926.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filozófia

Tankönyv a középiskolák számára

Szerkesztő

Kiadó: Holnap Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 252 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-346-532-X
Megjegyzés: Tankönyvi száma: HO 116.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Könyvünk középiskolai tankönyvnek készült, amely válogatott filozófiai tételek és problémák bemutatása révén vezeti be olvasóját a filozófiai gondolkodásba. A tárgyalt tételek és problémák elemi jellegűek a szónak abban az értelemében, hogy megértésükhöz nincs szükség előzetes filozófiai ismeretekre. Az olvasó megismerkedhet a metafizika, az ismeretelmélet, az etika, valamint két, a huszadik században kialakult filozófiai irányzat, az analitikus filozófia és a fenomenológia alapfogalmaival. A tankönyv nagyrészt a Holnap Kiadónál már korábban megjelent, Bevezetés a filozófiába című szöveggyűjteményre épül, s a legeredményesebben ezzel a kiadvánnyal együtt használható. A függelékben közölt és az egész anyagot átfogó 192 ellenőrző kérdés mellett zárójelben föltüntettük, hogy az adott kérdésre a tankönyvben és a szöveggyűjteményben hol található meg a válasz. Így az olvasó maga ellenőrizheti és könnyen kiegészítheti tudását.

Tartalom

Előszó a második kiadáshoz13
Részlet az első kiadás előszavából14
Bevezetés17
Metafizika
A metafizika alapvető kérdései25
Mi a létező?27
Parmenidész a létezőről30
A jelentés problémája és a platóni ideák32
A részesedés paradoxonjai35
Mi a dolgok valódi természete?38
A platóni diairetikus módszer39
A létezés szerkezete Arisztotelész szerint. Genus, species, individuum41
Az arisztotelészi kategóriák43
A szubsztancia és okai45
A szubsztancia mint individuum és mint species47
Az attribútumok48
Potencialitás és aktualitás49
Az Első Mozgató51
Az újplatonikus metafizika52
A középkori metafizika. Az univerzális-vita. Realizmus, nominalizmus, konceptualizmus55
Az ontológiai istenérv59
Szent Ágoston és a belső tapasztalat metafizikája60
Újkori metafizika. A korpuszkuláris elmélet. Test és lélek61
A pszichofizikai paralelizmus - I. Spinoza panteizmusa64
A pszichofizikai paralelizmus - II. Az okkazionalizmus65
A pszichofizikai paralelizmus - III. A harmonia praestabilita elve66
Leibniz monadológiája67
Monadológia és okságelmélet69
Kant és a metafizika70
Ismeretelmélet
Az ismeretelmélet alapvető kérdései73
Az ismeretelmélet előtörténete75
Prótagorasz tétele79
Az elme fogalmának megjelenése. Az anamnézis platóni fogalma80
A barlanghasonlat82
Mi a tudás?84
Arisztotelész. A megismerés fokozatai86
Érzékelés, képzetalkotás, gondolkodás88
A megismerés sztoikus elmélete90
A szkeptikus troposzok92
Szent Tamás tanítása a megismerésről94
A kutatás és a megismerés módszerének problémája az újkor elején. Tapasztalat, megfigyelés, kísérlet96
A matematika szerepe a tudományos megismerésben99
A módszeres kételkedés101
Gondolkodom, tehát vagyok103
A racionalizmus és az empirizmus közös alapja104
A racionalizmus. Descartes és Leibniz107
Az empirizmus. Locke érvei a velünk született ideák ellen. Ideáink eredete111
Elsődleges és másodlagos minőségek. Egyszerű és összetett ideák113
Módozatok, szubsztanciák, viszonyok. A tudás115
Berkeley kritikája Locke szubsztancia-fogalmáról117
Az ideák és az elme118
Hume továbbfejleszti Locke elméletét120
Az intuitív és a bizonyításon alapuló tudás123
Kant. Analitikus és szintetikus ítéletek124
A priori és a posteriori ítéletek125
Szintetikus a priori ítéletek126
A kopernikuszi fordulat127
A transzcendentális megismerés128
A megismerés és a tárgyalkotás folyamata129
A metafizika különös helyzete131
Az ész-ideák regulatív szerepe133
A régebbi metafizika hibája és a filozófia új feladata134
A kanti kriticizmus utóélete I. A klasszikus német filozófia135
Johann Gottlieb Fichte. Az Én, a Nem-Én és az Abszolút Én136
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. A Szellem, a Természet és az Abszolútum137
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A Szellem mint fogalom, mint természet és mint emberi szellem138
A kanti kriticizmus utóélete II. Az újkantiánus filozófia. A marburgi és a badeni iskola140
Etika
Az etika alapvető kérdései143
Az erény homéroszi fogalma145
A morális reflexió kezdetei146
A klasszikus görög erények148
A boldogság149
A jó152
A boldogság és az erények viszonya155
Platón tanítása az erényekről157
Arisztotelész. Az erény mint lelkialkat159
Az erényes cselekvés fogalmi előkészítése162
Az igazságosság164
A sztoikus etika. Fátum és erkölcs165
A kettős okság sztoikus elmélete166
Az ember mint mikrokozmosz167
A tőlünk függő dolgok169
Az etikailag közömbös dolgok170
Az emóciók és az emóciómentesség172
Az erkölcsi megismerés173
A sztoikus erények174
Szent Ágoston. Az akarat szabadsága és a predesztináció176
Az etika az újkor elején. Descartes ideiglenes etikája178
Spinoza. Az indulatok és az értelem184
Az indulatok ereje és az emberi szolgaság187
Az értelem és az emberi szabadság188
Az erkölcsi érzék elmélete - I. John Locke190
Az erkölcsi érzék elmélete - II. Francis Hutcheson192
David Hume. Az emotivizmus194
Jeremy Bentham. Az utilitarizmus197
Kant. Az etika megalapozása. A gyakorlati szintézis és a kötelesség202
A hipotetikus és a kategorikus imperatívusz204
A szabadság206
Az analitikus filozófia
Az analitikus filozófia fogalma és jellemzői209
Az érzet-adatok211
A dolog fogalma212
A kijelentés és a látszatállítás213
A tudományos állítások215
A verifikáció elve217
A fenomenológia
A fenomenológia fogalma219
A fenomenológia létrejötte a pszichologizmus bírálatából221
A filozófia mint "szigorú tudomány"223
A természetes beállítódás és a filozófiai beállítódás224
Az intencionalitás és a fenomén226
A fenomenológiai redukció228
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filozófia Filozófia

A gerincen ragasztó nyoma látható.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Filozófia Filozófia Filozófia

A borító enyhén töredezett, a borító és a lapélek foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba