A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szöveg az egész világ

Petőfi Sándor János 70. születésnapjára

Fülszöveg

A Szöveg az egész világ címmel megjelent emlékkötetben mintegy félszáz magyar, illetve idegen nyelven írt tanulmány olvasható. A tanulmányok többsége valamilyen módon kapcsolódik a Petőfi S. János nevéhez fűződő szemiotikai textológia néven ismert nyelvelmélethez/nyelvszemlélethez. A ma 70 éves kutató a szövegtudományok diszciplínájának nemzetközi hírű, iskolateremtő egyénisége. A kötet szerzői a hazai szövegtan kutatásának reprezentatív képviselői, így írásaikból kirajzolódik a szöveggel közvetlenül vagy közvetetten foglalkozó magyarországi tudományok jelenkori palettája.
A szöveg, a nyelv legnagyobb méretű és leginkább talányos szerveződési formája évezredek óta tárgya a filozófiai és tudományos gondolkodásnak. A modern nyelvészet olyan új lehetőségeket és irányokat nyitott meg, amelyek radikálisan átírták a szöveggel kapcsolatos elméleteket, és a tisztán nyelvészeti szempontú vizsgálatból integratív szerepű diszciplínává tették a szövegtant. Olyanná, amely érvényes üzenetet... Tovább

Tartalom

Szerkesztői előszó5
Máté Jakab: A miskolci gimnáziumtól a Maceratai Egyetemig7
Andor József: Empiricism and the Objecitivity vs. Subjectivity/Intersubjecitivity of Context12
Bácsi János: A szemiotikai textológia és az iskolai oktatás19
Balázs Géza: Szöveg-jelentéstani rács (A mondatból kimutató jelek 2.)25
Bencze Lóránt: Semiotische Gesichtspuntkte der inter- und multikulturellen Paradigmen in der Erziehung und in der Gessellschaft38
Benkes Zsuzsa: Egy egységes szövegelmélet/szövegszemlélet érvényesítésének lehetséges formája a középiskolai magyar nyelv tantárgy tanításában45
Bernáth Árpád: Arisztotelész Poétikája mint a szövegtani kutatások ősforrása56
Békési Imre: A megengedés helye az ellentétes szerkezetben62
B. Fejes Katalin: Egy versmondat koreferencialitásának szerveződése76
Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Co-reference Analysis and the Structure of Natural Language Texts81
Bókay Antal: Formalizmus és posztformalizmus, grammatika és retorika az irodalomtudományban101
Cs. Jónás Erzsébet: 110
Csúri Károly:118
Csűry Andrea - Csűry István: A szemantikailag nem autonóm szókészleti elemek szövegtani szempontú leírása/explikálása: kérdések és válaszok134
Dobi Edit: A pragmatika szerepe a nyelvi rendszer egységeinek leírásában153
Domonkosi Ágnes: A metaforikus szövegek koreferenciális elemzésének kérdései165
Eöry Vilma: Az újságszövegek tipológiájához176
Géczi János: Az európai rózsajelképek festészeti és grafikai megjelenései a XVI-XVIII. században190
Hoffmann István: A helynevek szerkezetéről237
Hoppál Mihály: Szöveg, motívum és történelem242
Horányi Özséb: Az ágensről (egy taxonómia vázlata)247
Iványi Zsuzsanna - Kertész András - Máté Nóra: A társadalom kategorizálás nyelvi eszközei a "Grüne Gentechnik" c. korpuszban269
Kabán Annamária: Szövegszerkezet és aktuális tagolás Petőfi Sándor Szeptember végén című versében293
Kádár Edit: A relatív állítások és az ún. témaismétlő névmások302
Kiss Sándor: Szövegkoherencia és szövegértelmezés a lírában312
Klaudy Kinga - Károly Krisztina: A lexikai ismétlés szövegalkotó szerepe a fordításban318
Kocsány Piroska: Miniatűr szövegek és tipológiájuk329
Komlósi László Imre: A nyelvi koherenciától a narratív koherenciáig340
Laczkó Tibor: Néhány gondolat a magyar főnévi csoporton belüli kontrollviszonyokról348
Lengyel Zsolt: Az írott nyelvi mentális lexikon kérdéséhez366
Mózes Huba: Intertextualitás és térszerkezet egy Wass Albert-regényben379
Murvai Olga: Az olvasat problémlája389
Nagy L. János: A cloze mint kompozíciós elv?394
Pál József: Kettős és hármas rendszerek Weöres Sándor Háromrészes énekében403
Péntek János: Szövegfragmentumok - fragmentált szöveg egy írói "plakáton"412
Pléh Csaba: A művészet autonómiája és a modularitás417
Pólya Tamás: A jelentés természetéről425
R. Molnár Emma: Verbális szerzői instrukciók a drámában a nonverbális szint megjelenítéséhez438
Skutta Franciska: A személyes névmás - elválaszt vagy összeköt?448
Szabó Zoltán: Az egyéni stílus mint szöveg feletti struktúra463
Szathmári István: A XX. századi magyar szókészletről469
Szépe György: An Essay on the Recent History of the Language Sciences in Central and East Europe473
Szikszainé Nagy Irma: Kérdésfajták az írott autóreklámokban479
Szűcs Tibor: Fordított szöveg az egész versvilág490
Tarnay László: Szöveg és képiség503
Tolcsvai Nagy Gábor: "Text and interpretation": The Comparsionof Two Perspectives514
Vass László: Interpretáció és illusztráció egy multimediális kommunikátum szövegtani megközelítéséhez524
Voigt Vilmos: An Introduction to Riddles Wisely Expounded or Enigma Variations533
V. Raisz Rózsa: Szentenciák és aforizmák szövegbe épülése544
Wacha Imre: Cs. Szabó László: Alkalom551
Andor József: A szövegtan diszciplináris alapkérdéseiről és a szemiotikai textológia státusáról: elektronikus beszélgetés Petőfi S. Jánossal567
Petőfi Sándor János: Egyetemről egyetemre. Amiben éltem, amiben jelenleg élek, s amiben talán a jövő generációnak élnie lehetne598
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem