Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Levéltári Szemle 2007/1-4.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete, a Magyar Országos Levéltár és az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa negyedéves folyóirata - LVII. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Akár tételmondatként is megfogalmazhatjuk, miszerint egy magát korszerűnek valló, vagy vallani akaró magyarországi levéltár nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy az iratanyagát, az... Tovább

Előszó

Akár tételmondatként is megfogalmazhatjuk, miszerint egy magát korszerűnek valló, vagy vallani akaró magyarországi levéltár nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy az iratanyagát, az illetékességébe tartozó iratképző szerveit, gyarapodását, fogyatkozását stb. ne számítógépen, és ezek meghatározott elemeit - az interneten keresztül - ne mindenki számára hozzáférhetően tartsa nyilván. E megállapítás gyakorlati leképeződésének, ha már korszerűségről beszélünk, 10-15 évvel ezelőtt evidenciának kellett volna lenni, nemhogy a 21. század elején!
Az 1995-ben elfogadott levéltári törvény (1995: LXVI. tv.) "végrehajtási utasítása", különböző okok miatt sajnos jelentős csúszást szenvedett. Az ezredfordulón megjelent első szövegváltozatokat figyelve mindenki örömmel konstatálhatta, hogy ebben taxatíve és félreértetlenül benne foglaltatik a különböző nyilvántartások elektronikus adatbázisban való tárolásának igénye, sőt kötelezettsége. A szinte valamennyi szakmai fórumot megjárt rendelettervezet a viták és egyeztetések után 2002 tavaszán öltött hivatalos formát a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13) NKÖM rendeletként (továbbiakban: R.). Vissza

Tartalom

1. szám:
VISSZATEKINTÉS AZ 1956. ÉVI FORRADALOM 50. ÉVFORDULÓJÁRA
Vonyó Anita: Az 1956-os forradalom 50. évfordulójának levéltári 5
megemlékezései (Adattár)
Kecskés D. Gusztáv: Az ENSZ Levéltára és a magyar vonatkozású '56-os 17
„ENSZ iratok"
Koltai Gábor - Rácz Attila: Az MSZMP Budapesti Intéző Bizottsága és 22
jegyzőkönyveinek forráskiadása
Szántó László: Az 1956-os forradalmat követő megtorlás Somogyban, 27
a források tükrében
Cseh Géza: A Kádár-kormány hangja. Levéltári források és 37
visszaemlékezések a Szolnoki rádió 1956-os szerepéről
Katona Csaba: Ügyeleti jelentések az 1956. évi forradalom napjaiból a 43
Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban
Liivi Uuet: Észtországi fiatalok 1956-ban a magyar forradalom mellett 47
Kjoszeva Szvetla: Kiáltás a szabadságért. Egy bolgár költő 1956-ban - 49
röpcédulák a magyar ügy mellett
MŰHELY
Erdész Ádám: A felejtés stációi - 1956 emlékezete 52
Cs. Varga Katalin: Egy ügynök emlékezik: 1956 a Magyar Posztógyárban 60
(forrásközlés)
Vajda Tamás: Forradalmi diákmozgalmak Szegeden: eseménytörténet 69
napról - napra
JELENTÉSEK
Lakos János: Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2006. évi működéséről és 78
ellenőrzési tapasztalatairól
Gecsényi Lajos: Beszámoló a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma/ 86
Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Kollégiuma 2006. évi
működéséről
MÉRLEG
A Szász tükör magyarországi megjelentetéséről 87
Eike von Repgow: A Szász tükör. Közreadja: Blazovich László - Schmidt
József. A kísérő tanulmányokat németre fordította: B. Csilics Éva. Csongrád Megyei Levéltár. Szeged, 2005. (Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)
Politikai küzdelmek Zala megyében 91
Paksy Zoltán: Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között I. 1918-1931. Zala Megyei Levéltár. Zalaegerszeg, 2006. Zalai Gyűjtemény 62. (Aradi Gábor)
A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán 94
végzett orvostanhallgatók jegyzéke 1921-1951. A Semmelweis Egyetem
Levéltárának kiadványai 3. Promóciós könyvek III. Szerkesztette:
Molnár László, összeállította: Baloghné Medvegy Teréz és Magasházyné
Székesvári Ildikó. Budapest, 2006. (Káli Csaba)
HÍREK
Webszemle (Szatucsek Zoltán - Garadnai Zoltán) 97
„Múlt s jövő asztalainál" Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 101
forrásai. (Décsey Sándor)
Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat levéltári napjáról 106
(Sóber Péter)
Beszámoló a IX. Győri Levéltári Napról (Márfi Attila) 108
IN MEMORIAM
Füzes Miklós, 1939-2006. (Ódor Imre) 112
Szántó Ferenc, 1944-2007. (Breinich Gábor) 114

2. szám:
E-archívum, e-levéltár, e-irattár
Káli Csaba: e-Archívum a gyakorlatban - felhasználói tapasztalatok és lehetőségek 3
Kakuk Ilona - Nyikes Tamás: Levéltári archiválási rendszer megvalósíthatósága,
az archiválás hagyományos és informatikai értelmezésének nehézségei 14
szatucsek Zoltán: A kormányzati szerkezetátalakítás és az elektronikus iratok 24
sorsa
Jan Dalsten Sorensen: Az informatikai rendszerekből a levéltárakba
(Ford.: Szatucsek Zoltán) 31
Haraszti Viktor: A DOMEA-koncepció és hatása az elektronikus iratkezelésre
Németországban 36
Ólmosi Zoltán: Digitarchiv - A közelmúlt levéltári forrásai a világhálón 47
Décsey Sándor: Megyei levéltárak a világhálón 50
Évforduló
Turbuly Éva: Takáts Endre a Soproni Levéltárban 57
műhely
Osváth Zsolt: A műegyetemi tanács memoranduma Sir George Clerk-hez
(Forrásközlés) 68
mérleg
A Pápai Református Kollégium diákjai 1585-1861. Szerk. Köblös József,
Pápa, 2006. Pápai Református Gyűjtemények 1060 + XI. (Sasfi Csaba) 76
Fischer Béla Visszaemlékezései. Szerk. Visy Zoltán. Pécs szerb megszállása egy
szerb újságíró szemével. Szerk. Hornyák Árpád. Pécs, 2006. Források Pécs
Történetéből 1-2. (Bödi Zsuzsanna) 82
A Műegyetemisták Odüsszeiája, 1944-1946. Budapest, 2006.
Műegyetem Kiadó. (Krahulcsán Zsolt) 86
Gila János: Közszinterek, krónikák. A művelődési otthonok története Bács-Kiskun
megyében 1950-töl 1990-ig. Budapest, 2006. (Halász Csilla) 89
hírek
Webszemle (Szatucsek Zoltán-Garadnai Zoltán) 92
Az MLE 2007. évi szakmai napja: Nemzeti Fejlesztési Programok - levéltárak.
A magyar levéltári anyag digitalizálásának lehetőségei (Takács Edit) 95
In memoriam
Balogh István, 1912-2007. (Nagy Ferenc) 98
Timitz József, 1926-2007. (Turbuly Éva) 100

3. szám:
Egyházi levéltárakról
Lakatos Andor: Egyházi levéltárak Magyarországon a 21. század elején 4
Vajk Ádám: Egyházközségi iratok beszállítása a Győri Egyházmegyei Levéltár
háza tájáról 17
Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi zsidó múlt dokumentumai a Magyar
Zsidó Múzeum- és Levéltárban 24
Koltai András: Kézzelfogható hagyomány: az osztrák szerzetesi levéltárak 34
Források az egyházi levéltárakban
Fejérdy András: A Vatikáni Titkos Levéltár legutóbb megnyílt iratanyagáról 42
Tóth Krisztina: Katolikus és protestáns egyházlátogatási jegyzőkönyvek 49
Dóka Klára: A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltárról 59
mérleg
A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. Egyháztörténeti kutatások levéltári alapjai, különös tekintettel a pécsi egyházmegyére.
Szerk. Varga Szabolcs-Vértesi Lázár. Pécs, 2007. (Dominkovits Péter) 71
Katolikus Státus Levéltára. Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az
Erdélyi Katolikus Státus Levéltára L 1429-2000. Repertórium. Gyulafehérr
vár-Budapest, 2006. Bernád Rita: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az
Erdélyi Katolikus Státus Levéltára H: Oklevél és iratjegyzék - Canonica visitatiók mutatója. Gyulafehérvár-Budapest, 2006.
(Koltai András) 77
Katolikus egyháztörténetek, 1944-1945. Inter Arma 1944-1945. Fegyverek közt.
Válogatás a második világháború egyházmegyei történetének forrásaiból.
Szerk.: Mózessy Gergely. Források a Székesfehérvári Egyházmegye történetéből ii. Székesfehérvár, 2004. "...félelemmel és aggodalommal... " Plébániák jelentései a háborús károkról a Győri Egyházmegyéből 1945. Szerk.:
Perger Gyula. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 3. Győr, 2005. „A múltat be kell vallani... " háborús dokumentumok
1944-45. Szerk.: Muhi Csilla-Várady Lajos. Szatmár egyházmegye papjainak visszaemlékezései a második világháború helyi eseményeire és más háborús dokumentumok. Szatmárnémeti, 2006.
(Arapovics Miklós) 80
Prohászka Ottokár - Püspök az emberért. Szerk. Mózessy Gergely.
Székesfehérvár-Budapest, 2006. (Spannenberger Norbert) 83
Újrakezdések. Zsidósors Somogy megyében a XVIII. századtól napjainkig.
Szerk.: Bősze Sándor. Bét Ólám Alapítvány - Somogy Megyei Levéltár.
Kaposvár, 2005.
(Gárdonyi Máté) 87
Hírek
Webszemle (Szatucsek Zoltán) 91
Beszámoló a Prímási Levéltár és az Esztergomi Főkáptalani Levéltár költöztetéséről. (Hegedűs András) 95
In memoriam
Orbán Piroska, 1949-2007. (Süveges Margit) 99
Szász János, 1923-2007. (Czaga Viktória) 100

4. szám:
LEVÉLTÁRI MŰHELYMUNKÁK
Ódor Imre: A „tékozló másodhegedűs" - Batthyány Kázmér
gróf pályaképéhez 3
Keresztes Csaba: A Nemzeti (Legitimista) Néppárt szervezeti felépítése és
működése 1933-1937-ben 14
Cserna Anna: A Bonyhádi Székely Múzeum Egyesület levéltári őrizetben
lévő iratanyagai II 26
MÉRLEG
Dávid Gábor-Toronyi Zsuzsanna: Segédlet a héber iratok kezeléséhez.
Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár. Budapest, 2006. 115. (Kis Péter) 37
Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) emlékezete. Szerk.: Ódor ImreRozs András. Pécs, 2006. Baranya Megyei Levéltár, Baranyai Történelmi
Közlemények, 1. 206. (Fazekas Csaba) 39
Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 1956-os gyűjteményének
repertóriuma. A fondismertetőt és a repertóriumot készítette: Horváth
Julianna. Napvilág Kiadó, 2006. 238. (Eörsi László) 42
HÍREK
Webszemle (Szatucsek zoltán) 46
Azbeszttartalmú levéltári dobozok cseréje a Magyar Országos Levéltárban
(Szabó Csaba - Szabó Gyula) 50
A Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése Nyíregyházán, 2007.
augusztus 22-24. (Érszegi Géza) 54
Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa győri üléséről.
(Szegőfi Anna) 59
A magyar levéltári rendszer jövője. Javaslat a levéltári rendszer reformjára:
Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének 2007. november 6-án
Budapesten tartott szakmai napjáról (Apró Erzsébet) 62
Nagy Gábor: A Levéltári Szemle 2005-2006. évi számainak repertóriuma 68
A magyarországi levéltárak kiadványainak 2006. évi bibliográfiája.
(Kaszás Marianne) 79
IN MEMORIAM
Gerics József, 1931-2007. (Érszegi Géza) 89
Kosáry Domokos, 1913-2007 (Katona Csaba) 91
Kubinyi András, 1929-2007 (Szende Katalin) 93
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Levéltári Szemle 2007/1-4. Levéltári Szemle 2007/1-4. Levéltári Szemle 2007/1-4.
Állapot:
2.840 Ft
1.420 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!