Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.029

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1918.

Negyvenkettedik évfolyam

Előszó

Részlet a könyvből:

A biblia világirodalmi hatása akkor vált intenzivebbé, midőn Európaszerte nemzeti nyelveken szólalt meg. A XVI. század biblikus légkörben él. Az életet tükröző irodalom a... Tovább

Tartalom

I. Értekezések
Benigny Gyula: A jelentésváltozás egy faja a görögben 371
Berde Mária: Stefan George és a német symbolismus 377
Birkás Géza: Eustache Deschamps magyarországi utazása és magyar vonatkozású költeményei 361
Eckhardt Sándor: Plágiumvád Ronsard ellen 26
Hegedüs István: Apponyi Balázs zsoltárkönyve 1
Hollitzer Gyula: Liszt Ferencz és a weimári Goethestiftung 35
Kallós Ede: Mutatvány Archilochos-kommentárom készülő II. részéből 30
Kerényi Károly: Görög tragédiánk 42
Kövendi Dénes: Ephesosi Herakleitos 115
Posch Jenő: A metaphoráról 16
Pruzsinszky János: Piis Manibus 177
Schwartz Elemér: A hazai bajor nyelvjárások egy-két hangtani problémájáról 209
Trastler József: Freytag Gusztáv magyar tárgyú elbeszélései 395
Vári Rezső: Onasader 353
II. Hazai irodalom
A Kisfaludy Társaság Évlapjai. Kéky Lajos 55
Ammianus Marcellinus reánk maradt történeti könyvei. Ford. Pirchala Imre. Révay József 221
Babits Mihály: Irodalmi problémák. Zsigmond Ferencz 135
Berde Mária: Az örök film. sz. g. 175
Berzeviczy Albert: Délen. Csengeri János 127
Császár Elemér: Shakespeare és a magyar költészet. Weber Arthur 231
Eckhardt Sándor: Az Aradi Közművelődési Palota franczia könyvei. Bleyer Jakab 238
Emlékfüzet Arany J. születésének századik évfordulójára. 175
Ferrero: Róma nagysága és hanyatlása. Ford. Lendvai J. Finály Gábor 219
Fest Sándor: Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéseig. Bleyer Jakab 138
Fógel József: II. Lajos udvartartása. r. t. 272
Földessy Gyula: Arany János, az ember és a költő. Jaulusz Ilona 426
Gulyás József: Tokaji református papok. -thj- 175
Heller Bernát: Az arab Antar-regény. Összehasonlító irodalomtörténeti tanulmány. Kmoskó Mihály 418
Jakab János: A hadifoglyokkal való bánásmód a görögöknél. Heinlein István 133
Kéky Lajos: Arany János epikájáról. Zsigmond Ferencz 422
Kornis Gyula: A lelki élet. Fogarasi Béla 424
László Zsigmond: a kuruczballadák. Haraszti Emil 57
Magyar Shakespeare-Tár. Szerk. Ferenczi Zoltán. Király György 236
Mauks Kornélia: Képek Mikszáth Kálmán életéből -thj- 273
Mirovics Gyula: Az aesthetika alapvető elvei. Husztiné Révhegyi Rózsi 220
Négyesy László: Arany. Zlinszky Aladár 51
Pitroff Pál: Arany János és a harmonia. b. f. 460
Protestáns esték. Rácz Lajos 425
Rajka László: Heliodorus Aithiopikájának feldolgozásai a magyar irodalomban. Thienemann Tivadar 229
Rákosi Jenő: A magyarságért. Zolnai Béla 421
Salgó Ernő: Irók és szindarabok. Gálos Rezső 59
Szabó László: A Rousseau-problema. Rácz Lajos 137
Tóth-Szabó Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon r. l. 461
Váczy János: Tompa Mihály emlékezete. zs. f. 461
Zoltvány Irén: Arany János emlékezete. Brisits Frigyes 61
III. Külföldi irodalom
IV. Programm-értekezések
Antalffy Gizella: Lessing a magyar szinpadon. Gálos Rezső 152
Bathóné Ertl Viola: Bernardin de saint-Pierre hatása Lamartine-ra. Elek Oszkár 150
Beödi Balogh Ilona: Az olasz nő a renaissance idején. Elek Oszkár 154
Borz Gyula: Kazinczy írói összeköttetései fogsága idejéig. Gálos Rezső 151
Gyöngyösi Nándor: Gróf Széchenyi István szentencziái. Gálos Rezső 152
Kmetty Margit: Adalékok chateaubriand hatásához. Elek Oszkár 151
Kún Mária: A Robin Hood ballada-cyclus. Elek Oszkár 150
V. Budapest Philologiai Társaság
A Társaság XLIII. közgyűlése 1918. febr. 9-én 153
I. Pruzsinzsky János emlékbeszéde Ponori Thewrewk Emil fölött 153
II. Titkári jelentés. Papp Ferencz 158
III. A pénztárvizsgáló-bizottság jelentése 156
IV. Az 1918. febr. 26-iki vál. ülés jegyzőkönyve 160
V. A közgyűlés jegyzőkönyve 161
Felolvasó és választmányi ülések 76
A Budapesti Philologiai Társaság tisztikara és választmánya 1918-ban
VI. Vegyesek
Adalékok Zrinyi "A török Afium ellen való orvosság" cz. művének forrásaihoz. Ferenczi Zoltán 261
A füzérrímhez. Csűri Bálint 458
A kilenczes szám jelentősége. Lajti István 165
A klasszikus vers fordításának és a formák viszonyának kérdése. Kerényi Károly 268
Alfieri "Misogallo"-jának franczia fordításához. Karl Lajos 81
A Müncheni kir. áll. könyvtár jegyzőkönyve a Müncheni codexről. Barta M. Eszter 267
A nagyszentmiklósi kincs feliratairól. Sebestyén Gyula 78
A Nibelungének hatásának további nyoma toldi Szerelmében. Heller Bernát 264
A pilini ezüstgomb (honfoglaláskori lelet) görög betűs fölirata. Czebe Gyula 454
Arany János balladáihoz. Fest Sándor 452
Arany Toldija szerkezetéről. Szigetvári Iván 269
A Toldi-monda alaprétege. Bán Aladár 171
Az Ágis-kérdéshez. Zolnai Béla 168
Az aradi közművelődési palota franczia könyvei. Eckhardt Sándor 264
Az Arany János-Társaság pályázata 270
Bethlen Miklós és Prévost abbé. Angyal Dávid 77
Egy régi bécsi képeslapról. Kereszty István 268
Füzérrím. Tolnai Vilmos 262
"Kazinczy levelezése"-nek angol vonatkozású jegyzeteihez. Fest Sándor 167
Kelecsényi János. Husztiné Révhegyi Rózsi 162
Négy "új" Paraspondylos. Czebe Gyula 162
Ovidius modern köntösben. Gaál László 85
Pár megjegyzés Kőrösi Sándor "Zrinyinek egy példabeszéde" czímű czikkére. Ferenczi Zoltán 171
Petki Farkas leányai. Pfeifer János 82
Quisquilia. Stephanus Székely 456
Schiller a kassai színpadon. Kemény Lajos 160
Váczy János 461
Válasz (Bán Aladárnak). Heinrich Gusztáv 176
Válasz (Berzeviczy Albertnek). Csengeri János 262
Válasz Csengeri J. bírálatára. Berzeviczy Albert 258
Zrinyinek egy példabeszéde. Kőrösi Sándor 85
VII. Könyvészet
A magyar philologiai irodalom 1917-ben. Hellebrant Árpád 275
Beküldött könyvek jegyzéke 96
Doktori disszertácziók az 1917-ik évben 274
Philologiai programm-értekezések 1916/17-ben 176
Új könyvek rövid ismertetése 93
Új könyvek a classica-philologia köréből 89
Név- és Tárgymutató 462
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes Philologiai Közlöny 1918. Egyetemes Philologiai Közlöny 1918. Egyetemes Philologiai Közlöny 1918. Egyetemes Philologiai Közlöny 1918. Egyetemes Philologiai Közlöny 1918. Egyetemes Philologiai Közlöny 1918. Egyetemes Philologiai Közlöny 1918. Egyetemes Philologiai Közlöny 1918.

A borítón címke, az előzéklapon bejegyzés található.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba