A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szárszó 1992-2001

A Református Értelmiségi Konferenciák előadásai

Szerző

Kiadó: Magyarországi Református Egyház
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 652 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-202-393-5

Előszó

Az a kötet, amelyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart, a balatonszárszói Soli Deo Glória Konferenciatelep Református Értelmiségi Konferenciáin hangzott el az utóbbi tíz évben. E kötet arról... Tovább

Tartalom

Bevezetés
Merétey Sándor: Szárszó 1928-2001
1943 - Szárszó - 1993
Czine Mihály: Szárszó és a református hagyomány ....................................... 17
Borbándi Gyula: Magyarország 1943-ban ................................................ 19
Tenke Sándor: A Magyarországi Református Egyház 1943-ban ........................25
Denke Gergely: Az SDG Diákszövetség és a magyarság .................................38
Havas Gábor: Szárszó forrásvidéke .........................................................46
Mohácsy László: Emlékezés az 1943-as szárszói SDG konferenciára..................52
Albert Gábor: A politikai keskeny út ......................................................56
Kolosi Tamás: A magyar társadalom 1993-ban ..........................................58
Márkus Mihály: A Magyarországi Református Egyház 1993-ban .....................69
Magyarság és egyetemesség
Nemeskürty István: Keresztyén hitünk magyarsága .......................................79
Albert Gábor: A magyarság és a kálvinizmus kölcsönhatásai ...........................81
Tőkéczki László: A magyarság nemzeti öröksége .......................................90
Tellér Gyula: A magyarság szellemi és lelki adósságai .................................96
Hegedűs Lóránt: Magyarság, történelem, kálvinizmus, egyetemesség ............... 102
Matolcsy György: A globalizáció és magyarság.......................................... 110
Trócsányi László: Európa és magyarság Brüsszelből nézve ........................... 116
Egyház és társadalom
Hegedűs Lóránt: A mai magyar társadalom református szemmel
(Miről lesz szó, avagy a negatívumoktól a pozitívumokig) ..................... 127
Kovács I. Gábor: Reformátusok a mai magyar társadalomban ........................ 137
Andorka Rudolf: Az egyházak kommunikációjának problémái
a mai Magyarországon ............................................................... 144
Kozma Zsolt: A kálvinizmus időszerűsége ................................................ 151
Kiss Gy. Csaba: Református értelmiség - közélet, politika ........................... 159
Bölcskei Gusztáv: Változó társadalom és református egyház ........................ 164
Albert Gábor: Hagyomány, modernizáció és jövő - a magyar társadalomban ...... 168
Bod Péter Ákos: A magyar gazdaság helyzete és kilátásai.............................. 175
Alexa Károly: Média és kommunikáció ................................................... 186
Csiszér Ferenc: Televízió és kommunikáció ............................................. 196
Lengyel Anna - Rados Péter: Rádió és kommunikáció ................................. 198
Végh László: A teremtési egyensúlyokat felborító társadalom ........................201
Semjén Zsolt: Az egyház és az állam kapcsolata .......................................209
Márkus Mihály: Egyház és állam Magyarországon a reformációtól napjainkig ... 213
Balog Zoltán: Keresztyénség és egyházak Magyarországon és Európában .........214
Család és nemzet
Fekete Gyula: Család és nemzet ............................................................223
Komlósi Sándor: A család mint nevelő közösség .......................................230
Szarka Miklós: A református család hivatása és küldetése - ma .....................237
Harrach Péter: Szociálpolitika, családpolitika, társadalmi szolidaritás ...............243
Lázár Imre: Egyház és család egy elöregedő társadalomban
és egy megújuló nemzetben .........................................................248
Felelősség a határon túli magyarokért
Komlós Attila: Magyar reformátusok a nyugati szórványban
és a Kárpát-medencében ...............................................................259
Németh Zsolt: Felelősségünk a határon kívül élőkért....................................265
Csiha Kálmán: A református lelkiség, igehirdetés és jövőkép Erdélyben ............270
Kovács Pál: A református lelkiség, igehirdetés és jövőkép a Tengerentúlon .........274
Szabó Tibor: Kisebbségeink jövője
(A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény).....................281
Nevelés és oktatás
Kálmán Attila: Magyar (református) nevelésügy .......................................291
Tőkéczki László: Nevelés és nemzeti megmaradás ....................................294
Hegedűs Miklós: Amit a liberális közoktatás természetéről
mindenkinek tudnia kell ...............................................................301
Kálmán Attila: Hagyomány és korszerűség a mai református iskoláinkban .........309
Jakó János: Hagyomány, korszerűség és jövő a felsőoktatásban .....................314
Rókusfalvy Pál: Ifjúság - nevelés - értékrendszer .......................................316
Kovács I. Gábor: Őszintén a keresztyén iskoláról és misszióról .....................325
Kelemenné Farkas Márta: A magyar kálvinista nevelésügy ...........................327
Nagy István: A Magyarországi Református Egyház
szolgálata és szolgálattevői a XXI. században ....................................330
Ifj. Fekete Károly: A lelkészképzés adósságai és feladatai ...........................334
Hit és lelkiállapot
Pálhegyi Ferenc: Hit és lélektan ............................................................343
Buda Béla: „Halottak élén..." A magyar halandóság
és a rossz testi-lelki állapot különös problémája .................................354
Kopp Mária: A magyar lelkiállapot.........................................................358
Bagdy Emőke: Honnan hová? Jelenkorunk létvalóságának kihívásai
az új évezred emberével szemben ...................................................363
Egyház, korszerűség, jövő
Pásztor János: Református teológia a XX. században .................................381
Juhász Tamás: Kicsoda az ember? Az ezredforduló embere
a teológiai antropológia mérlegén ...................................................394
Bolyki János: Egyház, tradíció, modernizáció ..........................................401
Kocsis Elemér: „Református jövő" .........................................................404
Bölcskei Gusztáv: Tradíció - korszerűség - jövő .......................................410
Hegedűs Lóránt: Hagyomány, korszerűség és jövő - Magyar sorskérdéseink a Krisztus-himnusz és Hitvallásaink távlataiban ... 414
Kósa László: A magyar protestantizmus útjai.............................................418
Tenke Sándor: A Magyarországi Református Egyház fél évszázada ..................424
Bogárdi Szabó István: Mi az egyház? A magyar református egyház
néhány jellemzője .....................................................................429
Fazakas Sándor: Egyház a polarizált társadalomban ....................................436
R Tóth Béla: A hiteles református egyház ................................................448
Kálmán Attila: A magyar református egyház jövője ....................................454
Ritoók Zsigmond: A magyar református egyház jövőképe ...........................462
Igehirdetés - lelkigondozás - gyülekezeti élet - misszió
Boross Géza: A kommunikáció teológiája ................................................471
Kádár Zsolt: Igehirdetés és kommunikáció................................................476
Fodorné Nagy Sarolta: A katechetikai kommunikáció feladata
az ezredforduló küszöbén ............................................................481
id. Fekete Károly: Hagyomány, korszerűség és jövő
a református istentiszteleti életben ...................................................484
Illés Dávid: Hagyomány, korszerűség és jövő - az igehirdetésben ..................490
Mészáros István: A református lelkiség, igehirdetés és jövőkép Magyarországon 495
R Tóth Béla: Lelkigondozás és kommunikáció ..........................................498
Szénási János: Hagyomány, korszerűség és jövő egy új gyülekezet életében ......504
Tőkéczki László: Értelmiség és gyülekezeti élet .......................................508
Kovács I. Gábor: A Magyarországi Református Egyház küldetése
a szociológus szemével ...............................................................513
Tarr Zoltán: Az ifjúság helyzete Magyarországon
és a Magyarországi Református Egyház ifjúsági missziója .....................523
Bölcskei Gusztáv: A magyar reformátusság önazonossága ...........................526
Hegedűs Lóránt: Örökség, adósság, feladat .............................................532
Bütösi János: A magyar reformátusság küldetése és jövője: a misszió ...............543
Szárszói meditációk
Merétey Sándor: Az Úr lángjai ............................................................553
Ritoók Zsigmond: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet,
megkeresztelve... tanítva őket..." ...................................................553
Baki Ilona: „Őrhelyemre állok és megállok a bástyán" .................................555
Kocsev Miklós: „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun" ..............................556
Nagy Tibor: „Tanits úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!" ......558
Merétey Sándor: Három zászló és négy „zászlótartó" .................................560
Bölcskei Gusztáv: „A régi elmúlt, és íme: új jött létre" .................................561
Karsay Eszter: „Aki hátratekint, nem alkalmas az Isten országára" ..................562
Szénási János: „Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked: újonnan kell születnetek" 564
Molnár Miklós: „Boldog mindenki, aki az Urat féli" ....................................567
Szűcs Ferenc: Istenismeret és önismeret ...................................................570
Tőkés László: „Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki,
hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért" .....................572
Pásztor János: Isten népe a népek között: papok népe .................................574
Tóth Sándor: „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre
és hasonlatosságunkra" .........................................................576
Horváth Erzsébet: „A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van,
de ugyanaz a Lélek" ............................................................578
Kádár Péter: „Tisztítsátok meg magatokat, mert holnap
az Úr csodákat cselekszik köztetek" .............................................581
Szászfalvi László: „Kelj fel és járj" ......................................................582
Fodor Ferenc: Megmaradásunk bizonyossága ....................................584
Virágh György: „Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen" ...........................588
Ifj. Fekete Károly: Jelek és fogadtatásuk ............................................ 593
Berta Zsolt: Pusztából pusztába .....................................................596
Steinbach József: Felépíteni az Úr templomát ..................................599
Merétey Sándor: „És emlékezzél meg az egész útról,
amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened".......................................603
Márkus Mihály: „Ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek,
akiért Krisztus meghalt" ...............................................................605
Szabó Dániel: Hitelesség, örökség .........................................................607
Lovas András: Isten végtelen hatalma......................................................612
Püski Lajos: Mit jelent ma az Úr Igéje ránk nézve? ....................................614
Vladár Gábor: „Légy erős és bátor" ......................................................616
Bodó Sára: Via activa - via contemplativa ................................................619
Berkesi Gábor: „Mi elhittük és megismertük, hogy Te vagy a Krisztus" ............621
Horváth Barna: Erőnek, szeretetnek, igazságnak lelkével ..............................623
Merétey Sándor: „És beviszlek titeket a földre, ...
és néktek adom azt örökségül, én, az Úr" ..........................................626
Tislér Géza: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját" ...............628
Szabó Sándor: Örökké fénylő csillagok ...................................................630
Szarka Miklós: Ifjú az Isten tenyerén ......................................................634
Merétey Sándor: A velünk levő Úrral lenni .............................................635
Gaál Sándor: Kapcsolatok és kötődések ...................................................637
Bölcsföldi András: Megy-é előbbre majdan egyházam? ..............................639
Csomós József: A jövő bennünk születik ................................................641
P. Tóthné Szakács Zita: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid!" ...........................643
Pálfi Zsuzsanna: „Örül a szívem, és ujjong a lelkem" .................................647
A kötetünk alapjául szolgáló Szárszói füzetek bibliográfiai adatai 1992-2001... 649
A szerzők (előadók) betűrendes névmutatója.............................................651
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem