A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1915.

Harminczkilenczedik évfolyam

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Értekezések
Bayer József: Romeo és Julia Borháton361
Benigny Gyula: A jelentésváltozás egy faja a görögben91
Csengeri János: Euripides Elektrája1
Cserép József: Róma kora, népe és királyai281
Czebe Gyula: A "Halotti beszéd és Könyörgés" s a görög és latin szertartás34
Czebe Gyula: A "hazatérő férj" és a "rezervátesküs tisztasági próba" motivumai Achilleus Tatiosnál452
Fogarasi Béla: Az irodalomtörténet filozofiai problémái712
Gréb Gyula: A szepesi német tájszótár601
Heinrich Gusztáv: Tannhauser241
Helle F. Hugó: A latin szóelválasztás problémája161
Huszti József: A Terentius-kritika az ókorban19
Huszti József: Horatius Carm.681
Lajti István: A szatírdráma eredete629
László Zsigmond: Nyelvmelódia és hangminőség7
Marót Károly: Homerus comparatus III.194
Moldován Gergely: "Frunza verde..."81
Szigeti Gyula: A Fodor-Szigeti-féle görög-magyar szótár441
Trostler József: A "Magyar Simplicissimus" és a "Török kalandor" forrásai104
Vértesy Jenő: Az ál-shakespearei Oldcastle-dráma447
Wágner József: A Wagner-operák magyar fordításairól385
Zambra Alajos: A Zichy-kódex és az olasz líra203
Hazai irodalom
Király György: A Kisfaludy-Társ. Évlapjai337
Zlinszky Aladár: A Kisfaludy-Társ. Nemzeti könyvtára XXIII. 1. és IV.211
Fest Sándor: Ál-shakespearei drámák652
Révay József: A kereszténység legrégibb nyomai a római iróknál334
Heinrich Gusztáv: Oswald újbányai jegyző verses elbeszélése328
Kristóf György: Esztétika, elmélet és történet406
Dóczi Imre: A középkori nevelés története126
Fogarasi Béla: A kiválasztás és a kiegészítés a történeti megismerésben360
Pap Károly: Arany János Bolond Istókja329
Pap Károly: Theano, három részben796
Sas Andor: Faust122
Trócsányi Zoltán: A nyelvtudomány alapelvei649
Zolnai Béla: A budai és pesti színészet története475
Schmidt József: Pitroff Pál124
Fogarasi Béla: Történelem és psychologia215
Heinrich Gusztáv: Fessler I. A. élete és szépirodalmi működése737
Egy magyar királyleány története80
Schwartner Márton élete és tudományos jelentősége797
Rózsa Dezső: Magyar Shakespeare-Tár338
Schmidt József: Manu törvényei738
Heinrich Gusztáv: A Toldi-monda és német kapcsolatai395
Schmidt Henrik: Nemzetiségi Ismertető Könyvtár401
Czeke Marianne: Görög tanulmányok747
Váczy János: Pulszky Ferencz kisebb dolgozatai743
Módi Mihály: Apollonios Rhodios és Vergilius217
Berde Mária: Ekkahard754
Fest Sándor: Shakespeare összes művei46
Verő Leó: Bolyai Farks és Bolyai János geometriai vizsgálatai654
Alszeghy Zsolt: Bajza József475
Gulyás József: Szíveket újító bokréta408
Zolnai Béla: A magyar romantikus dráma56
Zolnai Béla: Kazinczy Ferencz, Az amerikai Podocz és Kazimir218
Programm-értekezések
Papp Ferencz: Kemény Zsigmond és az olvasók668
Melich János: A Halotti Beszéd a román philologia világításában767
Papp Ferencz: Pósa Lajosról424
Király György: Eötvös771
Vértesy Jenő: Szigligeti Ede425
Láng Nándor: Cicero IV. Verrina-ja művészettörténeti szempontból665
Geréb József: Herodotos mondatszerkesztéséről767
Heinrich Gusztáv: A shakespearei drámák szerzőségi kérdése422
Király György: Arany János Bolond Istókja769
Finály Gábor: Columma lui Traian767
Vértesy Dezső: A latin régiségtan és irodalomtörténet tanításának módszere430
Trócsányi Zoltán: Fejezetek Arany János mondattanából771
Király György: Eötvös és Madách770
Reilner Márton: Pár szó a latin fő- és melléknevek declinatiójának tanításáról669
Vértesy Dezső: A görög nyelv és irodalom tanítása a középiskolákban429
Zlinszky Aladár: A képes beszédről424
Baranyai Zoltán: Thököly a franczia irodalomban66
Reibner Márton: A latin nyelvi tanítás eredménytelensége és a reformgimnázium425
Heinrich Gusztáv: Lessing és Aristoteles765
Trócsányi Zoltán: Tinódi- magyarázat773
Csermelyi Sándor: Milyen szemmel nézték a rómaiak a világmindenséget67
Váczy János: Trencsényi Csák Máté a magyar drámai és epikus költészetben667
Alszeghy Zsolt: Szent László a régi magyar irodalomban768
Bleyer Jakab: A szentgalleni Margit-legenda773
Váczy János: Palma Károly Ferencz élete és munkái666
Thienemann Tivadar: Magyar elemek a XVII. sz. német irodalmában771
Gragger Róbert: A Schiller-Goethe-féle xenionharc és egy állítólagos pesti paródia769
Viszota Gyula: Szülőföldi és környezeti elemek Kisfaludy Károly költészetében667
Budapesti Philologiai Társaság
A Társaság XL. közgyűlése 1915. jan. 9.-én140
Heinrich Gusztáv: Elnöki megnyitó beszéd140
Papp Ferencz: Titkári jelentés143
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése147
Az 1915. jan. 9-iki vál. ülés jegyzőkönyve147
A közgyülés jegyzőkönyve151
Felolvasó és választmányi ülések68
A B. Ph. Társaság tisztikara és választmánya 1915-ben815
Vegyesek
Marót Károly: A bábucsel Tompa "Árokháti Lórincz"-ében674
Zolnai Béla: Adalékok Chateaubriand hatásához780
Pfeiffer Izsák: Adat a Visio Philiberti forrásához678
György Lajos: Adatok regényirodalmunk történetéhez234
Weber Arthur: A kuruczballadák kérdéséhez436
R. Prikkel Marián: A kurucz balladák vitájához71
Király György: A magyar írók élete és munkái utolsó füzete70
Németh Gyula: A nagyszentmiklósi feliratokhoz495
Gulyás József: Ányos egy költeményének forrásáról788
Walter Gyula: A Radványszky-kódex és a Vásárhelyi Daloskönyv157
Bayer József: Az első fordítás Shakespeare Lucretiájából493
Vértesy Jenő: Baksay Sándor 1832-1915.670
Helle F. Hugó: Caius avagy Gaius494
Alszeghy Zsolt: Csokonai és Hubay152
Bayer József: Egy Julius Caesar-előadás a Nemzetiben353
Marót Károly: Egy pillantás Madách költői műhelyébe783
Gorzó Gellért: Észrevételek Tompa "Temetés" és "Az öreg szolga" cz. költeményére791
Réthei Prikkel Marián: "Fakó lovam a Murza"434
Pitroff Pál: Garay "Obsitos"-ához789
Helyreigazítás77
Csermelyi Sándor: Két görög magánlevél779
Trostler József: Két német elbeszélés Széchy Máriáról154
Ferenczi Zoltán: Ki volt Dardanus?672
Schmidt Márton: Martialis, Epigrammaton lib. VI.78674
Kereszty István: Megjegyzés a Wagner-fordításokhoz793
Fest Sándor: Mikor írta Shakespeare Hamletjét?355
Bayer József: Nő, mint zöldszemű szörnyeteg775
Schmidt Márton: Notante populo...232
Révay József: Nyilatkozat Bódiss Jusztin plágiuma ügyében434
Bódiss Jusztin: Nyilatkozat a Révai bírálatáról431
Kallós Ede: Pécsy Béla69
Sas Andro: Pulszky Ferencz és az irodalom357
Bayer József: Rossini Othello-zenéjének és előadásának magyar nyomai672
Kádár Jolán: Szigligeti "Szökött katoná"-jának forrásaihoz355
Bayer József: Téves idézet VI. Henrikből232
Ferenczi Zoltán: Vitéz Kádár István éneke775
Könyvészet
Hellebrant Árpád: A magyar philologiai irodalom 1914-ben499
A M. Tud. Akadémia fölhívása a "Magyar Írók élete és munkái" tárgyában798
Beküldött könyvek jegyzéke80
Budapesti és kolozsvári doktori dissertatiók 1914-ben239
Philologiai programmértekezések 1913/4-ben159
Új könyvek rövid ismertetései77
Név- és tárgymutató799
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem