök és mit művelt a fehér terror?"347
Fiatal vörös tengerészek harca az ellenforradalmárokkal349
Kuczka Péter: Az Ifjúmunkás Szövetségben jutottam puskához351
"Löwy Béla elvtárs"355
A 32-es vörös gyalogezred gyászjelentése az ezred hősi halált halt újoncairól356
"A fehér ellenforradalom csődje"356
"Az ellenforradalom proletár-vértanúinak temetése"358
"Agyonlőtték, mert nem akart fehérgárdista lenni"363
Az ifjúság a magyar Vörös Hadsereg honvédő harcaiban
Várnai Zseni: Eredj, fiam364
Kuczka Péter: Akkor a király hajtott, most meg szólít a haza365
"...Mint a Forradalmi Internacionálé vöröskatonája, feladataimat haláltmegvető, rettenthetetlen bátorsággal teljesítem"366
"A vöröskatona tízparancsolata"367
A szombathelyi diákok önként jelentkeznek a Vörös Hadseregbe368
Temesvári diákok átszöknek a határon, hogy a Vörös Hadsereg soraiban harcolhassanak368
"Bécsi vöröskatonák között"368
"Győri diákok a Vörös Hadseregben"370
"Tüntetés a védekező háború mellett"370
"Valósággá vált nemzetköziség"371
Peterdi Andor: Vörös vitéz372
Zengjük a dalt374
"Be a Vörös Hadseregbe!"374
"A Vörös Hadsereg toborzása"375
Ha a Tisza376
"A közoktatásügyi népbiztos felhívása a Vörös Hadseregbe jelentkező ifjúsághoz"376
"A vörös toborzó"377
"Lékai János felszólalása a Budapesti Központi Munkás- és Katonatanács 1919. május 2-i ülésén"378
A magyar Vörös Hadsereg indulója378
A Budapesti II. kerületi Munkás- és Katonatanács 1919. május 6-i ülésén elhangzott jelentés a fiatalok katonai kiképzéséről379
"A mi hadseregünk"379
"Üdvözlet a frontról"380
Zelk Zoltán: Miskolc, 1919.380
"Győztünk!"381
A KIMSZ Központi Vezetőségének fronton küzdő tagjai üdvözlik otthon dolgozó elvtársaikat383
"Testvérharc és osztályharc"384
"A Vörös Tengerészdandár Beczkay-zászlóaljának fronton küzdő ifjúmunkásai üdvözlik az Ifjú Proletár"385
"Az ifjúmunkásság felfegyverzése"386
"Elesett testvéreink nemes szelleme közöttünk fog lakni"386
"A mi hőseink"388
"Győznek a vörös csapatok"389
"Ifjúmunkás hősök"389
"Veszteségünk"390
Borsod megye népe jelentkezik a Vörös Hadseregbe391
"A mi vörös tüzéreink"392
"Sebesült vörös őrök"393
"Vörös rózsák"394
"Halottaink"395
"Riportok fiatal vöröskatonákról"396
A Budapesti III. kerületi Munkás- és Katonatanács 1919. július 14-i ülésre megemlékezik egy hősi halált halt fiatal katonáról397
A proletár parancsnokképző tanfolyam megnyitása397
Farkas Béla: A Vörös Hadsereg400
Madarász Emil: Csihajda401
A szabadság 133 felejthetetlen napja
Illyés Gyula: Ifjúság427
"Emlékezzetek!"428
Pártot!430
Gábor Andor: Évfordulón432
"Lékai János"435
Hidas Antal: Ifjúmunkások436
"A magyarországi proletárdiktatúra tizedik évfordulóján"438
Harcban az új márciusért440
"Március 21."443
Ék Sándor: Harcos hónapok emlékeiből448
Kelen Jolán: Felejthetetlen napok451
"A zászló"454
Kuczka Péter: "...Jön utána a második..."456
Függelék
Jegyzetek461
Eseménynaptár470
A kötetben felhasznált lapok és folyóiratok jegyzéke475
Névmutató478
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A vörös lobogó alatt A vörös lobogó alatt A vörös lobogó alatt A vörös lobogó alatt A vörös lobogó alatt

Néhány lap és a borító enyhén foltosak.

Állapot:
1.680 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba